KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TIỂU HỌC

120 69 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:19

... hoạt động trải nghiệm sáng tạo Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động Module 2: Mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Hoạt động Hoạt động. .. động Hoạt động Hoạt động Module 3: Đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo Hoạt động Hoạt động Hoạt động Module 4: Hỗ trợ thông tin trực tuyến tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo PHỤ LỤC DANH... cứu… vv) h Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Được đề cập nội dung theo nhóm hoạt động trải nghiệm sáng tạo Nhìn chung, hoạt động trải nghiệm sáng tạo tổ chức với hình thức đa
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TIỂU HỌC, KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay