Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng

42 9 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:53

Kinh tế lượng Chương CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG Nội dung 3.1 Các khái niệm 3.2 Các vấn đề giá lượng 3.3 Các vấn đề giá điện 3.1 Các khái niệm a CHI PHÍ  Là tồn nguồn lực mà DN tiêu hao thời kì định cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời kì  Nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực 3.1 Các khái niệm b Phân loại chi phí Phân loại theo yếu tố chi phí Phân loại khoản mục chi phí Phân loại quy mơ sản xuất Phân loại theo quan hệ với sản phẩm 3.1 Các khái niệm b GIÁ THÀNH - Là tồn chi phí để sản xuất khối lượng sản phẩm dịch vụ định hoàn thành Giá thành sản phẩm dịch vụ Giá bán cao điểm, thấp điểm Giá bán cao điểm, thấp điểm (a + fH) = ( b + gH) H: khoảng thời gian để hai phương án gặp Phương án sở: Y (MW): tổng phát X: cao điểm Y – X: cao điểm Ta có: Co = X ( a + ft ) + ( Y – X ) ( b + gH): tổng chi phí hàng năm a, f : thông số nhà máy nhiệt điện Giá bán cao điểm, thấp điểm Phương án 1: thêm đơn vị cơng suất ( ngồi cao điểm ) C1 = ( X + 1) ( a + f T) + ( Y – X – 1)( b + gH) Giá bán cao điểm, thấp điểm Phương án 2: thêm đơn vị công suất ( vào lúc cao điểm) Giá bán cao điểm, thấp điểm Phương án 3: thêm đơn vị công suất vào lúc Định giá bán điện theo chi phí biên  Bài tập:  Công suất cực đại hệ thống: Pmax = 80GW  LRMC = 25 cent/ kWh  SRMC = 10 đồng/kWh  Đường Cầu (D):  D1: p = -0,20q + 80 - Cao điểm  D2: p = -0,30q + 52 - Trung bình  D3: p = - 0,5q + 30 - Thấp điểm Yêu cầu: thiết lập biểu giá bán điện tính đến đặc điểm hộ tiêu thụ đảm bảo hệ thống đạt lợi nhuận cực đại Giá bán theo cấp điện áp Giá thành nhà máy: Giá thành sau lưới trung áp Giá thành lưới hạ áp Giá bán theo mùa - Mùa khơ: nhiệt điện, tuabin khí, giá thành tăng, psp tăng - Mùa mưa: thủy điện tăng, giá thành giảm, giá sản phẩm giảm HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN HT biểu giá bán lẻ điện VN ... Xây dựng sách giá lượng thỏa mãn cách hợp lý mục tiêu về: an ninh lượng, kinh tế - xã hội 3.2 Các vấn đề giá lượng  Các mục tiêu sách giá lượng:  Cân tài cho DN hoạt động lĩnh vực lượng  Góp...Nội dung 3.1 Các khái niệm 3.2 Các vấn đề giá lượng 3.3 Các vấn đề giá điện 3.1 Các khái niệm a CHI PHÍ  Là tồn nguồn lực mà DN tiêu hao thời kì định cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời... Sự thay lẫn nguồn lượng  Sử dụng hiệu tiết kiệm lượng  Cải thiện lực cạnh tranh DN sản xuất kinh doanh lượng  Góp phần cân cán cân thương mại chống lạm phát 3.3 Các vấn đề giá điện a Chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng, Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay