Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013

90 54 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN CÔNG TRỨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN CÔNG TRỨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số: 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Quý HÀ NỘI - 2013 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài 8 Dự kiến kết nghiên cứu CHƯƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN 1.1 Lý luận chung phát triển triển nguồn lực thông tin 1.1.1 Khái niệm nguồn lực thông tin phát triển nguồn lực thông tin 1.1.2 Đặc tính nguồn lực thơng tin 11 1.1.3 Vai trò phát triển nguồn lực thông tin 15 1.1.4 Các yếu tố tác động tới phát triển nguồn lực thông tin 16 1.1.4.1 Chính sách phát triển 16 1.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ quan thông tin thư viện 17 1.1.4.3 Kinh phí đầu tư 18 1.1.4.4 Trình độ cán 18 1.1.4.5 Vấn đề công nghệ 19 1.1.4.6 Vấn đề quyền 19 1.1.4.7 Người dùng tin 20 1.1.4.8 Vấn đề kiểm soát, lựa chọn tài liệu 20 1.1.4.9.Quy luật phát triển tài liệu 21 1.2 Trường đại học An ninh nhân dân với nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học 21 1.2.1 Sơ lược lịch sử đời phát triển Nhà trường 21 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Nhà trường 23 1.2.3 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán Trường 24 1.3 Trung tâm Thông tin-Thư viện trước nhiệm vụ trị Trường 25 1.3.1 Chức nhiệm vụ Trung tâm 25 1.3.2 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán Trung tâm 27 1.3.3 Cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ Trung tâm 28 1.4 Đặc điểm người dùng tin nhu cầu tin Trung tâm 29 1.4.1 Đặc điểm người dùng tin 29 1.4.2 Đặc điểm nhu cầu tin nhóm người dùng tin 32 1.5 Vai trò phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG 36 ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN 36 2.1 Nguồn lực thông tin Trung tâm 36 2.1.1 Nguồn lực thông tin truyền thống 36 2.1.2 Nguồn lực thông tin đại 38 2.2 Hoạt động phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm 39 2.2.1 Chính sách phát triển nguồn lực thông tin 39 2.2.2 Diện bổ sung tài liệu 41 2.2.3 Nguồn bổ sung tài liệu 42 2.2.4 Các hình thức phát triển nguồn lực thông tin 44 2.2.5 Quy trình phát triển nguồn lực thông tin/tài liệu trung tâm 46 2.2.6 Kinh phí đầu tư cho việc phát triển nguồn lực thông tin 48 2.2.7 Ứng dụng Công nghệ đại công tác bổ sung 49 2.2.8 Công tác lý tài liệu tài Trung tâm 52 2.2.9 Nhân lực bổ sung vốn tài liệu Trung tâm 54 2.2.10 Công tác chia sẻ nguồn lực thông tin 55 2.3 Nhận xét công tác phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm 56 2.3.1 Ưu điểm 56 2.3.2 Nhược điểm 60 2.3.3 Nguyên nhân 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN 62 3.1 Chú trọng phát triển vốn tài liệu/thông tin lượng 62 3.1.1 Xây dựng sách phát triển nguồn lực thơng tin phù hợp 62 3.1.2 Tăng cường chia sẻ nguồn lực 63 3.1.3 Phát triển nguồn tin/tài liệu nội sinh 64 3.1.4 Chú trọng kỹ thuật xử lý thông tin/tài liệu nhằm dễ dàng chia sẻ 65 3.2 Đảm bảo chất lượng nguồn lực thông tin 66 3.2.1 Chú trọng nghiên cứu nhu cầu người dùng tin 66 3.2.2 Có kế hoạch lý tài liệu 66 3.3 Các yếu tố khác 67 3.3.1 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 67 3.3.2 Đào tạo người dùng tin 68 3.3.3 Nâng cao lực trình độ nghiệp vụ cho cán 69 3.3.4 Đầu tư kinh phí thường xun có trọng điểm 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 76 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam bước vào kỷ 21 với kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập với nước khu vực giới AFTA, OPEC,… cần phải kể đến cách mạng thông tin diễn sôi động, tác động sâu sắc đến toàn mặt hoạt động kinh tế xã hội Điều giải thích nhu cầu thông tin– tri thức xã hội ngày cao việc đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhu cầu ngày trở thành mệnh lệnh quan thông tin – thư viện trọng Trong năm gần đây, hoạt động Thông tin Thư viện ngày coi trọng phát triển, thư viện coi chìa khóa giúp mở cánh cửa để bước vào kho tàng tri thức nhân loại Bên cạnh tượng “bùng nổ thông tin” diễn mạnh mẽ, lượng thông tin sản sinh tăng lên đáng kể, hàng ngày mà hàng Cũng vậy, số lượng thông tin xuất tăng lên nhiều, đa dạng nội dung, môn loại phong phú hình thức Vì vậy, vấn đề đặt cho thư viện phải đặt cho định hướng cơng tác phát triển nguồn lực thông tin, nhằm làm cho nguồn lực thông tin phong phú, cập nhật đáp ứng nhanh chóng, kịp thời đắn u cầu thơng tin độc giả thư viện Thư viện yếu tố quan trọng cấu thành nhà Trường, “giảng đường thứ 2” giáo dục đào tạo Tổ chức văn hóa giáo dục Liên họp quốc UNESCO khẳng định: Muốn có sản phẩm đào tạo tốt, trước hết nhà Trường phải có thư viện tốt Như Thư viện nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp định chất lượng giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học nhà trường Nằm hệ thống thư viện chung nước, Thư viện trường Đại học có vị trí quan trọng có ảnh hưởng lớn đến nghiệp giáo dục đào tạo nước ta Cùng chung mục tiêu, Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học An ninh nhân dân nơi tập trung nguồn lực thông tin chủ yếu chuyên ngành khoa học trị - xã hội Chính Trung tâm ln cố gắng xây dựng cho nguồn lực thông tin chất lương cao, thoả mãn tốt nhu cầu thông tin người dùng tin Nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn lực thơng tin thư viện trình học tập, giảng dạy nghiên cứu trường với mong muốn vận dụng kiến thức kỹ tiếp thu khóa học, từ nghiên cứu đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao công tác phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm thông tin - Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân Nên tơi chọn đề tài “Phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học An ninh nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sỹ Khoa học Thư viện Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài Các cơng trình nghiên cứu cơng tác phát triển nguồn lực thơng tin bảo vệ thành công trường Đại học thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học văn hóa Hà Nội Đó đề tài, cụng trình bảo vệ công bố Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Văn hóa Hà Nội như: “Phát triển nguồn lực thông tin Thư viện trường Đại học Hoa Lư” tác giả Lê Thị Tuyết Nhung bảo vệ năm 2011; “phát triển nguồn lực thơng tin phục vụ cơng tác đào tạo tín trung tâm thông tin thư viện trường Đại học lao động - Xã hội” tác giả Nguyễn Tiến Đức bảo vệ năm 2010; “Nghiên cứu phát triển nguồn lực thông tin thư viện Bộ Tư Pháp” tác giả Phạm Thị Thu Hà bảo vệ năm 2010; “Tăng cường nguồn lực thông tin Viện Thông tin Khoa học xã hội thời kỳ CNH, HĐH đất nước” Phạm Bích Thuỷ bảo vệ năm 2001; “Tăng cường nguồn lực thông tin Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” Hà Thị Huệ bảo vệ năm 2005; “Xây dựng phát triển nguồn lực thông tin Viện Xã hội học” Vũ Hồng Quyền bảo vệ năm 2006 Các đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn lực thông tin trường đại học hay viện nghiên cứu khác, Đại học An ninh Nhân dân Như vậy, vấn đề phát triển nguồn lực thông tin Trung Tâm Thông tin thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân chưa có luận văn đề cập đến Vì vậy, đề tài mang tính mới, khơng trùng lắp với cơng trình nghiên cứu trước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài: nguồn lực thông tin Trung tâm thông tin - Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài là: + Về không gian: Trung tâm thông tin - Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh + Cơng tác phát triển nguồn lực thông tin trường Đại học An ninh nhân dân từ năm 2003 đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn lực thông tin Trung Tâm Thông tin thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận phát triển nguồn lực thông tin, yếu tố tác động đến phát triển nguồn lực thông tin - Khái quát Trường đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm thơng tin thư viện nhà Trường - Nêu rõ đặc điểm người dùng tin nhu cầu tin Trường Đại học an ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Làm rõ vai trò nguồn lực thơng tin hoạt động thông tin thư viện Trường Đại học An ninh dân nhân - Nghiên cứu thực trạng nguồn lực thông tin Trung tâm thư viện Trường Đại học An ninh dân nhân thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn lực thông tin Đại học An ninh dân nhân thành phố Hồ Chí Minh Giả thuyết nghiên cứu Nguồn lực thơng tin Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học An ninh nhân dân đáp ứng phần nhu cầu thông tin/tài liệu người dùng tin phục vụ công tác đào tạo nghiên cứu khoa học nhà trường Điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực sỹ quan An ninh nhân dân Nhà trường Chính vĩ vậy, phát triển số lượng chất lượng nguồn lực thơng tin, đáp ứng nhu cầu thông tin/tài liệu thầy trò góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu nhà trường Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận Đề tài triển khai nghiên cứu sở nắm vững quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Quan điểm Đảng Nhà nước cơng tác văn hóa, xã hội, sách báo thông tin- thư viện 6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn - Phương pháp vấn mạn đàm trao đổi - Phương pháp quan sát thống kê khoa học - Phương pháp điều tra phiếu hỏi 7 Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài Ý nghĩa mặt lý luận: Góp phần hồn thiện vấn đề lý luận phát triển nguồn tài liệu/thông tin cho quan thơng tin-thư viện nói chung cho hệ thống sở đào tạo đại học nói riêng Ý nghĩa mặt thực tiễn: Trên cở kết nghiên cứu lý luận thực tiễn, Luận văn đưa giải pháp khả thi nhằm phát triển nguồn lực tài liệu/thông tin Trung tâm thông tin - Thư viện Thỏa mãn tối đa nhu cầu thơng tin/tài liệu cho người dùng tin, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học thầy trò Trường Đại học An ninh nhân dân phục vụ nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Dự kiến kết nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận văn gồm chương Chương 1: Trung tâm thông tin - Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển nguồn lực thông tin Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn lực thông tin Trường Đại học an ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu phát triển nguồn lực thông tin Trường Đại học an ninh dân nhân thành phố Hồ Chí Minh [11] Lê Thị Tuyết Nhung, (2011), Phát triển nguồn lực thông tin thư viện trường đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩ Khoa học thư viện, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội [12] Nguyễn Viết Nghĩa, (2011), Phương pháp luận xây dựng sách phát triển nguồn tin, Tạp chí Thong tin Tư liệu, (số 1), tr 12-17 [13] Nguyễn Viết Nghĩa, (2012), tập giảng Phát triển quản trị vốn tài liệu dành cho học viên cao học ngành Khoa học thư viện Đại học Sài Gòn [14 ] Nghiêm Thị Như Ngọc (2010), Phát triển nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin-tư liẹu thuộc viện Khoa học Công nghệ Việt Nam phục vụ nghiệp đổi đất nước, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội [15] Trần Thị Minh Nguyệt, Hoạt động thông tin thư viện trường đại học phục vụ học chế tín chỉ, truy cập ngày 25 tháng năm 2013 , địa chỉ: http://huc.edu.vn/vi/spct/id85/HOAT-DONG-THONG-TIN-THU-VIEN-CAC-TRUONG-DAI-HOC-PHUC-VU-HOC-CHE-TIN-CHI/ [16] Trần Thị Minh Nguyệt, 2011, Tập giảng Người dùng tin nhu cầu tin nâng cao dành cho học viên Cao học ngành Khoa học thư viện Đại học Sài Gòn [17] Lê Thị Tuyết Nhung (2011), Phát triển nguồn lực thông tin thư viện Đại học Hoa Lư – Ninh Bình [18] Trần Thị Quý, Đỗ Văn Hùng, (2007), Tự động hóa hoạt động Thơng tin- Thư viện, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội [19] Phạm Văn Rính, Nguyễn Viêt Nghĩa, (2007), Phát triển vốn tài liệu thư viện quan thông tin, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội [20] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2003), Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo định số 153/2003/QĐ-TTG ngày 30/07/2003 [21] Đường Vinh Sường, (2004), Thông tin kinh tế với việc quản lý kinh tế thị trường nước ta nay, Nxb Thống kê, Hà Nội 74 [22] Đồn Phan Tân, 2006, Thơng tin học, Đại học Quốc gia, Hà Nội [23] Đoàn Phan Tân, 2009, Tin học tư liệu, Đại học Quốc gia, Hà Nội [24] Cung Kim Tiến, (2011), Từ điển triêt học, Nxb Thông tin, Hà Nội [25 ] Thủ tướng phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 việc thành lập Trường đại học Đồng Nai sở nâng cấp Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai [26] Bùi Loan Thùy, Thư viện đại học phục vụ hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ, tap chí Thơng tin Tư liệu, tr 14-17 [27] Lê Thị Ngọc Thư (2006), Chính sách phát triển vốn tài liệu thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh [28] Trung tâm Thơng tin -Thư viện trường đại học Đồng Nai, (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2011-1012 [29] Trường đại học Đồng Nai (2013), Quy định chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai [30] Lê Văn Viết,( 2006), Thư viện học: Những viết chọn lọc, Nxb Văn hóa-Thơng tin, Hà Nội [31] Nguyễn Như Ý (Chb.), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (1996), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội [32] Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Hà Nội 75 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANND Trung tâm TTKH& TLGK Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc - PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Các đồng chí thân mến! Để có sở khoa học thực tiễn tìm giải pháp nâng cao hiệu phục vụ thông tin/tài liệu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên học viên Trường Đại học An ninh nhân dân nghiên cứu đào tạo, tiến hành điều tra khảo sát thực tế Xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi đây: (điền thông tin vào chỗ trống đánh (X) vào ô tương ứng) Thời gian rỗi, đồng chí thường làm việc sau mức độ? Thứ tự Nội dung Nghe đài Xem ti vi Đọc sách, báo nhà Đọc sách, báo thư viện Sử dụng Internet thư viện Sử dụng Internet nhà Tham gia câu lạc Việc khác Thường xuyên Thời gian dành để đọc tài liệu ngày đồng chí? đến 76 Thỉnh Chưa thoảng Thư viện đồng chí thường khai thác thơng tin/tài liệu? Nội dung TT Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Trung tâm thông tin TV Trường ĐH An ninh nhân dân Thư viện Trường Trung cấp An ninh nhân dân Thư viện Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp HCM Tủ sách mơn, khoa, phòng, Trung tâm Tủ sách cá nhân Trung tâm Thông tin TV chuyên ngành khác Trung tâm TT - TV Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 10 Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh Các quan thơng tin, thư viện khác Lý đồng chí đến với quan thông tin, thư viện? TT Cơ quan thông tin, thư viện Đủ tài liệu Hiện Phục Thân Gần đại vụ tốt quen nhà Trung Tâm TT-TV, Trường ĐH ANND Thư viện Trường Trung cấp An ninh Thư viện Trường Trung cấp CSND Thư Viện ĐHKHXH&NV Tp HCM Tủ sách môn, khoa, phòng, Trung tâm 77 Mơi trường tốt Lý khác Tủ sách cá nhân Thư viện viện nghiên cứu Trung tâm TT-TV ĐH Cảnh sát ND Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM Cơ quan 10 TT-TV khác Mục đích sử dụng thư viện đồng chí?  Nghiên cứu  Học tập  Giải trí  Hỗ trợ cơng tác Quản lý  Phục vụ sản xuất  Phục vụ giảng dạy  Mục đích khác Ngơn ngữ tài liệu đồng chí thường sử dụng mức độ? Tiếng Việt Tiếng Khmer Tiếng Anh Tiếng Trung quốc Tiếng Nga Ngôn ngữ khác Tiếng Pháp Nội dung thơng tin/tài liệu đồng chí quan tâm mức độ? TT Nội dung thông tin/tài Thường xuyên Thính liệu thoảng Tài liệu kinh điển Tài liệu pháp quy, đạo Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học ứng dụng Khoa học tự nhiên kỹ thuật Khoa học quân 78 Chưa Tài liệu nghiệp vụ Cơng an Thể thao, Giải trí Lĩnh vực khác Loại hình tài liệu mức độ sử dụng đồng chí? TT Loại hình tài liệu Thỉnh Thường xuyên Sách tham khảo in ấn Sách tham khảo điện tử Báo, tạp chí in ấn Báo, Tạp chí điện tử Cơng trình NCKH Kỷ yếu khoa học Luận án Luận văn Khóa luận 10 Giáo trình, Bài giảng 11 Sách tra cứu, bách khoa thoảng Chưa thư, Từ điển 12 Loại hình tài liệu khác Mức độ đáp ứng thư viện nhu cầu tài liệu đồng chí?  Rất thỏa mãn  Thỏa mãn  Không thỏa mãn 10 Đánh giá đồng chí vốn tài liệu thư viện? thiếu 11 Đồng chí có bị từ chối lần mượn tài liệu Thư viện không?  Có  Khơng Nếu có, xin cho biết ý do?  Khơng có tài liệu Đã có người mượn  Có bị  Có chưa xử lý nghiệp vụ  Lý khác 79 12 Mức độ cập nhật nội dung tài liệu có Thư viện: 13 Mức độ phù hợp nội dung tài liệu Thư viện với nội dung nhu cầu thông tin đồng chí? 14.Theo đồng chí Thư viện nên bổ sung loại hình tài liệu mức độ? Dạng In TT Loại hình tài liệu Dạng ấn đại truyền Rất cần Cần Chưa cần thống Tài liệu đạo Sách tham khảo chuyên ngành Giáo trình, giảng Tài liệu tra cứu Báo, Tạp chí chuyên ngành Tài liệu khoa học thường thức Tài liệu giải trí Loại hình khác 15 Theo đồng chí Thư viện cần bổ sung thêm tài liệu thuộc ngôn ngữ nào? 16 Mức độ sử dụng dịch vụ thư viện đồng chí? TT Các dịch vụ thư viện Đọc tài liệu chỗ Mượn tài liệu nhà Tra cứu Mục lục chữ Tra cứu Mục lục phân loại 80 Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Tra cứu thông tin trực tuyến máy tính Hỏi đáp thư viện Hỏi đáp qua điện thoại, internet Thư mục chuyên đề Triển lãm sách 10 Dịch vụ phô tô/sao chụp tài liệu 11 Hội nghị bạn đọc 12 Thư mục giới thiệu sách 13 Tự tìm tài liệu kho mở 14 Tra cứu máy tính điện tử 15 Tra cứu qua Mục lục 16 Tra cứu CD-ROM 17 Dịch vụ thông tin chọn lọc 18 Dịch vụ khác 17 Đánh giá đồng chí chất lượng dịch vụ thông tin Thư viện? Chất lượng phục vụ TT Các loại dịch vụ thông tin Thư viện Đọc tài liệu chỗ Mượn tài liệu nhà Tra cứu Mục lục chữ Tra cứu Mục lục phân loại Tra cứu thơng tin trực tuyến máy tính Hỏi đáp thư viện Hỏi đáp qua điện thoại, internet Thư mục chuyên đề Triển lãm sách 10 Dịch vụ phô tô/sao chụp tài liệu 11 Hội nghị bạn đọc 12 Thư mục giới thiệu sách 81 Rất tốt Tốt Chưa tốt 13 Tự tìm tài liệu kho mở 14 Tra cứu máy tính điện tử 15 Tra cứu qua Mục lục 16 Tra cứu CD-ROM 17 Thông tin chọn lọc 18 Dịch vụ khác 18 Đồng chí cho biết nội dung mức độ Thư viện cần trọng thời gian tới? Mức độ Nội dung cần trọng TT Phát triển vốn tài liệu in ấn truyền thống Tăng cường sở vật chất Hiện đại hóa thư viện, tăng cường ứng dụng CNTT Đào tạo phương pháp tra cứu cho người dùng tin Tổ chức lại hệ thống tra cứu Thay đổi giấc phục vụ Thay đổi quy định hành Nâng cao trình độ cho cán thư viện Chú trọng thái độ giao tiếp thủ thư 10 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thông tin 11 Vấn đề khác Rất cần cần Chưa cần 19 Đánh giá đồng chí vai trò hình thức tra cứu thư viện? TT Hệ thống tra cứu tài liệu Mục lục tra cứu chữ Mục lục phân loại Mục lục điện tử/Mục lục tra cứu trực tuyến Danh mục giới thiệu tài liệu 82 Rất quan Quan trọng trọng Không quan trọng Tài liệu tra cứu: từ điển, bách khoa toàn thư Nhờ cán thư viện tra cứu giúp Thư mục chuyên đề Hệ thống tra cứu khác 20 Đồng chí vui lòng cho biết thơng tin thân  Nam - Giới tính:  Nữ - Đối tượng:  Cán quản lý  Cán nghiên cứu  Giảng viên  Sinh viên  Nghiên cứu sinh  Học viên cao học  Chuyên viên  Khác - Trình độ học vấn học hàm  Cử nhân  Thạc sĩ  Giáo sư  Phó giáo sư  Tiến sĩ Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! 83 Trung tâm thông tin khoa học tư liệu giáo khoa 84 Học viên tra cứu trực tuyến OPAC 85 Hình ảnh làm thủ tục mượn, trả tài liệu phần mềm Libol 5.5 86 Học viên mượn tài liệu 87 Qui trình số hóa tài liệu 88 ... 154/2003/QĐ-TTg việc thành lập Trường Đại học An ninh nhân dân Trường Đại học An ninh nhân dân trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm đào tạo An ninh nhân dân có trình độ đại học, đại học; đào... nhau: Trường An ninh Trung ương cục miền Nam (1963/1975); Trường Bổ túc Sĩ quan CAND (Công an nhân dân) (1976/1984); Trường Đại học An ninh nhân dân II (1984/1989); Trường Đại học An ninh nhân dân. .. Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển nguồn lực thông tin Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn lực thông tin Trường Đại học an ninh nhân dân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013 , Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013 , CHƯƠNG 1:TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀPHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN, CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN, CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay