Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay

11 33 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... hành cụ thể sau: Thực trạng giải pháp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Điện lực Hà Nội - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty điện lực Công ty Điên Lực Hà Nội ( CT)... 250 50 46 ( học sinh ) Đào tạo lại(học 79 sinh) Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm qua - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty đạt kết định góp phần... năm qua đanh giá cách tổng thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty : Về quản lý công tác đào tạo Để xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm công ty trọng tâm có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay , Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay