Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng

18 20 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... cơng tác tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nghiên cứu đề tài Viettel Do giới hạn thời gian nên tơi xin phép phân tích, đánh giá công tác tuyển dụng phạm vi chi nhánh, chi nhánh kinh doanh Hải Phòng, ... - Phòng TCLĐ TCt phòng Tổng hợp Chi nhánh T/TP Lưu hồ sơ theo quy định: STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Đề nghị bổ sung nhân Chi nhánh Tờ trình Bổ sung nhân - Chi nhánh Thời gian lưu 02 năm - Phòng. .. gian Theo đánh giá tôi, với quan điểm lấy người yếu tổ chủ đạo, quy trình tuyển dụng Viettel tương đối chặt chẽ, đầy đủ; nhiên sau nhiều đợt tuyển dụng, nguồn nhân lực chi nhánh Hải Phòng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng , Đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại vietel chi nhánh hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay