Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÔNG TY VẬN TẢI Ô SỐ Lêi më đầu Lao động điều kiện đầu tiên, cần thiết cho tồn phát triển xã hội, yếu tố có tác dụng định trình sản xuất Lao động ngời ph¸t triĨn kinh x· héi cã tÝnh chÊt hai mặt: Một mặt ngời tiềm lực sản xuất, yếu tố trình sản xuất, mặt khác ngời đợc hởng lợi ích tiền lơng khoản thu nhập Tiền lơng khoản tiền công trả cho ngời lao động tơng ứng với số lợng ,chất lợng kết lao động Tiền lơng nguồn thu nhập công nhân viên chức , đồng thời yếu tố chi phí sản xuất quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm doanh nghiệp Quản lao động tiền lơng yêu cầu cần thiết đợc chủ doanh nghiệp quan tâm điều kiện chuyển đổi chế quản từ chế bao cấp sang chế thị trờng Qua thời gian học tập làm việc Công ty vận tải ô số , nhận thứcvấn đề lựa chọn hoạt động Tiền Lơng (đợc gọi thù lao lao động) làm đề tài cho thi hết môn : Chúng sâu vào nghiên cứu nội dung sau; Thực trạng quản lao động tiền lơng Công ty vận tải ô số Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng công ty I Thực trạng quản lao động tiền lơng công ty vận tải ô số Đặc điểm lao động Công ty 1.1 Vấn đề lao động Công ty + Lái xe : Đặc điểm hoạt động Công ty vận tải ô số nói chung đặc điểm vận tải nói riêng loại lao động mang tính đặc thù vì: Tính độc lập tơng đối cao , thể chỗ họ phải chịu trách nhiệm toàn trình vận tải từ khâu khai thác nhu cầu vận chuyển đến việc tổ chức cận chuyển toán với khách hàng Mặt khác hoạt động vận tải diễn bên phạm vi doanh nghiệp không gian rộng lớn Từ đòi hỏi ngời lái xe phải có phẩm chất nh : Có tính độc lập tự chủ ý thức tự giác cao, có khả sáng tạo xử linh hoạt tình nảy sinh đờng, phải có trình độ hiểu biết rộng Hiện Công tysố lợng lao ®éng ®ang lµm viƯc lµ 416 ngêi Trong ®ã : + Lao động : - Lao động quản : -Thỵ : 241 ngêi 49 ngêi 48 ngêi - Lái xe : 144 ngời + Lao động phụ : 175 ngời - Lao động gián tiếp : 58 ngời - Thợ : 67 ngời - Lái xe : 15 ngời - Lao động dự kiến giải lao động theo chế độ:35ngời 1.2 Cơ cấu lao động Đối với doanh nghiệp nói chung Công ty vận tải ô số nói riêng , việc xác định số lao động cần thiết phận trực tiếp gián tiếp có ý nghĩa quan trọng vấn đề hình thành cấu lao động tối u Nếu thừa gây khó khăn cho quỹ tiền lơng gây lãng phí lao động, ngợc lại thiếu không đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất kinh doanh Vấn đề đặt làm cho cấu hợp , điều Công ty dần xếp tổ chức lại Bảng : Biểu cấu lao động trực tiếp gián tiếp (Đợc trích từ bảng phân công lao động Công ty qua năm 1997, 1998, 1999) Bé phËn 1997 1998 1999 KH TH KH TH K TH H Lao ®éng trùc tiÕp% Lao ®éng gi¸n tiÕp% 78, 75, 82, 77, 78 78 23 89 ,0 ,0 21, 24, 17, 22, 22 22 77 11 ,0 ,0  10 100 10 100 10 10 0 NhËn xÐt : Qua bảng số liệu ta nhận thấy cấu lao động so với kế hoạch nói chung Công ty thực tơng đối tốt, Công ty trọng bố trí lao động hợp theo kế hoạch ®Ị Tû lƯ lao ®éng gi¸n tiÕp cho ®Õn có xu hớng giảm rõ rệt yêu cầu chế thị trờng cần phải gọn nhẹ nhng phải đảm bảo có hiệu Điều cho thấy việc quản lao động Công ty chặt chẽ có hiệu Bên cạnh ta thấy phận trực tiếp có số lao động tăng nhều phận gián tiếp, điều dễ hiểu Công ty vận tải ô số doanh nghiệp vận tải , hầu hết cán công nhân viên lao động trực tiếp Hơn Công ty có xu hớng tinh giảm gọn nhẹ máy gián chủ trơng cuả Nhà nớc Công ty cố gắng xát nhập phòng ban , giảm vị trí không cần thiết cố gắng xếp ngời kiêm nhiều việc , tiến hành cấu lại lao động phận trực tiếp gián tiếp Đối với lao động gián tiếp Công ty có biện pháp tích cực đê giảm số lao động mà đảm bảo yêu cầu nh nhiệm vụ sản xuất Công ty 1.3 Số lợng lao động Số lợng lao động nhân tố định qui mô kết sản xuất kinh doanh Vì việc phân tích tình hình sử dụng số lợng lao động cần xác định mức tiét kiệm hay lãng phí Trên sở tìm biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt Tình hình thực số lợng lao động vận tải gồm: + Lao động vận tải ( Lao động quản lý, lái xe, thợ) + Lao động dịch vụ , xuất - nhập + Lao động đại vận tải + Lao động dịch vụ bảo dỡng sửa chữa Bảng : (nguồn trích: phòng lao động tiền lơng) Năm Chỉ tiêu Lđ Lđvt Lđdv,xnk 1997 K T H H 45 40 1998 % K T H H 90 43 40 ,2 K T % H H 94 4 99, ,0 0 20 95 21 20 98 ,8 ,6 96 7 98, ,2 83 8 97, ,9 7 90 5 10 79 58 73 78 75 88 87 98 87 73 ,9 Ldbdsc % 21 ,4 L® ®lvt 1999 68 55 80 60 54 99 ,9 1,8 NhËn xÐt : Qua b¶ng sè liƯu trªn ta nhËn thÊy r»ng : Tỉng sè lao động Công ty qua năm có biến động có chênh lệch so với kỳ kế hoạch tơng đối Năm 1997 đạt 90,2% so với kế hoạch Năm 1998 đạt 94,0% so với kế hoạch Năm 1999 đạt 99,0% so với kế hoạch Tuy nhiên để đánh giá đợc số lao động thực qua năm có đạt hiệu hay không phải liên hệ tới tình hình thực kế hoạch doanh thu vận tải Công ty qua năm: Ta có số liệu sau: (nguồn trích: phòng lao động tiền lơng) Bảng : Đơn vị tính : Nghìn đồng Năm 1997 1998 1999 Doanh thu vận tải Số tuyệt Số tơng đối đối 101% KH TH 579101 5834637 +43622 50 8 390000 4480090 +58009 00 06 390000 1930000 - 00 197000 00 115% 49% NhËn xÐt : Qua sè liÖu ta thấy rằng: Doanh thu Công ty có xu hớng giảm rõ rệt qua năm Cụ thể năm 1998 số kế hoạch so với năm 1997 giảm 18910150 000 đồng ; số thực năm 1998 so với năm 1997 giảm 13545472000 đồng Trong hai năm 1997 năm 1998 thực vợt mức kế hoạchvới số tơng đối 1% năm 1997 15% năm 1998 Nhng năm 1999 Công ty không thực vợt mức kế hoạch đề với doanh thu giảm tơng đối 51% Nguyên nhân giảm doanh thu năm 1999 Công ty có thay đổi số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh vµ Nhµ níc nhËp khÈu mét sè loại máy móc xe đại mặt khác , Công ty tồn phơng tiện thiết bị cũ không đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất kinh doanh đặc biệt phận bảo dỡng sửa chữa Để minh hoạ cụ thể cho việc tăng giảm lao động có ảnh hởng tực tiếp đến doanh thu vận tải ta có bảng tính toán độ lệch tuyệt đối độ lệch tơng đối ( & ) nh sau: Bảng 5: Năm 1997 1998 1999 Chỉ tiêu % % % Lđ - 44 -10,7 -26 - -4 +72, 18,2 L®vt -9 -5,1 -3 - -2 14,3 L® dv,xnk -21 -27,3 -3 - ,0 -1 16,4 L® ®lvt -1 -2,1 -14 - -13 -19,9 -6 21,7 +101 ,4 -2 27,0 L® dv bdsc +102 +99, +1 +107 ,7 NhËn xÐt: Víi số liệu ta thấy : Trong năm 1997 số lao động giảm so với kế hoạch nhng đạt doanh thu vợt mức kế hoach 101% Điều chứng tỏ Công ty quan tâm đến lực lợng lao động , đặc biệt khối lao động vận tải , lao động dịch vụ XNK, lao động đại vận tải Công ty sử dụng tốt tiết kiệm sức lao động Còn năm 1998 số lao động cuar Công ty giảm so với kế hoạch doanh thu vận tải đạt vợt kế hoạch 115% tăng so với năm 1997 14% Điều cho thấy Công ty đạt kết thật khích lệ minh chứng Công ty tổ chức lao động ngày hợp Bên cạnh đó, năm 1999 số lao động thực giảm so với kế hoạch ngời (LĐVT) ; ngêi (L§ DV XNK) ; ngêi (L§ ĐLVT) Doanh thu vận tải đạt 49% Điều chứng tỏ việc thực kế hoạch số lợng lao động không tốt, ảnh hởng lớn tới kết sản xuất kinh doanh Công ty Vì đòi hỏi việc tổ chức lao động phải hợp đa Công ty phát triển 1.4 Chất lợng lao động Công ty Trong sản xuất vận tải, trình độ thành thạo công nhân có ý nghĩa quan trọng mang lại hiệu kinh tế cao mà vấn đề an toàn sản xuất Đặc biệt Công ty vận tải ô số có nhiệm vụ vận tải hàng hoá ; để nhận thứcvấn đề Công ty quan tâm đến chất lợng lao động đặc biệt đội ngũ lái xe lao động bảo dỡng sửa chữa Chất lợng lao động ảnh hởng trực tiếp đến suất lao động kết sản xuất, điều thể cấp bậc công nhân cụ thể theo số liệu năm 1999 có 165 công nhân lái xe: 92 ngời bậc 3/3 24 ngời bậc 2/3 49 ngời bậc 1/3 Cấp bậc bình quân lái xe là: (92*3) + (24*2) + (49*1) = 2,26 165 Với cấp bậc bình quân lái xe 2,26 tơng đối cao , điều đáp ứng đợc yêu cầu an toàn, xác, kịp thời Trong đội ngũ lao động bảo dỡng sửa chữa để đảm bảo cho xe đủ tiêu chuẩn trình độ lành nghề họ yêu cầu thiếu đợc Trong 46 thọ bảo dỡng sửa chữa có: 12 thợ bậc 7/7 10 thợ bậc 6/7 thỵ bËc 4/7 thỵ bËc 3/7 thỵ bËc 2/7 (12*7) + (10*6) + (8*4) + (5*3) + (8*2) _ = 4,5 46 Để biết đợc trình độ tay nghề công nhân có đảm nhiệm đợc công việc Công ty hay không ta cần biết số cấp bậc (công việc bình quân) Công ty Theo số liệu phòng kỹ thuật cấp bậc thợ bình quân công nhân sửa chữa là: bq C bdsc Kđn 4,5 = = _ = 1,06 bq 4,26 C cviÖc +> Kđn > 1: Nh Công ty có đội ngũ thợ sửa chữa bậc cao, đủ khả đảm nhận công việc Tuy nhiên cấp bậc thợ lớn công việc vừa có mặy tốt vừa có mặt không tốt Đó chất lợng công việc đợc đảm bảo, đặc biệt Công ty vận tải ô số phải an toàn, xác tuyệt đối, yếu tố quan trọng , nhiên có mặt hạn chế lãng phí quĩ tiền lơng lơng trả theo cấp bậc không tận dụng đợc tay nghề thợ có chuyên * Theo thông t 17 Bộ Lao động - Thơng binh xã hội Phụ cấp trách nhiệm ngời sử dụng lao động xác định 10% TLmin Do Công ty thực chế khoán cho lái xe nên đội xe không phân chia tổ Thợ có chia theo tổ nhng việc cân đối lơng tổ trởng làm từ năm 1990 trở trớc tổ trởng điều hành trực tiếp năm 1990 trở lại điều hành trực tiếp có mềm mại * Theo thông t số Bộ Lao động - Thơng binh xã hội có qui định chế độ nâng lơng BHXH nh sau: - Số ngời nâng bậc lơng hàng năm Công ty phụ thuộc vào yêu cầu công việc thời gian làm việc Công ty Căn để nâng bậc lơng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vơ - Thêi gian xÐt n©ng bËc : Ngêi lao động phải có năm (đủ 24tháng) chức danh có hệ số mớc lơng khởi điểm (bậc 1) thấp 1,78 xét duyệt lần; phải có năm (đủ 36 tháng) chức danh có hệ số mức lơng khởi điểm (bậc 1) từ 1,78 trở lên kể từ thời điểm xếp lơng nâng lơng trớc Trong thời hạn ngời lao động phải hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động hay đạo đức nghề nghiệp Ngời thuộc diện nâng lơng phải qua kỳ thi sát hạch theo thông t 04 ngày 4-4-1998 Bộ LĐTB-XH : Thi nâng bậc công nhân tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ứng với công việc mà ngời đảm nhận Thi nâng bậc viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ Trên 50 tuổi Công ty cho miễn thi Ví dụ: Nâng lơng hàng năm 1% Đối với quĩ lơng lái xe =19779843đ*1%=197798,43đ Qũi lơng CNBDSC=14425830đ*1%= 144258,3đ Quĩ lơng CBNV hành chính=11748723đ*1%= 117487,23đ 2.2 Các hình thức trả lơng * Các hình thức trả lơng Công ty + Hình thức trả lơng theo thời gian: Công ty vận tải ô số doanh nghiệp vận tải nên Công ty trả lơng theo thời gian cho đa số ngời lao động lao động gián tiếp (cán bộ, nhân viên quản lý) số phận lao động trực tiếp đợc trả lơng theo thời gian hình thức trả lơng cho cán , nhân viên quản theo thời gian sở kết sản xuất kinh doang hàng tháng Công ty , phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ đợc giao định biên máy quản toàn Công ty Tiền lơng ngời lao động vào: Lơng : Tính theo mức lơng cấp bậc số làm việc Lơng ngày : Tính theo mức lơng cấp bËc ngµy vµ sè ngµy lµm viƯc thùc tháng Lơng tháng : Tính theo mức lơng cấp bậc tháng Khối gián tiếp bao gồm: - Bộ phận văn phòng (trong có Giám đốc phòng trực thuộc) - Bộ phận kế toán - Bộ phận kế hoạch - Bé phËn kü tht, cung øng, tiÕp liƯu Riªng cán đội xe tiền lơng nh CBCNV quản đợc hởng khoản phụ cấp tính theo phân loại thi đua hàng tháng (số tiền Giám đốc Công ty xét định) - Đội trởng : Loại A = 120.000đ; B=100.000đ;C=80.000đ - Đội phó : Loại A = 100.000®; B = 80.000®; C = 60.000® NÕu đội xe không hoàn thành kế hoạch ban đầu phụ cấp giảm bình quân 20.000đ/bậc A;B;C + Hình thức trả lơng theo sản phẩm: Trả lơng theo sản phẩm hình thức trả lơng kích thích lao động Tuy nhiên đặc điểm công việc, Công ty áp dụng cho khối lao động bảo dỡng sửa chữavà lái xe Tiền lơng vào định mức đơn giá sản lợng (bảo dỡng sửa chữa) chất lợng công việc phải hoàn thành Từ năm trớc kế hoạch tập trung bao cấp Công ty vận tải ô số đợc trang bị toàn chủng loại xe ô XHCN chủ yếu xe Liên Xô nh Zin 130; Kamaz; Xe Ben 7m3; Liát Hiện Công ty đầu t đổi chủng loại xe T Bản nh: Nhật, Đức, Pháp thay xe XHCN cũ Công ty nghiệm thu sản lợng công thợ theo định mức Đơn giá sản lợng nhiên việc nghiệm thu BDSC gặp khó khăn nh: Các loại xe T Bản đại đòi hỏi thợ có tay nghề trình độ cao, đáp ứng đợc công việc sửa chữa * Ưu điểm hình thức trả lơng + Đối với hình thức trả lơng theo thời gian không vào kết lao động nhng việc áp dụng Công ty phù hợp + Đối với hình thớc trả lơng theo sản phẩm mà trực tiếp trả lơng theo khoán sản phÈm ¸p dơng cho khèi BDSC, l¸i xe cã t¸c dụng kích thích nâng cao chất lợng công việc * Nhợc điểm hình thức trả lơng + Đối với hình thức trả lơng theo sản phẩm mặt hạn chế rõ hình thức trả lơng để tăng thu nhập ngời lao động tìm cách làm cho song việc mà không ý tới hậu mà họ gây Công ty cha xây dựng đợc hệ thống định mức nên việc trả lơng theo sản phẩm không xác + Đối với hình thức trả lơng theo thời gian hình thức không đo lờng đợc kết lao động cách trực tiếp mà ngời lãnh đạo nhận xét thái độ tinh thần làm việc họ thông qua khối lợng công việc giao cho họ Hình thức trả lơng gây cho nhân viên lao động cách cầm chừng , thực đủ làm việc , giê ®Õn , giê nghØ nhng thêi gian làm việc tranh thủ làm việc riêng, lái xe vận tải cha có định mức rõ ràng cho loại xe có tình trạng đánh giá sai km vận doanh gây lãng phí tiền lơng Nhận xét chung Do hậu chế bao cấp để lại nặng nề nhiều lĩnh vực Đội ngũ đợc hình thành qua nhiỊu thêi kú , nhiỊu ngn vµ bèi cảnh giảm biên chế hành nghiệp t , nhận thức , thói quen , trình độ , lực , tác phong chế cũ để lại Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn lạc hậu , phơng tiện trang thiết bị cũ nát, tình trạng kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng, nhà xởng sử dụng lâu năm , dột nát h hỏng nặng Cơ chế sách thay đổi , thiếu đồng cha quán , giá tiền lơng thờng xuyên biến động , nhiều khâu cha hợp nên khó khăn vận dụng tổ chức thực Tổ chức nhân không ổn định , việc nhập vào tách thành lập lại doanh nghiệp xảy theo Nghị định 388/HĐBT cuối năm 1995 đầu năm 1996 Công ty vận tải ô số đợc thành lập dựa sở sát nhập xí nghiệp : - Xí nghiệp vận tải hàng hoá số - Xí nghiệp vận tải ô số 20 - Xí nghiệp vận tải cảnh C1 Ngày 4-3-1993 định số 315QĐ/TCCB - LĐ đặt số - Phố Cảm Hội Quá trình luân chuyển từ chế cũ sang chế nảy sinh nhiều, cân đối nghiêm trọng nhu cầu khả Đặc biệt việc thiếu vốn sản xuất , cạnh tranh diễn gay gắt phức tạp thành phần kinh tế Trong kinh doanh vận tải lên cạnh trranh liệt quốc doanh t nhân Trong công tác quản lao động tiền lơng Công ty không ngừng bớc cải tiến phơng thức quản lao động Phòng lao động tiền lơng phân côngcông việc cho thành viên phòng, ngời chuyên sâu vào công việc tránh tình trạng ngời làm việc ngời mà công việc chồng chéo lên nhau, gây lãng phí lao động không cần thiết Trong thời gian qua nhờ đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cần thiết cho cấp , mà lãnh đạo kịp thời phát điều chỉnh quản lao động cách xác Phòng lao động tiền lơng nắm chế độ , sách có liên quan đến tiền lơng để tạo điều kiện chi trả lng cho CBCNV với mức lơng cao nhÊt cã thĨ cho phÐp MỈc dï cã nhiỊu khó khăn nhng Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho ngời lao động Bên cạnh đó, cha đáp ứng đợc nhiều chế độ tiền thởng nên lơng có hạn cha làm tăng thu nhập đáng kể cho ngời lao động Vấn đề giải chế độ cho ngơia lao động vớng mắc (giải chế độ, nâng bậc thợ) Tuy nhiên chế độ tiền lơng Nhà nớc cha hoàn chỉnh, thay đổi nên công tác lao động tiền lơng gặp không khó khăn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lơng công ty I phơng hớng phát triển công ty * Để phát huy tính động , tự chủ thành viên Công ty Sau tham kh¶o ý kiÕn cđa CNVC, sau nghiên cứu Nghị thị cấp Công ty vận tải ô số thấy phải tiếp tục tổ chức lại sản xuất kinh doanh, đổi khoán quản Cụ thể Công ty vận tải ô số đề nghị Cục đờng Việt Nam , Bộ giao thông vận tải xét duyệt giải công việc nh : Xuất lao động đào tạo lài xe, thợ BDSC xe + Xuất lao động: Căn vào Nghị định số 7/CP ngày 21-1-1995 Chính phủ, thông t số 20, số liên Bộ Tài - Bộ Lao động Thơng binh Xã hội hớng dẫn chế độ đa lao động làm việc có thời hạn nớc Sau liên hệ với cục quản lao động với nớc Bộ Lao động Thơng binh Xã hội , Công ty thấy làm công tác xuất lao động Dự kiến lao động xuất 60 ngời/năm Tổng số tiền thu lệ phí chi phí, thủ tục cho công việc đào tạo, làm thủ tục xuất lao ®éng t thc vµo tõng níc mµ lao ®éng ®Õn làm việc Giải lao động dôi d : Đến ngày 31-12-1999 Tổng số lao động Công ty có 451 ngời , đó: Lao động vận tải+XNK , dịch vụ 416 ngời Lao động chờ giải chÕ ®é 35 ngêi + Tỉ chøc lao ®éng sản xuất: Công ty quản trực tiếp điều hành theo biểu đồ huy vô tuyến - Chạy theo kiĨu thoi xe lªn , xe xng Hà Nội khởi hành lúc 7giờ đến Điện Biên 18giờ ngày ngợc lại - Cự ly vận chhun 490Km - Trong 13h xe ch¹y cã 2h nghØ ngơi sinh hoạt trạm Mộc Châu trạm Sơn La - Hành trình 10 vòng/tháng - Lao động lái/xe * Công văn số 4320 LĐTBXH - TLngày 29-12-1998 Bộ Lao động Thơng binh Xã hội Công ty vận tải ô số có hớng xây dựng qui chế trả lơng theo nguyên tắc sau: + Thực phân phối lao động Tiền lơng phụ thuộc vào kết lao động cuối cđa tõng ngêi, tõng bé phËn N÷ng ngêi thùc hiƯn công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn , kü tht cao, tay nghỊ giái , ®ãng gãp nhiỊu vào hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc trả lơng cao + Chống phân phối bình quân, hệ số giãn cách ngời có tiền lơng cao nhÊt vµ thÊp nhÊt doanh nghiƯp lùa chän , định, nhng tối đa không lần so với hệ số mức lơng cao áp dụng doanh nghiệp theo qui định Nghị định 26CP ngµy 23-51993 cđa ChÝnh phđ vµ thÊp nhÊt b»ng hƯ số mức lơng qui định Nghị định 26CP + Qũi lơng đợc phân phối trực tiếp cho ngời lao động làm việc doanh nghiệp, không sử dụng vào mục đích khác II Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lao động tiền lơng công ty * Hoàn thiện xếp lại đội ngũ lao ®éng Do lao ®éng mét sè bé phËn Công ty cha hợp nên có tình trạng thừa hay thiếu lao động Công ty phân công hợp tác phận để kết hợp tốt việc sử dụng lao động suất lao động cá nhân Công ty cần giáo dục t tởng cho ngời lao động làm việc Công ty; nên số ngời cho lơng muốn tìm nơi khác có mức lơng cao Hơn t tởng ý thức ngời lao động xuất phát điểm quan trọng kinh tế thị trờng Ngời lao động tốt hăng say lao động , lao động họ sáng tạo Ngợc lại ngêi cã ý thøc kÐm th× lêi biÕng , chÊt lợng lao động thấp Hiện phần lớn ngời lao động Công tylà ngời nhiệt tình lao động, song bên cạnh có ngời ý thức nên lãnh đạo Công ty cần quan tâm sâu sát đén họ hn * Phơng án tổ chức lao động Tổ chức lao động gắn liền với việc quản sử dụng lao động Việc xÕp lao ®éng cho hao phÝ lao ®éng Ýt để thực trình sản xuất với kết hiệu cao Trớc hết, vấn đề tuyển dụng lao động phải vào yêu cầu sản xuất , tuyển dụng đối tợng mà phù hợp với đòi hỏi công việc nh tránh tình trạng lãng phí lao động , góp phần nâng cao suất lao động Yêu cầu tổ chức lao động Công ty vận tải ô phải đảm bảo tổ chức lao động khoa học, áp dụng c¸c tiÕn bé khoa häc kü tht tỉ chøc nơi làm việc, bố trí lao động hợp việc sử dụng lao động, nâng cao suất chất lợng lao động đồng thời sử dụng đầy đủ t liệu sản xuất Cụ thể: + Về mặt kinh tế: Tổ chức lao động khoa học phải đảm bảo sử dụng hợp tiết kiệm vật t, lao động, tiền vốn,thúc đẩy tăng suất lao động sở nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh + Về mặt xã hội: Phải đảm bảo điều kiện để nâng cao trình độ văn hoá kỹ thuật CBCNV , làm cho họ phát triển toàn diện cân đối, tạo cho ngời lao động hứng thú say mê làm việc + Về lao động BDSC: Việc hoàn thiện tổ chức lao động công nhân bảo dỡng sửa chữa có ý nghĩa quan trọng Do kinh tế hàng hoá chế thị trờng với sức cạnh tranh gay gắt xởng BDSC nh phận Công ty vận tải ô trở thành đơn vị hạch toán nội đòi hỏi công tác quản xởng đợc chấn chỉnh lại cho phù hợp với chế Nếu không dẫn đến tình trạng công nhân BDSC việc làm + Về lao động lái xe: Đây đối tợng phức tạp quản lao động ngời lái xe gắn với trình hoạt động phơng tiện, phải tổ lao động lái xe cho vừa khai thác tối đa lực phơng tiện vừa đảm bảo chế độ làm việc nghỉ ngơi khoa học Đội trởng có trách nhiệm đôn đốc lái xe, ngời nắm rõ tình hình phơng tiện vận tải để giúp Công ty gìn giữ tải sản đợc giao + Về lao đông quản lý: Sau xếp lại cấu tổ chức, xác định nhiệm kỳ, nhiệm vụ cụ thể cho phòng ban chức bố trí lao động theo yêu cầu vị trí công tác quan tâm đến quĩ lơng phận lao động gián tiếp * Công tác xây dựng mức lơng Do Công ty áp dụng hình thức trả lơng theo thời gian cho lao động gián tiếp nên phải quản chặt chẽ ngày công cuả nhân viên Ngoài yêu cầu đội trởng , xởng trởng phải có quản nhân viên , thực việc chấm công lao động cá nhân theo ngày qui định nghiêm ngặt thời gian đến , thời gian có mặt nơi làm việc Việc chấm công đòi hỏi phải công khách quan Nếu nhân viên có thời gian đến thời gian về, không theo qui định phải chịu khoản trừ vào tiền lơng mà họ nhận đợc thơch đủ ngày công lao động Còn hình thức trả lơng theo sản phẩm : Việc tính toán đơn giá sản phẩm sản lợng định mức cho việc trả lơng khoán sản phẩm số vớng mắc Công ty cần có kế hoạch theo dõi mức khoán từ thống kê tìm mức khoán bình quân để có tính sản lợng cho nhân viên * Nhà nớc: Cần hoàn thiện chế độ sách cho phù hợp với ngành nghề ngời lao động số thang, bảng lơng lái xe Các sách lơng cần kịp thời tơng ứng với biến động kinh tế Trong năm gần đây, Đảng Nhà nớc nhận thức vận dụng qui luật phân phối lao động theo cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với giai đoạn phát triĨn kinh - x· héi cđa ®Êt níc, nã đợc thể văn kiện Đảng qua lần Đại hội đợc thể chế hoá văn pháp luật Nhà nớc Các đơn vị sản xuất doanh nghiệp nắm bắt cách nhanh nhạy vận dụng hình thức phân phối tiền lơng cách hợp , phù hợp với điều kiện đơn vị sản xuất, doanh nghiệp Và họ đảm bảo đợc công bình đẳng cho ngời lao động hởng thụ Trên sở thúc đẩy ngời tích cực tham gia lao động, nỗ lực phấn đấu lao động nâng cao suất, chất lợng hiệu lao động +Việc áp dụng hình thức trả lơng doanh nghiệp việc quan trọng ngời quản hình thức trả lơng có u, nhợc điểm riêng phải kết hợp nhiều hình thức trả lơng để phát huy u điểm hình thức hạn chế nhợc điểm chúng Phải cho tiền lơng, tiền thởng thực động lực phát triển, thúc đẩy, kích thích ngời lao động làm việc với hiệu cao +Trong quản lao động tiền lơng, để sử dụng hiệu nguồn lao động có sử dụng hợp quĩ lơng việc bố trí xếp lao động phải phù hợp với công việc, việc tính phân bổ quĩ lơng phải phù hợp đem lại hiệu kinh tế cao Việc thực đầy đủ chế độ trợ cấp, phụ cấp tạo tin tởng, yên tâm công tác CBCNV ngời lao động có mức lơng đảm bảo sống gia đình họ , điều có ảnh hởng lớn đến chất lợng công việc thái ®é cãng hiÕn cña ngêi lao ®éng Trong thùc Công ty vận dụng tốt u điểm hình thức quản lao động tiền lơng , thực tốt việc phân bổ quĩ lơng, chế độ phụ cấp , trợ cấp, chế độ bảo hiểm thu đợc hiệu kinh tế cao hoạt động sản xuất kinh doanh Tóm lại, hình thức quản lao động tiền lơng có tác động qua lại với hiệu sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Doanh nghiƯp cã ph¸t triển đợc hay không phần phụ thuộc vào hiệu công tác quản phân phối lao động tiền lơng doanh nghiệp Qua thời gian ngắn học tập chơng trình MBA hy vọng học đợc kiến thức bổ ích để áp dụng vào công tác quản lao động tiền lơng nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triểnvà tăng thu nhập cho ngêi lao ®éng TAi li£u tham khAO Giáo trình: Quản trị nhân Cô Ngân Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty qua năm 1996,1997,1998,1999 Giáo trình khoa học quản Giáo trình chi phí tiền lơng doanh nghiệp Nhà n- ớc kinh thÞ trêng - PTS.Bïi TiÕn Q; PTS.Vò Quang Thä Giáo trình Đại học Griggs Tài liệu Human Resource Management ... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lơng công ty I Thực trạng quản lý lao động tiền lơng công ty vận tải ô tô số Đặc ®iĨm vỊ lao ®éng ë C«ng ty 1.1 VÊn ®Ị lao động Công. .. loại lao động Công ty mà có hình thức tổ chức lao động cho phù hợp Lao động ngành vận tải ô tô nói chung Công ty vận tải ô tô số nói riêng đợc chia làm loại sau: + Lao động vận tải + Lao động. .. chữa + Lao động gián tiếp * Lao động vận tải: Tổ chức quản lý lao động lái xe với phơng tiện vận tải khâu trung tâm công tác tổ chức quản lý sản xuất vận tải Công ty vận tải ô tô số Hoạt động lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3 , Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay