Phân tích sắc kí khối phổ GCMS

55 38 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:46

Trong kho¶ng hai chôc n¨m trë l¹i ®©y, nhÊt lµ tõ sau n¨m 2000 c¸c hÖ m¸y s¾c ký khÝ khèi phæ (GCMMS) lµ mét ph­¬ng tiÖn ph©n tÝch c«ng cô v« cïng quan träng trong ph©n tÝch x¸c ®Þnh l­îng tån d­ c¸c ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt (HCBVTV) trong nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau, nh­ sinh häc, thùc phÈm, rau qu¶, nguyªn liÖu d­îc, ®Êt trång trät vµ n­íc. Sau ®©y xin giíi thiÖu vµi øng dông ë n­íc ta trong mÊy n¨m qua ®• øng dông cã hiÖu qu¶ trong ph©n tÝch x¸c dÞnh c¸c HCBVTC trong lÜnh vùc nguyªn liÖu d­îc, ®Êt trång trät vµ ph©n tÝch m«i tr­êng. §Õn nay tren c¶ nø¬c chóng ta ®• cã trªn hai chôc phßng thÝ nghiÖm ph©n tÝch cã ®­îc trang bÞ c¸c hÖ GCMMS ®iÖn ®¹i. ... điều kiện chuẩn bị mẫu phân tích, điều kiện kỹ thuật sắc ký khí khối phổ để xác định HCBVTV, giup sở điều kiện nghiên cứu hệ thông tham khảo nghiệm lại để sử dụng Hình Sắc phổ số HCBVTV mÉu ®Êt... 101 257, 125 267, 162 250, 125 168, 128 264, 290 145, 109 2d) Các sắc đồ khối chất Sau số sắc đồ số hợp chất HCBVTV đợc phân tích mẫu đất khu vực Tây-Nguyên (theo phơng pháp thêm chuẩn) đợc nghiên... vµ Hµn-qc VÝ dơ nµy trình bày kết nghiên cứu hệ thống phân tích (tách xác định) đồng thời 100 HCBVTV có giới đợc dùng, có trung tâm phân tích môi trêng cđa ViƯt nam Nhng thùc tÕ, kh«ng níc ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sắc kí khối phổ GCMS, Phân tích sắc kí khối phổ GCMS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay