Lệnh tắt autocad hay

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:35

1 PhÝ m T¾t 3A 3DO 3F 3P Tên Lệnh mục đích 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE Tạo m¹ng chiỊu tïy chän 3DPOLY T¹o mạng chiều Tạo đa tuyến bao gồm đoạn thẳng không gian chiều A A ADC ARC ADCENTER AA AREA AL ALIGN AP APPLOAD AR ATT -ATT ATE ARRAY ATTDEF -ATTDEF ATTEDIT 10 11 12 13 VÏ cung trßn TÝnh diện tích chu vi đối tợng hay vùng đợc xác định Di chuyển quay đối tợng để chỉnh đối tợng khác cách sử dụng 1, tập hợp điểm Đa hộp thoại để tải hủy tải AutoLisp ADS trình ứng dụng ARX Tạo nhiều đối tợng đợc chọn Tạo định nghĩa thuộc tính Tạo thuộc tính Block Hiệu chỉnh thuéc tÝnh cña Block B B BO BR 14 15 16 BLOCK BOUNDARY BREAK 17 18 19 20 C CH -CH CHA CIRCLE PROPERTIES CHANGE ChaMFER 21 COL COLOR 22 CO, cp COPY 23 24 25 D DAL DAN DIMSTYLE DIMALIGNED DIMANGULAR 26 DBA DIMBASELINE 27 DCE DIMCENTER DCO DIMCONTINUE DDI DED DIMDIAMETER DIMEDIT 28 29 30 to T¹o Block Tạo đa tuyến kín Xén phần đoạn thẳng điểm chọn C Vẽ đờng tròn nhiều cách HiƯu chØnh th«ng sè kü tht HiƯu chØnh text, thay đổi R, D Vát mép cạnh Xác lập màu dành cho đối tợng đợc vẽ theo trình tự Sao chép đối tợng D Tạo chỉnh sửa kích thớc dòng lệnh Ghi kích thớc thẳng chỉnh đợc Ghi kích thớc góc Tiếp tục kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng kích thớc đợc chọn Tạo điểm tâm đờng tròn xuyên tâm cung tròn đờng tròn Tiếp tục đờng thẳng, góc từ đờng mở rộng thứ kích thớc trớc kích thớc đợc chọn Ghi kích thớc đờng kính Chỉnh sưa kÝch thíc 31 DI DIST 32 DIV DIVIDE 33 DLI DIMLINEAR 34 DO DONUT 35 36 DOR DOV DIMORDINATE DIMOVERRIDE 37 DR DRAWORDER 38 DRA DIMRADIUS 39 DS DSETTINGS 40 DT DTEXT 41 DV DVIEW Đo khoảng cách góc điểm Đặt đối tợng điểm khối dọc theo chiều dài chu vi đối tợng Tạo kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày vẽ hình vành khăn Tạo kích thớc điểm góc Viết chồng lên tuyến hệ thống kích thớc Thay đổi chế độ hiển thị đối tợng hình ảnh Tạo kích thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản(hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE 43 ED DDEDIT 44 45 46 47 EL EX EXIT EXP ELLIPSE EXTEND QUIT EXPORT 48 EXT EXTRUDE 49 F FILLET 50 FI FILTER 51 G GROUP 52 -G -GROUP 53 GR DDGRIPS 54 55 56 57 H -H HE HI BHATCH -HATCH HATCHEDIT HIDE 58 I INSERT 59 -I -INSERT 60 IAD IMAGEADJUST 61 IAT IMAGEATTACH 62 ICL IMAGECLIP Xoá đối tợng Đa hộp thoại từ chỉnh sửa nội dung văn ; định nghĩa thuộc tính Vẽ elip Kéo dài đối tợng Thoát khỏi chơng trình Lu vẽ sang dạng file khác (*.wmf ) Tạo vật thể rắn cách đùn xuất đối tợng chiều có Nối hai đối tợng cung tròn Đa hộp thoại từ đa danh sách để chọn đối tợng dựa thuộc tính G Đa hộp thoại từ tạo tập hợp đối tợng đợc đặt tên Chỉnh sửa tập hợp đối tợng Hiển thị hộp thoại qua cho hoạt động xác lập màu nh kích cỡ chúng Tô vật liệu Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác Hiệu chỉnh tô vật liệu Tạo lại mô hình 3D với đờng bị khuất I Chèn khối đợc đặt tên vẽ vào vẽ hành Chỉnh sửa khối đợc chèn Mở hộp thoại để điều khiển độ sáng tơng phản, độ đục hình ảnh sở liệu vẽ Mở hộp thoại tên hình ảnh nh tham số Tạo đờng biên dành cho đối tợng hình 63 64 IM -IM IMAGE -IMAGE 65 IMP IMPORT 66 IN INTERSECT 67 INF INTERFERE 68 IO INSERTOBJ ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao hay nhiều cố thể Tìm phần giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhóng vµo AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77 78 Lw LO LT LTS LWEIGHT -LAYOUT LINETYPE LTSCALE 79 M MOVE 80 MA MATCHPROP 81 ME MEASURE 82 83 84 MI ML MO MIRROR MLINE PROPERTIES 85 MS MSPACE 86 MT MTEXT 87 MV MVIEW 88 O OFFSET 89 OP OPTIONS 90 OS OSNAP 91 92 P -P PAN -PAN 93 PA PASTESPEC VÏ đờng thẳng Tạo lớpvà thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc tính layer Tạo đờng kết nối dòng thích cho thuộc tính Thay đổi chiều dài đối tợng góc nh cung có chứa Hiển thị thông tin sở liệu cho đối tợng đợc chọn Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đờng Xác lËp thõa sè tØ lƯ kiĨu ®êng M Di chun đối tợng đợc chọn Sao chép thuộc tính từ đối tợng sang hay nhiều đối tợng khác Đặt đối tợng điểm khối mức đo đối tợng Tạo ảnh đối tợng Tạo đờng song song Hiệu chỉnh thuộc tính Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem không gian mô hình Tạo đoạn văn Tạo cổng xem di động bật cổng xem di động có O Vẽ đờng thẳng song song, đờng tròn đồng tâm Mở menu Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập chế độ truy chụp đối tợng chạy P Di chun c¶ b¶n vÏ Di chun c¶ b¶n vẽ từ điểm sang điểm thứ Chèn liệu từ Window Clip-board điều khiển dạng thức d÷ liƯu;sư dơng OLE 94 PE PEDIT 95 96 97 PL PO POL PRO PS PRE PRIN T PLINE POINT POLYGON Chỉnh sửa đa tuyến mạng lới đa tuyến chiều Vẽ đa tuyến đờng thẳng, đtròn Vẽ điểm Vẽ đa giác khép kín PROPERTIES HiĨn thÞ menu thc tÝnh PREVIEW 101 PS PSPACE 102 PU PURGE Hiển thị chế độ xem vẽ trớc đa in Đa hộp thoại từ vẽ vẽ máy vẽ, máy in file Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình sang không gian giấy Xoá bỏ tham chiếu không dùng khỏi sở liÖu 98 99 100 PLOT 103 104 105 106 107 R RA RE REA REC REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL RECTANGLE 108 REG REGION 109 REN RENAME 110 REV REVOLVE 111 RM DDRMODES 112 RO ROTATE 113 RPR RPREF 114 RR RENDER 115 116 117 S SC SCR StrETCH SCALE SCRIPT 118 SEC SECTION 119 SET SETVAR 120 SHA SHADE 121 SL SLICE 122 SN SNAP 123 SO SOLID R Lµm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tợng vùng từ tập hợp đối tợng có Thay đổi tên đối tuợng có chứa khối, kiểu kích thớc, lớp, kiểu đờng,kiểu UCS,view cổng xem Tạo cố thể cách quay đối tợng chiều quanh trục Đa hộp thoại qua xác lập trợ giúp vẽ nh Ortho, Grid, Snap Xoay đối tợng đợc chọn xung quanh điểm Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập tham chiếu tô bóng Hiển thị hộp thoại từ tạo hình ảnh đợc tô bóng, thực khung 3D mô hình cố thể S Di chuyển chỉnh đối tợng Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ Thực chuỗi lệnhtừ Script Sử dụng mặt giao mặt phẳng cố thể nhằm tạo vùng Liệt kê tất giá trị thay đổi biến hệ thống Hiển thị hình ảnh phẳng vẽ cổng xem hành Các lớp tập hợp cố thể mặt phẳng Hạn chế di chuyển sợi tóc theo mức đợc định Tạo đa tuyến cố thể đợc tô đầy 124 SP SPELL 125 126 SPL SPE SPLINE SPLINEDIT 127 ST STYLE 128 129 SU T SUBTRACT MTEXT 130 TA TABLET 131 132 TH TI THICKNESS TILEMODE 133 TO TOOLBAR 134 135 TOL TOR TOLERANCE TORUS 136 TR TRIM 137 UC DDUCS 138 UCP DDUCSP 139 UN UNITS 140 UNI UNION 142 V VP VIEW DDVPOINT 143 -VP VPOINT 144 W WBLOCK 145 WE WEDGE 141 146 X EXPLODE 147 XA XATTACH 148 XB XBIND 149 XC XCLIP 150 XL XLINE 151 XR XREF 152 Z ZOOM HiĨn thÞ hộp thoại kiểm tra cách viết văn đợc tạo với Dtext, text, Mtext Tạo ẳ cung;vẽ đờng cong liên tục Hiệu chỉnh spline Hiển thị hộp thoại cho phép tạo kiểu văn đợc đặt tên Tạo vùng tổng hợp cố thể tổng hợp Tạo đoạn văn Định chuẩn bảng với hệ toạ độ vẽ giấy Hiển thị che dấu định vị trí công cụ Tạo dung sai hình học Tạo cố thể hình vành khuyên Cắt tỉa đối tợng cạnh cắt đợc xác định đối tợng khác U Đa hộp thoại quản lý hệ toạ độ ngời dùng đợc xác định không gian hành Đa hộp thoại chọn hệ toạ độ ngời dùng đợc xác lập trớc Chọn dạng thức toạ độ xác toạ độ góc Tạo vùng tổng hợp cố thể tổng hợp V Lu phục hồi cảnh xem đợc đặt tên đa hộp thoại xác lập hớng xem chiều Xác lập hớng xem chế độ xem chiều vẽ Viết đối tợng sang file vẽ míi T¹o cè thĨ chiỊu víi bề mặt nghiêng góc nhọn X Ngắt khối đa tuyến đối tợng tổng hợp khác thành thành phần tạo nên Đa hộp thoại gán tham chiếu ngoại vào vẽ hành Buộc biểu tợng phụ thuộc Xref vào vẽ Xác định đờng biên Xref tập hợp mặt phẳng nghiêng Tạo đờng mở rộng vô hạn theo hớng Hiển thị hộp thoại để điều khiển tham chiếu ngoại vào file vẽ Tăng hay giảm kích thớc đối tợng cổng xem hiƯn hµnh ... vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao hay nhiều cố thể Tìm phần giao hay nhiều... tợng Tạo kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày vẽ hình vành khăn Tạo kích thớc điểm góc Viết chồng lên tuyến hệ thống kích thớc Thay đổi chế độ hiển thị đối tợng... đờng kết nối dòng thích cho thuộc tính Thay đổi chiều dài đối tợng góc nh cung có chứa Hiển thị thông tin sở liệu cho đối tợng đợc chọn Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Hiển thị hộp thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh tắt autocad hay, Lệnh tắt autocad hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay