Đào tạo và vấn đề tạo động lực làm việc tại IFC mekong

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... Để tạo môi trường làm việc hiệu tạo động lực làm việc, cần nhìn nhận vấn đề QTNNL nói chung đào tạo nói riêng cách chuyên nghiệp có hướng chủ động đề xuất vấn đề cần thiết nước sở Vấn đề đào tạo. .. rõ ràng việc đào tạo cho đối tượng khác máy Ngoài hình thức đào tạo truyền thống, cần có hình thức đào tạo sáng tạo nh tác động vào cơng việc hay mơi trường làm việc, làm phong phú công việc, đa... Về lực QTNNL  Người làm công tác QTNNL, yêu cầu kiến thức QTNNL, tâm lý, phải có nhạy cảm cần thiết vấn đề người Kết luận Với hoạt động đào tạo thường xuyên, IFC chưa tạo động lực từ hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và vấn đề tạo động lực làm việc tại IFC mekong , Đào tạo và vấn đề tạo động lực làm việc tại IFC mekong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay