Nguồn nhân lực TT – TV của một số cơ sở đào tạo đại học thuộc bộ công an trên khu vực HN nguyễn t hồng loan, LVThS TTTV, 2013

121 63 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:40

... trò nguồn nhân lực thơng tin - thƣ viện số sở đào tạo đại học Bộ Công an 43 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN – THƢ VIỆN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN TRÊN KHU VỰC... cứu nguồn nhân lực TT- TV số sở đào tạo thuộc Bộ Công an khu vực Hà Nội 5.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu: thực trạng nguồn nhân lực TT - TV số sở đào tạo thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn nhân lực TT – TV của một số cơ sở đào tạo đại học thuộc bộ công an trên khu vực HN nguyễn t hồng loan, LVThS TTTV, 2013 , Nguồn nhân lực TT – TV của một số cơ sở đào tạo đại học thuộc bộ công an trên khu vực HN nguyễn t hồng loan, LVThS TTTV, 2013 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN-THƢ VIỆN TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC BỘ CÔNG AN Ở HÀ NỘI, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN – THƢ VIỆN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN – THƢ VIỆN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay