Thù lao lao động tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam VINACONEX

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX TRÌNH BÀY: Quản trị nguồn nhân lực cơng tác quản lý người phạm vi nội tổ chức, đối xử tổ chức doanh nghiệp với người lao động Mục tiêu Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp thu hút, lôi người giỏi với doanh nghiệp; sử dụng hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu doanh nghiệp; động viên, thúc đẩy nhân viên, tạo điều kiện cho họ bộc lộ, phát triển cống hiến tài cho doanh nghiệp, giúp họ gắn bó, tận tâm, trung thành với doanh nghiệp Các chức việc Quản trị nguồn nhân lực bao gồm: Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân Quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp xuất phát từ vai trò quan trọng người Con người yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu doanh nghiệp nên Quản trị nguồn nhân lực lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức doanh nghiệp Mặt khác, quản lý nguồn lực khác khơng hiệu doanh nghiệp khơng quản lý tốt nguồn nhân lực, suy cho hoạt động quản lý thực người Xét mặt kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp khai thác khả tiềm tàng, nâng cao suất lao động lợi cạnh tranh doanh nghiệp nguồn nhân lực Về mặt xã hội, Quản trị nguồn nhân lực thể quan điểm nhân quyền lợi người lao động, đề cao vị giá trị người lao động, Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân trọng giải hài hòa mối quan hệ lợi ích tổ chức, doanh nghiệp người lao động Quản trị nguồn nhân lực hoạt động rộng lớn bao trùm lên tất các hoạt động doanh nghiệp, viết xin đề cập đến nội dung thù lao động Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đơn vị công tác A Thực trạng công tác thù lao lao động Tổng công ty Vinaconex: Giới thiệu doanh nghiệp: Tổng công ty VINACONEX tiền thân Công ty Dịch vụ Xây dựng nước thuộc Bộ Xây Dựng, thành lập ngày 27/09/1988 Từ doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành quản lý lao động nước ngoài, VINACONEX phát triển không ngừng lớn mạnh chuyển đổi thành Tổng Công ty Xuất nhập Xây dựng Việt Nam từ ngày10/08/1991, hoạt động lĩnh vực xây dựng, xuất - nhập xuất lao động Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, VINACONEX chọn Tổng Công ty Nhà nước thực thí điểm cổ phần hóa tồn Tổng Cơng ty thức hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần từ ngày 01/12/2006 Hiện nay, tồn Tổng Cơng ty VINACONEX 41 nghìn cán cơng nhân viên 79 đơn vị trực thuộc Trong đó, tổng số cán công nhân viên Công ty mẹ 1.237 người Lĩnh vực hoạt động kinh doanh VINACONEX gồm Xây dựng; Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản; Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường; Khai thác, sản xuất chế biến kinh doanh loại cấu kiện vật liệu xây dựng; Đầu tư góp vốn thành lập cơng ty; … Trong q trình hoạt động, VINACONEX ln coi trọng xác định chữ tín với khách hàng yếu tố quan trọng hàng đầu Đến nay, VINACONEX tạo dựng uy tín thương hiệu thị trường phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa doanh hàng đầu ngành xây dựng Việt Nam, hoạt động Mơn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày nhiều cho phát triển đất nước Đối với công tác Quản trị nguồn nhân lực, VINACONEX xác định hoạt động trọng tâm định thành bại Doanh nghiệp Giá trị VINACONEX người, người nguồn tài sản vô giá, sức mạnh doanh nghiệp Một nguyên tắc định hướng tảng VINACONEX phát triển nguồn nhân lực, liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến đổi mặt vấn đề cốt yếu để thành cơng Về sách chất lượng, VINACONEX coi trọng yếu tố người, luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho tồn thể Cán Cơng nhân viên, tạo môi trường làm việc thuận lợi với sợ hạ tầng tiên tiến nhằm phát huy tối đa lực thành viên Công tác thù lao lao động Tổng công ty Vinaconex: Thù lao lao động 05 nội dung Quản trị nguồn nhân lực Thù lao lao động bao gồm: - Thù lao tài trực tiếp - Các khoản mà cá nhân nhận dạng tiền công, lương, thưởng, hoa hồng - Thù lao tài gián tiếp (phúc lợi) - Các khoản thưởng tài khơng trả trực tiếp kỳ nghỉ dưỡng, nghỉ ốm, kỳ nghỉ bảo hiểm y tế - Thù lao phi tài - Sự hài lòng mà người nhận từ thân công việc từ môi trường tâm lý hay vật chất nơi làm việc 2.1 Thù lao tài trực tiếp: Tại Tổng cơng ty VINACONEX, thù lao tài trực tiếp thực thông qua Quy chế tiền lương, tiền thưởng cán công nhân viên Tổng công ty Tổng giám đốc ban hành điều chỉnh, cập nhật qua thời kỳ Quy chế quy định nguyên tắc xây dựng Quỹ tiền lương- tiền thưởng, xếp lương, nâng bậc lương phân phối tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên Công ty mẹ Tổng công ty nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý, tuân thủ Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân sách Nhà nước tiền lương, tiền thưởng chế độ thu nhập khác, khuyến khích người lao động khơng ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp thực thi nhiệm vụ, nâng cao suất lao động, tạo gắn bó cán công nhân viên với phát triển bền vững doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động trình độ chun mơn cao hưởng lương tương xứng với cống hiến họ Nguyên tắc phân phối tiền lương, tiền thưởng: Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo nguyên tắc sau: - Thực phân phối tiền lương, tiền thưởng phải gắn với trình độ quản lý điều hành, trình độ chuyên mơn kỹ thuật, tay nghề, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm nhóm cơng việc, thâm niên cơng tác, mức độ thực nhiệm vụ giao, kết lao động sở suất, chất lượng, hiệu công tác người; - Các phụ cấp lương đặc thù áp dụng điều kiện cụ thể theo quy định Tổng công ty; - Quỹ tiền lương, tiền thưởng phân phối trực tiếp cho người lao động, khơng sử dụng vào mục đích khác - Đối với cán Hội đồng quản trị Tổng công ty cử đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát doanh nghiệp khác hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Thu nhập người lao động tổng số tiền nhận từ kết phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng thu nhập khác theo chế độ, bao gồm: - Tiền lương cố định (còn gọi thu nhập thường xuyên) trả hàng tháng cho người theo công việc giao gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm cơng việc đòi hỏi mức độ hồn thành cơng việc người Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân - Tiền thưởng theo kết sản xuất kinh doanh trả vào cuối năm kết đóng góp người thực hồn thành tiêu lợi nhuận Tổng cơng ty; - Các khoản thu nhập khác quỹ lương; - Tiền thưởng từ phân phối Quỹ phúc lợi theo quy định Nhà nước Nguồn hình thành Quỹ tiền lương gồm: - Tổng quỹ tiền lương trích theo tỷ lệ % doanh thu Hàng năm vào cuối kỳ báo cáo Tổng công ty kết sản xuất kinh doanh để xác định Quỹ tiền lương thực Quỹ lương thực tính theo tỷ lệ % doanh thu Hội đồng quản trị định tổng doanh thu thực tính lương Quỹ lương thực xác định vào cuối năm, sau báo cáo tài năm quan Kiểm tốn xác nhận - Quỹ lương dự phòng lại từ năm trước chuyển sang - Quỹ tiền lương Đảng, Cơng đồn cán làm cơng tác Đảng, Cơng đoàn chuyên trách hưởng theo chế dộ Đảng, Cơng đồn chuyển sang Trên sở doanh thu kế hoạch, Tổng công ty xác định quỹ tiền lương kế hoạch cán công nhân viên Hàng tháng trích 75% quỹ lương kế hoạch tháng để phân phối cho người lao động Số lại, sau toán Quỹ lương phân phối vào cuối năm để trả cho người lao động để lại phần định dự trữ bổ sung cho năm sau Quỹ tiền thưởng phúc lợi theo kết sản xuất kinh doanh: tính theo tỷ lệ % kết hoàn thành hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền thưởng phân phối từ lợi nhuận sau thuế Tổng công ty Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động vào: - Trình độ, lực chuyên môn ngoại ngữ phù hợp với công việc giao; - Vị trí chức danh cơng việc phân công; Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân - Hiệu công tác phận, cá nhân người lao động, không phân phối bình qn; - Mức độ kiêm nhiệm đóng góp vào công tác xã hội Tổng công ty - Thâm niên công tác Tổng công ty thể qua thời gian cống hiến, gắn bó Tổng cơng ty Quỹ tiền lương phân phối theo nguyên tắc lấy mức lương chuẩn làm sở để tính lương cho đối tượng khác Tiền lương cố định tính trả hàng tháng cho cán cơng nhân viên theo công thức sau: Tcđi = (M x Hcli x Ki) + Ptni + Pkni - Tcđi : Tiền lương cố định người thứ i tháng -M : Mức lương chuẩn tháng - tương đương với Hệ số - Hcli: Hệ số chênh lệch mức lương cố định chức danh, vị trí công tác so với mức lương cố định Tổng giám đốc Mức lương Tổng giám đốc mức lương chuẩn - Ki : Hệ số mức độ hoàn thành nhiệm vụ - Ptni : Phụ cấp thâm niên công tác Tổng công ty - Pkni : Phụ kiêm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt doanh nghiệp khác(nếu có) Một số nội dung hệ số sau: M : Mức lương chuẩn tháng - tương đương với Hệ số Hiện áp dụng 50.000.000đồng Hcli: Hệ số chênh lệch mức lương cố định chức danh so với mức lương chuẩn quy định cho vị trí cơng tác theo chức danh cơng việc Ví dụ: Tổng giám đốc Hcli=1; Phó Tổng giám đốc Hcli=0,8; Chuyên viên chính, kỹ sư chính, chuyên viên, kỹ sư thực công tác chuyên môn nghiệp vụ, Hcli= 0,05 đến 0,30 Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân Ki : Hệ số mức hoàn thành nhiệm vụ thực theo chế độ bình xét hàng tháng sở tiêu chuẩn xét Tổng giám đốc Tổng công ty định theo đề nghị trưởng phận Hệ số hoàn thành nhiệm vụ phân loại theo mức: Loại A : K = 1,0 Loại B : K = 0,8 Loại C : K = 0,6 Loại D : Khơng Quy chế ban hành Tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng cán công nhân viên Phân phối Quỹ tiền thưởng: Quỹ tiền thưởng sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng giám đốc định phân phối cho cán công nhân viên theo Hệ số chênh lệch mức lương cố định vị trí chức danh cơng tác, gắn với thời gian đóng góp thực tế thời kỳ xét thưởng Tiền thưởng người nhận theo công thức sau:  V x Hcli x Ti Vti =  H x 12 Trong đó: - Vti : Tiền thưởng người nhận -  V Tổng quỹ tiền thưởng Đại hội đồng cổ đông thông qua - Hcli : Hệ số chênh lệch mức lương cố định chức danh, vị trí cơng tác so với mức lương chuẩn - Ti : Số tháng làm việc thực tế người năm phân phối Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân -  H : Tổng Hệ số chênh lệch mức lương cố định Việc xếp lương cho cán công nhân viên áp dụng trường hợp thay đổi vị trí cơng tác kết tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán Kết xếp lương đảm bảo nguyên tắc làm công việc hưởng lương theo cơng việc Khi thơi giữ chức vụ quản lý, điều hành chuyển sang làm công việc khác, xếp lại lương theo vị trí chức danh chuyên môn nghiệp vụ, không bảo lưu mức lương cũ chuyển ngang sang mức lương tương đương Việc nâng bậc lương người lao động Tổng cơng ty xem xét hàng năm tình hình sản xuất kinh doanh mức độ hồn thành nhiệm vụ công tác cá nhân người lao động Về Trách nhiệm Phòng, Ban chức nghiệp vụ việc thực Quy chế: - Xây dựng chức danh công việc cụ thể đơn vị sở xác định số người cần thiết biên chế cho đơn vị báo cáo Tổng Giám đốc duyệt hàng năm; - Phân cơng, bố trí cán bộ, nhân viên cho vị trí chức danh cơng việc phù hợp với lực, trình độ chun mơn; - Xác định hệ số chênh lệc mức lương ứng với nhiệm vụ phân giao cán nhân viên đơn vị, hàng năm xem xét đánh giá lên phương án điều chỉnh lương để báo cáo Tổng Giám đốc duyệt - Hàng tháng Đơn vị bình xét, đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ cán theo tiêu chuẩn đề - Trách nhiệm Ban Phát triển nhân lực, Ban Tài - Kế hoạch phối hợp với Cơng đồn quan Tổng cơng ty xem xét kết xếp lương cho cán nhân viên Phòng, ban nghiệp vụ báo cáo Tổng Giám đốc phê duyệt - Văn phòng Tổng cơng ty với tư cách thường trực thi đua Tổng cơng ty trách nhiệm hàng tháng kiểm tra đánh giá kết bình xét mức độ hồn thành Mơn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân nhiệm vụ cán nhân viên theo tiêu chuẩn A,B,C phòng ban chức đề nghị, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc phê duyệt 2.2 Thù lao tài gián tiếp: Đây khoản thưởng tài khơng trả trực tiếp kỳ nghỉ dưỡng, nghỉ ốm, kỳ nghỉ bảo hiểm y tế Thù lao tài gián tiếp phần nhằm kích thích, động viên người lao động làm việc, phần nhằm trì lơi người tài làm việc cho Công ty Đối với Tổng công ty VINACONEX, thù lao tài gián tiếp ln trọng thực Các nội dung bao gồm: Thù lao tài gián quy định pháp luật, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, đền bù thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm Song song với việc thực theo quy định pháp luật, VINACONEX tự nguyện áp dụng sách thù lao tài gián tiếp như: Tổ chức khám bệnh định kỳ cho tồn cán cơng nhân viên bệnh viện uy tín Việt Nam nước khu vực (đối với cán chủ chốt); Hàng năm tổ chức kỳ nghỉ dưỡng cho cán công nhân viên Tổng công ty địa điểm du lịch cán công nhân viên đề xuất, 2.3 Thù lao phi tài chính: Thù lao phi tài thành phần thù lao cho người lao động, góp phần khơng nhỏ vào việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu doanh nghiệp; động viên, thúc đẩy nhân viên, tạo điều kiện cho họ bộc lộ, phát triển cống hiến tài cho doanh nghiệp, giúp họ gắn bó, tận tâm, trung thành với doanh nghiệp Với Tổng công ty VINACONEX, thù lao phi tài thể thơng qua nội dung như: - Trong tảng VINACONEX, người nguồn tài sản vô giá, sức mạnh doanh nghiệp; Đoàn kết, hợp tác cơng việc, tính kỷ luật Mơn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân 10 cao, tác phong công nghiệp giá trị cốt lõi, truyền thống, văn hóa VINACONEX - Người lao động ln quyền tự chủ cơng việc, cơng việc phân công nhiệm vụ rõ ràng - Thành người lao động doanh nghiệp ghi nhận đánh giá mức, công - Mỗi cá nhân doanh nghiệp hội trưởng thành thăng tiến tùy thuộc vào lực người lao động - Người lao động doanh nghiệp làm việc mơi trường hòa đồng, điều kiện làm việc đảm bảo Các nội dung nhằm đem lại hài lòng mà người lao động nhận từ thân công việc từ môi trường tâm lý hay vật chất nơi làm việc Những hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục công tác thù lao lao động Tổng công ty Vinaconex: Bên cạnh ưu điểm đạt được, theo công tác thù lao lao động Tổng cơng ty VINACONEX số hạn chế như: - Tổng công ty chưa xây dựng mô tả công việc rõ nét cho tất chức danh dẫn tới khó khăn cho người thực cơng việc đánh giá hồn thành cơng việc - Việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc theo hướng dẫn nhiều nơi hình thức, khơng qn tồn Tổng cơng ty - Do tâm lý người lao động nên chế phản hồi từ người lao động chưa thực đầy đủ, dẫn đến đánh giá chưa người lao động thỏa mãn không phản hồi kịp thời - Hiện nay, tiền lương trả cho người lao động chi trả 01 lần/tháng (thường vào ngày 05 tháng kế tiếp) Điều gây khó khăn tài cho phận người lao động Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân 11 Để khắc phục tồn trên, theo tơi giải pháp sau: - Tổ chức th đơn vị chuyên nghiệp nghiên cứu, tư vấn cho Tổng công ty xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cho tất chức danh, vị trí Tổng cơng ty - Tổ chức buổi hội thảo, thuyết trình nhằm động viên, khuyến khích cán cơng nhân viên minh bạch cơng tác đánh giá mức độ hồn thành công việc, mạnh dạn công tác đánh giá, phản hồi - Nên đưa thêm kỳ tạm ứng lương vào tháng cho cán công nhân viên "Nhân chìa khóa thành cơng doanh nghiệp" Nhưng để quản lý hiệu nguồn nhân lực thật khơng đơn giản, điều đòi hỏi nghệ thuật người lãnh đạo Bài viết đề cập đến phần nhỏ công tác Quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty làm việc Tôi xin trân trọng cảm ơn giáo truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tơi học viên lớp GaMBA01.N03 Tơi hy vọng nhiều áp dụng học từ chương trình để góp phần tích cực xây dựng doanh nghiệp nơi tơi công tác ngày phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu giảng môn Quản trị nguồn nhân lực Giáo trình Quản trị nhân - NXB Lao động xã hội - 2008 http://vinaconex.com.vn/ http://vi.wikipedia.org/wiki Môn Quản trị nguồn nhân lực - Bài tập cá nhân 12 ... công tác A Thực trạng công tác thù lao lao động Tổng công ty Vinaconex: Giới thiệu doanh nghiệp: Tổng công ty VINACONEX tiền thân Công ty Dịch vụ Xây dựng nước thuộc Bộ Xây Dựng, thành lập ngày... nhân lực hoạt động rộng lớn bao trùm lên tất các hoạt động doanh nghiệp, viết xin đề cập đến nội dung thù lao động Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đơn vị công tác A... dựng, xuất - nhập xuất lao động Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, VINACONEX chọn Tổng Cơng ty Nhà nước thực thí điểm cổ phần hóa tồn Tổng Cơng ty thức hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thù lao lao động tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam VINACONEX , Thù lao lao động tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam VINACONEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay