Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

Phân tích hoạt động Ban Quản dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn vấn đề Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị mà công tác sau: Thực công tác đào tạo phát triển nhân lực năm 2009 Thực Quy chế quản đào tạo: Ban QLDA Lọc hố dầu Nghi Sơn triển khai cơng tác đào tạo quản cán đào tạo Ban theo Quy chế tổ chức quản đào tạo Tập đồn Thực cơng tác đào tạo năm 2009 (tính đến cuối tháng 10/2009): - Chương trình đào tạo Tập đồn tổ chức: Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn cử 15 lượt người tham gia lớp tập huấn Tập đoàn tổ chức nước, cử cán tham gia khóa đào tạo nước ngồi - Chương trình đào tạo Ban QLDA Lọc hố dầu Nghi Sơn tổ chức: Ban tự tổ chức 12 khóa đào tạo, tập huấn nước cho 106 lượt cán tham gia - Tổng kinh phí đào tạo nhân tính đến cuối tháng 10/2009 Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn 101.320.000 VNĐ Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Ban quan tâm đến việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành công Dự án Năm 2009, Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn chủ động lập kế hoạch triển khai chương trình đào tạo kinh phí Tập đồn duyệt cấp Các khố đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ Ban tự tổ chức hay Tập đồn đài thọ kinh phí nêu bước đầu kịp thời bổ sung kiến thức, cải thiện nâng cao đáng kể trình độ chun mơn, nghiệp vụ CBCNV tồn Ban, góp phần đảm bảo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, giúp Ban triển khai hiệu thực thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 Tập đoàn giao Báo cáo kết công tác đào tạo năm 2009 tổng hợp Biểu gửi kèm theo (Biểu mẫu 1) BIỂU MẪU 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO (Kèm theo cơng văn số: TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM /LDNS-TCHC ngày /10/2009 CỘNG Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM (Thời điểm báo cáo: tính đến tháng 10/2009) Số lượt người Stt Thực Các tiêu Kế hoạch Kế %TH/KH hoạ Số lượt người đào tạo năm, gồm: 1.1 Đào tạo Tiến sỹ 0 1.2 Đào tạo Thạc sỹ 1 1,3 Đào tạo Đại học 0 1,4 Đào tạo chuyên sâu CM/NV (chuyên gia) 3 100 1,5 Đào tạo quản 50 130 84 65 56 100 Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn/ 1,6 nghiệp vụ 1,7 Đào tạo kỹ công tác 1,8 Đào tạo ngoại ngữ 70 39 1,9 Đào tạo nâng bậc/tái đào tạo 0 1,10 Đào tạo cho dự án 0 1,11 Đào tạo khác 20 Số khoá đào tạo tổ chức/tham dự, gồm: 2.1 Trong nước 18 2.2 Ngoài nước 2.3 Tự tổ chức (trong nội đơn vị) Tổng chi phí cho công tác ĐT & PTNL Quản Người lập biểu phận Tình hình sử dụng cán sinh viên Tập đoàn tài trợ kinh phí đào tạo phân cơng cơng tác Ban QLDA Lọc hố dầu Nghi Sơn có cán thuộc diện Tập đồn tài trợ kinh phí đào tạo phân công công tác Đây cán nguồn, quản tốt, hiệu phù hợp với yêu cầu công tác đơn vị, phân cơng cơng tác Tập đồn Báo cáo tình hình sử dụng cán sinh viên Tập đồn Dầu khí Việt Nam tài trợ kinh phí đào tạo phân công công tác gửi kèm theo (Biểu mẫu 2) Cán làm công tác đào tạo phát triển nhân lực Năm 2009, Ban tiếp tục thực công tác kiện tồn hệ thống quản lý, tổ chức cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đồng thời đẩy mạnh việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành cơng dự án Ban có cán chuyên trách công tác đào tạo Báo cáo cán làm công tác đào tạo phát triển nhân lực Biểu gửi kèm theo (Biểu mẫu 3) 4 Thống kê số lượng, chất lượng nguồn nhân lực năm 2009 Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng nguồn nhân lực năm 2009 Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn cụ thể biểu mẫu kèm theo (Biểu mẫu 4) Kế hoạch đào tạo năm 2010 Hiện nay, Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn giai đoạn chuẩn bị mặt cho Khu liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn với mục tiêu hoàn thành việc xây dựng đưa nhà máy vào vận hành vào đầu năm 2013 Vì vậy, chương trình đào tạo giai đoạn định hướng công tác đào tạo phát triển nhân lực năm tới chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công tác trường, bồi dưỡng tiếng Anh cho tồn thể CBCNV để phục vụ nhu cầu cơng tác đáp ứng yêu cầu công việc Liên doanh sau Kế hoạch đào tạo năm 2010 Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn bảng gửi đính kèm (Biểu mẫu 5) Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 Do đặc thù Ban QLDA giai đoạn khẩn trương san lấp mặt để kịp thời bàn giao mặt sở, kế hoạch đào tạo giai đoạn 2011-2015 xây dựng sở điều kiện thực tế cấu tổ chức thay đổi Ban Về bản, việc thiết kế chương trình đào tạo định hướng công tác đào tạo phát triển nhân lực năm tới chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công tác trường, bồi dưỡng tiếng Anh cho toàn thể CBCNV để phục vụ nhu cầu công tác đáp ứng yêu cầu công việc Liên doanh sau Trong năm 2010 năm tiếp theo, Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn tâm tích cực, chủ động triển khai hiệu hoạt động đào tạo, sử dụng hiệu nguồn kinh phí Tập đồn tạo điều kiện cho Ban, nhằm đẩy mạnh tạo bước chuyển biến tích cực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban, góp phần hồn thành Kế hoạch đào tạo năm 2010 Ban nói riêng, góp phần đảm bảo thực thành công Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Dầu khí đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 nói chung Tuy nhiên, để góp phần đảm bảo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng nữa, giúp Ban triển khai hiệu thực thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 Tập đồn giao, Kính đề nghị Tập đoàn quan tâm giúp Ban tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ nước, đặc biệt khoá đào tạo, bồi dưỡng nước thời gian tới ... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Ban quan tâm đến việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành công Dự án Năm 2009, Ban QLDA Lọc hoá dầu Nghi Sơn chủ động lập kế hoạch triển. .. tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban, góp phần hồn thành Kế hoạch đào tạo năm 2010 Ban nói riêng, góp phần đảm bảo thực thành cơng Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Dầu. .. phát triển nguồn nhân lực đồng thời đẩy mạnh việc triển khai đào tạo coi yếu tố định đến việc thực thành công dự án Ban có cán chun trách cơng tác đào tạo Báo cáo cán làm công tác đào tạo phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực , Phân tích hoạt động tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay