thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THĂNG LONG Thực trạng Cơ sở để đánh giá thực công việc mục tiêu công việc mà cá nhân đăng ký kỳ Như đánh giá thực cơng việc có xác hay không phụ thuộc vào mục tiêu công việc cá nhân có smart hay khơng Như trước nghiên cứu thực trạng đánh giá thực công việc, tơi trình bày thực trạng giao mục tiêu cho cá nhân MB Tại MB tất cán cơng nhân viên tất vị trí chức danh có mơ tả cơng việc mục tiêu rõ ràng theo tiêu chí smart Mục tiêu chức danh lượng hóa có thời gian thực rõ ràng Số lượng mục tiêu cô đọng đánh giá theo mức độ quan trọng khác nhau, điều thể chiến lược kinh doanh Ngân hàng thời điểm Trong số lượng mục tiêu này, mục tiêu kinh doanh có mục tiêu mềm thái độ làm việc, ý thức chấp hành quy trình quy chế Căn để giao mục tiêu cho cá nhân rõ ràng, quan điểm mục tiêu phải cá nhân tự đăng ký với cán quản lý sở nguồn lực có khả thực Sau cán quản lý kế hoạch giao làm việc với chuyên viên để chốt lại mục tiêu cụ thể kỳ, mục tiêu thể rõ lực cá nhân Như việc đánh giá thực công việc rõ ràng đảm bảo khơng có quan điểm cá nhân đánh giá, nhiên có 25% đánh giá kỹ mềm cán quản lý đánh giá nhân viên Đây điều phù hợp đánh giá người Tỷ lệ phân bổ xếp loại lao động cá nhân phụ thuộc vào kết xếp loại tập thể Tập thể tốt có cá nhân kèm trung bình, tập thể yếu tỷ lệ nhiều Một số vấn đề tồn tại: Mục tiêu hai cá nhân có chênh lệch lớn đánh giá hoàn thành lại nên gặp khó khăn việc đánh giá trường hợp Do cơng việc có nhiều thay đổi nên nhiều phải hiệu chỉnh mục tiêu nhiều, dẫn đến thời gian đánh giá phải tham chiếu theo nhiều giai đoạn, ảnh hưởng đến kết đánh giá Gặp khó khăn trường hợp điều chuyển nhân tiếp nhận mới, mục tiêu cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu chung Một số vị trí chức danh khó để lượng hóa cơng việc Vì đánh giá thực cơng việc dựa cảm tính nhiều Đơi mục tiêu giao khả cá nhân kế hoạch tổng thể bị giao nặng Mục tiêu vị trí chức danh khác đặc thù cơng việc nên phòng ban có bất hợp lý người làm việc nhiều vất vả đến đánh giá khơng người có công việc nhàn Biện pháp khắc phục Ổn định nhân làm việc tối thiểu 06 tháng vị trí chức danh để kết đánh giá sát xác Các mục tiêu nhỏ mục tiêu công việc phải cố gắng lượng hóa xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần Quán triệt nguyên tắc mục tiêu cá nhân gắn liền với mục tiêu tập thể phải so sánh với vị trí chức danh ... lệch lớn đánh giá hoàn thành lại nên gặp khó khăn việc đánh giá trường hợp Do cơng việc có nhiều thay đổi nên nhiều phải hiệu chỉnh mục tiêu nhiều, dẫn đến thời gian đánh giá phải tham chi u theo... kết đánh giá Gặp khó khăn trường hợp điều chuyển nhân tiếp nhận mới, mục tiêu cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu chung Một số vị trí chức danh khó để lượng hóa cơng việc Vì đánh giá thực cơng việc. .. chức danh khác đặc thù công việc nên phòng ban có bất hợp lý người làm việc nhiều vất vả đến đánh giá khơng người có cơng việc nhàn Biện pháp khắc phục Ổn định nhân làm việc tối thiểu 06 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long , thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay