ké hoach dạy học theo chủ đề van 8

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:00

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHMÔN NGỮ VĂN 8Một số tác phẩm nghị luận trung đại Việt NamI. Các căn cứ để xây dựng chuyên đề Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20152016 của trường THCS Kim Anh, tổ Khoa học xã hội. Căn cứ vào những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực; đặc trưng dạy học chủ đề theo chương trình, SGK môn họcNhóm chuyên môn Ngữ văn trường THCS Kim Anh xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh như sau:II. Mục tiêu. Chủ đề dạy học nhằm khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức dạy học ngữ văn hiện nay, phát huy được những ưu thế của việc tổ chức dạy học chủ đề. Chủ đề giúp phân chia HS thành các nhóm khác nhau, mỗi nhóm học theo một chương trình phù hợp đặc điểm tâm lý, khả năng học tập của HS, trên cơ sở đó phát triển tối đa năng lực từng học sinh. Qua chủ đề, nhiều năng lực sẽ được hình thành và phát triển trong HS như: năng lực tự hoc, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực đọchiểu tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam.....Đồng thời, trong dạy học chủ đề, GV không còn đơn thuần đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt được các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Chủ đề giúp GV kiểm tra đánh giá toàn diện HS hơn. Thông qua đó, GV rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động dạy học và giáo dục ngay trong quá trình dạy học; kịp thời phát hiện những cố gắng tiến bộ của HS để động viên, khích lệ....III. Thời gian dự kiến (5 tiết, từ tuần 24 đến tuần 25) Tuần 24. Tiết 91: Khái quát về các tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam Tuần 24. Tiết 92: Chiếu dời đô (dạy đầy đủ) Tuần 25. Tiết 93: Hịch tướng sĩ ( chọn nội dung ) Tuần 25. Tiết 94: Nước Đại Việt ta (chọn nội dung ) Tuần 25. Tiết 95: Bàn luận về phép học (chọn nội dung); Luyện tập sau chủ đề. TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày 20 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH-MÔN NGỮ VĂN "Một số tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam" I Các để xây dựng chuyên đề - Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2015-2016 trường THCS Kim Anh, tổ Khoa học xã hội - Căn vào đặc trưng phương pháp dạy học tích cực; đặc trưng dạy học chủ đề theo chương trình, SGK mơn học Nhóm chun mơn Ngữ văn trường THCS Kim Anh xây dựng kế hoạch thực chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh sau: II Mục tiêu - Chủ đề dạy học nhằm khắc phục hạn chế việc tổ chức dạy học ngữ văn nay, phát huy ưu việc tổ chức dạy học chủ đề - Chủ đề giúp phân chia HS thành nhóm khác nhau, nhóm học theo chương trình phù hợp đặc điểm tâm lý, khả học tập HS, sở phát triển tối đa lực học sinh - Qua chủ đề, nhiều lực hình thành phát triển HS như: lực tự hoc, lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, lực đọc-hiểu tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam Đồng thời, dạy học chủ đề, GV khơng đơn đóng vai trò người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình - Chủ đề giúp GV kiểm tra đánh giá tồn diện HS Thơng qua đó, GV rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động dạy học giáo dục trình dạy học; kịp thời phát cố gắng tiến HS để động viên, khích lệ III Thời gian dự kiến (5 tiết, từ tuần 24 đến tuần 25) - Tuần 24 Tiết 91: Khái quát tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam - Tuần 24 Tiết 92: Chiếu dời đô (dạy đầy đủ) - Tuần 25 Tiết 93: Hịch tướng sĩ ( chọn nội dung ) - Tuần 25 Tiết 94: Nước Đại Việt ta (chọn nội dung ) - Tuần 25 Tiết 95: Bàn luận phép học (chọn nội dung); Luyện tập sau chủ đề IV Phân công cụ thể STT Nội dung GV thực Ghi Viết báo cáo chủ đề trước nhóm Đ/c Nguyễn Oanh Họp nhóm, thảo luận, thống nội dung Nhóm chun mơn chun đề Ngữ văn Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh 10 Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga 11 Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh 12 Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga 13 Dự rút kinh nghiệm chun đề Nhóm chun mơn 14 Tổng kết chun đề Nhóm chun mơn HIỆU TRƯỞNG Người lập kế hoạch Nguyễn Thị Kim Oanh ... tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh 10 Dạy chủ đề tiết... cáo chủ đề trước nhóm Đ/c Nguyễn Oanh Họp nhóm, thảo luận, thống nội dung Nhóm chun mơn chun đề Ngữ văn Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga Dạy chủ đề tiết... chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga 11 Dạy chủ đề tiết lớp 8B Đ/c Nguyễn Oanh 12 Dạy chủ đề tiết lớp 8A Đ/c Đồng Nga 13 Dự rút kinh nghiệm chuyên đề Nhóm chun mơn 14 Tổng kết chun đề Nhóm chun mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: ké hoach dạy học theo chủ đề van 8, ké hoach dạy học theo chủ đề van 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay