Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty cổ phần xây dựng số 10 thăng long

12 38 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

.. .Phần II Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần xây dựng số 10 Thăng Long Phần III Một số giải phấp nâng cao hiệu đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần xây dựng. .. phí cần bố trí ngân sách PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG LONG A Thực trạng Hàng năm tất nhân viên Công ty với người quản lý trực... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG LONG Thứ nhất, cơng ty cần có sách đào tạo cho phận phòng ban, có ưu tiên với phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty cổ phần xây dựng số 10 thăng long , Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty cổ phần xây dựng số 10 thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay