Mẹo cơ bản sử dụng Word

61 20 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:41

Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 1-Khởi động máy tính 2-Vào soạn thảo 3-Căn lề 4- Chọn phông chữ 5- Đánh chữ dấu - Tạo chữ đậm nghiêng, đứng, gạch chân - Kỹ thuật cắt dán 8- Làm chữ in 9- Tạo th mục 10- Đổi tên th mục 11- Xoá th mục : 12-Lấy lại xoá 13- Muốn đổ bỏ thùng rác 14- Ghi văn đặt tên : 15- Đổi tên văn 16- Xoá tập tin : c«ng - cè 17-Sù cè công cụ bị mất, cách lấy lại 18- Thanh công cụ bị trôi thực đơn - cố 19- Làm thực đơn File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows 20- Lấy lại thực đơn bị mất: tắt máy tính nh 21- Tắt máy tính : xoá văn cách lấy lại 22- Xoá nhanh văn : Đánh văn tiếng anh - Việt - cố 23- Muốn đánh văn tiếng Anh bạn ấn Alt + Z 24-Muốn đánh văn chữ Việt bạn ấn Alt + Z 25- Mất phông tiếng việt đánh không chữ Đánh số trang 26-Đánh số trang : 27 -Xoá số trang chỉnh văn cho đẹp 28-Căn chữ vào giữa, trái, phải trang 29- Đẩy khối chữ đen sang trái, sang phải 30- Làm tha dòng hàng ấn Ctrl + 5, muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 31- Làm chữ mau, tha, bình thờng bảng biểu 32- Tạo bảng : 33- Thêm hàng, bớt hàng 34-Thêm cột bớt cột 35- Đánh số thứ tự bảng : 36-Bỏ đánh số thứ tự : 37- Thay đổi độ rộng hẹp cột Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 38-Làm cho hàng bé to lên 39- Thay đổi nét bảng 40-Đổ màu vào bảng 41- Bỏ màu bảng 42-Tạo tiêu đề bảng 100 trang 43- Bỏ tiêu đề 100 trang : 44- Đẩy bảng vào trang giấy : 45-Cách lấy nút công cụ ( thêm hàng, bớt hàng, thêm cột, bớt cột )lên hàng thực đơn để tiện sử dụng làm việc với bảng biểu 46-Tách bảng rời ra, bảng toàn chữ ô, toàn chữ ả 47- Muốn nhập bảng tách làm phần thành khối 48 - Một bảng nhỏ 1/2 tờ giấy theo chiều ngang, bên phải trang giấy trống, làm để đánh chữ bên phải bảng đợc? chèn ký tự bàn phím 49-Chèn ký tự đặc biệt cần chèn ký hiệu bàn phím làm văn nhanh 50- Tạo từ viết tắt ®Ĩ viÕt cho nhanh Copy tµi liƯu tõ ®Üa vµo máy ngợc lại 51-Copy tài liệu từ đĩa mềm vào máy tính 52- Copy tập tin từ máy vào đĩa mềm 53 - Tôi thấy học sinh làm bµi ca tríc thêng cho ca sau bµi tËp b»ng cách Copy vào đĩa mềm, làm để biết đợc ngời làm ca trớc, chỗ máy nói lên điều này? 54 - Làm biết đợc tập tin lớn hay bé Chèn tranh vào văn 55 - Chèn tranh vào văn 56 -Làm cho tranh nhỏ đi, to lên 57 - Làm mờ tranh, đậm tranh 58 -Làm cho văn bao quanh tranh 59 - Chèn tranh nhng không nhìn thấy tranh, nhng nháy vào File \ Printer View lại nhìn thấy tranh tìm mở văn đánh 60 -Mở văn đánh 61 - Tìm tập tin đánh lâu ngày th mục in văn nh 62 - In văn 63 - In tờ giấy trắng mà không tài liệu 64 - In nhng số trang Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 65 - In số trang nhng số trang hàng đơn vị l¹i mÊt thÝ dơ trang 13 chØ sè trang 66 - In tài liệu lại đùn thêm tờ giấy ghi thông tin ngời cài đặt máy tính phần trả lời chơng trình soạn thảo văn 1- Khởi động máy tính : - Bật công tắc chờ đến thấy hình xanh - Nếu máy cài Win3.11 thấy dấu mời DOS C:\ bạn gõ Win ấn Enter để khởi động chơng trình, hình bạn thấy C:\Win - Bạn nháy vào để trở câu hỏi ban đầu 2- Vào soạn thảo : Nháy vào biểu tợng Word màu xanh góc phải phía nháy vào Start \ Programs \ Microsoft Word nháy chuột - Bạn nháy vào để trở câu hỏi: Căn lề chọn khổ giấy hớng giấy 3- Căn lề : File\Page Setup \ Chọn nhãn Margins, chọn thông số Top (trên) dới, trái, phải = 2,5 Cm; Cm;3,5 Cm; 2cm - Nháy vào nhãn - Paper Size chọn khổ giấy A4 mơc Paper Size chän trang ®øng Portrait, trang nằm Lands Cape - Muốn cố định nháy vào Default \ Yes - Bạn nháy vào để trở câu hỏi Chọn phông chữ - cỡ chữ 4- Chọn phông chữ : Format\ Font chọn VnTime\ Chọn cỡ 14, chọn màu chữ ô Color, muốn cố định chọn Default \ Yes - Bạn nháy vào để trở vâu hỏi : 5- Đánh chữ dấu : aa = â oo = ô ] = ? = r dấu hỏi aw = ă dd = đ \ = f dấu huyền ee = ê [=ơ / = s đấu sắc = j dấu nặng - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 6-Chữ đậm nghiêng,gạch chân: Bôi đen chữ định làm đậm ấn tổ hợp phím CTRL + B, muốn nghiêng ấn CTRL + I, muốn gạch chân ấn CTRL + U, muốn bỏ đậm, nghiêng, gạch chân bạn bôi đen ấn lại tổ hợp CTRL + B, CTRL+I, CTRL+U - Bạn nháy vào để trở câu hỏi Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính cắt dán văn - Kỹ thuật cắt dán - Bôi đen chữ định cắt, nháy vào biểu tợng kéo công cụ nháy chuột - Đặt trỏ vào vị trí định dán, nháy vào nút dán - Nếu muốn Copy bôi đen chữ định Copy, nháy vào nút Copy , đặt trỏ vào chỗ định dán, nháy vào nút dán - Bạn nháy vào để trở câu hỏi tạo chữ in 8- Làm chữ in : Bôi đen chữ thờng, nháy vào nút phông chữ chọn kiểu chữ chữ H ë ci thÝ dơ : VnTimeH - B¹n cã thĨ nháy vào để trở câu hỏi th mục tập tin 9- Tạo th mục : Một máy tính nhiều ngời dùng ngời phải đặt tên riêng ta hiểu Th mục tên máy - Muốn tạo th mục bạn nháy chuột phải vào nút Start \ Explorer \ nháy vào ổ C, nháy vào File \ New \ Folder, gõ tên vào ô New Folder bên phải ấn , bạn thấy tên khung bên trái, không thấy lên bạn ấn F5 để làm tơi thấy tên - Bạn nháy vào để trở câu hỏi : 10- Đổi tên th mục : Nháy chuột phải vào th mục định đổi, thực đơn dọc xổ ra, bạn chọn Rename (đổi tên) , gõ tên thay vào, gâ xong Ên  -  B¹n cã thĨ nháy vào để trở câu hỏi 11- Xoá th mục : Nháy chuột vào th mục định xoá ấn phím Delete bàn phím, hộp thoại ra, bạn chọn Yes - Bạn nháy vào để trở câu hỏi Cách 2: Nháy chuột phải vào th mục định xoá, thực đơn xổ bạn nháy vào mục Delete hộp thoại , bạn chọn Yes 12- Lấy lại xoá : Đôi bạn xoá nhầm tập tin quan trọng, thật tai hại công lao tan tành mây khói, bình tĩnh may lấy lại, Vào Explorer, nháy chuột phải vào biểu tợng thùng rác \ Recycle Bin, nháy vào mục Open, nháy vào cần lấy lại, chọn File\Restore nháy chuột phải vào tập tin định lấy lại, thực đơn nhỏ xổ Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính ra, bạn nháy vào Restore tập tin đợc trả nguyên vị trí ban đầu - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 13- Muốn đổ bỏ thùng rác - Nháy chuột phải vào thùng rác chọn Empty Recycle Bin\ Yes Hãy thận trọng đổ bỏ thùng rác bạn hội lấy lại, chọn Empty Recycle Bin giống nh bạn đổ rác cho công ty Vệ sinh khó lòng lấy lại đợc - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 14- Ghi văn đặt tên : - Đánh văn bản, nháy vào File\ Save\ tìm ổ C, tìm th mục (tên mình) nháy đúp, tên phải nằm ô Save in đúng, nháy trỏ vào ô File name xoá bỏ chữ ô gõ vào Báo cáo tên văn mà bạn đánh, Bấm Save Tên văn dấu không dấu (Chú ý: Trong th mục tên văn không đợc giống nhau) Sau nháy Save xong, thấy tên văn lên phía hình đợc gõ tiếp trớc đóng văn bạn phải nháy vào File \ Save ghi l¹i 10 -  B¹n cã thể nháy vào để trở câu hỏi Mẹo: Nếu văn làm Word97 Word2000 muốn ghi đĩa A để đem sang máy khác cài Word6.0 đọc đợc bạn cần ý làm nh sau: + Đánh văn máy cài Word97 Word2000 + Nháy vào File \ Save , nháy tìm ổ C, tìm th mục định đặt tập tin nháy đúp tên th mục phải nằm ô Save in đúng, nháy trỏ vào ô File name xoá bỏ chữ ô gõ vào Quyet dinh ( dấu không ) tên văn mà bạn đánh +Trong mục Save as Type bạn nháy vào nút tam giác quay xuống chọn mục Word6.0/95, nháy vào Save ấn Enter Bớc định thành bại bạn 15- Đổi tên văn - Nháy chuột phải vào nút Start \ Explorer\ nháy vào th mục mình, bên phải lên tập tin th mục mà bạn chọn - Nháy chuột phải vào tập tin định đổi tên, thực đơn sổ ra, bạn chọn Rename, gõ tên vào ô ấn Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 47 tiêu đề trang Nếu bạn tạo tiêu đề trang bất kỳ, bạn làm nh - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 21 - Cách chèn thích văn + Thí dụ: Bạn cần giải thích Hà Nội gì, bạn đặt trỏ cạnh từ Hà Nội, nháy vào Insert \ Footnoter\OK gõ thích vào đáy trang - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 22 - Cứ lần ấn phím Tab xuất mũi tên đen cách sửa nh sau: + Nháy vào Tools \ Options \ View hủ bá dÊu mơc Tab Characters sau bấm OK - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 23 - Muốn máy tính cá nhân để tính toán làm nh sau: + Nháy vào Start \ Programs \ Accessories \ Calculator - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 24 - Khi dọc ngang để chúng xuất trở lại bạn làm nh sau: 48 + Nháy vào Tools \ Options \ View mục Windows nằm dới bạn đánh dấu vào ô Status bar ( trạng thái ) Vertical Ruler ( thíc däc ) - Hozizontal Scoll bar ( cuèn ngang ) Vertical Scoll bar( cuèn däc), sau bấm OK - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 25 - Trên mét sè cht cđa m¸y tÝnh cã b¸nh xe dïng để cuộn tài liệu - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 26 - Nút hình cờ Windows dùng để mở thực đơn Start cho nhanh, số bàn phím cũ nút bạn phải ấn Ctrl + ESC - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 27 - Một văn / đoạn đầu chia cột, phần cột, phần cuối cột bạn làm nh sau: + Đánh văn vào đoạn đầu trang sau ấn Enter để xuống dòng, bôi đen đoạn văn mà bạn cần chứa cột, nháy vào nút Columns, chọn số cột 2, sau bôi đen đoạn văn, nháy vào Format \ Columns \ Two \ OK Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 49 +Lại đánh tiếp văn phần cột, sau đánh xong ấn Enter + Lại đánh tiếp văn phần cuối , sau đánh xong ấn Enter bôi đen đoạn văn mà bạn cần chứa cột, nháy vào nút Columns, chọn số cột 3, sau bôi đen đoạn văn, nháy vào Format \ Columns \ Three\ OK - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 28 - Đánh số trang cho khổ giấy A4 xoay ngang chia làm để đánh thơ, để đánh số trang tự động bạn lµm nh sau: +Bíc 1: ThiÕt lËp trang A5 b»ng cách nháy vào File \ Page Setup \ Paper Size nháy vào mục Landscape \ OK + Bớc 2: Nháy vào Tools \ Options \ View đánh dấu vào ô Field Codes \ OK + Bớc 3: Nháy vào Format \ Columns \ Two \ OK ®Ĩ chia cét + Bớc 4: Nháy vào View \ Header and Footer nháy vào nút tên Insert Page Nunber, bận thấy lên {PAGE}, bạn lại đặt trỏ vào trớc chữ P sau dấu { nháy vào nút Insert Page Nunber lần bạn thấy {{PAGE}PAGE}, đặt trỏ vào dấu {{ gõ vào =2* bạn thấy {=2*{PAGE}PAGE}, xoá bỏ PAGE phía sau thay -1 bạn đợc công thức 50 {=2*{PAGE}-1}, bôi đen công thức này, nháy vào nót Copy, Ên phÝm Tab ®Ĩ chun trá sang bên phải ấn Ctrl + V để dán công thức vào, bạn xoá bỏ -1 bạn bên phải {=2*{PAGE}, nháy vào Close +Bớc 5: Nháy vào Tools \ Options \ View bạn huỷ đánh dấu ô Field Codes \ OK lúc số trang sÏ hiƯn cho b¹n -  B¹n cã thể nháy vào để trở câu hỏi 29 - Phông tiếng Việt ABC bị không đánh chữ đợc, muốn biểu tợng phông chữ Việt ABC lên phía hình bạn phải làm nh sau: + Nháy vào Start \ Programs \ StartUp \ nháy vào biểu tợng phông ABC 30 - Biểu tợng phông tiếng Việt ABC bị to che lấp thực đơn muốn cho biểu tợng phông nhỏ bạn làm nh sau: + Đa trỏ vào biểu tợng ABC2.0 nháy đúp, biểu tợng ABC nhỏ ít, nháy đúp lần theo dẫn biểu tợng ABC nhỏ Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 51 - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 31 - Muốn tạo thụt đầu dòng thơ lục bát làm nh sau: +Bôi đen thơ ấn Ctrl + E nháy vào nút - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 32 - Khi đa trỏ vào nút lên dòng chức nút, muốn phóng to cỡ chữ lên để ngời mắt xem đợc làm nh sau: + Từ hình xanh nháy chuột phải, chọn Properties, chọn nhãn Apperance mục Item nháy vào tam giác quay xuống để chọn ToolTip, ô Size ngang hàng với Font chọn cỡ 24 bấm OK - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 33 - Không tạo đợc bảng thiết lập sai : Muốn kẻ đợc bảng bạn nháy vào File \ Page Setup chọn nhãn Layout, mục Vertical alignment bạn nháy vµo thay thiÕt lËp lµ Jstipied b»ng Top \ Default \ Yes. 34 - Tạo đĩa Hệ thống Windows 95, Window98 + Mua ®Üa mỊm kÐo lÉy đĩa vào tâm đĩa, giơ lên trớc mặt bạn thấy ô 52 vuông trống đợc, cho đĩa vào ổ A máy, nháy vào Start \ Programs \ Windows Explorer, khung bên trái nháy chuột phải vào biểu tợng ổ A, chọn mục Format, nháy đánh dấu vào ô Copy System file \ OK + Bạn nên Copy thêm vài tập tin nh Sys, Format, Fdisk vào đĩa này, tập tin bạn tìm th mơc Commands cđa Windows - B¹n cã thĨ nháy vào để trở câu hỏi 35 - Tạo đĩa hệ thống nhận ổ CD.chỉ áp dụng cho Windows98 + Mua đĩa mềm kéo lẫy đĩa vào tâm đĩa, giơ lên trớc mặt bạn thấy ô vuông trống đợc, cho đĩa vào ổ A máy, nháy vào Start \ Control Panel \ Add/Remove Program, nháy vào StartUp Disk\ Create - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 36 - Khi khởi động không đợc dùng đĩa hệ thống nh sau: + Cho đĩa hệ thống vào ổ A bật máy chờ đợi, thấy hình A:> bạn gõ Sys C: - Bạn nháy vào để trở câu hỏi Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 53 37 - Để bảo vệ văn không cho ngời khác xem trộm bạn làm nh sau: +Mở văn cần bảo vệ mật khẩu, nháy vào Tools \ Options \ Save đặt trỏ vào « Password to Open vµ gâ mËt khÈu vµo « này, bấm OK, lại gõ lại mật vào ô nh mật gõ, bấm OK, nháy vào File \ Save để ghi lại thiết lập vừa rồi, từ trở mở văn bạn phải gõ mật vào ô, bị quên mật xin liên hệ với tác giả để chơng trình gỡ dò tìm mật - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 38 - Nếu văn đặt mật bị quên làm mở đợc? +Bạn phải cài đặt chơng trình dò tìm mật khẩu, xin liên hệ với tác giả đọc Tập để biết thêm chi tiết - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 39 - Khi in văn thờng bị chậm lý sau đây: +Nguyên nhân Virus văn nhiều hình đồ hoạ +Nguyên nhân máy in thiếu nhớ, đĩa cứng bị đầy - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 54 40 - Cứ cho tờ giấy vào máy máy đùn chữ tiếng Anh không bấm lệnh in do: +Do thiết lập máy in sai, cần phải cài đặt lại máy in cho - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 41 - Để xếp đợc Họ tên tiếng Việt bảng Excel + Cần phải chơng trình XlViet chứa đĩa mềm + Copy vào ổ C, sau nháy vào th mục XlViet bên phải lên tập tin, Copy tập tin tên Function tnh vµo th mơc Programs file \ Microsoft \ Office \ SlStart ( §äc mơc 191 TËp trang 100 để biết chi tiết) - Bạn nháy vào để trở câu hỏi 42 - Xin giới thiệu tác dụng số phần mềm, cần liên hệ với để phần mềm đó? Giới thiệu số phần mềm - Nếu bạn cần ghi vào đĩa CD phần mềm sách Tập 1, tập học vi tính xin bạn gửi tiền qua bu điện theo địa sau: Trần Thị Yến - Tập thể Công ty Dợc phầm Trung ơng I Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 55 Km6 Đờng Giải Phóng - Giáp Bát Thanh Xuân - Hà Nội Nháy vào để trở câu hỏi Tác giả nhận dạy +Dạy cài đặt Windows9x - OFFICE 97-2000 - Phông chữ ABC, VietKey 10 buổi 120.000đ, đợc tặng đĩa CD kèm chơng trình + Đánh máy 10 ngón :10 buổi : 50.000 đ + Quản lý văn :5 buổi : 50.000 đ + Soạn thảo văn bản: 20 buổi: 100.000 đ + Những mẹo vặt:Moi tiền hợp pháp chữa máy cho thiên hạ + Láp ráp máy tính: buổi 200.000 đ + Nếu học cài buổi biết hết mẹo giá: 60.000 đ học viên không cài đặt đợc xin lĩnh lại tiền học phí - Khuyến mại: Học viên học chỗ máy hỏng phần mềm đợc sửa miễn phí, cần mua máy xin liên hệ với hàng ngàn phần mềm khác bạn chẳng biết làm gì, đống vàng mà sài, xin giới thiệu số phầm mềm để bạn tham khảo, nhiên giới thiệu hết đợc Nếu cần ghi vào đĩa CD xin liên hệ với tác giả: Dơng 56 Mạnh Hùng ĐT:0913-230-820 ĐTNR:8642220 Tên ChDung ơng Dùng làm lợng trình Win3.11 11,4 Hệ điều hành cũ MB Win95 32,3 Hệ điều hành nâng cấp chạy Win3.11 Win95Việt 44,5 Hệ điều hành tiếng Nam Việt Win96 46,4 Hệ điều hành Win96 Win97 79 Hệ điều hành Win97 Win98173 Hệ điều hành Win98 Win98SE WinME 153 Hệ ®iỊu hµnh WinME WinNT4.0 HƯ ®iỊu hµnh WinNT4.0 Win2000 HƯ ®iỊu hµnh Win2000 Win 2002 HƯ ®iỊu hµnh Win2002 -XP OFFICE4.3 41,3 Bộ Văn phòng với Word6.0 OFFICE95 37,6 Bộ Văn phòng với Word7.0 OFFICE97 219 Bộ Văn phòng với Word8.0 OFFICE97 203 Bộ Văn phòng 97 tiếng Vn Việt Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính OFFICE20 00 OFFICE20 02-XP ABC1.0 2.1 VietKey40 VietKey40 VietKey20 00 Clis&See2 51 AlClock Clock Typing Encover4 Goo2 Lake Magic97 Mikela98 Ongdo98 Picaview 520 7,36 57 Bộ Văn phòng với Word2000 Bộ Văn phòng với Word2002 Phông chữ Phông chữ 1,73 Phông chữ 1,39 Phông chữ Tiếng Việt 6,46 Dịch Anh Việt cú nháy chuột phải 1,59 Báo tiếng nói tiếng chim, gà 1,07 Đồng hồ 1,21 Đánh máy 10 ngón 1,39 Viết nốt nhạc 1,90 Làm méo mặt 76,6K Tạo hồ sóng B hát theo ý thích 721K Bảo vệ th mơc b»ng B mËt khÈu 1,26 T¹o trá theo ý riêng MB bạn 1,67 Lịch Việt Nam 1,15 Xem ảnh, chuyển đổi ảnh 58 Scsapw12 151 KB Tweaui2k 188 KB Xara 912 KB Xing33 1,21 MB Xlviet 0,97 MB Zoom0pe 73,7 n KB Lịch âm 2,08 dơng MB Tạo mốt 279 tóc, râu MB Tạo mốt 609 tóc, r©u MB Backmos 7,76 KB Lcdn 53,6 KB Symbol 2,18 MB Dß mËt 1,40 khÈu KB Word97 Dß mËt 1,40 KB Dò mật khởi động máy Ngăn cản ngời dùng Tạo chữ quay Nghe nhạc, Video Xắp họ tên tiếng việt theo ABC Quay hộp thoại mở, đóng Lịch âm dơng Tạo mốt tóc, trang điểm dâu Tạo mốt tóc, trang điểm dâu Xoá mật CMOS Tạo chữ giống chữ đồng hồ điện tử Thêm ký tự đặc biệt Dò mật văn bị quên Dò mật bảng tính bị quên Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tÝnh Excel97 PqMagic4 vµ 5.0 463 KiĨu cht Ghost6.0 Change Icon Homguard 59 54,7 Chia, nhËp ỉ kh«ng MB liệu 2,3KB Thay hình dáng trỏ hình Khôi phục máy hỏng 54,3 Thay đổi th mục MB khác 630K Quản lý máy tính theo ý B BootMagic Khởi động nhiều hệ 2.0 điều hành mật SNAGIT5.1 2,92 Chụp h×nh trá MB cht Winzip8.0 NÐn, têi nÐn kÌm mËt khÈu Azpr321 Dß mËt khÈu nÐn Bkav383 Chèng Virut D2 Chèng Virut Pccilin98 Phßng chèng virus Lf Format cÊp thÊp ỉ ®Üa cøng Max Format cÊp thÊp ỉ ®Üa cứng DM Trình quản lý đĩa dùng Fdisk + Format Format Xoá ổ cứng Fdisk Chia, nhập ổ cứng thành nhiỊu phÇn 60 Winboot2 001 Fineprin Msbatch.i nf Nodelete Thay thực đơn tiếng việt dấu In trang vào trang Cài Win98 gõ Enter máy tự làm Không cho xoá nhầm tài liệu Quản lý công văn đi, đến máy tính Quản lý Xin liên hệ với tác đĩa văn th giả:0913-230-820 mềm ĐTNR:8642220 - Bạn nháy vào ®©y ®Ĩ trë vỊ c©u hái 43 - ThiÕt lËp thông số CMOS SETUP dùng để đặt cấu hình cho máy tính, ổ cứng, tốc độ, mật V.V Mỗi loại máy cách vào khác nhau, BIOS Ami Award Dtk IBM - PS2 Phoenix Sony Compap ADell Tổ hợp phím để vào Dell Ctrl+Alt+ESC ESC F1 Ctrl+Alt+Ins hc Ctrl+Alt+Del Ctrl+Alt+ESC hc Ctrl+Alt+S F3 F10 E2 Dell Delete Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính Máy Đông nam 61 ... liƯu tõ ®Üa vµo máy ngợc lại 51-Copy tài liệu từ đĩa mềm vào máy tính 52- Copy tập tin từ máy vào đĩa mềm 53 - Tôi thấy học sinh làm bµi ca tríc thêng cho ca sau bµi tËp b»ng cách Copy vào đĩa... Menu Ba, nháy vào Reset OK Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 13 - Bạn nháy vào để trở câu hỏi tắt máy tính nh 21- Tắt máy tính : Khi có văn nháy vào File Close Chọn No để không ghi,... trang ë trªn hay ë díi cđa tê giÊy ô Ponsition .( trên) chọn Top dới Bootom of page - Chọn cách đánh số giữa, trái, phải ô Alignment ( dới) Chơng trình cho ngời bắt đầu học vi tính 15 - Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹo cơ bản sử dụng Word, Mẹo cơ bản sử dụng Word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay