Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng

18 1 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI VIETEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ phát triển tới đỉnh cao mà trước người không dám nghĩ đến – khoa học cơng nghệ thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Tuy nhiên mà vai trò người lại trở nên nhỏ bé hơn, quan trọng trình sản xuất mà ngược lại khoa học kỹ thuật phát triển cao lại lần khẳng định vai trò chủ đạo, định người phát triển kinh tế xã hội Đối với doanh nghiệp, vấn đề xây dựng quy trình, tổ chức tuyển dụng nhân để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực công tác quan trọng hàng đầu Tuyển dụng trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động để nhằm đạt mục tiêu Quá trình tuyển dụng ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển dụng, họ khơng có hội nộp đơn xin việc Chất lượng trình lựa chọn khơng đạt u cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Công tác tuyển dụng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển dụng không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động… Sự tác động tuyển dụng chức khác Trang / 18 Nhận thức rõ vai trò quan trọng công tác tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nghiên cứu đề tài Viettel Do giới hạn thời gian nên tơi xin phép phân tích, đánh giá công tác tuyển dụng phạm vi chi nhánh, chi nhánh kinh doanh Hải Phòng, nơi vừa công tác thời gian dài Công tác tuyển dụng chi nhánh kinh doanh Hải Phòng thực theo quy trình Tổng cơng ty ban hành (có phụ lục đính kèm): • Bước 1: Xây dựng định mức giao biên chế lao động cho Chi nhánh: - Tháng 12 hàng năm, vào tình hình thực tế Kế hoạch SXKD, phòng Tổ chức lao động Tổng Cơng ty (Phòng TCLĐ TCT) phối hợp với quan, đơn vị có liên quan xây dựng định mức lao động, xác định biên chế, kế hoạch sử dụng lao động năm tiêp theo cho chi nhánh Tỉnh/TP • Bước 2: Đề nghị bổ sung nhân theo định mức, biên chế - Căn định mức, biên chế lao động, kế hoạch sử dụng lao động hàng năm nhu cầu tăng lao động giao thêm nhiệm vụ khơng có kế hoạch năm, chi nhánh Tỉnh/TP lập đề nghị tuyển dụng bổ sung lao động (BM.01) rõ số lượng, tiêu chuẩn vị trí cần tuyển dụng quý gửi Đại diện Vùng trước ngày 15 tháng cuối quý - Đại diện Vùng có trách nhiệm rà sốt, kiểm tra, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng toàn Vùng quý gửi phòng TCL Đ TCT trước ngày 20 tháng cuối quý • Bước 3: Lập tờ trình tuyển dụng bổ sung lao động - Căn tổng hợp nhu cầu bổ sung lao động Đại diện Vùng, Phòng TCLĐ TCT xem xét, rà sốt lại tổng hợp nhu cầu chung cho Vùng, lập tờ trình tuyển bổ sung lao động quý (BM.02) trình Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty phê duyệt (TGĐ TCT) trước ngày 25 tháng cuối quý • Bước 4: Lập kế hoạch Tuyển dụng: Trang / 18 Lập kế ghoạch tuyển dụng lao động quý cho Chi nhánhT/TP (BM03) trình TCLĐ TCT phê duyệt Trong thơng báo thu nhận hồ sơ sau: - Phòng TCLĐ TCT chủ trì phối hợp với đại diện Vùng chịu trách nhiệm thông báo thu thập hồ sơ tuyển dụng đảm bảo công khai, tạo hội bình đẳng cho ứng viên, khơng có phân biệt đối xử thiên vị thơng qua hình thức sau: + Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng địa phương/ Trung ương, đài, báo, truyền hình + Nhắn tin qua mạng di động Viettel; + Thông qua trung tâm dịch vụ lao động; + Thông tin nội bộ; - Nội dung thông báo Tuyển dụng phải chứa đựng thông tin sau: + Thông tin Chi nhánh Tỉnh /TP; + Vị trí tuyển dụng; Chức năng, nhiệm vụ công việc; + Tiêu chuẩn tuyển dụng; + Quyền lợi ứng viên tuyển; + Yêu cầu Hồ sơ xin việc + Thời hạn nhận hồ sơ; + Nơi nhận hồ sơ (Yêu cầu bắt buộc): Hồ sơ dự tuyển phải gửi phòng TCLĐ TCT, Số Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội • Bước Tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch: - Các Cơ quan, đơn vị liên quan thực theo kế hoạch TGĐ phê duyệt - Thực theo mẫu quy định: + Tổng hợp danh sách dự tuyển cho hồ sơ đạt yêu cầu ( BM.04) + Tổng hợp kết thi viết (BM.05) Trang / 18 + Tổng hợp kế vấn (BM.06) • Bước 6: Tổng hợp kết quả, lập danh sách đề nghị gọi thử việc: - Căn vào kết tuyển dụng, trường có kết đạt Phòng TCLĐ TCT tổng hợp lập Danh sách đề nghị gọi thử việc (BM 07) trình TGĐ TCT phê duyệt • Bước 7: Lập Giấy gọi thử việc hoàn thiện, duyệt hồ sơ cá nhân: - Căn Danh Sách đề nghị gọi thử việc TCT phê duyệt, Đại diện Vùng lập ký giấy gọi thử việc (BM.08) Sau giấy gọi thử việc ký, Đại diện Vùng chuyển cho Chi nhánh Tỉnh /TP để gọi thử việc - Trước nhân viên vào thử việc , Đại diện Vùng phối hợp với chi nhánh phải hoàn thiện xét duyệt hồ sơ theo quy định TCT • Bước 8: Gọi thử việc, bố trí kèm cặp sau tuyển dụng - Nhân viên gọi thử việc vào đơn vị phỉ bố trí phân cơng cơng việc chức danh tuyển dụng hướng dẫn lựa chọn, viết chuyên đề phù hợp thời gian thử việc - Chi nhánh chủ động đào tạo chỗ từ 2-3 ngày giới thiệu đơn vị công tác, nghệp vụ liên quan đến công việc thời gian thử việc phải làm - Trung tâm tạo chủ trì tổ chức lớp đào ạo sau tuyển dụng • Bước 9: Kiểm tra, đánh giá sau thử việc, ký hợp đồng lao động trường hợp đạt yêu cầu - Hết thời gian thử việc (thông thường 03 tháng), nhân viên thử việc Hội đồng Tổng công ty kiểm tra, đánh giá kết thử việc - Đại diện Vùng chịu trách nhiệm Tổng hợp danh sách nhân viên chi nhánh Tỉnh /TP đến hạnh bảo vệ Thử việc phòng TCLĐ TCt trước ngày 03 hàng tháng (kèm báo cáo thử việc) Nội dung đánh giá, bảo vệ thử việc thực theo quy định hành TCT (quy định 1022 ngày 7/6/2008) Trang / 18 - Phòng TCLĐ TCt tổng hợp báo cáo, đề xuất TGĐ ký HĐLĐ thức (nếu bảo vệ đạt kết quả) định chấm dứt thử việc (với trường hợp khơng đạt u cầu) - Phòng TCLĐ TCt vào kết bảo vệ thử việc để định chấm dứt thử việc ( BM 09) thông báo với cá nhân không đạt yêu cầu - Phòng TCLĐ TCt phối hợp với Chi nhánh T/TP tiến hành hoàn thiện thủ tục ký HĐLĐ cho trường hợp đạt yêu cầu theo quy định chung • Bước 10: Lưu hồ sơ - Phòng TCLĐ TCt phòng Tổng hợp Chi nhánh T/TP Lưu hồ sơ theo quy định: STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Đề nghị bổ sung nhân Chi nhánh Tờ trình Bổ sung nhân - Chi nhánh Thời gian lưu 02 năm - Phòng TCLĐ TCT 03 năm - TT Đào tạo - Phòng TCLĐ TCT Kế hoạch Thi tuyển 03 năm - TT Đào tạo Thơng báo tuyển dụng Phòng TCLĐ - TCT 01 năm Tổng hợp danh sách thi tuyển Phòng TCLĐ - TCT 01 năm - Phòng TCLĐ TCT Tổng hợp kết thi viết (tuyển vòng 1) 03 năm - TT Đào tạo Tổng hợp kết thi vấn (tuyển - Phòng TCLĐ TCT vòng 2) - TT Đào tạo 03 năm Bảng tổng hợp kết thi tuyển viết - Phòng TCLĐ TCT vấn 03 năm - TT Đào tạo - Phòng TCLĐ TCT Danh sách đề nghị gọi thử việc 03 năm - TT Đào tạo 10 11 - Phòng TCLĐ TCT Lưu sau 01 - Chi nhánh năm từ cá - Phòng TCLĐ TCT nhân ngồi Giấy gọi thử việc Hồ sơ nhân viên Trang / 18 12 - Phòng TCLĐ TCT khơng làm việc - Chi nhánh TCT Thông báo chấm dứt thử việc Nhiệm vụ quan đơn vị a Phòng Tổ chức lao động TCT có nhiệm vụ: - Chủ trì xây dựng định mức vào giao biên chế lao động cho Chi nhánh Tỉnh/ TP - Tổng hợp lập tờ trình tuyển dụng, - Lập kế hoạch tuyển dụng trình TGĐ phê duyệt - Phối hợp với Đại diện Vùng thông báo tuyển dụng - Tiếp nhận hồ sơ từ Tỉnh/ TP - Phối hợp với Phòng Chính trị TCT duyệt hồ sơ trước kgi thi - Tổng hợp danh sách hồ sơ đạt yêu cầu (danh sách gọi thi) - Chuyển đại diện Vùng Hồ sơ, danh sách gọi thi tuyển (trước thi tuyển) - Tổng hợp kết Vùng lập danh sách đề nghị gọi thử việc trình TGĐ phê duyệt - Phối hợp với trung tâm đào tạo kiểm tra, đánh giá sau thử việc - Làm thủ tục chấm dứt thử việc ký hợp đồng lao động - Lưu hồ sơ nhân viên đạt kết sau tuyển dụng b Trung tâm đào tạo có nhiệm vụ: - Chuẩn bị đề thi, Barem, đáp án cho vị trí thi tuyển theo tờ trình - Chủ trì việc chấm điểm thị viết ( vòng 1) tổng hợp kết gửi phòng TCLĐ TCT - Thực đào tạo sau tuyển dụng theo quy định - Phối hợp với phòng TCLĐ TCT kiểm tra, đánh giá nhân viên kết thúc thời gian thử việc Trang / 18 c Đại diện Vùng có nhiệm vụ: - Rà soát, đề nghị bổ sung nhân cho Chi nhánh thuộc Vùng theo định mức biên chế - Thông báo ứng viên đến dự thi theo danh sách Phòng TCLĐTCt gửi - Chuẩn bị yếu tố đảm bảo phục vụ công tác thi tuyển (Hội trường, thi viết, vấn……) - Ký giấy gọi thử việc theo uỷ quyền TGĐ TCT d Công ty Viễn thơng có nhiệm vụ: - Đề xuất định mức, biên chế cho Chi nhánh kỹ thuật Tỉnh/TP đảm bảo nhiệm vụ giao - Thông báo thu thập hồ sơ hệ thống mạng di động - Tham gia vào Hội đồng tuyển dụng bảo vệ thử việc e Chi nhánh có nhiệm vụ: - Đề xuất nhu cầu bổ sung nhân dựa định mức biên chế phê duyệt gửi đại diện Vùng - Hoàn thiện, duyệt hồ sơ cá nhân thi tuyển đạt kết trước tiếp nhận thử việc - Tiếp nhận thử việc, bố trí cơng việc theo vị trí tuyển dụng - Đào tạo Chi nhánh tìm hiểu Chi nhánh, nghiệp vụ từ 23 ngày - Phối hợp với phòng TCLĐ TCT làm thủ tục ký hợp đồng lao động cho nhân việ bảo vệ thử việc đạt - Lưu trữ hồ sơ theo quy định ( Giấy gọi thử việc, hợp đồng, hồ sơ…) Hội đồng Tuyển dụng: a Thành phần Hội đồng tuyển dụng: Trang / 18 - Trưởng phòng TCLĐ ( Chủ tịch Hội đồng) - Trưởng Đại diện Vùng Giám đốc Công ty Viền thông (Phó chủ tịch Hội đồng) - Giám đốc TT đào tạo - Lãnh đạo phòng ban KCQ TCT, Cty Viettel Telecom (Theo chuyên ngành tuyển dụng) - Trợ lý làm công tác TCLĐ Đại diện Vùng b Nhiệm vụ hội đồng tuyển dụng: - Tổ chức thi tuyển theo kế hoạch TGĐ phê duyệt - Tổ chức thi viết vòng - Phỏng vấn trực tiếp đánh giá ứng viên (vòng 2) - Chấm điểm thi viết tổng hợp kết chung (Thi viết + vấn) - Lập danh sách đề nghị gọi thử việc (gồm số gọi theo số lượng biên chế duyệt sơ lượng dự phòng thiếu nhân sự) Thời gian thực kế hoạch tuyển dụng: a Tuyển dụng theo kế hoạch: Thực tuyển dụng định kỳ 01 lần / quý, tiến độ sau: • Đề nghị bổ sung nhân quý Chi nhánh gửi cho đại diện Vùng trước ngày 15 tháng thứ Q • Đại diện Vùng rà sốt xét duyệt đề nghị bổ sung nhân CN gửi phòng TCLĐ TCT vào trước ngày 20 tháng thứ q • Phòng TCLĐ TCT tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Chi nhánh quý trình TGĐ phê duyệt trước ngày 25 tháng thứ Q • Phòng TCLĐ TCT lập kế hoạch tuyển dụng trình TGĐ phê duyệt Trung tâm đào tạo chuẩn bị đề thi viết, đáp án, barem chấm điểm trước ngày 05 tháng thứ q Trang / 18 • Phòng TCLĐ TCT phối hợp đại diện vùng thông báo tuyển dụng, • Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi viết vấn Chấm thi viết tổng hợp kết thi tuyển từ ngày 25 -10 tháng thứ q • Phòng TCLĐ TCT trình ký gọi thử việc từ ngày 20-25 tháng thứ quý • Chi nhánh tiếp nhận nhân viên thử việc từ ngày 01-05 tháng thứ Quý b Tuyển dụng đột xuất: Khi có phát sinh nhu cầu tăng lao động giao nhiệm vụ khơng có kế hoạch năm, Phòng TCLĐ TCT có kế hoạch triển khai tuyển dụng riêng trình Tổng giám đốc phê duyệt đảm bảo tiến độ thời gian Theo đánh giá tôi, với quan điểm lấy người yếu tổ chủ đạo, quy trình tuyển dụng Viettel tương đối chặt chẽ, đầy đủ; nhiên sau nhiều đợt tuyển dụng, nguồn nhân lực chi nhánh Hải Phòng chất lượng chưa cao, biểu hiện: * Cơ cấu theo giới tính, tuổi: Tổng quân số Chi nhánh 118 người (tính đến thời điểm ngày 31/01/2009) nam 45 người chiếm 38%, nữ 73 người chiếm 62% (theo quy định TCT nam tối thiểu 60%, nữ 40%) Tình trạng cân đối cấu giới dần giảm phụ thuộc nhiều vào kế hoạch thải loại tuyển dụng hàng năm Chi nhánh, phải nhiều thời gian cần theo quy định Tuổi bình quân chi nhánh 29,3 phần lớn nhân viên chi nhánh tuổi đời trẻ phát huy tính động, nhiệt tình, sáng tạo có ý trí vươn lên có khả tiếp thu nhanh Tuy nhiên lớp trẻ thường liền với thiếu kinh nghiệm, nơng cần phải có nhiều buổi đào tạo nghiệp vụ nhân viên Trang / 18 Sự cần giới cửa hàng, siêu thị làm ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh Chi nhánh sau: - Phần lớn nhân viên giao dịch nữ nằm độ tuổi sinh đẻ, có cam kết nhân viên vào làm việc Chi nhánh hai năm (tính từ ký hợp đồng lao động) không mang thai, khoảng sang năm 2009 số lượng nhân viên Giao dịch làm việc hai năm khoảng 36 người, cần nửa số có thai sinh ảnh hưởng lớn kết sản xuất kinh doanh việc xếp, bố trí nhân Cửa hàng, Siêu thị - Công việc bán hàng trực tiếp đòi hỏi phải lại nhiều, có sức khoẻ nữ giới có nhiều mặt hạn chế nam * Cơ cấu theo trình độ: - Số lượng nhân viên từ đại học trở lên Chi nhánh 66 người chiếm 56% (Cao so với quy định TCT 16%) - Số lượng nhân viên trình độ Cao đẳng 19 người chiếm 16% (Ít so với quy định TCT 4%) - Số lượng nhân viên trình độ trung cấp 16 người chiếm 14% (Ít so với quy định TCT 11%) - Số lượng nhân viên đạt trình độ sơ cấp người chiếm 1%; trung học chuyên nghiệp người chiếm 1%; tốt nghiệp THCS người chiếm 1%; tốt nghiệp THPT người chiếm 4%; đào tạo nghề người chiếm 6%; trình độ khác người chiếm 2% Tổng cộng 15%.(Vừa khớp với quy định TCT: 15%) Như vậy, trình độ cán cơng nhân viên Chi nhánh kinh doanh Hải Phòng tương đối cao so với mặt chung TCT Tuy nhiên nhân viên giao dịch, nhân viên bán hàng trực tiếp chi nhánh trình độ khơng cao, khả thuyết phục khách hàng chưa tốt Phần lớn nhân viên giao dịch có trình độ trung cấp nên cần phải tự đào tạo đào tạo nội nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để đáp ứng nhu cầu ngày cao công việc Trang 10 / 18 * Cơ cấu theo ngành nghề: - Số lượng nhân viên ngành Kinh tế 51 người chiếm 43% (Quy định 50%) - Số lượng nhân viên ngành Kỹ thuật 37 người chiếm 31 % (Quy định 30%) - Số lượng nhân viên ngành khác 30 người chiếm 26% (Quy định 20%) Hiện cấu theo ngành nghề chi nhánh chưa đáp ứng theo quy định TCT Số lượng nhân viên ngành Kinh tế chiếm tỷ lệ thấp so với quy định, tỷ lệ số lượng nhân viên ngành khác lại cao Trong thời gian tới trình tuyển dụng nên ý đến ngành nghề thí sinh dự tuyển để cần theo cấu ngành Một số nguyên nhân dẫn đến việc tuyển dụng chưa hiệu quả: - Để đáp ứng nhanh nhu cầu nhân đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trình tuyển dụng Chi nhánh chưa trọng nhiều đến cấu giới, trình độ, ngành nghề - Hải Phòng thành phố cảng lớn miền Bắc, đồng thời nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn Đây nơi thu hút nhiều lao động nam Ngồi vị trí Hải Phòng lại gần Hà Nội, lao động Nam thường muốn làm việc Hà Nội, thu nhập cao dẫn đến việc thu hút hồ sơ gặp nhiều khó khăn Để khắc phục tình trạng này, tơi xin đề xuất số nội dung sau: - Tình trạng cân giới Chi nhánh chủ yếu hệ thống cửa hàng siêu thị để cân giới chi nhánh trình tuyển nhân viên giao dịch tuyển nhân viên nam ghi rõ đề nghị bổ sung nhân - Trong q trình thơng báo tuyển nhân cần ghi rõ nơi làm việc, điều kiện hưởng, ưu đãi sau trúng tuyển để thu hút đuợc nhiều hồ sơ tạo điều kiện cho việc chọn lựa ứng viên tốt cho đơn vị - Cơng bố chế sách đãi ngộ Công ty người lao động thông qua phương tiện thông tin đài báo cách viết Trang 11 / 18 phóng ngắn Ngồi việc quảng cáo thương hiệu sản phẩm vừa để quảng cáo môi trường làm việc chế độ ưu đãi nhân viên Viettel - Tuyển dụng nhân viên giao dịch cần lưu ý tới ngoại hình, giọng nói, khả giao tiếp, thuyết phục khách hàng thông qua thi vấn, thi viết cách đưa tình tiếp xúc với khách hàng phương án giải - Phối hợp đồn niên, hội phụ nữ, Cơng đồn giáo dục sức khoẻ sinh sản KHHGĐ cho nhân viên nữ tránh tình trạng nhiều nhân viên nữ sinh thời điểm ảnh hưởng tới công tác bố trí xếp nhân - Liên hệ trực tiếp với Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động Thương binh xã hội, Cơng đồn, Đồn niên, thông báo nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng vị trí làm việc, nơi làm việc điều kiện hưởng sau trúng tuyển thu hút nhiều hồ sơ dự tuyển - Thường xuyên tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ, đánh giá ý thức lao động chất lượng lao động để thải loại nhân viên yếu Đối với Cửa hàng trưởng, nên có thêm phần kiểm tra trình độ quản lý theo dõi q trình đánh giá khả hồn thành tiêu cửa hàng hàng tháng, cụ thể cửa hàng trưởng tháng liên tiếp đạt ki “D” chuyển xuống làm nhân viên, tháng liên tiếp đạt ki “D” thải loại chọn lọc đội ngũ quản lý tốt có lực Tuyển dụng nhân khâu có ảnh hưởng tiên đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực cho suất chất lượng công việc người đạt mức tối đa, đảm bảo khả quản trị điều hành doanh nghiệp có hiệu lựa chọn xếp người có lực, phẩm chất phù hợp với vị trí máy tổ chức Vì vậy, vấn đề phải quan tâm hàng đầu Trang 12 / 18 Tài liệu tham khảo: Slide, giảng giáo viên mơn học Giáo trình Quản trị nhân - Nguyễn Hữu Thân Báo cáo công tác tổ chức lao động chi nhánh Viettel Hải Phòng Trang 13 / 18 Phụ lục quy trình tuyển dụng Viettel: Bíc Bíc Bíc Xây dựng định mức vào giao biên chế lao động cho chi nhánh Tỉnh/TP Đề nghị bổ sung nhân theo định mức, biên chế Tổng hợp lập tờ trình tuyển dụng trình TGĐ TGĐ phê duyệt Bớc Lập kế hoạch tuyển dụng TGĐ phê duyệt Bớc Tỉ chøc tun dơng theo kÕ ho¹ch Trang 14 / 18 - P TCLĐ TCT (Chủ trì) - CQ, ĐV liên quan - Chi nhánh T/TP (đề xuất) - Đại diƯn Vòng (dut) - P.TCL§ TCT - P.TCL§ TCT - P.TCL§ TCT - P.TCL§ TCT - P TCL§ TCT (Chđ trì) - CQ, ĐV liên quan Thông báo tuyển dụng - Thu nhận hồ sơ từ Tỉnh - Phối hợp với phòng trị duyệt hồ sơ - Tổng hợp danh sách hồ sơ đạt yêu cầu - Gửi Đại diện Vùng danh sách hồ sơ đạt yêu cầu (1) Không đạt - Chuẩn bị đề thi, Barem điểm, đáp án cho vị trí thi tuyển - Chủ trì chấm thi viết (2) - Căn vào danh sách ứng viên đạt yêu cầu để gọi điện thông báo tuyển dụng - Chuẩn bị điều kiện phơc vơ tun dơng - (1) P.TCL§ TCT - (2) TT Đào tạo - (3) Đại diện vùng ( 3) Thi viết vấn - Hội đồng tuyển dụng Đạt Loại Bớc - P.TCL TCT Tổng hợp kết quả, Lập danh sách đề nghị gọi thử việc trình TGĐ - TGĐ TCT TGĐ phê duyệt Bớc Bớc Hoàn thiện, Duyệt hồ sơ cá nhân (1) Ký giÊy gäi thư viƯc (2) TiÕp nhËn thư viƯc, Trang bố trí 15công / 18 việc, đào tạo kèm cặp nhân - (1) Chi nhánh T/TP - (2) Đại diện Vïng - Chi nh¸nh T/TP Trang 16 / 18 Trang 17 / 18 Bíc ChÊm døt thư viƯc Khơng t Làm thủ tục ký HĐLĐ Bớc 10 - TT đào tạo Kiểm tra đánh giá sau thử việc (chủ trì) - P TCLĐ TCT - P TCLĐ TCT t Chi nhánh T/TP - P TCLĐ TCT Ký HĐLĐ - Phó TGĐ CT Lu hồ sơ Chi nhánh T/TP - P TCL§ TCT Trang 18 / 18 ... cơng tác tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nghiên cứu đề tài Viettel Do giới hạn thời gian nên tơi xin phép phân tích, đánh giá công tác tuyển dụng phạm vi chi nhánh, chi nhánh kinh doanh Hải Phòng, ... - Phòng TCLĐ TCt phòng Tổng hợp Chi nhánh T/TP Lưu hồ sơ theo quy định: STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Đề nghị bổ sung nhân Chi nhánh Tờ trình Bổ sung nhân - Chi nhánh Thời gian lưu 02 năm - Phòng. .. gian Theo đánh giá tôi, với quan điểm lấy người yếu tổ chủ đạo, quy trình tuyển dụng Viettel tương đối chặt chẽ, đầy đủ; nhiên sau nhiều đợt tuyển dụng, nguồn nhân lực chi nhánh Hải Phòng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng , Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay