KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC

18 44 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:52

Chất lưu ra khỏi miệng giếng là một hỗn hợp: Dầu, khí, nước, cát bẩnCác chất lưu cần được tách lọc, gom lại và xử lý Nhiệm vụ thu gom bắt đầu từ miệng giếng, bao gồm:Tách khí, lỏng Xử lý các pha Đo lường để kiểm soát: Sự làm việc của các giếngChất lượng sản phẩm thô .. .THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC  Khái niệm chung công tác thu gom  Chất lưu khỏi miệng giếng hỗn hợp: Dầu, khí, nước, cát bẩn  Các chất lưu cần tách - lọc, gom lại xử lý  Nhiệm vụ thu gom. .. Trong tính tốn thủy lực đường ống, chất lưu chia thành  Chất lưu không chịu nén  Chất lưu chịu nén  Chất lưu chịu nén THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC  Chất lưu không chịu nén • Khi bị nén thể... hóa chất  Máy nén khơng khí bơm dầu thủy lực Cung cấp khơng khí dầu thủy lực để vận hành từ xa khớp nối trục, van ống dẫn THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC  Lưu giữ chất lỏng tạm thời  Tại trạm thu
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC, KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay