Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015

83 27 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:39

... 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34 2.1 CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34... TỔ CHỨC ĐIỂM TRUY CẬP TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 59 3.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỂM TRUY CẬP 59 3.1.1 Kiểm sốt tính qn cho hệ thống điểm truy cập 59... cập số thư viện đại học địa bàn Hà Nội 10 CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm điểm truy cập Trong lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015 , Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay