THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV)

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ĐƠN VỊ ĐANG CÔNG TÁC (BIDV) Việt Nam mở cửa hội nhập vào kinh tế giới giai đoạn môi trường kinh doanh nhiều biến động, diễn biến trái chiều, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hang Do đó, ngân hàng Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt khơng với tổ chức tài – Ngân hàng nước mà với tập đồn tài – Ngân hàng khổng lồ giới Để đứng vững cạnh tranh tiếp tục phát triển bền vững ngân hàng Việt Nam phải thực cải cách mạnh mẽ, cơng tác quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng hàng đầu Muốn thực công tác quản trị nguồn nhân lực tốt phải thực tốt tất hoạt động nó: Tuyển dụng; Đào tạo phát triển nhân lực; đánh giá thực công việc; thù lao lao động… khâu có quan hệ hữu với nhau, thực tốt hoạt động góp phần thực tốt hoạt động khác ngược lại Chính viết này, tơi xin trình bày khái qt thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Ngân hang Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) BIDV ngân hàng thương mại nhà nước q trình thực cổ phần hóa tiến tới thành lập tập đồn tài – Ngân hàng BIDV với thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam kinh doanh đa lĩnh vực, khẳng định vị trước cộng đồng tài chính, doanh nghiệp dân cư Sự thành công vươn lên mạnh mẽ BIDV có đóng góp nhiều nhân tố người Tuy nhiên, để cạnh tranh mạnh mẽ hội nhập hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm với tập đồn tài – ngân hang tiên tiến khu vực cơng tác quản trị nguồn nhân lực BIDV phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện Tuyển dụng - BIDV thành lập phân chuyên trách có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trực tiếp phụ trách công tác liên quan đến tuyển dụng, đào tạo đề xuất thù lao cho người lao động - BIDV ban hành quy chế tuyển dụng nhiều quy định khác liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực: Quy chế đãi ngộ, quy chế tiền lương thu nhập, quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV có chiến lược phát triển nguồn nhân lực có kế hoạch chi tiết hàng năm tuyển dụng lao động Các vấn đề tồn tại: - Việc tuyển dụng chưa có tập trung thống từ hội sở đến đơn vị thành viên - Cơ cấu tỉ lệ chuyên viên – cán nghiệp vụ - lao động phổ thông chưa đảm bảo phù hợp - Chưa có chế độ đãi ngộ thích hợp để thu hút nhiều chuyên gia nước làm việc lien doanh Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ưu điểm: - BIDV ban hành quy chế đào tạo có Bộ phận chuyên trách theo dõi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV tạo lập nguồn vốn cho công tác đào tạo: thành lập quỹ đào tạo từ lợi nhuận sau thuế chi phí đào tạo tính vào chí phí sản xuất kinh doanh - BIDV tổ chức khóa học chuyên đề liên quan đến phận chức từ HO đến chi nhánh tỉnh thành phố như: tài chính, đầu tư, lao động tiền lương nghiệp vụ khác - BIDV cử cán tham dự khóa học ngắn trung hạn Trung tâm đào tạo, Học viện trường quốc tế - Đối với cán chủ chốt, BIDV có xây dựng quy hoạch cán trung dài hạn để có sở bồi dưỡng BIDV có luân chuyển cán để phát huy hiệu sử dụng nguồn nhân lực nâng cao trình độ cán Các vấn đề tồn tại: - BIDV có chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực mang tính định hướng chung chung - Cấp lãnh đạo, cán chủ chốt (từ phó trưởng phòng trở lên) có hội để tham dự khóa đào tạo hàng năm để cao trình độ thu thập thơng tin nâng cao trình độ, đặc biệt khả lãnh đạo quản lý chuẩn theo thong lệ quốc tế - BIDV chưa trọng việc tuyển chọn chuyên gia nước du học sinh Đánh giá thực công việc Điểm mạnh: - BIDV ban hành quy chế thực đánh giá mức độ hoàn thành công việc cán công nhân viên hàng tháng - Đối với cán lãnh đạo cấp cao, hàng năm thực đánh giá công việc thong qua kết hoàn thành kế hoạch kinh doanh, tiêu chí chấm điểm quản trị điều hành mức độ tín nhiệm… - Khi thực bổ nhiệm cán chủ chốt (Phòng, Ban trở lên) thực theo quy trình chặt chẽ, trọng tâm vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kỹ quản trị điều hành sử dụng hiệu nguồn nhân lực khả quy tụ tổ chức, nhóm hoạt động hiệu Các vấn đề tồn (hạn chế): - Việc chấm cơng đánh giá cán hàng thàng (theo mức a,b,c thang điểm) mang tính hình thức chưa có tiêu chí rõ ràng phân cơng phân nhiệm, - Việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng, Ban tương đối rõ ràng Tuy nhiên, trình thực nhiệm vụ phòng ban quy định, phân công công việc chưa tốt, cán cấp chun viên ln chuyển nội phòng, Ban phòng ban nên cán tiến chậm, sức ỳ lớn khó có sở đánh giá sử dụng cán cho hợp lý Thù lao lao động Điểm mạnh: BIDV ban hành nhiều quy chế quy định vấn đề liên quan đến trả thù lao cho cán bộ, công nhân: quy chế tuyển dụng, quy chế phân phối tiền lương thu nhập Trong đó: - Đã giải cách việc cào bằng, bình quân đãi ngộ cho cán bộ, cơng nhân viên Có chênh lệch hợp lý cán có chức vụ, có cống hiến nhiều, có hiệu cơng tác với cán chuyên viên bình thường - Thù lao trả cho cán bộ, công nhân viên xây dựng bảo đảm tính cạnh tranh nội với đơn vị có ngành nghề quy mơ Căn theo cơng việc trình độ cán Các vấn đề tồn : - Việc trả lương, thù lao đãi ngộ thực tốt cấp cán chủ chốt Tuy nhiên, chưa hợp lý cấp chuyên viên chưa có phân giao nhiệm vụ rõ ràng, chưa gắn mức độ hoàn thành nhân viên với kết sản xuất kinh doanh - BIDV chưa có chế đãi ngộ hợp lý, rõ ràng để thu hút cán có phẩm chất, trình độ cao kinh nghiệm từ đối thủ cạnh tranh từ doanh nghiệp khác kinh tế chuyển sang làm việc cho BIDV II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BIDV cần xây dựng chiến lược chế phát triển nguồn nhân lực phù hợp với lộ trình cổ phần hố quy mơ phát triển Đi trước đón đầu việc áp dụng mơ hình ngân hang lớn giới Công tác tuyển dụng phải cần ngày chuyên nghiệp hơn, từ phẩm chất cán phụ trách công tác tuyển dụng đến quy trình tuyển dụng để BIDV có khả thu hút cán có lực cơng tác, trình độ chuyển mơn khả thích ứng chịu áp lực với công việc giao BIDV phải có kế hoạch đào tạo nguồn cán công tác để đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển tuyển dụng cán có trình độ cao từ bên ngồi ngày khó Kế hoạch đào tạo khơng qua khóa đào tạo ngắn, trung dài hạn mà phải nhấn mạnh đạo tạo trình sử dụng Cán bộ, cán lãnh đạo cần phải ln chuyển quan nhiều vị trí cơng tác khác mặt để giúp hoàn thiện thân mặt khác để có sở đánh giá sử dụng tốt Xây dựng quy trình, nội dung đánh giá cán cách khoa học, có tính thực tiễn cao Đánh giá cán cần lưu ý đến mức độ hồn thành cơng việc giao, tinh thần trách nhiệm, áp lực công việc… BIDV cần sửa đổi bổ sung quy định thù lao, đãi ngộ cán công nhân viên để đảm bảo công cống hiến hưởng thụ Quy định thù lao đãi ngộ phải đủ hấp dẫn để giữ chân cán làm việc cho BIDV mà thu hút cán có trình độ cao từ tổ chức khác làm việc lâu dài, gắn bó Nhìn chung, việc phát triển quản trị nguồn nhân lực BIDV đáp ứng thực tốt mục tiêu kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh bối cảnh kiểm soát chất lượng an toàn coi trọng tâm hang đầu quản trị điều hành; Góp phần hồn thiện cấu tổ chức, phù hợp với mơ hình (Ngân hang nước ngoài) gắn với kiện toàn đội ngũ cán cấp nâng cao chất lượng cán để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh, phát triển mạng lưới… Và điều cho phát triển bền vững thiết phải coi trọng, vai trò nguồn nhân lực tổ chức Đây yếu tố định tồn phát triển BIDV ... liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực: Quy chế đãi ngộ, quy chế tiền lương thu nhập, quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV có chiến lược phát triển nguồn nhân lực có kế hoạch... Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ưu điểm: - BIDV ban hành quy chế đào tạo có Bộ phận chuyên trách theo dõi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - BIDV tạo lập nguồn vốn cho công tác đào... vụ, nâng cao lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh, phát triển mạng lưới… Và điều cho phát triển bền vững thiết phải coi trọng, vai trò nguồn nhân lực tổ chức Đây yếu tố định tồn phát triển BIDV
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV) , THỰC TRẠNG CÔNG tác CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại đơn vị ĐANG CÔNG tác (BIDV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay