Mẹo cơ bản sử dụng Word

61 34 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:41

... liƯu tõ ®Üa vµo máy ngợc lại 51-Copy tài liệu từ đĩa mềm vào máy tính 52- Copy tập tin từ máy vào đĩa mềm 53 - Tôi thấy học sinh làm bµi ca tríc thêng cho ca sau bµi tËp b»ng cách Copy vào đĩa... Menu Ba, nháy vào Reset OK Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 13 - Bạn nháy vào để trở câu hỏi tắt máy tính nh 21- Tắt máy tính : Khi có văn nháy vào File Close Chọn No để không ghi,... trang ë trªn hay ë díi cđa tê giÊy ô Ponsition .( trên) chọn Top dới Bootom of page - Chọn cách đánh số giữa, trái, phải ô Alignment ( dới) Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 15 - Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹo cơ bản sử dụng Word, Mẹo cơ bản sử dụng Word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay