MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

90 15 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 01:55

LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng. Sau một thời gian dài thực tập tại Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, trước thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả của các hoạt động này, tôi quyết định chọn đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm cho chuyên đề thực tập của mình với mục đích để thực hành những kiến thức đã học và qua đó xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.Kết cấu bài viết gồm chương:Chương I : Lý luận chung về SXKD và hiệu quả SXKD.Chương II : Thực trạng về hoạt động SXKD của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.Chương III : Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong quá trình CNHHĐH đất nước. 1 Lời nói đầu Trong kinh tế tập trung bao cấp, doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Nhà nớc giao xuống, nhiệm vụ doanh nghiệp hoàn thành tiêu kế hoạch Nhà nớc giao cho hoàn thành tiêu có nghĩa hoạt ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp cã hiƯu Trong kinh tế thị trờng xu thÕ héi nhËp vỊ kinh tÕ hiƯn nay, cạnh tranh diễn gay gắt Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững thị trờng, muốn sản phẩm cạnh tranh đợc với sản phẩm doanh nghiệp khác không cách khác phải tiến hành hoạt động s¶n xt kinh doanh cho cã hiƯu qu¶ Do vậy, tìm biện pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề đợc nhiều doanh nghiệp quan tâm, trọng Sau thời gian dài thực tập Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm, trớc thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hiệu hoạt động này, định chọn đề tài " Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm" cho chuyên đề thực tập với mục đích để thực hành kiến thức học qua xin đa số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Kết cấu viết gồm chơng: Chơng I : Lý luận chung SXKD hiệu SXKD Chơng II : Thực trạng hoạt động SXKD Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm Chơng III : Những giải pháp số kiến nghị để nâng cao hiệu SXKD Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm trình CNH-HĐH đất nớc Chơng I: Lý luận chung SXKD hiệu SXKD I Vị trí, vai trò hoạt động SXKD doanh nghiệp Khái niệm hoạt động SXKD Tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động kinh tế thị trờng dù hình thức sở hữu ( Doanh nghiệp Nhà Nớc, Doanh nghiệp t nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, ) có mục tiêu hoạt động sản xuất khác Ngay giai đoạn, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu khác nhau, nhng nhìn chung doanh nghiệp chế thị trờng nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao trùm tối đa hoá lợi nhuận Để đạt đợc mục tiêu doanh nghiệp phải xây dựng đợc cho chiến lợc kinh doanh đắn, xây dựng kế hoạch thực đặt mục tiêu chi tiết nhng phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm doanh nghiệp lấy làm sở để huy động sử dụng nguồn lực sau tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt đợc mục tiêu đề Trong điều kiện sản xuất kinh doanh cha phát triển, thông tin cho quản lý cha nhiều, cha phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh trình sản xuất sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu cuả xã hội sau lu thông trao đổi kinh doanh mặt hàng doanh nghiệp sản xuất Khi kinh tế phát triển, đòi hỏi quản lý kinh tế quốc dân không ngừng tăng lên Quá trình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan phát triển C Mác ghi rõ: Nếu hình thái vận động hình thái khác vận động khác phát triển lên phản ánh nó, tức ngành khoa học khác phải từ ngành phát triển thành ngành khác cách tất yếu.(1) (1) Ph Ăngghen : phơng pháp Biện chứng tự nhiên NXB Sự thật Hà Nội 1963 Trang 401- 402 Sự phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất làm tăng thêm lực lợng sản xuất xã hội, nảy sinh sản xuất hàng hóa Quá trình sản xuất bao gồm: sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng Chuyên môn hoá tạo cần thiết phải trao đổi sản phẩm ngời sản xuất ngời tiêu dùng Sự trao đổi bắt đầu với tính chất ngẫu nhiên, vật, phát triển mở rộng với phát triển sản xuất hàng hoá, tiền tệ đời làm cho trình trao đổi sản phẩm mang hình thái lu thông hàng hoá với hoạt động mua bán hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông thờng, hoạt động sản xuất kinh doanh có định hớng, có kế hoạch Trong điều kiến sản xuất kinh doanh theo chế thị trờng, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi Để đạt đợc kết cao sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định phơng hớng mục tiêu đầu t, có kế hoạch sử dụng điều kiện sẵn có nguồn nhân tài, vật lực Muốn vậy, doanh nghiệp cần nắm đợc nhân tố ảnh hởng, mức độ xu hớng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Điều thực đợc sở trình phân tích kinh doanh doanh nghiệp Nh biết, hoạt động doanh nghiệp nằm tác động liên hoàn với nhau.Bởi vậy, có tiến hành phân tích hoạt động kinh doanhmột cách toàn diện giúp cho nhà doanh nghiệp đánh giá cách đầy đủ sâu sắc hoạt động kinh tế trạng thái hoạt động thực chúng Trên sử nêu lên cách tổng hợp trình độ hoàn thành mục tiªu – biĨu hiƯn b»ng hƯ thèng chØ tiªu kinh tế kỹ thuật-tài doanh nghiệp.Đồng thời, phân tích sâu sắc nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành tiêu tác đoọng lẫn chúng Từ đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý doanh nghiệp Mặt khác , qua công tác phân tích kinh doanh, giúp cho nhà doanh nghiệp tìm biện pháp sát thực để tăng cờng hạot động kinh tế , quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động khả tiềm tàng tiền vốn lao động,đất đai vào trình sản xuất kinh doanh , nâng cao kết kinh doanh doanh nghiệp Phân tích trình sản xuất kinh doanh quan trọng phục vụ cho dự đoán, dự báo xu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nh vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh đợc hiểu nh trình tiến hành công đoạn từ việc khai thác sử dụng nguồn lực sẵnkinh tế để sản xuất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nhằm cung cấp cho nhu cầu thị trờng thu đợc lợi nhuận Một số loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nông nghiệp ngành quan trọng chiến lợc phát triển kinh tế xã hội trớc mắt dài hạn nớc ta Sản xuất nông nghiệp phát triển kết tổng hợp việc sử dụng nguồn lực sản xuất quan hệ kết hợp hợp lý với điều kiện kinh tế tự nhiên sử dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật Đặc điểm bật hoạt động sản xuất nông nghiệp chu kỳ sản xuất dài, công việc sản xuất phải tiến hành thời gian định, ảnh hởng việc bảo đảm sử dụng nguồn lực sản xuất tác động điều kiện thiên nhiên đến tiến độ thực công việc sản xuất thời kỳ khác Hoạt động sản xuất kinh doanh loại hình nông nghiệp chủ yếu dựa vào ngành trồng trọt chăn nuôi Quá trình sản xuất kinh doanh ngành trồng trọt nhằm tăng thêm khối lợng sản phẩm đợc thực theo hai hớng: Mở rộng diện tích trồng trọt nâng cao suất trồng; biện pháp lớn để thực kế hoạch tổng sản lợng góc độ phân tích ảnh hởng đến kết sản xuất nhân tố chủ yếu cần phải xem xét Tơng tự ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi đợc phát triển sở mở rộng đàn súc vật nâng cao suất súc vật, số lợng súc vật chăn nuôi suất súc vật hai nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến kết sản xuất ngành chăn nuôi 2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công nghiệp Đặc điểm loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp hoạt động ngành nh khí, khai thác tài nguyên, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn Việc sản xuất công nghiệp việc tập trung vốn, lựa chọn công nghệ, thị trờng, hiệu số sở công nghiệp sản xuất t liệu sản xuất: dầu khí, luyện kim (thép, alumin, nhôm, kim loại quý ), khí, điện tử, hoá chất để tiến hành hoạt động sản xuất Kinh doanh lĩnh vực công nghiệp việc trao đổi sản phẩm mà ngành công nghiệp sản xuất sau lại làm đầu vào cho ngành tiếp tục tiến hành chu kỳ sản xuất 2.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch Ngành khách sạn phận thiếu đợc trình kinh doanh du lịch Nó đảm bảo việc ăn ngủ nghỉ ngơi tạm thời cho khách thời gian tham quan du lịch điểm vùng, đất nớc Nó đóng vai trò quan träng viƯc thùc hiƯn “ xt khÈu v« hìnhvà xuất chỗ kinh doanh du lịch qc tÕ HiƯn cïng víi sù ph¸t triĨn cđa ngành du lịch việc cạnh tranh việc thu hút khách Hoạt động kinh doanh ngành khách sạn không ngừng đợc mở rộng da dạng hoá Ngành khách sạn kinh doanh hai dịch vụ là: Lu trú ( trọ) phục vụ ăn uống Ngoài hai dịch vụ này, nhà kinh doanh tổ chức hoạt động kinh doanh khác nh đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, loại hình chữa bệnh, dịch vụ môi giới, dịch vụ thơng nghiệp Ngành khách sạn không kinh doanh dịch vụ hàng hoá sản xuấtkinh doanh sản phẩm ngành khác kinh tế quốc dân Đặc điểm ngành khách sạn du lịch vốn đầu t xây dựng sở kinh doanh lớn Chi phí bảo trợ bảo dỡng khách sạn chiếm tỷ lệ lớn giá thành dịch vự hàng hoá Do đó, trớc xây dựng, nâng cấp, cải tạo sở khách sạn, nhà kinh doanh thờng phải nghiên cứu kỹ lỡng nhu cầu du lịch, nguồn khách thời gian kinh doanh để có phơng án đầu t xây dựng sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách có khả toán đa dạng, đảm bảo sử dụng có hiệu vốn kinh doanh Lực lợng lao động ngành khách sạn lớn, tác động lớn đến chi phí tiền lơng giá thành dịch vụ quỹ tiền lơng, mặt khác kinh doanh cần giải lao động theo tính chất thời vụ Điều đòi hỏi phải tổ chức lao động trình phục vụ cách tối u, nâng cao suất lao động, chất lợng phục vụ Tích chất hoạt động kinh doanh ngành khách sạn theo thời gian 24/24 ngày, tuần tất ngày nghỉ lễ Điều đòi hỏi việc bố trí ca làm việc phải đợc tính toán cách kỹ lỡng đảm bảo phục vụ khách Đối tợng ngành khách với dân tộc, giới tính, ti t¸c, së thÝch, phong tơc tËp qu¸n, nhËn thøc khác Do cần phải đáp ứng sở thích nhu cầu đối tợng 10 2.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực tµi chÝnh tiỊn tƯ Do kinh doanh lÜnh vùc tài tiền tệ hoạt động có khác biệt so với lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác Các sở kinh doanh lĩnh vực đơn vị tổ chức liên qua đến tiền, ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm Các sở tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc tất nhiên kết thu đợc tiền tệ Bênh cạnh việc kinh doanh tiền tệ lĩnh vực hoạt động tiến hành hoạt động khác nh đầu t nớc đầu t nớc nhằm tìm kiếm lợi nhuận Để phù hợp thích ứng với xu phát triển nh đặc điểm loại hình hoạt động lĩnh vực vấn đề trình độ ngời phơng tiện kỹ thuật phục vụ lĩnh vực đòi hỏi phải cao Tuy không tạo sản phẩm vật chất cụ thể nh loại hình hoạt động kinh doanh khác nhng hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài tiền tệ lại nguồn thu chủ yếu cho ngân sách, cho toàn kinh tế quốc dân Vị trí vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Vị trí Hoạt động sản xuất kinh doanh có vị trí vô quan trọng doanh nghiệp Để tồn trớc hết doanh nghiệp phải định hớng cho sản xuất gì? 76 Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ Nông nghiệp Do để tạo điều kiện cho công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm nói riêng đơn vị trực thuộc ngành In khác nói chung, Bộ Nông nghiệp cần phải cần phải: - Là cầu nối đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc với Nhà nớc, đề đạt nguyện vọng đợn vị lên Nhà nớc tuyên truyền cho đơn vị định hớng Nhà nớc - Hỗ trợ công ty hoạt động nghiên cứu thị trờng, định hớng sản xuất kinh doanh Các kiến nghị với Nhà nớc Để tạo điều kiện cho công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm nói riêng ngành In nói chung vợt qua khó khăn để cạnh tranh đợc với sản phẩm nhập ngoại thị trờng Nhà nớc cần có biện pháp nhằm khuyến khích hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh: - Giảm thuế miễn thuế nhập nguyên vật liệu thiÕt u cđa ngµnh In mµ níc cha cã điều kiện sản xuất đợc - Nhà nớc cần có biện pháp xử lý nghiêm hoạt động nhập trái phép, làm tem, nhãn, bao bì giả - Nhà nớc cần có sách đầu t phát triển ngành hoá chất, ngành giấy ngành có liên quan tạo điều kiện cung cấp nguyên vật liệu cho ngành In 77 - Nhà nớc cần có sách khuyến khích nhà đầu t nớc đầu t vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm nh in ấn, sách báo Kết luận Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thực vấn đề quan trọng, vấn đề sống doanh nghiệp Để thực tốt nhiệm vụ đó, doanh nghiệp phải tính toán tiêu hiệu quả, thông qua phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, xem hoạt động có hiệu hay không, hiệu mức độ nào, nhân tố ảnh hởng tới chúng từ định giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Trớc thực trạng sản xuất kinh doanh công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm , công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, nộp ngân sách, tiêu doanh thu đạt đợc mức tơng đối cao Bên cạnh nhiều tồn công ty phải đối mặt đặc biệt vấn đề chí phí, chi phí sản xuất kinh doanh tăng nhanh nên lợi nhuận công ty đạt đợc giảm rõ rệt hiệu kinh doanh công ty năm gần có xu hớng giảm so với năm trớc Để cải thiện tình hình công ty cần phải tính toán, tìm biện pháp quản lí nhằm hạ thấp chi phí có nh tăng sức 78 cạnh tranh sản phẩm, tăng doanh số bán góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Với số giải pháp rút từ thực trạng công ty em hy vọng góp phần việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Cuối em xin chân thành cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo, phòng ban Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm, xin chân thành cảm ơn thầy:Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn hớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành viết Tài liệu tham khảo Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII Phơng hớng đổi phát triển loại hình doanh nghiệp (Tạp chí cộng sản số 9_tháng 5/1998 ) Nghị đại hội Đảng Bộ Nông nghiệp-Công nghiệp phát triển Nông thôn 1998-2000 Một số vấn đề quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế phát triển-Phân viện Hà Nội Nghị Đại hội Đảng Công ty in N«ng nghiƯp_C«ng nghiƯp Thùc phÈm : 1997-1998, 1999-2000 79 Mục lục Trang Lời mở đầu Chơng I : Lý luận chung SXKD hiệu SXKD I Vị trí, vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm hoạt doanh động sản xuất kinh 80 Một số loại hình hoạt doanh 2.1 Hoạt động sản nghiệp 2.2 Hoạt động động sản xuất kinh xuất kinh doanh Nông kinh doanh Công sản nghiệp xuất 2.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch 2.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh lÜnh vùc tµi chÝnh tiỊn tƯ Vị trí vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiÖp 3.1 VÞ trÝ 3.2 Vai trß II Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xt kinh doanh 10 81 Kh¸i niƯm hiệu sản xuất kinh doanh tiêu sản xuất doanh 10 1.1 để đánh Khái giá niệm hiệu hiƯu qu¶ qu¶ doanh s¶n kinh xuất kinh 10 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh doanh nghiƯp 11 Các nhân tố ảnh hởng ®Õn hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh 2.1 13 Các nhân tố vi mô 2.1.1 Lùc 13 lỵng lao ®éng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trị 13 máy quản 14 2.1.3 Đặc tính sản phẩm công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm a, 15 Đặc tính sản phẩm b, Công tác tæ chøc phÈm tiêu thụ 15 sản 15 2.1.4 Nguyên vật liệu công tác bảo đảm nguyên vật liệu 16 82 2.1.5 Cơ sở vật chất kĩ thuật công nghƯ s¶n xt 2.1.6 16 Kh¶ tài 2.1.7 Lao động-tiền l- ơng 2.2 Các 17 nhân 18 tè vÜ m« 2.2.1 Môi trờng pháp lý 2.2.2 M«i 18 trêng kinh tÕ 2.2.3 Môi Các yếu 19 trờng thông tin 2.2.4 18 tè thuéc tÇng 20 sở hạ 21 2.3 Các nhân tố viƯc chiÕn lỵc cđa doanh nghiƯp 2.3.1 21 ChÊt lỵng phÈm 2.3.2 Hoạt sản 21 động Marketing a, Ho¹t ®éng 23 ph©n phèi 23 b, quảng Hoạt động cáo 24 83 c, KÕ ho¹ch khuyÕn m¹i 2.4 Sự cạnh tranh ngành 2.5 c¸c doanh 25 nghiƯp 25 S¶n phÈm thay thÕ 26 2.6 Khách hàng 26 Các tiêu để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 27 3.1 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp 3.1.1 27 Chỉ tiêu đánh giá ợng 3.1.2 Chỉ tiêu đánh số l- chất l- 27 giá ợng 27 3.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng yếu tố trình s¶n xt kinh doanh nghiƯp cđa doanh 28 3.2.1 ChØ tiªu sư dụng hiệu lao động trình kinh doanh 28 3.2.2 Chỉ tiêu sử dụng hiệu TSCĐ vốn cố định 3.2.3 Chỉ tiêu 29 sư dơng ®éng hiƯu 30 vốn lu 84 3.3 Các tiêu hiệu hội 3.3.1 Tăng thu Tạo thêm ngân công ăn động 3.3.3 Nâng cao tế-xã sách cho Chính 31 việc làm cho ngêi lao 31 møc ®éng 3.3.4 kinh 30 phñ 3.3.2 Phân sống cho ngời lao 31 phối l¹i nhËp thu 31 Chơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm năm vừa qua 32 I Khái quát Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm 32 lợc trình hình thành phát triển Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp phÈm Thực 32 Cơ cấu tổ chức Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm 32 85 2.1 Ban giám đốc 33 2.2 C¸c phòng ban chức 33 2.3 thiện Phân xởng sản xuất phẩm 2.4 hoàn sản 35 ®å bé m¸y lý quản 36 II Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm năm vừa qua 38 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh C«ng ty 38 1.1 Doanh thu 39 1.2 Thùc hiƯn nghÜa íc vụ Nhà n- 39 1.3 Chế độ tiền lơng, thởng cán công nhân viên 1.4 40 Lỵi tøc th 40 sau 86 1.5 Đánh giá tổng quát kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm giai đoạn 1996-2001 41 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sản xt doanh cđa kinh C«ng ty 41 2.1 Con ng- êi 41 2.2 HiÖu suÊt sử dụng bị máy móc thiết 44 2.3 Tình hình cung cấp sử dụng nguyên vật liệu Công ty 44 2.4 Máy móc thiết bị 45 2.5 công Các đoàn thể đoàn 45 Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty năm vừa qua 3.1 47 Sè vßng quay vèn 3.2 Hiệu sử toàn 47 dụng định vèn 48 cè 87 3.3 HiƯu qu¶ sư dơng vèn ®éng 48 3.4 động Mức suất lao quân 49 3.5 quân Mức doanh thu bình động lu bình lao 49 III Những tồn nguyên nhân tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm 50 Những tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công phẩm 1.1 Công tác giáo dục ởng 1.2 Trình nghiệp Thực 50 trị t t- 50 ®é tay nghỊ 50 1.3 Tỉ chøc ph©n công công việc sản xuất, kinh doanh 1.4 Máy 50 móc thiết bị chế hạn 50 Nguyên nhân tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thùc phÈm 51 88 2.1 Nguyªn nh©n chđ quan 2.1.1 Cơ cấu tổ chức trị 2.1.2 Trình độ Công nghệ tay nghỊ m¸y ty 2.2 máy công Công 51 móc 51 Nguyên nhân khách quan 2.2.1 M«i 52 trêng kinh doanh 2.2.2 quản 51 nhân 2.1.3 bé 51 M¹ng 52 lới khách hàng 52 Chơng III: Những giải pháp số kiến nghị để nâng cao hiệu SXKD Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm trình CNH-HĐH đất nớc 53 I Mục tiêu nhiệm vụ Công ty giai đoạn 20012010 Định hớng 53 ph¸t triĨn 2010 Mục tiêu Công Nhiệm vụ đến 53 ty ty C«ng 53 cđa ty C«ng 54 89 II Mét sè giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cđa C«ng ty thêi tíi gian 55 Phải đào tạo đội ngũ cán có lực trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ công nhân nghÒ lành 55 Đầu t máy móc thiết bị đại cho phù hợp với quy trình sản xuất 56 Cần tiếp tục cải tổ máy quản trị Công ty 57 rộng Liên tục mở hàng Một mạng lới với khách 57 số kiến nghÞ 58 1.Các kiến nghị với Bộ Nghiệp Các kiến nghị 58 víi íc Nông Nhà n- 58 Kết luận 59 90 Tài liệu tham khảo 60 ... nâng cao hiệu SXKD Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm trình CNH-HĐH ®Êt níc 3 Ch¬ng I: Lý ln chung vỊ SXKD hiệu SXKD I Vị trí, vai trò hoạt động SXKD doanh nghiệp Khái niệm hoạt động SXKD. .. vực sản xuất, 27 thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng Thông tin đợc coi hàng hoá đối tợng kinh doanh kinh tế thị trờng kinh tế thông tin hoá Để đạt đợc thành công kinh doanh điều kiện cạnh... nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Kết cấu viết gồm chơng: Chơng I : Lý luận chung SXKD hiệu SXKD Chơng II : Thực trạng hoạt động SXKD Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay