quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si)

17 45 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 07:46

... cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3 Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược kế hoạch bồi dưỡng theo năm học... viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực 2.3.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 2.3.2 Thực trạng nhu... học tỉnh hòa Bình theo tiếp cận lực 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đổi bồi dưỡng chuyên môn theo tiếp cận lực 3.3 Khảo sát phân loại giáo viên cốt cán theo nhu cầu lực
- Xem thêm -

Xem thêm: quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si), quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay