Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn viễn thông viettel –đề xuất một số giải pháp

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Viễn thơng Qn đội : * Những mặt làm được: Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tập đồn Viễn thơng.. .nguồn nhân lực đơn vị - Tập đồn Viễn thơng qn đội, VIETTEL Một số vấn đề lý luận đào tạo phát triển (ĐT & PT) nguồn nhân lực tổ chức a Mục tiêu tổng quát đào tạo, phát triển phản ảnh... chung, phát triển doanh nghiệp mà phấn đấu - Căn vào chiến lược kinh doanh tập đoàn, cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực làm để hoạch định công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn viễn thông viettel –đề xuất một số giải pháp , Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn viễn thông viettel –đề xuất một số giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay