Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn dầu khí việt nam

24 42 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... nghiệm thực tế tổ chức quốc tế, quốc gia có kinh tế phát triển II Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam: Giới thiệu sơ lược Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: ... doanh, Tập đồn trọng đến cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Một số yếu tố ảnh huởng đến hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đòan Dầu khí Việt Nam: Trong xu hội nhập vào kinh... lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Tập đoàn Chất lượng nguồn nhân lực Công tác quản trị nguồn nhân lực Môi trường sản xuất kinh doanh Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo &phát triển nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn dầu khí việt nam , Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn dầu khí việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay