Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011

134 141 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:42

... tâm) thu c Học viện Cảnh sát Nhân dân (sau gọi tắt Học viện) , nhận thức rõ chức nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc sinh viên Học viện Kết khảo sát trạng văn hoá đọc sinh viên thu c Học. .. đề Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Thư viện, nhằm góp phần tăng cường phát triển văn hoá đọc cho sinh viên. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THU THƠM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN MÃ SỐ: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011 , Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011 , NỘI DUNG CHƯƠNG I. VĂN HÓA ĐỌC VƠI SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TẠI HỌC VIÊN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay