Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013

90 93 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:45

... 154/2003/QĐ-TTg việc thành lập Trường Đại học An ninh nhân dân Trường Đại học An ninh nhân dân trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm đào tạo An ninh nhân dân có trình độ đại học, đại học; đào... nhau: Trường An ninh Trung ương cục miền Nam (1963/1975); Trường Bổ túc Sĩ quan CAND (Công an nhân dân) (1976/1984); Trường Đại học An ninh nhân dân II (1984/1989); Trường Đại học An ninh nhân dân. .. Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển nguồn lực thông tin Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn lực thông tin Trường Đại học an ninh nhân dân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013 , Phát triển nguồn nhân lực TT tại trường đại học an ninh nhân dân tp HCM nguyễn công trứ, LVThS TTTV, 2013 , CHƯƠNG 1:TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀPHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN, CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN, CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay