Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... nghiệm, cấp… Như vậy, BIDV chủ động dựa vào công việc trả lương cho người lao động Người cống hiến nhiều cho BIDV trả lương cao • Nhược điểm: Hệ thống trả lương BIDV tư ng đối hồn hảo nhiên số nhược... tăng lương hàng năm, góp phần quản lý chi phí lao động Các khoản phụ cấp cho người lao động xác định theo mức đồng hạng cho tất người lao động, tăng chung cho người Đánh giá phương pháp trả lương. .. tiền lương Điều dễ gây tâm lý đồng đều, xức cho người lao động, chưa tạo động lực thực cho người lao động - Việc trả công cho người lao động chưa gắn liền với việc đánh giá hiệu công việc mà người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay