quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si)

17 23 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 07:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ KIM OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN TIỂU HỌC TỈNH HỊA BÌNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ KIM OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MƠN CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN TIỂU HỌC TỈNH HỊA BÌNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến HÀ NỘI, 2017 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị số 29-NQ/TW Đảng ta Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đánh giá tình hình giáo dục, đề cập: Quản lí giáo dục đào tạo nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu; phận chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp… nhấn mạnh số nhiệm vụ để khắc phục nhược điểm là: Đổi cơng tác quản lí giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lí chất lượng (2013) Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm trình quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, qua nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Các hoạt động thực chương trình, kế hoạch giảng dạy, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng nhằm phát triển lực sư phạm cho giáo viên thông qua hoạt động dự giờ, sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường … Tuy nhiên, thực tế nay, vấn đề quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học, đặc biệt giáo viên cốt cán nhà trường phổ thơng nhiều bất cập, chưa mang lại hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục hoạt động tổ chun mơn có lúc, có nơi nặng quản lí hành sinh hoạt chuyên mơn nhiều mang tính hình thức, đối phó mà chưa vào thực chất Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn chưa thực thường xuyên, thường tập trung vào đợt hội giảng, thao giảng hay đợt thi giáo viên dạy giỏi, tập huấn bồi dưỡng Đó nguyên nhân khiến cho giáo viên chưa thực gắn kết với cách chặt chẽ để tạo thống việc đổi phương pháp dạy học, đồng thời qua nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ 3 Nhiều trường tiểu học địa bàn tỉnh Hòa Bình nằm trạng Thực tế đòi hỏi phải tăng cường biện pháp quản lý thiết thực, hiệu cán quản lý cấp việc quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt giáo viên cốt cán nhằm đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tiếp cận lực Đây vấn đề cần triển khai nghiên cứu trước yêu cầu củagiáo viên cốt cán 1.3.3.5 Kết bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán 1.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học Sở GD&ĐT theo tiếp cận lực 1.4.1 Yêu cầu đổi giáo dục vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.2 Sở Giáo dục Đào tạo, vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3 Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược kế hoạch bồi dưỡng theo năm học 1.4.3.2 Tổ chức thực hoạt động bồi dưỡng 1.4.3.3 Chỉ đạo, giám sát thực hoạt động bồi dưỡng 1.4.3.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 1.4.3.5 Quản lý sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng 1.4.3.6 Sử dụng kết bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán phát triển giáo viên tiểu học 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.5.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 1.5.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý Kết luận chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN TIỂU HỌC TỈNH HỊA BÌNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội giáo dục tỉnh Hòa Bình 2.1.1.Khái qt số đặc điểm tự nhiên tỉnh Hòa Bình 2.1.2 Tình hình kinh tế- xã hội thỉnh Hòa Bình 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Hòa Bình 2.1.4 Tình hình phát triển giáo dục tiểu học tỉnh Hòa Bình 2.2 Thực trạng giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình 2.2.1 Thực trạng số lượng đội ngũ giáo viên cốt cán 2.2.2 Thực trạng cấu đội ngũ giáo viên cốt cán 2.2.3 Thực trạng chất lượng giáo viên cốt cán 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực 2.3.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 2.3.2 Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng 2.3.3 Thực trạng xác định mục tiêu bồi dưỡng 2.3.4 Thực trạng nội dung, chương trình bồi dưỡng 2.3.5 Thực trạng phương pháp hình thức bồi dưỡng 2.3.6 Thực trạng kết bồi dưỡng 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch chiến lược kế hoạch bồi dưỡng theo năm học 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch hoạt động bồi dưỡng 2.4.3 Thực trạng đạo, giám sát thực hoạt động bồi dưỡng 10 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 2.4.5 Thực trạng quản lý sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng 2.4.6 Thực trạng sử dụng kết bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực 2.5.1 Các yếu tố thuộc Sở giáo dục đào tạo 2.5.2 Các yếu tố thuộc Phòng giáo dục đào tạo 2.5.3 Các yếu tố thuộc CBQL trường tiểu học 2.5.4 Các yếu tố thuộc đội ngũ giáo viên cốt cán tiểu học 2.5.6 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý hoạt động bồi dưỡng 2.6 Đánh giá chung 2.6.1 Phân tích SWOT 2.6.2 Những vấn đề cần giải quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực Kết luận chương 11 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN TIỂU HỌC TỈNH HỊA BÌNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 3.1 Định hướng Đảng Nhà nước, Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Hòa bình đến năm 2020 3.2 Ngun tắc đề xuất biện pháp 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, phát triển 3.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh hòa Bình theo tiếp cận lực 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đổi bồi dưỡng chuyên môn theo tiếp cận lực 3.3 Khảo sát phân loại giáo viên cốt cán theo nhu cầu lực chuyên môn 3.3.3 Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học 3.3.4 Tổ chức đa dạng khóa bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học 3.2.5 Chỉ đạo sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán tiểu học làm chuyên gia bồi dưỡng chỗ cho nhà trường tiểu học 3.2.6 Chỉ đạo phòng GD&ĐT, trường tiểu học xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên cốt cán tiểu học 3.4 Mối quan hệ biện pháp 3.5 Thăm dò ý kiến chuyên gia tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 12 3.5.1 Về tính cấp thiết biện pháp 3.5.2 Về tính khả thi biện pháp Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2013, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI (số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013) Đổi bản, toàn diện giáo dục đáo tạo Bộ GD&ĐT, 2013, Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học, Tài liệu tập huấn cho Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông Bộ GD&ĐT (2016), Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục Bộ GD&ĐT (2016), Công văn số 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/8/2016 việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên, ban hành theo thông tư số 26/2012/TT- BGD&ĐT ngày 10/7/2012 Trần Ngọc Chi, Mấy suy nghĩ công tác BDGV tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi PPDH tiểu học, Luận văn Thạc sỹ QLGD Vũ Quốc Chung, Nguyễn Văn Cường (2009), “Cải cách đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo định hướng chuẩn lực nghề nghiệp”, Tạp chí Giáo dục số 219, tr.3-6 Nguyễn Hữu Dũng (1996), Định hướng đổi phương pháp đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Đề tài cấp Bộ mã số B94-37-46, Trung tâm nghiên cứu giáo viên, Viện khoa học giáo dục Chử Xuân Dũng (2013), “Đổi công tác bồi dưỡng giáo viên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập quận Ba Đình, thành phố Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục số 313, tr.14-16 10 Đặng Thị Hồng Đoan (2011), “Bồi dưỡng lực dạy học cho GV Tiểu học qua “ Nghiên cứu học”, Tạp chí Giáo dục số 268 tr.32-33 11 Nguyễn Hữu Độ (2015), 14 12 Phạm Văn Giáp (2011), “Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng kĩ giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội”, Tạp chí Giáo dục số 267, tr.60-61 13 Nguyễn Thu Hà (2002) “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu trường tiểu học”, TTKHGD Số 93, tr.34-38 14 Nguyễn Thị Việt Hà (2008), Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên trường Đại học Cảnh sát, Luận văn thạc sĩ QLGD, Viện KHGDVN, Hà Nội 15 Trần Diên Hiển (2006), Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học dạy theo sách giáo khoa tiểu học mới, Đề tài cấp Bộ mã số B 2004 – 75 - 117, Trường ĐHSP Hà Nội 16 Bùi Vũ Hòa (2009), Một số biện pháp nâng cao chất lượng BDGV cốt cán THPT tỉnh Vĩnh Phúc việc thực đổi chương trình giáo dục phổ thơng, Luận văn Thạc sỹ KHGD, trường ĐHSP Hà Nội 17 Phạm Quang Huân (2008), Nâng cao chất lượng hiệu công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tr.73-83 18 Đặng Thành Hưng (2012), Năng lực giáo dục theo tiếp cận lực, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 43 tháng 12/2012, Hà Nội 19 Phan Thị Lạc (2004), Xây dựng số BDGV tiểu học giáo dục bảo vệ mơi trường phát chương trình truyền hình khoa học giáo dục VTV2, Viện Khoa học Giáo dục 20 Nguyễn Tùng Lâm (2008), Đổi công tác bồi dưỡng để giáo viên Hà Nội đạt chuẩn vươn tới đẳng cấp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tr.60-65 21 Lâm Thanh Liễu (2012), Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học sở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ QLGD, Viện KHGDVN, Hà Nội 15 22 Lục Thị Nga (2005), “Về việc quản lý hoạt động tự bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học”, Tạp chí Giáo dục số 116, tr.15-18 23 Lục Thị Nga (2007), Quản lý hoạt động tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trường THCS giai đoạn nay, Luận án Tiến sỹ giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 24 Phạm Như Nghệ (2005), Một số giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường trung học chuyên nghiệp giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội 25 Vũ Thị Sơn, Nguyễn Duân, 2010, “Nghiên cứu học”- cách tiếp cận lực nghề nghiệp giáo viên, Tạp chí khoa học giáo dục số 52, tháng 1-2010 16 DỰ KIẾN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Từ tháng 12/2016- 02/2017 + Xây dựng đề cương + Thơng qua hướng dẫn + Hồn thiện đề cương nộp phòng sau đại học + Thơng qua hội đồng duyệt đề cương Từ tháng 03/2017 - tháng 4/2017 Đọc tài liệu tham khảo để thu thập kiến thức viết chương luận văn Từ tháng 5/2017- tháng 6/2017 Đọc tài liệu tham khảo để thu thập kiến thức, tìm hiểu thực tiễn để thu thập liệu viết chương luận văn Từ tháng 7/2017 - tháng 8/2017 Triển khai viết chương Tháng 9/2017 + Thông qua cô hướng dẫn + Chỉnh sửa luận văn Tháng 10/2017 Hồn thiện luận văn, nộp phòng SĐH hoàn thành thủ tục bảo vệ luận văn ... cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3 Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 1.4.3.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược kế hoạch bồi dưỡng theo năm học... viên cốt cán tiểu học tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận lực 2.3.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên cốt cán tiểu học theo tiếp cận lực 2.3.2 Thực trạng nhu... học tỉnh hòa Bình theo tiếp cận lực 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đổi bồi dưỡng chuyên môn theo tiếp cận lực 3.3 Khảo sát phân loại giáo viên cốt cán theo nhu cầu lực
- Xem thêm -

Xem thêm: quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si), quan ly hoat dong boi duong giao vien cot can tieu hoc theo huong tiep can nang luc (de cuong luan van thac si)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay