THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV)

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực: Quy chế đãi ngộ, quy chế tiền lương thu nhập, quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV có chiến lược phát triển nguồn nhân lực có kế hoạch... Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ưu điểm: - BIDV ban hành quy chế đào tạo có Bộ phận chuyên trách theo dõi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV tạo lập nguồn vốn cho công tác đào... vụ, nâng cao lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh, phát triển mạng lưới… Và điều cho phát triển bền vững thiết phải coi trọng, vai trò nguồn nhân lực tổ chức Đây yếu tố định tồn phát triển BIDV
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV) , THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay