KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG MỎ DẦU KHÍ

28 101 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:47

TÓM TẮT NỘI DUNGNội dung chương này đề cập đến các vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí bao gồm:Các tính chất chứathấm của đá chứa; Tính chất PVT của chất lưuCác Năng lượng tự nhiên của mỏ; Lượng dầu khí tại chỗ và thu hồiQuá trình thăm dò và phát triển mỏDây truyền sản xuất dầu khí thương mại ... tự nhiên mỏ; Lượng dầu khí chỗ thu hồi  Q trình thăm dò phát triển mỏ  Dây truyền sản xuất dầu khí thương mại MỎ DẦU KHÍ KẾT THÚC CHƯƠNG SINH VIÊN CẦN NẮM ĐƯỢC Phân biệt “Tích tụ” Mỏ Các... không trộn lẫn (thay không trộn lẫn)  Ép nước: Dùng cho mỏ pha mỏ dầu có mũ khí → RF = 80%  Ép khí HC: Sử dụng cho mỏ khí ngưng tụ LƯỢNG DẦU KHÍ TẠI CHỖ VÀ THU HỒI  Thu hồi sơ cấp Giá trị thu hồi... không trộn lẫn (thay không trộn lẫn)  Ép nước: Dùng cho mỏ pha mỏ dầu có mũ khí → RF = 80%  Ép khí HC: Sử dụng cho mỏ khí ngưng tụ LƯỢNG DẦU KHÍ TẠI CHỖ VÀ THU HỒI  Thu hồi Tam cấp  Được thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG MỎ DẦU KHÍ, KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG MỎ DẦU KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay