Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Ban quan tâm đến việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành công Dự án Năm 2009, Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn chủ động lập kế hoạch triển. .. tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban, góp phần hồn thành Kế hoạch đào tạo năm 2010 Ban nói riêng, góp phần đảm bảo thực thành cơng Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Dầu. .. phát triển nguồn nhân lực đồng thời đẩy mạnh việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành công dự án Ban có cán chun trách cơng tác đào tạo Báo cáo cán làm công tác đào tạo phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực , Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay