Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

Quy trình tuyển dụng, Cty Đóng Tàu Hạ Long * Trong xu thÕ héi nhËp Quèc tÕ, cuéc c¹nh tranh CTy ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với công ty nớc, mà phải cạnh tranh với công ty nớc nhiều kinh nghiệm kinh tế thị trờng Để cạnh tranh thành công việc đầu t vào công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu - Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác đầu t này, cty trọng vào công tác tyuển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lợng cao, để đáp ứng phù hợp với yêu cầu công việc công ty đặt Quản trị nhân môn khoa học, để quản lý ngời, bao gồm khía cạnh : theo dõi chấm công, tính lơng sàng lọc tuyển dụng nhân viên, soạn thảo sách lơng thởng, chế độ dãi ngộ lao động Nhng vấn đề quan trọng mà nhà quản trị nhân bỏ qua hoạch định thực chiến lợc phát triển nguồn nhân lực , thu hút nhân tài làm việc cho CTy A Quy trình tuyển dụng, Cty Đóng Tàu Hạ Long * Quy trình tuyển dụng Hiện nay, theo mơ hình chung hệ thống, phận Nhân CTy Đóng Tàu Hạ Long chịu trách nhiệm cơng tác nhân Công tác tuyển dụng nhân CTy Đóng Tàu Hạ Long, tuân thủ thống theo quy trình tuyển dụng CTy Cụ thể sau: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh CTy nhu cầu nhân thực tế giai đoạn, phòng ban phân xưởng.Trưởng phòng, Quản Đốc phòng ban, phân xưởng đề xuất với phòng tổ chức, trình Tổng Giám đốc, phó tổng Giám đốc Khối để tuyển dụng nhân cho phân xưởng phòng ban đơn vị có nhu cầu Xác định xem cần tuyển người vị trí cần tuyển, cho phù hợp - Phòng Nhân đầu mối tiếp nhận tờ trình, lập kế hoạch tuyển dụng đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc Khối, gửi phê duyệt cho phòng ban phân xưởng cần nhân viên Khi xác định tỷ lệ sàng lọc ta cần phải vào yếu tố sau + (i) Căn vào thị trường lao động (cung- cầu lao động) + (li) Căn vào chất lượng nguồn lao động + (in) Căn vào mức độ phức tạp công việc + (iv) Căn tâm lý chọn nghề tập thể người lao động + (v) Kinh nghiệm tổ chức công tác tuyển dụng Khi xác định số lượng người cần cụ thể, vấn đề lại phải xác định nguồn cần tuyển, thời gian phương pháp tuyển dụng Xác định nguồn phương pháp tuyển dụng - Để tuyển dụng đủ số lượng chất lượng người lao động vào vị trí việc làm thiếu người, tổ chức cần cân nhắc, lụa chọn xem vị trí cơng việc nên lấy người từ bên tổ chức vị trí nên lấy người từ bên tổ chức Tuyển dụng từ bên hay đề bạt người lao động từ vị trí thấp nên vị trí cơng việc cao vấn đề phải xem xét kỹ lưỡng, để đề xuất với lãnh đạo công ty.Sau Tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc Khối phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, phòng nhân đơn vị thực việc đăng quảng cáo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng, Internet tin nội bộ, cho toàn thể CBNV Cty biết xem em có nhu cầu nguyện vọng mà đủ kiên ưu tiên - Thời gian đăng quảng cáo tuyển dụng đợt tuyển dụng tối thiểu 20 ngày - Tại CTy, sau có kế hoạch tuyển dụng thơng báo tuyển dụng họp giao ban hàng tháng qua hệ thống Email nội tới nhân viên Tổ chức tuyển dụng - Việc tổ chức tuyển dụng theo đợt định kỳ tuyển dụng hàng năm không theo đợt (đối với kỳ tuyển dụng cần lựa chọn ứng viên có kinh nghiệm vào vị trí quản lý nghiệp vụ; bổ sung nhân thay nhân nghỉ việc không thuộc đợt tuyển dụng định kỳ) - Đối với đợt tuyển dụng định kỳ hàng năm, ứng viên dự tuyển phải trải qua vòng thi: Sơ tuyển, Thi viết Phỏng vấn Các ứng viên đạt yêu cầu vòng thi dự thi vòng * Các cơng việc cần phải thực cho vòng sơ tuyển cơng tác tiếp nhận hồ sơ tuyển hồ sơ, cụ thể sau: - Bộ phận nhân đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giải đáp thắc mắc của ứng cử viên Mối ứng viên nộp hồ sơ nhận xác nhận, nhận Đơn ứng cử viên từ phía cán nhân đơn vị hay cán hành - Sau hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, phận Nhân đơn vị thực sơ tuyển, hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí xác định Kết sơ tuyển báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (viết tắt HĐTD) phó tổng Giám đốc khối (đối với kỳ thi khơng lập Hội đồng tuyển dụng) - Lưu hồ sơ ứng viên: Hồ sơ đạt tiêu chuẩn sơ tuyển Hồ sơ không đạt tiêu chuẩn sơ tuyển lưu giữ Đơn vị sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết trúng tuyển ứng viên Sau phận Nhân huỷ hồ sơ không đạt tiêu chuẩn sơ tuyển lưu giữ hồ sơ đạt tiêu chuẩn * Các công việc cần phải thực cho vòng thi viết • Cơng tác chuẩn bị hành coi thi: - Bộ phận Nhân đơn vị thực lập danh sách ứng viên tham dự kỳ thi viết, thông báo cho ứng viên Đồng thời, chuẩn bị địa điểm thi, cán coi thi, vật dụng, văn phòng phẩm…theo đạo Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối - Thành phần tham gia coi thi Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối (đối với kỳ khơng lập HĐTD) định, với tối thiểu người - Cán coi thi có trách nhiệm thơng báo quy định, quy chế, nội quy phòng thi cho Thí sinh Đồng thời, phát hiện, giải Thí sinh vi phạm quy định phòng thi báo cáo với Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối định • Công tác đề thi chấm thi: - Các ứng viên tham dự vòng thi viết phải trải qua môn thi, gồm: chuyên môn Nghiệp vụ, kỹ năng, Lý thuyết - Đề thi trưởng phòng Nhân chuyển trực tiếp cho Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối (đối với kỳ thi khơng lập HĐTD) Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối chịu trách nhiệm tổ chức việc in đề thi, đóng phong bì niêm phong đề thi, quản lý giao nhận đề thi cho phòng thi - Bài thi thí sinh HĐTD đánh số phách, rọc phách trước chấm, phách thi lưu giữ bảo mật phận Nhân đơn vị - Cán chấm thi Chủ tịch HĐTD phó tổng Giám đốc khối định phân công * Các công việc cần phải thực cho vòng vấn • Cơng tác niêm yết điểm thi, thơng báo ứng viên dự vòng vấn - Bộ phận Nhân có trách nhiệm hồn tất thủ tục niêm yết điểm thi thông báo cho ứng viên quản lý đạo phó tổng Giám đốc khối - Danh sách ứng viên trúng tuyển vòng thi viết tham gia vòng vấn phải thống tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc Khối phê duyệt - Danh sách ứng viên điểm thi niêm yết phó tổng Giám đốc khối ký đóng dấu • Lập Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn Thành phần Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn thực theo quy định CTy Đóng Tàu Hạ Long Quy định chung cán đề, coi thi, chấm bài, tham gia vấn: - Cán kỹ thuật phân công tham gia vào cơng tác có trách nhiệm báo cáo rõ ràng cho Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám đốc khối ứng viên giới thiệu…và không tham gia vào công việc nói kỳ thi tuyển dụng - Cán nhân có giới thiệu ứng viên dù mối quan hệ phải có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐTD, phó tổng Giám đốc khối khơng tham gia vào khâu có tính nhạy cảm như: chuẩn bị đề thi, coi thi, rọc phách, giữ phách, chấm thi… B Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công tác tiếp nhận ứng viên trúng tuyển - Ứng viên trúng tuyển nhận Thư mời làm việc công ty - Bộ phận Nhân đơn vị có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tiếp nhận hướng dẫn ban đầu cho ứng viên trúng tuyển theo phê duyệt Tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc Khối Công tác đào tạo nhân viên - Các nhân viên phải trải qua 03 tháng đào tạo (Thử việc) trước tiếp nhận thức Đề cương đào tạo cán nhân đơn vị Trưởng phòng (nơi nhân viên tiếp nhận) chuẩn bị, đạo phê duyệt tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc khối phân công cán phụ trách đào tạo cho nhân viên mới, tùy theo thực tế Cán hướng dẫn phải đảm bảo điều kiện quy định sách đạo tạo cơng ty đóng tàu Hạ Long - Trong thời gian thử việc 03 tháng, nhân viên thử việc phải hoàn thành báo cáo tuần theo định kỳ 02 tuần/1lần báo cáo để nộp cho phó tổng Giám đốc khối Cuối kỳ đào tạo, nhân viên thử việc phải làm báo cáo cuối kỳ Các báo cáo phải có ý kiến nhận xét cán bộ, phó tổng Giám đốc khối phân công, hướng dẫn cho nhân viên thử việc phải Trưởng phòng hay Quản Đốc nơi nhân viên thử việc nhận xét kết thực tập - Phó tổng Giám Đốc khối nội dung báo cáo cuối kỳ nhân viên thử việc để đề xuất với Tổng Giám đốc tiếp nhận thức kéo dài thời gian thử việc không tiếp nhận - Các nhân viên thử việc đạt u cầu tiếp nhận thức vào cơng ty sau có phê duyệt Tổng Giám đốc phó tổng Giám đốc Khối C Thực trạng đội ngũ nhân Cty Đóng Tàu Hạ Long Về số lượng nhân sự: Tổng số nhân 5865 CBNV, với cấu sau: * Ban lãnh đạo Cty Tổng Giám đốc: 01 04 phó tổng * Phòng ban phân xưởng gồm có 28 đơn vị + Phòng kinh doanh đối ngoại: Có 25 CBNV + Phòng tổ chức nhân : Có 24 CBNV + Phòng Hành tổng hợp : Có 27 CBNV + Phòng tài vụ: Có 30 CBNV + Phòng Điều hành sản xuất: Có 42 CBNV + Phòng kỹ thuật cơng nghệ : Có 45 CBNV + Phòng KCS : Có 42 CBNV + Phòng vật tư : Có 48 CBNV + Phòng KT Cơ Điện: Có 25 CBNV + Phòng Đầu tư xây dựng : Có 34 CBNV + Ban Tàu ƠTƠ: Có 15 CBNV + Ban Cơ Điện : Có 256 CBNV + PX vỏ 1: Có 600 CBNV + PX vỏ : Có 450 VBNV + PX vỏ : Có 710 CBNV + PX vỏ : Có 360 CBNV + PX trang bị : Có 420 CBNV + PX trang trí : Có 300 CBNV + PX làm 1: Có 260 CBNV + PX làm 2: có 320 CBNV + PX ƠXy : Có 180 CBNV + PX ống : Có 390 CBNV + PX ống 2: Có 290 CBNV + PXMáy Tàu :Có 110 CBNV + PX Điện Tàu : Có 320 CBNV + PX Cơ khí : Có 142 CBNV + PX Mộc : Có 145 CBNV + PX Triền Đà: Có 250 CBNV Về chất lượng nhân * Cán kỹ sư tốt nghiệp Đại học Hàng Hải chuyên ngành đóng tàu trường Đại học Bách Khoa, ĐH Tài chính-Kế tốn, ĐH Kinh tế Quốc dân… Đào tạo nước như: Nga, Ba Lan, Trung Quốc - Công nhân kỹ thuật đào tạo trường có uy tín Tập Đồn Công Nghiêp Tàu Thuỷ trường công nhân kỹ thuật Hải Phòng số trường có uy tín khác - Về trình độ chun mơn: + Đại học trở lên: 420 (chiếm 7,16%) + Cao đẳng: 250 (chiếm 4,26%) + Trung cấp tương đương: 350 (chiếm 5,96%) + Công nhân KT bậc cao 7/7 Là 230 ( chiếm 3,92%) + Công nhân KT Từ bậc 4-6 1685 ( chiếm 28,72%) - Còn lại cơng nhân từ bậc 2-4 với tỉ lệ công nhân bậc thấp nhiều, phát triển nhanh CTy năm qua Nên CTy tập trung cho đào lại để lơng cao tay nghề đội ngũ công nhân trẻ - Hiện đội ngũ CBNV CTy Đóng Tàu Hạ Long, đặc biệt Cán quản lý tham dự khóa đào tạo tiếng anh, văn để ngày nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm bảo cho việc thăng tiến vị trí cao nghề nghiệp Nhận xét đánh giá chất lượng nhân sự: * Hạn chế: - Đội ngũ nhân trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm - Chất lượng cán phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh cán phòng ban, phân xưởng chưa theo kịp với tốc độ phát triển lền kinh tế hội nhập quốc tế ngành đóng Tàu với phát triển CTy Đóng Tàu Hạ Long - Một số cán lãnh đạo chủ chốt từ trưởng phó phòng “Non” chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuẩn - Sau thời gian phát triển nhanh thị trường đóng Tàu nước, nước ngồi nên ngành cơng nghiệp đóng tàu tiếp cận với cơng nghệ lên đóng sản phẩm xuất - Chưa có sách nhân đãi ngộ phù hợp theo thực tế địa bàn để thu “hút” nhân giỏi * Ưu điểm: - Đội ngũ nhân trẻ khoẻ nhanh nhẹn tiếp cận công nghệ nhanh nhiệt tình,tâm huyết - Thu nhập CBNV tương đối tốt, ổn định, cao so với mặt bằng, cán chủ chốt - Cơ cấu tổ chức CTy minh bạch rõ ràng, khơng có “thắt nút cổ chai” tạo điều kiện cho nhân viên phát triển lực Giải pháp định hướng phát triển nguồn nhân CTy Đóng Tàu Hạ Long - Tiếp tục đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân tại, đạt chất lượng - Hàng năm CTy cho cán bộ, công nhân nước để học tập có ngành cơng nghiệp đóng tàu phát triển như: Ba Lan Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - Tiếp tục tìm kiếm nguồn nhân từ trường Đại học đào tạo có chất lượng tốt, trường cơng nhân kỹ tht có uy tín nước đào tạo từ nước Thông qua nhiều kênh quảng cáo.Cán nhân đến liên hệ phòng đào tạo trường đặt vấn đề xin tuyển người Đặc biệt lôi kéo nhân có lực trình độ chun mơn tốt từ nơi khác CTy - Có chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân CBCNV có lực giỏi - Phát bồi dưỡng cho cán trẻ có lực tâm huyết với CTy để tạo nguồn nhân lực kế cận tương lai - Phát triển tạo nét văn hóa doanh nghiệp riêng CTy Đóng Tàu Hạ Long * Kết luận: - Về định hướng cho sản xuất kinh doanh công ty xu hội nhập kinh tế thị trường CTy phải giải vấn đề: vốn, cơng nghệ người - Với CTy Đóng Tàu Hạ Long, coi trọng yếu tố người Để CTy phát triển ổn định, an toàn bền vững, phải xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao Điều thể từ khâu tuyển dụng ban đầu khâu đào tạo, huấn luyện Để cán cơng nhân viên CTy Đóng Tàu Hạ Long, phải nắm vững chuyên môn, để đáp ứng yêu cầu cao công việc xu hội nhập môi trường cạnh tranh liệt + Trên toàn nội dung tập cá nhân môn Quản trị nguồn nhân lực tơi, phân tích hoạt động tổ chức làm việc.Tuyển dụng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tại CTy Đóng Tàu Hạ Long + Tơi xin chân thành cảm ơn Vũ Hồng Ngân Phó GS TS, truyền đạt cho tơi kiến thức q báu để tơi hồn thành tốt tập cá nhân để áp dụng vào công việc * Tài liệu tham khảo Bài giảng “Quản trị nguồn nhân lực” Đại học Griggs – Hoa Kỳ, PGSTS Vũ Hoàng Ngân Quản trị nhân - Tác giá Nguyễn Hữu Thân – NXB Lao động – Xã hội Các tài liệu tham khảo khác từ Internet Xin trân trọng cảm ơn ******************************* HẾT ********************************* ...Cơng tác tuyển dụng nhân CTy Đóng Tàu Hạ Long, tuân thủ thống theo quy trình tuyển dụng CTy Cụ thể sau: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh CTy nhu cầu... nghiệp riêng CTy Đóng Tàu Hạ Long * Kết luận: - Về định hướng cho sản xuất kinh doanh công ty xu hội nhập kinh tế thị trường CTy phải giải vấn đề: vốn, cơng nghệ người - Với CTy Đóng Tàu Hạ Long, coi... dấu • Lập Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn Thành phần Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn thực theo quy định CTy Đóng Tàu Hạ Long Quy định chung cán đề, coi thi, chấm bài, tham gia vấn: - Cán kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long , Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay