Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015

83 11 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN ĐỨC HÒA ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN ĐỨC HỊA ĐIỂM TRUY CẬP THƠNG TIN TẠI CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN – THƯ VIỆN Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số: 603220 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Viết Nghĩa XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Giáo viên hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng chấm Luận văn TS Nguyễn Viết Nghĩa PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN Luận văn tác giả bổ sung, chỉnh sửa theo Quyết nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Thư viện gồm nội dung sau: - Phân tích kỹ yếu tố ảnh hưởng chương - Phân tích sâu giải pháp - Hồn chỉnh lỗi hình thức CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm sản phẩm Tác giả Trần Đức Hòa LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn “Điểm truy cập thư viện đại học địa bàn Hà Nội” tác giả nhận giúp đỡ hướng dẫn nhiều tập thể cá nhân Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Nhà trường Quý thầy cô giảng dạy chuyên ngành Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tận tình giảng dạy, truyển đạt kiến thức tạo điều kiện cho tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn, TS Nguyễn Viết Nghĩa, người tận tình hướng dẫn động viên giúp đỡ q trình tác giả thực hồn thành Luận văn Xin trân trọng cảm ơn đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hồn thành tốt Luận văn Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên cạnh động viên, khích lệ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Trần Đức Hòa MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .6 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9 CẤU TRÚC LUẬN VĂN: 10 CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 11 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN 11 1.1.1 Khái niệm điểm truy cập 11 1.1.2 Điểm truy cập thông tin hoạt động thư viện 11 1.2 VAI TRÒ CỦA ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN 13 1.2.1 Đối với việc tổ chức thông tin 13 1.2.2 Đối với việc tra cứu tìm tin 14 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN 15 1.3.1 Chính sách thư viện 15 1.3.2 Công cụ tạo dựng điểm truy cập chuẩn nghiệp vụ 16 1.3.3 Trình độ chuyên gia 17 1.3.4 Quy trình tổ chức tạo lập sử dụng điểm truy cập 18 1.3.5 Hạ tầng công nghệ thông tin 19 1.3.6 Trình độ người sử dụng điểm truy cập thông tin 20 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐIỂM TRUY CẬP THƠNG TIN 21 1.4.1 Tính xác 21 1.4.2 Tính đầy đủ 22 1.4.3 Tính tiện lợi 23 1.4.4 Tính phù hợp 25 1.4.5 Tính đại 26 1.5 KHÁI QUÁT VỀ CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 27 1.5.1 Khái quát nguồn lực thông tin thư viện đại học 27 1.5.2 Đặc điểm người dùng tin 28 1.5.3 Đặc điểm nhu cầu tin 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34 2.1 CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34 2.1.1 Tên tác giả 34 2.1.2 Nhan đề 36 2.1.3 Các yếu tố xuất 37 2.1.4 Ký hiệu phân loại 38 2.1.5 Từ khóa 39 2.1.6 Chủ đề 40 2.2 CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG VIỆC TẠO DỰNG CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN 41 2.2.1 Bảng phân loại tài liệu 41 2.2.2 Bộ từ khóa 42 2.2.3 Bảng đề mục chủ đề 44 2.2.4 Quy tắc biên mục 45 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 46 2.3.1 Chính xác 46 2.3.2 Đầy đủ 49 2.3.3 Tiện lợi 51 2.3.4 Phù hợp 53 2.3.5 Hiện đại 55 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI: 56 2.4.1 Ưu điểm 56 2.4.2 Hạn chế 57 2.4.3 Nguyên nhân 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG & HIỆU QUẢ TỔ CHỨC ĐIỂM TRUY CẬP TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 59 3.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỂM TRUY CẬP 59 3.1.1 Kiểm sốt tính qn cho hệ thống điểm truy cập 59 3.1.2 Nâng cao trình độ cán xử lý tài liệu - tạo dựng điểm truy cập 60 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC ĐIỂM TRUY CẬP 60 3.2.1 Mở rộng điểm truy cập đại 60 3.2.2 Đào tạo người dùng tin 63 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÂU HỎI DÀNH CHO NGƢỜI DÙNG TIN 71 PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC ĐƢỢC KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN 74 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ Thuật ngữ đầy đủ Ý nghĩa viết tắt AACR DDC FRBR Anglo-America Cataloging Rule Dewey Decimal Classification IFLA LCSH Khung phân loại thập tiến Dewey Các yêu cầu chức bibliographic records cho biểu ghi thƣ mục library associations and institutions Anh - Mỹ Functional requirements for International federation of Quy tắc biên mục Library Congress Subject Heading Hiệp hội thƣ viện giới Bảng đề mục chủ đề Thƣ viện quốc hội Mỹ MARC Machine Readable Cataloging OPAC Online Public Access Cataloge Khổ mẫu biên mục đọc máy Mục lục cơng cộng truy cập trực tuyến MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Điểm truy cập phƣơng tiện để ngƣời dùng tin tiếp cận với biểu ghi thƣ mục tài liệu, nhờ tìm kiếm đƣợc tài liệu, thỏa mãn nhu cầu tin Việc tổ chức điểm truy cập (bao gồm hình thức nội dung) ngày gắn liền với phần mềm quản trị đặc biệt hệ thống công cụ trực tuyến mà quan thông tin - thƣ viện sử dụng nhƣ website, OPAC hay mạng xã hội Facebook Đảng Nhà nƣớc xác định phát triển giáo dục, có giáo dục đại học quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài đồng thời tạo điều kiện cho sở giáo dục tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học Khả tiếp cận nguồn tài ngun thơng tin khoa học đóng vai trò khơng nhỏ việc thực nhiệm vụ Nói cách khác, cần có hệ thống điểm truy cập đƣợc tổ chức tốt phục vụ cho đối tƣợng ngƣời dùng có nhu cầu tin đa dạng phức tạp môi trƣờng đại học Google máy tìm tin trực tuyến với tiện ích khơng thể phủ nhận chúng khiến ngƣời dùng tin có xu hƣớng lãng quên tài nguyên thƣ viện máy tra cứu kèm Tình trạng thƣờng đƣợc lí giải dựa hạn chế vốn tài liệu thƣ viện hay văn hóa đọc giới trẻ Tuy nhiên, cần có nghiên cứu nhìn nhận lại xác khả thƣ viện việc mang điểm truy cập mà tạo tới cho ngƣời dùng tin - điều mà đối trọng kể làm tốt Nghiên cứu phƣơng thức tổ chức điểm truy cập thƣ viện đại học giải vấn đề tồn tính đa dạng, phức tạp nhu cầu tin với lực hệ thống điểm truy cập dịch vụ thƣ viện, nhà giáo dục, nhà kinh tế, chuyên gia công nghệ thông tin, nhƣ hỗ trợ mặt chuyên môn họ Việc tạo nhìn hài hòa lực thơng tin, mối liên hệ bền vững ngƣời tán thành ngƣời có liên quan đặc biệt quan trọng [29] Hình 3.3: Hiệu lớp hỗ trợ kĩ khai thác tài liệu Các thƣ viện đại học cần chủ động sáng tạo hoạt động đào tạo ngƣời dùng tin, bên cạnh lớp hỗ trợ đầu năm học (54% bạn đọc đánh giá chƣa hiệu quả), cần có thêm lớp đào tạo kĩ cụ thể nhƣ: - Hƣớng dẫn cấu trúc website trƣờng, website thƣ viện liên kết trực tuyến khác - Cách thức xác định kết hợp từ khóa q trình tìm kiếm thơng tin - Cách thức đánh giá sử dụng thơng tin tìm kiếm đƣợc Hình 3.4: Nhu cầu đƣợc đào tạo ngƣời dùng tin thƣ viện đại học địa bàn Hà Nội 64 Đặc biệt, ngƣời dùng tin cần nhận biết đƣợc ý nghĩa, vai trò việc kiểm sốt tính quán đề mục tìm kiếm Đây kết khảo sát lựa chọn bạn đọc nhận đƣợc câu hỏi: “Nếu cần tìm tài liệu có nhiều nhan đề khác nhau, tác giả có nhiều tên gọi, bút danh chủ đề diễn đạt nhiều từ nghĩa, bạn tìm kiếm theo cách nào?” Chỉ có 23.8% cho cần có phƣơng án đại diện thống cho tất đại đa số ngƣời dùng tin tìm nhiều lần với phƣơng án khác tìm kiếm chế độ tìm nâng cao Điều cho thấy cách tiếp cận bạn đọc theo thói quen tìm kiếm máy tìm internet với độ xác tính tin cậy thấp Song song với việc cải thiện hệ thống kiểm sốt tính quán, thƣ viện đại học bỏ qua việc đào tạo nội dung cho ngƣời dùng tin Các trƣờng đại học cần phải có chiến lƣợc hợp lý nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học cho ngƣời học Lí cho điều là: thông tin mà ngƣời dùng tiếp cận phần lớn tiếng nƣớc ngoài, tiếng Anh (theo Globalsearch, có đến 68% thơng tin Internet tiếng Anh), đồng thời phƣơng tiện để họ tiếp cận thông tin chủ yếu giao tiếp tiếng Anh (máy tính, phƣơng tiện truyền thơng) Trên thực tế, tiếng Anh kỹ tin học đƣợc giảng dạy phổ biến trƣờng học Việt Nam Tuy nhiên, hiệu việc đào tạo chƣa thật cao, tỷ lệ ngƣời học tự tìm kiếm sử dụng nguồn thơng tin ngoại ngữ thấp Đây cản lực đáng kể cho việc triển khai chƣơng trình nâng cao lực thông tin [29] 65 KẾT LUẬN Có thể khẳng định rằng, để ngƣời dùng tin thƣ viện đại học địa bàn Hà Nội tiếp cận nguồn tài liệu thƣ viện cách hiệu hơn, quan thông tin thƣ viện cần quan tâm đến việc tổ chức hệ thống điểm truy cập cách đầy đủ khơng ngừng tìm kiếm giải pháp cung cấp gợi ý truy cập cho bạn đọc Một hệ thống điểm truy cập đƣợc tạo dựng tốt mặt kĩ thuật trở nên vơ nghĩa khơng đƣợc tổ chức tốt Các giải pháp đƣợc đƣa nghiên cứu phần lớn mang tính chất gợi ý tổng quát Điều quan trọng thƣ viện đại học cần nhận thức đƣợc thực trạng sẵn sàng thay đổi Nghiên cứu tiến hành 200 phiếu khảo sát trực tuyến 45 trƣờng đại học rõ ràng chƣa thể phản ánh đƣợc tranh toàn cảnh phƣơng thức tổ chức điểm truy cập thƣ viện đại học địa bàn Hà Nội Luận văn dừng lại việc đánh giá đối tƣợng nghiên cứu dựa số thống kê mang tính tổng quát chƣa vào trƣờng hợp cụ thể Để tiến xa việc nâng cấp hệ thống điểm truy cập hiệu tổ chức quan thơng tin thƣ viện, cần có nghiên cứu chuyên sâu 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt STT Trích dẫn Vũ Thúy Bình (1994), Lý thuyết sử dụng ngơn ngữ từ khóa tiếng Việt q trình tin học hóa hoạt động [1] quan thông tin thư viện, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội Chan L.M (2014), Kỹ biên mục & phân loại, Thế giới, Hanoi (2010) Chuẩn nghiệp vụ thƣ viện - thông tin 74 Danh bạ websites trƣờng Đại học Học viện [14] [26] , accessed: 10/18/2016 Nguyễn Văn Hành (2006) Vấn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân ngƣời Việt Nam Tạp chí Thư viện Việt Nam, [23] Trần Đức Hòa (2011) Điểm truy cập từ góc nhìn khái qt hóa Hội thảo Sự nghiệp Thơng tin - Thư viện Việt Nam: Đổi [20] hội nhập quốc tế, Hanoi, Đại học Quốc gia Hà Nội Hung W.-H and ChanLin L.-J (2015) Development of Mobile Web for the Library Procedia - Soc Behav Sci, 197(February), [10] 259-264 Nghiêm Xuân Huy (2010) Kiến thức thông tin - nhìn từ góc độ phát triển ngành thƣ viện Việt Nam , accessed: 10/19/2015 Cao Minh Kiềm (2010) Giới thiệu nguyên tắc biên mục 67 [16] STT Tài liệu tiếng Việt Trích dẫn 10 Vũ Thị Hồng Luyến (2008), Khảo sát việc định từ khóa trung tâm thơng tin tư liệu- thư viện học viện Báo chí tuyên [3] truyền, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội 11 Vũ Dƣơng Thúy Ngà (1994), Nghiên cứu phương pháp định chủ đề tài liệu triển vọng áp dụng ngơn ngữ tìm tin theo chủ [2] đề Việt Nam, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội 12 Vũ Dƣơng Thúy Ngà (2008) Để hƣớng tới chuẩn hố cơng tác định từ khoá định chủ đề tài liệu Việt Nam Tạp [25] chí Thư viện Việt Nam, 13 Vũ Dƣơng Thúy Ngà (2010) Khảo cứu đánh giá từ khóa từ điển từ khóa đƣợc sử dụng định từ khóa tài [27] liệu Việt Nam Tạp chí Thư viện Việt Nam, 14 (2009), Phân loại tài liệu tổ chức máy tìm tin theo ký hiệu phân loại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia [4] Hà Nội, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội 15 Trần Thị Qúy (2014), Cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Thư viện đại học Việt Nam, 16 Taylor A.G (2014), Tổ chức thông tin, Thế giới, Hanoi [22] [18] 17 Nguyễn Văn Thiên (2008), Nghiên cứu thực trạng áp dụng khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ thư viện trường [5] đại học Bách Khoa Hà Nội, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội 18 Thƣ viện Quốc gia Việt Nam mắt Bộ Từ khóa 2012 , accessed: 10/18/2015 68 [28] Tài liệu tiếng Việt STT Trích dẫn 19 Bùi Thanh Thủy (2005), Đánh giá việc sử dụng ngôn ngữ từ khóa thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội I, Trƣờng Đại [6] học Văn hóa Hà Nội 20 Nguyễn Thị Thanh Vân (2000), Khảo sát việc sử dụng ngơn ngữ từ khóa thư viện Quốc gia Việt Nam, Trƣờng Đại học [7] Văn hóa Hà Nội 21 Lê Văn Viết (2014) Về ngơn ngữ tìm tin tiền kết hợp hậu kết hợp Tài liệu tiếng Anh STT Becher M (2015) Factors Impacting Library Visibility on Academic Institution Home Pages J Acad Librariansh [24] Trích dẫn [8] Behnert C and Lewandowski D (2015) Ranking Search Results in Library Information Systems — Considering Ranking Approaches Adapted From Web Search Engines J [11] Acad Librariansh Bowen J and Rochkind J (2007) “Access point” as Identifiers [15] ChanLin L.-J and Su Y.-R (2015) Assessing Information Needs and Interaction Needs for Library Facebook Procedia - [12] Soc Behav Sci, 191, 319-322 Chen Y.-H and Chengalur-Smith I (2015) Factors influencing students‟ use of a library Web portal: Applying courseintegrated information literacy instruction as an intervention Internet High Educ, 26, 42-55 69 [9] STT Tài liệu tiếng Anh Hung W.-H and ChanLin L.-J (2015) Development of Mobile Web for the Library Procedia - Soc Behav Sci, 197(February), Trích dẫn [10] 259-264 (2009) Statement of International Cataloguing Principles Library (Lond), 90(February 2008), 1-15 Svenonius E (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, 70 [17] [19] PHỤ LỤC 1: Danh mục câu hỏi dành cho ngƣời dùng tin TT Câu hỏi Bạn thƣờng tìm kiếm thơng tin phục vụ học Tài liệu cá tập nghiên cứu đâu? nhân Lí khiến bạn tìm kiếm tài liệu thƣ viện? Bạn mong muốn tìm kiếm tài liệu thƣ viện cách: Khi cần sử dụng mục lục thƣ viện trực tuyến, bạn bắt đầu từ: Bạn tìm kiếm liên kết đến website thƣ viện vị trí trang chủ trƣờng đại học? Bạn thƣờng ƣu tiên tìm kiếm tài liệu thƣ viện dựa tiêu chí (từ đến 5) Bạn ƣu tiên thực tìm kiếm website thƣ viện theo hình thức (từ đến 5) Đáp án Tài liệu thƣ Wikipedia Facebook viện Tham Cần mở Giảng viên khảo từ tài rộng kiến Khác yêu cầu liệu khác thức Tìm kiếm Tìm qua Đến trực tiếp mục lục Facebook Khác thƣ viện trực tuyến thƣ viện Trang chủ Facebook Facebook Website Trƣờng Đại Trƣờng Thƣ Thƣ viện học Đại học viện Đầu trang Cuối trang Trong Menu Tên tài liệu Tên tác giả Chủ đề tài liệu Từ khóa tự Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao Duyệt theo chủ đề Duyệt theo tên tác giả 71 Google Khác Ký hiệu xếp giá Duyệt theo năm xuất Nguồn khác TT Câu hỏi Mức độ đáp ứng thƣ viện tài liệu bạn tìm kiếm Bạn thƣờng tìm kiếm tài liệu khơng thành cơng lí gì? Nếu cần tìm tài liệu có nhiều nhan đề khác nhau, tác giả có nhiều tên gọi, bút 10 danh chủ đề diễn đạt nhiều từ nghĩa, bạn tìm kiếm theo cách nào? Bạn mong muốn có cơng cụ hỗ trợ 11 cho việc tìm kiếm tài liệu 12 Bạn muốn thƣ viện trƣờng hoạt động mạng xã hội facebook theo hình thức nào? Bạn muốn thƣ viện trƣờng cung cấp 13 gợi ý tìm kiếm tài liệu học tập facebook qua hình thức nào? Đáp án Có tài liệu Khơng biết Khơng có tài nhƣng tìm tài liệu liệu khơng tìm cách Khơng biết Khơng biết Khơng biết Khơng biết chức tìm xác định xác định kết hợp kiếm nằm tiêu chí tìm từ khóa từ khóa đâu kiếm Kết hợp Tìm nhiều phƣơng án Chọn lần với lần phƣơng án nhiều tìm kiếm đại diện để phƣơng án chế tìm cho tất khác độ tìm nâng cao Danh mục Danh mục Danh mục Danh mục sách đƣợc sách tác giả chủ đề quan tâm Trang Tài khoản cá Nhóm thơng tin nhân (Group) (Fanpage) Tạo Tạo Chia sẻ liên Tổ chức album ảnh viết (note) kết từ website kiện giới giới thiệu giới thiệu thƣ viện thiệu tài liệu tài liệu tài liệu 72 Khác Chỉ dẫn trực tiếp cán Khác thƣ viện Khác TT 14 Câu hỏi Kết tìm kiếm tài liệu nhƣ phù hợp với nhu cầu bạn? Thƣ viện trƣờng có tổ chức hƣớng dẫn bạn 15 kỹ khai thác tài liệu phục vụ học tập nghiên cứu không? Bạn cần thêm kỹ để 16 làm tốt việc tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập? Đáp án Có chứa từ khóa dùng để tìm kiếm Có liên quan mặt nội dung Tác giả uy tín Khơng biết Không tổ chức Tổ chức Tổ chức nhƣng chƣa cách hiệu hiệu Sử dụng ngoại ngữ Nắm vững cấu trúc website trƣờng/thƣ viện liên kết khác Đánh giá thơng tin tìm kiếm đƣợc 73 Cập nhật gần Khác Xác định kết hợp Khác từ khóa để tìm kiếm PHỤ LỤC 2: Danh mục thƣ viện đại học đƣợc khảo sát trực tuyến TT Trƣờng Trang Thƣ viện Đại học Bách Khoa Có Đại học Cơng đồn Trang phụ Đại học Công nghệ GTVT Trang phụ Đại học Cơng nghiệp HNĐại học Dƣợc HNĐại học FPT OPAC Đại học Đại Nam Đại học Điện lực OPAC Liên kết trực tiếp tới Thƣ viện Trong Menu Thao tác tra cứu trực tiếp Vị trí tra cứu Gợi ý điểm truy cập Tìm kiếm theo chủ đề Giới thiệu sách Khác Phiên di động FB Thƣ viện Giải pháp Facebook Có Giới thiệu sách Nhan đề Cuối trang chủ Cuối trang chủ Ƣu tiên tìm kiếm Mọi trƣờng Có Có Mọi trƣờng Có Có Có Đầu trang Mọi trƣờng Có Có Có Đầu trang Mọi trƣờng Có Có 74 Sách đƣợc quan tâm, sách mƣợn nhiều Có Albums TT Trƣờng Đại học Đông đô Đại học Giao thông vận tải 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đại học Hà Nội Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Đại học Kiến trúc Hà Nội Đại học kĩ thuật Lê Quý Đôn Đại học Lao động Xã hội Đại học Lâm nghiệp Đại học Mỏ địa chất Trang Thƣ viện Liên kết trực tiếp tới Thƣ viện OPAC Đầu trang Nhan đề Có Đầu trang Nhan đề Trong Menu Trong Menu Nhan đề Nhan đề Có Trang phụ Thao tác tra cứu trực tiếp Vị trí tra cứu Ƣu tiên tìm kiếm Gợi ý điểm truy cập Tìm kiếm theo chủ đề Giới thiệu sách Khác Phiên di động FB Thƣ viện Có Có Có Có Có Có Có Có Trang phụ Có Trong Menu Có Trong Menu Có Mọi trƣờng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam 75 Có Sách bật Có Giải pháp Facebook Link TL tồn văn Giới thiệu sách Albums Có TT Trƣờng 21 Đại học Ngoại thƣơng 22 Đại học Nguyễn Trãi 23 Đại học Nội vụ 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 25 26 27 28 29 Đại học Phòng cháy chữa cháy Đại học Phƣơng Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Đại học Sân khấu Điện ảnh Đại học sƣ phạm Hà Nội Trang Thƣ viện Liên kết trực tiếp tới Thƣ viện Có Cuối trang chủ Có Cuối trang chủ Có Đầu trang Thao tác tra cứu trực tiếp Có Vị trí tra cứu Đầu trang Ƣu tiên tìm kiếm Gợi ý điểm truy cập Nhan đề Từ khóa thơng dụng Tìm kiếm theo chủ đề Giới thiệu sách Khác Có Tài liệu ƣa thích Có Sách hay tuần Phiên di động FB Thƣ viện Mọi trƣờng Nhan đề Có Trang phụ Có Mọi trƣờng 76 Place Giải pháp Facebook Albums TT Trƣờng Trang Thƣ viện 30 Đại học sƣ phạm nghệ thuật Trung ƣơng Trang phụ 31 Đại học Tài Ngân hàng Có Liên kết trực tiếp tới Thƣ viện Đầu trang 32 Đại học Tài ngun Mơi trƣờng Có Trong Menu 33 Đại học Thăng Long Có Cuối trang chủ 34 Đại học Thủy lợi 35 Đại học Thƣơng mại Có Trong Menu 36 Đại học Văn hóa Có Cuối trang chủ Thao tác tra cứu trực tiếp Vị trí tra cứu Có Đầu trang Có Đầu trang Ƣu tiên tìm kiếm Gợi ý điểm truy cập Tìm kiếm theo chủ đề Mọi trƣờng Mọi trƣờng Từ khóa thơng dụng Có Đầu trang Mọi trƣờng 77 Từ khóa thơng dụng Khác Có Sách mƣợn nhiều Có Có Nhan đề Giới thiệu sách Có Có Phiên di động FB Thƣ viện Place Có Sách mƣợn nhiều Place Có Sách xem nhiều Place Giải pháp Facebook Albums Trang Thƣ viện TT Trƣờng 37 Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội 38 Đại học Xây dựng Có 39 Đại học Y Hà Nội Có 40 41 Học viện Báo chí tun truyền Học viện Cơng nghệ bƣu viễn thơng Có Liên kết trực tiếp tới Thƣ viện Cuối trang chủ Cuối trang chủ Đầu trang Thao tác tra cứu trực tiếp Vị trí tra cứu Ƣu tiên tìm kiếm Kí hiệu Có Đầu trang Mọi trƣờng Có Có Có Có Có Cuối trang chủ Nhan đề Đầu trang 43 Có 44 Học viện Ngoại giao Trang phụ 45 Học viện tài Trang phụ Có Đầu trang Mọi trƣờng Khác Phiên di động FB Thƣ viện Place Place Có Có Có Có Đầu trang Đầu trang Mọi trƣờng 78 Giải pháp Facebook Có Đầu trang Mọi trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội Giới thiệu sách Có Đầu trang Học viện Ngân hàng Tìm kiếm theo chủ đề Nhan đề Có 42 Gợi ý điểm truy cập Có Có Place Giới thiệu CSDL Albums ... 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34 2.1 CÁC ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 34... TỔ CHỨC ĐIỂM TRUY CẬP TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 59 3.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỂM TRUY CẬP 59 3.1.1 Kiểm sốt tính qn cho hệ thống điểm truy cập 59... cập số thư viện đại học địa bàn Hà Nội 10 CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỂM TRUY CẬP THÔNG TIN TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm điểm truy cập Trong lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015 , Điểm truy cập TT tại các TV đại học trên địa bàn HN trần đức hòa, LVThS TTTV, 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay