Thực trạng về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực viettel

13 22 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... tiêu phát triển nguồn nhân lực Viettel đến năm 2015  Mục tiêu chung: Xây dựng Viettel trở thành tổ chức có mơi trường lành mạnh để thu hút, xuất hiện, đào tạo sử dụng nhân tài Phải tạo phát triển. .. coi phát triển nguồn nhân lực tảng, động lực tạo nên phát triển bền vững Tập đoàn 5.3 Xây dựng Viettel thành tổ chức học tập: học tập nhu cầu, niềm vui người, tạo môi trường cạnh tranh phát triển. .. (1-8-63) : đào tạo chung cho nhân viên vào, văn hóa Viettel, qui định, qui chế Tập đồn, cách học cách làm việc người Viettel; Đào tạo kiến thức sở mới, đào tạo nghiệp vụ cho CBCNV Đào tạo nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực viettel , Thực trạng về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực viettel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay