Tài liệu lý luận chính trị

32 11 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:57

Lịch sử phát triển của máy công cụ (Machine Tool):Khoảng 5000 năm trước công nguyên, con người đã sử dụng những tảng đá và các công cụ phụ trợ khác để làm những công việc mà minh mong muốn như hình vẽ dưới đây. Đây có thể xem như điểm khởi đầu của phát triển máy công cụ. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG (Trích Những điểm văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - Nhà xuất Chính trị - Quốc gia) Về bối cảnh diễn Đại hội Đại hội XI Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút học kinh nghiệm qua việc thực Nghị Đại hội X Đảng, 10 năm thực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 20 năm thực Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 25 năm đổi Trên sở đó, Đại hội định bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); đề phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm (2010-2015) Ngoài ra, Đại hội kiểm điểm lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đại hội XII diễn thời điểm có ý nghĩa quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta thực thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ xác định Nghị Đại hội XI Đảng (2011-2015); trải qua năm tực Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 20112020; năm thực Hiến pháp năm 2013; 30 năm tiến hành công đổi Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực Nghị Đại hội XI Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; kiểm điểm lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2020) Điểm nhiệm vụ Đại hội XII so với Đại hội XI từ thực tiễn hoạt động thực nhiệm vụ Đại hội XI Đảng để tiếp tục phát triển tu lý luận Đảng theo hướng toàn diện hơn, sâu sắc hơn; phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để định nhiệm vụ lĩnh vực đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng Đại hội XII có nhiệm vụ lớn lao hình thành chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt kỳ vọng cán bộ, đảng viên nhân dân để đổi đất nước cách toàn diện, đồng bộ, bước khắc phục tình trạng tụt hậu; tập trung làm thật tốt cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh đặc biệt phải xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần đổi mới, có lĩnh trị, đạo đức, lối sống Về chủ đề Đại hội XII Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy kết học kinh nghiệm lịch sử lãnh đạo Đảng, thành tựu học kinh nghiệm 30 năm đổi mới, kết kinh nghiệm triển khai thực Nghị Đại hội XI Đảng, giai đoạn cách mạng năm tới, Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ: phải xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh xây dựng hệ thống trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tồn diện đồng cơng đổi mới; bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Chính vậy, Đại hội XII Đảng xác định chủ đề Đại hội (đồng thời tiêu để Báo cáo trị) là: “Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” Như vậy, so với chủ đề Đại hội XI “Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại”, chủ đề Đại hội XII có điểm quan trọng là: Một là, thành tố “sự lãnh đạo Đảng”, nội dung là: “tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh” Đây yêu cầu mới, lớn toàn diện so với yêu cầu đặt Đại hội XI là: “Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng” Hai là, thành tố “dân tộc, dân chủ”, nội dung là: “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa” So với Đại hội XI, chủ đề Đại hội XII thêm nội dung: phát huy “dân chủ xã hội chủ nghĩa” So với Đại hội XI, chủ đề Đại hội XII thêm nội dung: phát huy “dân chủ xã hội chủ nghĩa” Ba là, thành tố “đổi mới”, nội dung là: “đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới” Ở nội dung thành tố này, yếu tố “đồng bộ” bổ sung, nhấn mạnh để khắc phục hạn chế thực tiễn năm qua là: đổi chưa đồng toàn diện, đổi trị chưa đồng với đổi kinh tế; nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu cần phải tập trung giải để đưa đất nước phát triển nhanh bền vững Bốn là, thành tố “bảo vệ Tổ quốc”, nội dung là: “bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định” Đây điểm nội dung lần đưa vào chủ đề Đại hội Năm là, thành tố “mục tiêu xây dựng đất nước”, nội dung “phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” Đây điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XI (“tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại”), thể cách nhìn thực tế tâm cao tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta Về phương châm đạo Đại hội XII 3.1 Sự cần thiết yêu cầu phương châm đạo Đại hội Đại hội thảo luận thống khẳng định cần nêu phương châm đạo Đại hội để xác định rõ tinh thần, trách nhiệm đại biểu tham dự Đại hội (không phải phương châm đạo nhiệm kỳ) Phương châm đạo Đại hội cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; nội dung gọn, rõ, dễ nhớ 3.2 Nội dung thành tố phương châm đạo Đại hội XII Phương châm đạo Đại hội XI xác định là: “Đổi - Trí tuệ Dân chủ - Đồn kết” Kế thừa phương châm đạo Đại hội XI để sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt từ thực tiễn, trình thảo luận xây dựng văn kiện trình Đại hội lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương thống nêu số phương án phương châm đạo Đại hội XII để Đại hội Đảng cấp tiếp tục thảo luận, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng là: - “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”; - “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”; - “Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết” Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng lựa chọn phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” Về kết cấu Báo cáo trị Để thể chủ đề Đại hội XII, bố cục Báo cáo trị Đại hội XII trình bày theo 15 vấn đề đồng thời đề sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII Kết cấu Báo cáo trị Đại hội XII theo hệ thống vấn để đề dễ trình bày, dễ theo dõi, dễ hiểu Những nội dung Báo cáo trị Đại hội XII thể tương ứng mục là: 1) Đánh giá tổng quát kết thực Nghị Đại hội XI (2011-2015) nhìn lại 30 năm đổi (1986-2016); 2) Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước năm 2016- 2020; 3) Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế; đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; 4) Hồn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 5) Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; 6) Phát triển ứng dụng khoa học, cơng nghệ; 7) Xây dựng, phát triển văn hóa, người; 8) Quản lý phát triển xã hội; thực tiến bộ, công xã hội; 9) Tăng cường quản lý tài ngun; bảo vệ mơi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 10) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tình hình mới; 11) Nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; 12) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; 13) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; 13) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực quyền làm chủ nhân dân; 14) Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 15) Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII NHÌN LẠI 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986-2016) (trích Tài liệu học tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - Nhà xuất Chính trị Quốc gia) Ba mươi năm đổi giai đoạn lịch sử quan trọng nghiệp phát triển nước ta, đánh dấu trưởng thành mặt Đảng, Nhà nước nhân dân ta Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đồng thời nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu cần phải tập trung giải quyết, khắc phục dể đưa đất nước phát triển nhanh bền vững Đất nước khỏi khủng khoảng kinh tế - xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế + Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển + Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường Văn hóa xã hội có bước phát triển; mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi + Dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng Đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường + Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hệ thống trị đẩy mạnh + Sức mạnh mặt đất nước nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa + Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu tạo tiền đề, tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới; khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, sáng tạo; đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, nhiều hạn chế, khuyết điểm: - Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận bất cập + Chưa làm rõ số vấn đề đặt trình đổi để định hướng thực tiễn, cung cấp sở khoa học cho hoạch định đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước + Lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội số vấn đề cần phải qua tổng kết thực tiễn để tiếp tục làm rõ - Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu thực tế nguồn lực huy động + Trong 10 năm gần đây, kinh tế vĩ mơ có lúc thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm Chất lượng, hiệu quả, suất lao động xã hội lực cạnh tranh kinh tế thấp + Phát triển thiếu bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường Nhiều vấn đề xúc nảy sinh, vấn đề xã hội quản lý xã hội chưa nhận thức đầy đủ giải có hiệu quả; tiềm ẩn nhân tố nguy ổn định xã hội + Trên số mặt, số lĩnh vực, số phận nhân dân chưa thụ hưởng đầy đủ, công thành công đổi + Đổi trị chưa đồng với đổi kinh tế; lực hiệu hoạt động hệ thống trị chưa ngang tầm nhiệm vụ - Việc tạo tảng để trở thành nước công nghiệp theo hướng đại không đạt mục tiêu đề - Bốn nguy mà Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII Đảng (năm 1994) nêu lên tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình”của lực thù địch với thủ đoạn mới, triệt để sử dụng phương tiện truyền thông mạng Internet để chống phá ta biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút Những hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi tồn Đảng, tồn dân, tồn qn ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để khắc phục, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo đường xã hội chủ nghĩa Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ thành tựu hạn chế, khuyết điểm, rút số học sau: Một là, trình đổi phải chủ động, không ngừng sáng tạo sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam Hai là, đổi phải ln qn triệt quan điểm “dân gốc”, lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo nguồn lực nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc Ba là, đổi phải tồn diện, đồng bộ, có bước phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải kịp thời, hiệu đề thực tiễn đặt Bốn là, phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở bình đẳng, có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Năm là, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội hệ thống trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, Thủ đô Hà Nội, sau thảo luận văn kiện Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình, QUYẾT NGHỊ I Tán thành nội dung đánh giá tình hình năm thực Nghị Đại hội XI (2011-2015) phương hướng, nhiệm vụ năm 2016-2020 nêu Báo cáo trị, Báo cáo kinh tế - xã hội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội: 1- Đánh giá tổng quát kết thực Nghị Đại hội XI nhìn lại 30 năm đổi Năm năm qua (2011-2015), bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế giới phục hồi chậm; khủng hoảng trị nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh nhiều mặt ngày liệt nước lớn khu vực; diễn biến phức tạp Biển Đông, tác động bất lợi đến nước ta Trong nước, từ đầu nhiệm kỳ, với ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, hạn chế, khiếm khuyết vốn có kinh tế, hạn chế, yếu lãnh đạo, quản lý vấn đề phát sinh làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng đời sống nhân dân Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề Nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày cao Đồng thời, phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền đất nước trước diễn biến mới, phức tạp tình hình khu vực quốc tế Trong bối cảnh đó, tồn Đảng, tồn dân, tồn qn ta nỗ lực phấn đấu thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng đạt thành quan trọng Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mơ tiềm lực nâng lên; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát; tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao năm trước Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế thực ba đột phá chiến lược tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết tích cực Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển An sinh xã hội quan tâm nhiều bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hiệu Vị thế, uy tín quốc tế nước ta tiếp tục nâng cao Dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trọng đạt kết quan trọng Tuy nhiên, đổi chưa đồng toàn diện Một số tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều tiêu, tiêu chí mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại chưa đạt Nhiều hạn chế, yếu lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm khắc phục Đời sống phận nhân dân, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn Bốn nguy mà Đảng ta tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị chuyển biến chậm 10 B- ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2- Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp 3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội 4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng 5- Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hoá, đại hoá giáo dục đào tạo 18 6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục cơng lập ngồi công lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục đào tạo 7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước II- MỤC TIÊU 1- Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hố, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực 2- Mục tiêu cụ thể - Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm miễn học phí trước năm 2020 Từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non Phát triển giáo dục 19 mầm non tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện địa phương sở giáo dục - Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Hồn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thơng tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thơng có chất lượng Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực giáo dục bắt buộc năm từ sau năm 2020 Phấn đấu đến năm 2020, có 80% niên độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông tương đương - Đối với giáo dục nghề nghiệp , tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế - Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học Hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục đại học, cấu ngành nghề trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; đó, có số trường ngành đào tạo ngang tầm khu vực quốc tế Đa dạng hóa sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế 20 - Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm hội cho người, vùng nơng thơn, vùng khó khăn, đối tượng sách học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ chun mơn nghiệp vụ chất lượng sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững Hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục thường xuyên hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học giáo dục từ xa - Đối với việc dạy tiếng Việt truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam nước ngồi, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt truyền bá văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam nước ngồi, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam, gắn bó với quê hương, đồng thời xây dựng tình đồn kết, hữu nghị với nhân dân nước III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 1- Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đổi giáo dục đào tạo Quán triệt sâu sắc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo hệ thống trị, ngành giáo dục đào tạo toàn xã hội, tạo đồng thuận cao coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nâng cao nhận thức vai trò định chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; người học chủ thể trung tâm trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường xã hội việc giáo dục nhân cách, lối sống cho em Đổi cơng tác thơng tin truyền thông để thống nhận thức, tạo đồng thuận huy động tham gia đánh giá, giám sát phản biện toàn xã hội công đổi mới, phát triển giáo dục Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác trị, tư tưởng trường học, trước hết đội ngũ giáo viên Bảo đảm trường học có chi bộ; trường đại học có đảng Cấp ủy sở giáo dục - đào tạo phải thực đầu đổi mới, gương mẫu thực chịu trách nhiệm trước Đảng, 21 trước nhân dân việc tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức học sinh, phát huy vai trò tổ chức đồn thể nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu số lượng, chất lượng nhân lực, cấu ngành nghề, trình độ Trên sở đó, đặt hàng phối hợp với sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, giải dứt điểm tượng tiêu cực kéo dài, gây xúc lĩnh vực giáo dục đào tạo 2- Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Trên sở mục tiêu đổi giáo dục đào tạo, cần xác định rõ công khai mục tiêu, chuẩn đầu bậc học, môn học, chương trình, ngành chun ngành đào tạo Coi cam kết bảo đảm chất lượng hệ thống sở giáo dục đào tạo; giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo Đổi chương trình nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức công dân Tập trung vào giá trị văn hóa, truyền thống đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh hướng nghiệp Dạy ngoại ngữ tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm lực sử dụng người học Quan tâm dạy tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam nước ngồi 22 Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông dạy học Tiếp tục đổi chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, trọng kết hợp chăm sóc, ni dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực hình thành nhân cách Xây dựng chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao lớp học phân hóa dần lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề hoạt động giáo dục tự chọn Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy học phù hợp với đối tượng học, ý đến học sinh dân tộc thiểu số học sinh khuyết tật Nội dung giáo dục nghề nghiệp xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành lực nghề nghiệp cho người học Đổi mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học sau đại học theo hướng đại, phù hợp với ngành, nhóm ngành đào tạo việc phân tầng hệ thống giáo dục đại học Chú trọng phát triển lực sáng tạo, kỹ thực hành, đạo đức nghề nghiệp hiểu biết xã hội, bước tiếp cận trình độ khoa học công nghệ tiên tiến giới 3- Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan 23 Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội Đổi phương thức thi công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực tốn cho xã hội mà bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá lực học sinh, làm sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Đổi phương thức đánh giá công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp sở kiến thức, lực thực hành, ý thức kỷ luật đạo đức nghề nghiệp Có chế để tổ chức cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng sở đào tạo Đổi phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết học tập phổ thông yêu cầu ngành đào tạo Đánh giá kết đào tạo đại học theo hướng trọng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; lực thực hành, lực tổ chức thích nghi với mơi trường làm việc Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho sở giáo dục đại học Thực đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo cấp độ quốc gia, địa phương, sở giáo dục, đào tạo đánh giá theo chương trình quốc tế để làm đề xuất sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Định kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục, đào tạo chương trình đào tạo; công khai kết kiểm định Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục đào tạo sở ngồi cơng lập, sở có yếu tố nước ngồi Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với loại hình giáo dục cộng đồng 24 Đổi cách tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo theo hướng trọng lực, chất lượng, hiệu công việc thực tế, không nặng cấp, trước hết quan thuộc hệ thống trị Coi chấp nhận thị trường lao động người học tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng sở giáo dục đại học, nghề nghiệp để định hướng phát triển sở giáo dục, đào tạo ngành nghề đào tạo 4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông Đẩy mạnh phân luồng sau trung học sở; định hướng nghề nghiệp trung học phổ thông Tiếp tục nghiên cứu đổi hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước xu phát triển giáo dục giới Quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thống tên gọi trình độ đào tạo, chuẩn đầu Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Tiếp tục xếp, điều chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học Thực phân tầng sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, thực hành Hồn thiện mơ hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố phát triển số sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến khu vực giới Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng phát triển trường chất lượng cao tất cấp học trình độ đào tạo Tăng tỉ lệ trường ngồi cơng lập giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Hướng tới có loại hình sở giáo dục cộng đồng đầu tư Đa dạng hóa phương thức đào tạo Thực đào tạo theo tín Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực, kỹ nghề sở sản xuất, kinh doanh 25 Có chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực chương trình đào tạo đánh giá lực người học 5- Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng Xác định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ bộ, ngành, địa phương Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị sở giáo dục đào tạo Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực tính chủ động, sáng tạo sở giáo dục, đào tạo Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, chương trình, nội dung chất lượng giáo dục đào tạo sở giáo dục, đào tạo nước Việt Nam Phát huy vai trò cơng nghệ thơng tin thành tựu khoa học công nghệ đại quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo Các quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia định quản lý nhân sự, tài với quản lý thực nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng giáo dục nghề nghiệp Chuẩn hóa điều kiện bảo đảm chất lượng quản lý trình đào tạo; trọng quản lý chất lượng đầu Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập chất lượng giáo dục, đào tạo Đổi chế tiếp nhận xử lý thông tin quản lý giáo dục, đào tạo Thực chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán quản lý; sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá quan quản lý nhà nước Hoàn thiện chế quản lý sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước Việt Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam học nước nguồn ngân sách nhà nước theo hiệp định nhà nước 26 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò hội đồng trường Thực giám sát chủ thể nhà trường xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, tra quan quản lý cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch 6- Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Tiến tới tất giáo viên tiểu học, trung học sở, giáo viên, giảng viên sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có lực sư phạm Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên phải đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Cán quản lý giáo dục cấp phải qua đào tạo nghiệp vụ quản lý Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán hệ thống sở đào tạo nhà giáo Có chế tuyển sinh cử tuyển riêng để tuyển chọn người có phẩm chất, lực phù hợp vào ngành sư phạm Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp Có chế độ ưu đãi nhà giáo cán quản lý giáo dục Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo cán quản lý giáo dục phải sở đánh giá lực, đạo đức nghề nghiệp hiệu công tác Có chế độ ưu đãi quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý nhà giáo có trình độ cao; có chế miễn nhiệm, bố trí cơng việc khác kiên đưa khỏi ngành 27 người không đủ phẩm chất, lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao hệ thống thang bậc lương hành nghiệp có thêm phụ cấp tùy theo tính chất cơng việc, theo vùng Khuyến khích đội ngũ nhà giáo cán quản lý nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Có sách hỗ trợ giảng viên trẻ chỗ ở, học tập nghiên cứu khoa học Bảo đảm bình đẳng nhà giáo trường công lập nhà giáo trường ngồi cơng lập tơn vinh hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế người Việt Nam nước tham gia giảng dạy nghiên cứu sở giáo dục, đào tạo nước Triển khai giải pháp, mơ hình liên thơng, liên kết sở đào tạo, trường đại học với tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt viện nghiên cứu 7- Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu mức 20% tổng chi ngân sách; trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho sở giáo dục, đào tạo cơng lập Hồn thiện sách học phí Đối với giáo dục mầm non phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển sở giáo dục cơng lập có chế hỗ trợ để bảo đảm bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định Khuyến khích phát triển loại hình trường ngồi cơng lập đáp ứng nhu cầu xã hội giáo dục chất lượng cao khu vực đô thị Đối với giáo dục đại học đào tạo nghề nghiệp, Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm Thực chế đặt hàng sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng số loại hình dịch vụ đào tạo (khơng phân biệt loại hình 28 sở đào tạo), b ảo đảm chi trả tương ứng với chất lượng, phù hợp với ngành nghề trình độ đào tạo Minh bạch hóa hoạt động liên danh, liên kết đào tạo, sử dụng nguồn lực công ; bảo đảm hài hòa lợi ích với tích luỹ tái đầu tư Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với sở đào tạo nước ngồi có uy tín Có sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giáo dục đào tạo sở bảo đảm quyền lợi người học, người sử dụng lao động sở giáo dục, đào tạo Đối với ngành đào tạo có khả xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước hỗ trợ đối tượng sách, đồng bào dân tộc thiểu số khuyến khích tài Tiến tới bình đẳng quyền nhận hỗ trợ Nhà nước người học trường công lập trường ngồi cơng lập Tiếp tục hồn thiện sách hỗ trợ đối tượng sách, đồng bào dân tộc thiểu số chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn vay để học Khuyến khích hình thành quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp bật cho nghiệp giáo dục đào tạo Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo Xây dựng chế, sách tài phù hợp loại hình trường Có chế ưu đãi tín dụng cho sở giáo dục, đào tạo Thực định kỳ kiểm toán sở giáo dục - đào tạo Tiếp tục thực mục tiêu kiên cố h óa trường, lớp học; có sách hỗ trợ để có mặt xây dựng trường Từng bước đại h óa sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh lớp không vượt quy định cấp học Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học với ngân sách chi cho sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc hệ thống trị lực lượng vũ trang Giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí 29 8- Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao lực, chất lượng, hiệu hoạt động quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu chuyên gia giáo dục Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia khoa học giáo dục Tăng cường lực, nâng cao chất lượng hiệu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sở giáo dục đại học Gắn kết chặt chẽ đào tạo nghiên cứu, sở đào tạo với sở sản xuất, kinh doanh Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, sở sản xuất thử nghiệm đại số sở giáo dục đại học Có sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, hỗ trợ đăng ký khai thác sáng chế, phát minh sở đào tạo Hoàn thiện chế đặt hàng giao kinh phí nghiệp khoa học công nghệ cho sở giáo dục đại học Nghiên cứu sáp nhập số tổ chức nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ với trường đại học công lập Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư có chế đặc biệt để phát triển số trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực quốc tế, đủ lực hợp tác cạnh tranh với sở đào tạo nghiên cứu hàng đầu giới 9- Chủ động hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục, đào tạo Chủ động hội nhập quốc tế giáo dục, đào tạo sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thành tựu khoa 30 học, cơng nghệ nhân loại Hồn thiện chế hợp tác song phương đa phương, thực cam kết quốc tế giáo dục, đào tạo Tăng quy mơ đào tạo nước ngồi ngân sách nhà nước giảng viên ngành khoa học khoa học mũi nhọn, đặc thù Khuyến khích việc học tập nghiên cứu nước ngồi nguồn kinh phí ngồi ngân sách nhà nước Mở rộng liên kết đào tạo với sở đào tạo nước ngồi có uy tín, chủ yếu giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp; đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo Có chế khuyến khích tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam nước tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ Việt Nam Tăng cường giao lưu văn hoá học thuật quốc tế Có sách hỗ trợ, quản lý việc học tập rèn luyện học sinh, sinh viên Việt Nam học nước sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngồi Việt Nam C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tổ chức việc học tập, quán triệt tạo thống nhận thức hành động thực Nghị Lãnh đạo kiện toàn máy tham mưu máy quản lý giáo dục đào tạo; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đặc biệt kiểm tra cơng tác trị, tư tưởng việc xây dựng nếp, kỷ cương trường học, phát giải dứt điểm biểu tiêu cực giáo dục đào tạo 2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung , hoàn thiện, ban hành hệ thống pháp luật giáo dục đào tạo, luật, nghị Quốc hội, tạo sở pháp lý cho việc thực Nghị giám sát việc thực 3- Ban cán đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung ban hành văn luật; xây dựng kế hoạch hành động thực Nghị Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực kịp thời điều 31 chỉnh kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực có hiệu Nghị Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi giáo dục đào tạo Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Uỷ ban 4- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với ban đảng, ban cán đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết thực Nghị quyết./ TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ (đã ký) Nguyễn Phú Trọng 32 ... Đại hội XII NHÌN LẠI 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986-2016) (trích Tài liệu học tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - Nhà xuất Chính trị Quốc gia) Ba mươi năm đổi giai đoạn lịch sử quan... tiễn, nghiên cứu lý luận bất cập + Chưa làm rõ số vấn đề đặt trình đổi để định hướng thực tiễn, cung cấp sở khoa học cho hoạch định đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước + Lý luận chủ nghĩa xã... nghệ đại quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo Các quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia định quản lý nhân sự, tài với quản lý thực nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non, giáo dục phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu lý luận chính trị, Tài liệu lý luận chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay