Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011

134 50 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THU THƠM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ NỘI – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THU THƠM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN MÃ SỐ: 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: TSKH Nguyễn Thị Đông HÀ NỘI – 2011 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTKH & TLGK: Thông tin khoa học Tư liệu giáo khoa CS : Cảnh sát PCTP : Phòng chống tội phạm QSVT : Quân võ thuật TDTT : Thể dục thể thao QLHC : Quản lý hành TTXH : Trật tự xã hội DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒđồ 1.1: Cơ cấu tổ chức máy Học viện…………………………………… 39 Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức máy Trung tâm………………………………………….46 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng số liệu thể thông tin cán Trung tâm……………… 48 Bảng 1.2: Cơ cấu số lượng sinh viên nhóm người dùng tin……………54 Bảng 2.1: Nhu cầu, hứng thú đọc theo lĩnh vực thông tin 57 Bảng 2.2: Nhu cầu, hứng thú đọc theo loại hình tài liệu 58 Bảng 2.3: Nhu cầu, hứng thú đọc theo ngôn ngữ tài liệu .60 Bảng 2.4 Thời gian biểu sinh hoạt học tập học tập ngày sinh viên Học viện 61 Bảng 2.5: Tỷ lệ sinh viên biết sử dụng yếu tố thuộc kỹ đọc 63 Bảng 2.6: Mức độ hiểu nội dung tài liệu nhóm sinh viên 65 Bảng 2.7: Quan niệm, nhận thức tài liệu nhóm sinh viên .66 Bảng 2.8: Tỷ lệ sinh viên vi phạm hành vi ứng xử tài liệu 68 Bảng 2.9: Số lượng vốn tài liệu Thư viện qua năm……………….…………71 Bảng 2.10: Cơ cấu vốn tài liệu theo lĩnh vực khoa học 72 Bảng 2.11: Cơ cấu vốn tài liệu theo loại hình tài liệu 73 Bảng 2.12: Cơ cấu vốn tài liệu theo ngôn ngữ tài liệu 73 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu đọc vốn tài liệu 74 Bảng 2.14: Hiệu đáp ứng nhu cầu đọc sinh viên Học viện 75 Bảng 2.15: Số lượng sở liệu có Thư viện .76 Bảng 2.16: Tỷ lệ sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng máy tra cứu tin Thư viện .77 Bảng 2.17: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ mượn tài liệu Thư viện 79 Bảng 2.18: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ đọc chỗ Thư viện .80 Bảng 2.19: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ đa phương tiện Thư viện .81 Bảng 2.20: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ phát hành sách Thư viện 82 Bảng 2.21: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ tra cứu Internet Thư viện 83 Bảng 2.22: Số lượng người sử dụng ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ in băng đĩa Thư viện 84 Bảng 2.23: Ý kiến đánh giá tinh thần thái độ phục vụ cán Trung tâm .85 Bảng 2.24: Nhu cầu tham gia khóa đào tạo người dùng tin .86 Bảng 2.25: Tỷ lệ sinh viên Học viện tham gia vào hoạt động Thư viện 87 Bảng 2.26: Mục đích sử dụng Internet sinh viên Học viện 88 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 Giả thuyết nghiên cứu 10 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu: 11 Đóng góp của luận văn 11 Dự kiến kết nghiên cứu 11 NỘI DUNG 12 CHƢƠNG VĂN HÓA ĐỌC VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN 12 1.1 Nhƣ̃ng vấn đề chung về văn hóa đọc 12 1.1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa đọc 12 1.1.2 Chức văn hóa đọc .17 1.1.3 Những biểu văn hóa đọc 19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc 25 1.2 Học viện cảnh sát nhân dân trƣớc yêu cầu phát triển văn hóa đọc 37 1.2.1 Khái quát Học viện Cảnh sát Nhân dân 37 1.2.2 Đổi giáo dục đào tạo yêu cầu phát triển văn hóa đọc sinh viên Học viện 41 1.2.3 Trung tâm Thông tin Khoa học Tư liệu Giáo khoa phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện 44 1.3 Đặc điểm sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân 51 1.3.1 Đặc điểm hoạt động sinh viên Học viện 51 1.3.2 Đặc điểm nhu cầu tin nhóm sinh viên Học viện .53 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN 56 2.1 Nhu cầu, hƣ́ng thú đọc của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 56 2.1.1 Nhu cầu, hứng thú đọc theo nội dung tài liệu 56 2.1.2 Nhu cầu, hứng thú theo loại hì nh tài liê ̣u 58 2.1.3 Nhu cầu, hứng thú theo ngôn ngữ tài liệu 60 2.1.4 Tập quán sử dụng tài liệu sinh viên Học viện 61 2.2 Kỹ đọc và hiểu chí nh xác sinh viên Học viện 63 2.2.1 Thực trạng kỹ đọc sinh viên Học viện .63 2.2.2 Khả lĩnh hội giá trị nội dung tài liệu .64 2.3 Ứng xử đối với tài liệu sinh viên Học viện 66 2.3.1 Quan niệm, nhận thứcđối với tài liệu của sinh viên .66 2.3.2 Thái độ ứng xử tài liệu sinh viên Học viện 67 2.4 Các yếu tố tác động đến văn hoá đọc sinh viên Học viện 68 2.4.1 Môi trường học tập của sinh viên Học viện 68 2.4.2 Đặc điểm xuất bản phẩm Ngành .69 2.4.3 Thực trạng hoạt động thông-thư tin viện Học viện 71 2.4.4 Ảnh hưởng công nghệ thông tin truyền thông đến sinh viên Học viện 88 2.5 Nhận xét chung về khả phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện 89 2.5.1 Những điều kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa đọc 89 2.5.2 Những khó khăn phát triển văn hóa đọc cho sinh viên 90 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TẠI HỌC VIÊN CẢNH SÁT NHÂN DÂN 93 3.1 Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin-thƣ viện 93 3.1.1 Xây dựng sách bổ sung phù hợp hình thức nội dung 93 3.1.2 Tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin 934 3.2 Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dị ch vụ thơng tin-thƣ viện 95 3.2.1 Hồn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thơng tin-thư viện 96 3.2.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện .97 3.3 Đẩy mạnh hoạt đợng tun truyền văn hóa đọc .98 3.3.1 Các hình thức tun truyền văn hóa đọc Học viện 99 3.3.2 Nội dung hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc Học viện 101 3.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thông tin-thƣ viện 103 3.4.1 Yêu cầu đội ngũ cán thư viện phát triển văn hóa đọc Học viện 103 3.4.2 Nội dung nâng cao trình độ cán thư viện cho phát triển văn hố đọc Học viện 105 3.5.Mợt sớ điểm mạnh phƣơng pháp giáo dục đào tạo cần phát huy Học viện 106 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hóa đọc có vị trí quan trọng đời sống người Mặc dù năm gần đây, trước phát triển ngày mạnh mẽ phương tiện thông tin đại chúng công nghệ thông tin đại, đặc biệt công nghệ mạng, đọc sách hình thức thơng dụng để người tiếp nhận thông tin tri thức Đọc làm chonhân xã hội trở thành công dân có sức mạnh tinh thần, giải phóng khỏi hạn chế mặt xã hội, pháp lý, tâm lý cá nhân, đồng thời việc đọc giúp người đến gần Văn hoá đọc, với tư cách văn hoá hành vi cá nhân, biểu khả lựa chọn sách, kỹ đọc lĩnh hội tri thức, thái độ ứng xử với sách báo, thể rõ đặc điểm tâm lý nhân cách cá nhân, hình thành từ tuổi ấu thơ phát triển suốt đời người Trên giới, người ta khẳng định văn hố đọc có liên quan mật thiết đến phát triển lực nhận thức, lĩnh học tập làm việc cá nhân “Khảo sát khu vực châu Phi vào tháng 3-2000 cho thấy tình trạng thiếu văn hóa đọc rào cản quan trọng trình phát triển kỹ sử dụng công nghệ thông tin khả giao tiếp phụ nữ châu Phi” [35] Tầm quan trọng văn hố đọc q trình hội nhập xã hội đại nhiều quốc gia đề cao xây dựng chiến lược phát triển văn hoá đọc quốc gia nhằm nâng cao việc đọc cộng đồng Ví dụ Hà Lan xây dựng chiến lược có tên Stiching Lezen đời năm 1998 sau số liệu nửa số người lớn Hà Lan đọc sách báo công bố từ khảo sát quốc gia Liên đoàn Quốc tế quan hiệp hội thư viện (IFLA) Amsterdam Chiến lược nhấn mạnh lợi ích việc đọc phát triển đời sống văn minh tinh thần người xã hội Theo họ, việc đọc làm cho sống chất lượng Việc đọc cung cấp đường tiếp cận văn hóa di sản văn hóa Đọc làm cho công dân xã hội trở thành người có sức mạnh tinh thần, giải phóng khỏi hạn chế mặt xã hội, mặt pháp lý, mặt tâm lý cá nhân việc đọc mang người đến gần Nhiều quốc gia có “Ngày tồn dân đọc sách” Anh, Pháp, Tây Ban Nha Thậm chí Thái Lan - quốc gia gần gũi có chương trình quốc gia để phát động tồn dân quan tâm đến việc đọc sách Hơn nữa, UNESCO định lấy ngày 23 tháng hàng năm “Ngày đọc sách quốc tế”, nhằm cổ vũ cho phong trào đọc sách, thói quen đọc sách tồn giới [27] Quyết định lời kêu gọi Liên hiệp quốc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ hưởng ứng Thông qua văn hóa đọc, cơng dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp điều kiện sống, tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp hữu ích sống Văn hóa đọc giúp chonhân có sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hài hòa Chính vậy, phát triển văn hóa đọc vấn đề mang nghĩa chiến lược quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng việc nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực để góp phần xây dựng đất nước Để hưởng ứng “Ngày đọc sách quốc tế” UNESCO phát động, ngày 1-42011, Bộ Văn hóa,Thể thao Du lịch ban hành định số 1166/QĐBVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức "Ngày hội Đọc sách Việt Nam 2011" qui định vào ngày 23-4 hàng năm Đồng thời, vừa qua trang điện tử SachHay.com - dự án giáo dục xã hội xã hội có sáng kiến phát động vận động phạm vi nước ngày “Tết đọc sách” người Việt Nam Có thể nói, bước khởi đầu nhằm góp phần chấn hưng văn hóa đọc dân trí nước nhà Trong ngày này, người dân Việt Nam sống bầu khơng khí ngập tràn tri thức Tuy năm ngày, ngày có ý nghĩa vơ quan trọng với việc gìn giữ cổ vũ văn hóa đọc Văn hóa đọc, chất, nói cho việc tự học Những sách người thầy, người bạn học với giá trị vượt không gian thời gian dành cho người [27] Trong đó, đọc hoạt động tích cực cho 13 Trần Thị Minh Nguyệt (2007), Đổi hoạt động thông tin thư viện trường đại học phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ, Tạp chí Giáo dục, số 166, 2007, tr.16 14 Nguyễn Công Phúc (2010), Liệu pháp đọc sách hoạt động Thư viện, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số (22), tr.21 – 25 15 Lê Mộng Đài Trang (2007), “Nghiên cứu phát triển văn hố đọc cho học sinh phổ thơng bậc trung học sở tỉnh cà mau”, Luận văn thạc sỹ khoa học thư viện, Trường Đại học văn hóa, Hà Nội 16 Phạm Hồng Thái (2007), Vai trò thư viện việc đổi phương pháp dạy học, Thư viện Việt Nam, số (2), tr.34 – 36 17 Phạm Thanh Tâm (2007), Văn hóa đọc vấn đề đặt nay, Tạp chí Người đọc sách, số (3 - 2007), tr 23 – 25 18 Phạm Văn Tình (2005), Sách đọc sách xưa nay, Tạp chí Người đọc sách, số (4 - 2005), tr.23 – 25 19 Phạm văn Tình (2006), “ Đọc văn hóa đọc trước ngưỡng cửa thơng tin”, Tạp chí thư viện số 3/ 2006 20 Nguyễn Tất Thắng (2004), Đọc nghe - nhìn?, Tạp san Thư viện, số 2, tr 27 - 30 21 Nguyễn An Tiêm (2006), Tọa đàm khoa học văn hóa đọc người Việt Nam, Văn hóa đời sống xã hội, tr 34 – 37 22 Lê văn Viết (2005), Xu phát triển thư viện tương lai, Tạp chí Thư viện, (số 2), tr.5-9 23 Nguyễn Hữu Viêm (2009), Văn hóa đọc phát triển văn hóa đọc Việt Nam, Tạp chí thư viện Việt Nam, số (17), tr.19 – 26 24 Nguyễn Hữu Viêm (2005), Khả đọc người vận dụng khả đó, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 2(6), tr.20-2 25 Văn hóa ứng xử người Cảnh sát nhân dân (2007), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 114 26 Nguyễn Xuân Yêm (2010), Hệ thống tín khả áp dụng giáo dục Đại học Công An nhân dân, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Tài liệu mạng 27 Cuộc vận động ngày đọc sách người Việt // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoa-doc 28 Diệu Mai, Phát triển văn hoá đọc giúp người có sống tốt hơn, vietnamlib.net, 29 Đọc sách hành trình trí tuệ tâm hồn'//http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoa-doc/681/doc-sach-la-hanhtrinh-cua-tri-tue-va-tam-hon.aspx 30 Đọc sách phương tiện bồi dưỡng trí nhớ tư // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoa-doc/4482/doc-sach-la-mot-phuongtien-boi-duong-tri-nho-va.aspx 31 Giải pháp cho văn hóa đọc // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoadoc/4493/giai-phap-cho-van-hoa-doc.aspx 32 Kỹ đọc sách tài liệu // http://congdongcongnghe.net/club/?language=vi&nv=news&op=hoctap/Ky-nang-Doc-sach-va-tai-lieu-14.Cập nhật ngày 23/2/2011 33 Phát triển văn hóa đọc giúp người có sống tốt hơn// http://vietnamlib.net/tin-tuc/tin-tuc-thong-bao-khac/phat-trien-van-hoa-docgiup-moi-nguoi-co-cuoc-song-tot-hon, Cập nhật ngày 4/3/2011 34 Hướng cho văn hóa đọc // http://www.nguyenmanhhung.com/ VanHoa-Doc/Huong-Di-Nao-Cho-Van-Hoa-Doc/35-4947/cbo.vn 35 Ifla, enhancing the culture of reading and books in the digital age, ifla Org, http://www.ifla.org/news/enhancing-the-culture-of-reading-and-books-inthe-digital-age Cập nhật ngày 5/9/2010 36 Khánh duy, Sách in đường băng cất cánh, viettems.com, 37 Nguyễn Gia Thái, Sách số bán chạy sách giấy, ictnews.vn, 115 38 Phát huy văn hóa đọc gần xa// http://tetdocsach.sachhay.com/vanhoa-doc/4497/phat-huy-van-hoa-doc-rat-gan-va-rat-xa.aspx 39 Phương Hà, Đề án phát triển văn hố đọc cộng đồng: đối tượng cần đọc lại ngại đọc, nxbctqg.org.vn, 40 Số liệu thống kê xuất năm 2010, Vietbao.com 41 Stephen Linstead, Robert Grafton Small (1992), “On reading organizational culture” ( Tổ chức văn hóa đọc ) http//leaf.vn 42 Tản mạn chuyện đọc // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoadoc/4500/tan-man-ve-chuyen-doc.aspx 43 Thiện Hưng, Văn hóa đọc: số biết nói,Vietbao.vn http://vietbao.vn/Van-hoa/Van-hoa-doc-Nhung-con-so-bietnoi/40177014/181/ Cập nhật ngày 14/11/2010 44 Trần Thị Minh Nguyệt, Nội dung hướng dẫn thiếu nhi đọc sách thư viện, nlv.gov.vn// http://www.nlv.gov.vn/nlv/ index.php/2008060222/Nghiep-vu-chung/Noi-dung-va-nguyen-tac-huongdan-thieu-nhi-doc-sach-trong-thu-vien.html Cập nhật ngày 5/7/2010 45 Văn hóa đọc phát triển văn hóa đọc Việt Nam // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoa-doc/4458/van-hoa-doc-va-phattrien-van-hoa-doc-o-viet-nam.aspx 46 Văn hóa đọc, có cần “báo động”?\\http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoadoc/4457/van-hoa-doc-co-can-e2809cbao-donge2809d.aspx 47 Văn hóa đọc, vài cảm nhận // http://tetdocsach.sachhay.com/van-hoadoc/4690/van-hoa-doc-mot-vai-cam-nhan.aspx 48 Sách điện tử “văn hóa đọc” // http://tamnhin.net/cuocsongso/ 11807/Sach-dien-tu-va-van-hoa-doc.html 49 Sách điện tử văn hố đọc thời cơng nghệ // http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2011 50 Tại sinh viên đọc sách // http://sinhvienthamdinh.com/forum/doi-ichei-m-gioi/74-tai-sao-sinh-vien-doc-sach.html 116 51 Văn hóa đọc Ðức// http://www.nhohue.org/caothom.htm 52 Thư viện thời đại công nghệ thông tin // http://www.vietnamlib.net/xu-the-nghe-nghiep/thu-vien-trong-thoi-daicong-nghe-thong-tin 53 Hiện đại hóa thư viện hoạt động thư viện Việt Nam // http://lib.hcmussh.edu.vn/?wca=newmng&wci=v_dat&wce=dtl&itm=129714 54 Bùi Loan Thùy Thư viện đại học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu học chế tín // Thông tin tư liệu.- 2008.- Số 55 Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 Thủ tướng Chính phủ 56 Nguyễn Thị Đơng, Internet có thay thư viện, vietnamlib.net http://vietnamlib.net/tham-dinh/xu-the-nghe-nghiep/internet-co-the-thaythe-duoc-thu-vien Cập nhật ngày 5/2/2011 117 Phụ lục HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trung tâm TTKH&TLGK Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐỌC Nhằm nâng cao chất lượng hiệu phục vụ bạn đọc ngày tốt hơn, Trung tâm Thông tin Khoa học Tư liệu giáo khoa, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức nghiên cứu nhu cầu đọc Trung tâm Rất mong anh (chị) vui lòng trả lời số câu hỏi cách đánh dấu vào ô tương ứng ghi rõ ý kiến anh (chị) Anh/chị thƣờng quan tâm tới lĩnh vực thông tin nào dƣới đây:  Văn học nghệ thuật Kinh tế- trị - xã hội Tâm lý Pháp luật Chuyên ngành đào tạo Ngoại ngữ-tin học Thể thao-giải trí Anh/chị thƣờng sử dụng ngôn ngữ tài liệu nào dƣới đây: Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Trung Khác (đề nghị ghi rõ)……………………………………………………… Anh/chị thƣờng quan tâm tới loại hình tài liệu nào dƣới đây: Giáo trình Sách tham khảo Báo cáo đề tài khoa học Tài liệu tra cứu Báo, tạp chí Luận án, luận văn Cơ sở liệu thư mục Cơ sở liệu toàn văn Phim chuyên án Khóa luận tốt nghiệp Tài liệu trực quan Tài liệu khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………………… 118 Xin vui lòng cho biết khả hiểu nợi dung tài liệu anh/chị ở mức độ nào dƣới đây: Nhớ chi tiết gây ấn tượng mạnh  Hiểu nội dung tài liệu Hiểu nội dung tài liệu Anh/chị có quan niệm, nhận thức tài liệu nhƣ thế nào? Cần trân trọng Cần bảo quản, sử dụng mục đích Ý kiến khác (xin nêu rõ)………………………………………… Anh/chị có vi phạm hành vi nào dƣới đây: Cắt, xé tài liệu Làm nhàu tài liệu Ký tên, viết vẽ bậy lên tài liệu Anh/chị có biết sử dụng yếu tố nào thuộc kỹ đọc dƣới đây: Biết xác định mục đích đọc Biết lập kế hoạch đọc Biết sử dụng phương pháp đọc Đánh giá anh/chị mức độ đáp ứng nhu cầu đọc vốn tài liệu thuộc Thƣ viện: Đáp ứng tốt Bình thường Chưa đáp ứng Khác (xin ghi cụ thể)………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/chị có bị từ chới đáp ứng u cầu đọc tài liệu khơng? Có Khơng Xin vui lòng cho biết lý bị từ chối: Khơng có tài liệu Đã có người muợn Có khơng cho muợn Khơng tìm thấy Đã thất lạc 119 Khác (xin ghi rõ)……………………………………… 10 Anh/ chị sử dụng loại hình tra cứu tin nào dƣới Thƣ viện: Cơ sở liệu Thư mục thông báo sách - Đánh giá anh/chị chất lƣợng loại hình tra cứu tin trên: Chất lượng Bộ máy tra cứu Tốt Khá Trung bình Kém Cơ sở liệu Thư mục thông báo sách - Đánh giá anh/chị tính thân thiện loại hình tra cứu tin trên: Dễ sử dụng Bình thường Khó sử dụng 11 Anh/ chị sử dụng dịch vụ nào dƣới Thƣ viện: Đọc chỗ Tra cứu Internet Mượn nhà Phát hành sách Đa phương tiện Sao in băng đĩa - Đánh giá anh/chị chất lƣợng dịch vụ trên: Dịch vụ Chất lượng Tốt Khá Đọc chỗ Mượn nhà Đa phương tiện Tra cứu Internet Phát hành sách Sao in băng đĩa 12 Mục đích sử dụng Internet anh/chị: Cập nhật thông tin thời Nghiên cứu học tập 120 Trung bình Kém Giải trí Khác (xin ghi rõ):.……………………………………….………………… 13 Anh/chị có nhu cầu tham gia khóa đào tạo người dùng tin đây: Kỹ đọc hiểu xác tài liệu Văn hóa ứng xử với tài liệu Hướng dẫn sử dụng thư viện Khác (xin nêu rõ)…………………………………………………… 14 Anh/chị thường tham gia vào hoạt động Thư viện: Hội nghị độc giả Giới thiệu sách Triển lãm sách Hoạt động khác (xin ghi rõ):.……………………………………………… …………………………………………………………………………………… 15 Ý kiến đánh giá anh/chị thái độ phục vụ cán bộ thƣ viện: Rất cởi mở Nhiệt tình Bình thường Khó gần Khác(xin nêu rõ)……………………………………………… Xin anh/chị vui lòng cho biết mợt sớ thơng tin cá nhân: Giới tính: Nam Nữ Chuyên ngành đào tạo anh/chị…………………………………… Điện thoại liên lạc: ……………… Email (nếu có): ………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác qúy anh/chị Hà nội, ngày……tháng… năm 2011 Bạn đọc (Ký tên) 121 Phụ lục 2: TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Nhóm nghiệp vụ CS hình sự, điều tra, kinh tế, PCTP ma túy Nội dung câu hỏi câu trả lời Nhóm nghiệp vụ CS giáo dục và cải tạo phạm nhân Tổng Tỷ lệ Tỷ lệ số (%) SL (%) SL Anh/chị thƣờng quan tâm tới lĩnh vực thông tin dƣới đây: Kinh tế-chính trị-xã hội 403 89,5 134 89,3 123 Văn học nghệ thuật 104 23,1 35 23,3 33 Tâm lý 386 85,8 110 73,3 144 Pháp luật 442 98,2 148 98,7 145 Ngoại ngữ-tin học 188 41,8 69 46,0 57 Chuyên ngành đào tạo 447 99,3 150 100,0 147 Thể thao-giải trí 305 67,8 98 65,3 102 Lĩnh vực khác 116 25,8 36 24,0 41 2.Anh/chị thƣờng sử dụng Nhóm nghiệp vụ CS giao thơng, Quản lý hành và Trật tự xã hợi Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) 82,0 22,0 96,0 96,7 38,0 98,0 68,0 27,3 146 36 132 149 62 150 105 39 97,3 24,0 88,0 99,3 41,3 100,0 70,0 26,0 ngôn ngữ tài liệu dƣới đây: Tiếng Việt 450 100,0 150 Tiếng Anh 51 11,3 21 Tiếng Nga 26 5,8 10 Tiếng Trung 47 10,4 15 Ngôn ngữ khác 13 2,9 Anh/chị thƣờng quan tâm tới 100,0 14 6,7 10,0 2,7 150 17 19 100,0 11,3 6,0 12,7 4,0 150 13 13 100,0 8,7 4,7 8,7 2,0 97,3 82,0 47,3 143 129 68 95,3 86,0 45,3 140 121 73 93,3 80,7 48,7 loại hình tài liệu dƣới đây: Sách giáo khoa, giáo trình Tài liệu tham khảo Tài liệu tra cứu 429 373 212 95,5 83,0 47,1 146 123 71 122 Tài liệu trực quan Báo, tạp chí Báo cáo đề tài khoa học Luận án, luận văn Khóa luận tốt nghiệp Phim chuyên án Cơ sở liệu thư mục Cơ sở liệu toàn văn Tài liệu khác 311 408 239 56 414 369 436 424 133 69,1 90,7 53,1 12,4 92,0 82,0 97,0 94,2 29,6 87 133 78 18 136 147 146 141 45 58,0 88,7 52,0 12,0 90,7 98,0 97,3 94,0 30,0 79 138 86 21 138 112 143 140 49 52,7 92,0 57,3 14,0 92,0 74,7 95,3 93,3 32,7 145 137 75 17 140 110 147 143 39 96,7 93,3 50,0 11,3 93,3 73,3 98,0 95,3 26,0 Xin vui lòng cho biết khả hiểu nội dung tài liệu anh/chị mức độ đây: Nhớ chi tiết gây ấn 154 34,2 45 30,0 69 tượng mạnh Hiểu nội dung tài 198 44,0 77 51,3 45 liệu Hiểu nội dung tài liệu, áp dụng kiến thức thu 98 21,8 28 18,7 36 vào thực tế 450 100,0 150 100,0 150 Tổng cợng Anh/chị có quan niệm, nhận thức tài liệu nhƣ nào? Cần trân trọng 256 59,0 102 68,0 Cần bảo quản, sử 181 40,2 47 31,3 dụng mục đích Ý kiến khác 0,8 0,7 Tổng cộng 450 100,0 150 100,0 Anh/chị có vi phạm hành vi dƣới đây: 46,0 40 27,0 30,0 76 50,0 24,0 34 23,0 100,0 150 100,0 85 56,7 78 52,0 62 41,3 72 48,0 150 2,0 100,0 150 100,0 0,03 0,02 0,05 Cắt, xé tài liệu 2,0 0,02 0,013 Làm nhàu tài liệu 10 2,2 0,03 0,013 Ký tên, viết vẽ bậy lên tài 31 6,9 15 0,1 0,06 liệu Tổng cợng 50 23 13 Anh/chị có biết sử dụng yếu tố thuộc kỹ đọc dƣới đây: Xác định rõ mục đích đọc Lập kế hoạch đọc cụ thể Biết sử dụng phương pháp đọc Tổng cộng 14 228 88 50,7 19,5 86 25 57,3 16,7 79 28 52,6 18,7 63 35 42,0 23,3 134 29,8 39 26,0 43 28,7 52 34,7 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 123 Đánh giá anh/chị mức độ đáp ứng nhu cầu đọc vốn tài liệu thuộc Thư viện: Đáp ứng tốt 221 49,1 69 Bình thường 217 48,2 77 Chưa đáp ứng 12 2,7 Tổng cộng 450 100,0 150 Anh/chị có bị từ chối đáp ứng yêu cầu 46,0 51,3 2,7 100,0 74 70 150 49,3 46,7 4,0 100,0 78 70 150 52,0 46,7 1,3 100,0 98,0 2,0 150 100,0 145 96,7 3,3 đọc tài liệu khơng? Khơng bị từ chối Có bị từ chối Lý bị từ chới - Khơng có tài liệu - Có người muợn - Khơng tìm thấy - Đã thất lạc Tổng cộng 10 Anh/ chị sử dụng 442 98,2 1,8 147 3 2 2 loại hình tra cứu tin dƣới Thƣ viện: Thƣ mục thông báo sách Đánh giá chất lƣợng Tốt Khá Trung bình Đánh giá mức thân thiện Dễ sử dụng Bình thường Các CSDL Đánh giá chất lƣợng Tốt Khá Trung bình Đánh giá mức thân thiện Dễ sử dụng Bình thường Khó sử dụng 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 139 218 93 31 48,4 20,6 52 67 31 34,7 44,7 20,6 46 70 34 30,7 46,6 22,7 41 81 28 27,0 54,0 19,0 448 450 99,6 148 0,4 100,0 150 97,3 2,7 100,0 150 150 100,0 100,0 150 150 100,0 100,0 95 213 142 21,1 47,3 31,6 35 78 37 23,3 52,0 24,7 31 65 54 20,7 43,3 36,0 29 70 51 19,3 46,7 34,0 159 233 58 35,3 51,7 13 57 81 12 38,0 54,0 8,0 53 72 25 35,3 48,0 16,7 49 80 21 32,7 53,3 14,0 124 11 Anh/ chị sử dụng dịch vụ dƣới Thƣ viện: Mƣợn taì liệu Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Tổng cợng Đọc chỗ Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Tổng cộng Đa phƣơng tiện Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Kém Phát hành sách Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Tổng cợng Tra cứu Internet Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Tổng cợng Sao in băng, đĩa 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 199 206 45 450 44,2 67 45,8 72 10,0 11 100,0 150 44,7 48,0 7,3 100,0 63 63 24 150 42,0 42,0 16,0 100,0 69 71 10 150 46,0 47,3 6,7 100,0 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 225 50,0 86 450 19,1 27 100,0 150 52,0 139 18,0 100,0 67 30,9 40 150 44,7 45 26,6 100,0 80 30,0 19 150 53,3 43 12,7 100,0 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 193 42,9 2,0 78 170 68 17,3 37,8 45,3 1,3 25 55 58 16,7 36,7 38,7 2,7 26 62 67 17,3 41,3 44,7 2,0 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 159 234 35,3 52,0 45,3 44,0 54 81 36,0 54,0 37 87 24,7 58,0 78 16 10,7 15 10,0 26 450 68 66 12, 57 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 434 96,4 146 97,3 138 92,0 150 100,0 96 22,1 31 206 30,4 48 100,0 146 21,2 47,5 33,0 100,0 28 67 39 138 20,3 45,8 28,3 100,0 37 71 45 150 24,7 51,4 30,0 100,0 132 434 125 Số người sử dụng Đánh giá chất lượng Tốt Khá Trung bình Kém Tổng cợng 349 77,6 150 100,0 101 67,3 98 65,3 87 136 114 12 349 24,9 33 38,9 49 22,7 63 3,43 120,8 150 22,0 32,7 42,0 3,3 100,0 24 42 32 101 23,7 41,6 31,7 3,0 100,0 30 45 19 98 30,6 46,0 19,4 4,0 100,0 54,7 23,3 20,0 2,0 100,0 65 39 37 150 43,3 26,0 24,7 6,0 100,0 75 45 26 150 50,0 30,0 17,3 2,7 100,0 54 36,0 47 31,3 51 34,0 24 16,0 25 16,7 32 21,3 72 48,0 78 52,0 67 44,7 150 100,0 150 100,0 động nào dƣới 150 100,0 Hội nghị độc giả 192 42,7 72 48,0 61 40,7 59 Giới thiệu sách 123 27,3 48 32,0 34 22,7 41 Triển lãm sách 123 27,3 23 15,3 53 35,3 47 Hoạt động khác 12 2,7 4,7 1,3 Tổng cộng 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 15 Ý kiến đánh giá anh/chị thái độ phục vụ cán bộ thƣ viện Rất cởi mở 106 23,6 40 26,7 37 24,7 29 Nhiệt tình 182 40,4 61 40,7 64 42,6 57 Bình thường 143 31,8 41 27,3 42 28,0 60 Khó gần 19 4,2 5,3 4,7 Tổng cộng 450 100,0 150 100,0 150 100,0 150 39,3 27,4 31,3 2,0 100,0 12 Mục đích sử dụng Internet anh/chị: Cập nhật thông tin thời 222 49,3 82 Nghiên cứu học tập 118 26,2 34 Giải trí 94 20,9 31 Khác 16 3,6 Tổng cợng 450 100,0 150 13 Anh/chị có nhu cầu tham gia khóa đào tạo ngƣời dùng tin dƣới đây: Kỹ đọc hiểu 152 33,8 xác tài liệu Văn hóa ứng xử với tài liệu 81 18,0 Hướng dẫn sử dụng thư 217 48,2 viện Tổng cộng 450 100,0 14 Anh/chị thƣờng tham gia vào hoạt Thƣ viện: 126 19,3 38,0 40,0 2,7 100,0 Phụ lục 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRUNG TÂM TTKH & TLGK Phòng đọc sinh viên Trung tâm Phòng đọc báo tạp chí Trung tâm 127 Phụ lục 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN g Giám đốc Học viện nhận cờ thi đua Chính phủ 128 ... tâm) thu c Học viện Cảnh sát Nhân dân (sau gọi tắt Học viện) , nhận thức rõ chức nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc sinh viên Học viện Kết khảo sát trạng văn hoá đọc sinh viên thu c Học. .. đề Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Thư viện, nhằm góp phần tăng cường phát triển văn hoá đọc cho sinh viên. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THU THƠM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN MÃ SỐ: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011 , Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân đỗ thu thơm, LVThS TTTV, 2011 , NỘI DUNG CHƯƠNG I. VĂN HÓA ĐỌC VƠI SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TẠI HỌC VIÊN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay