bài giang GIS TNMT p2

20 41 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 01:04

TÍN CHỈ CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY VÀ ỨNG DỤNG 6.1 PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY 6.1.1 Khái niệm 6.1.2 Các phương pháp nội suy 6.2 MƠ HÌNH SỐ ĐỘ CAO • • • • • DEM gì? Phương pháp tạo DEM Vai trò DEM Xây dựng đồ độ dốc Xây dựng đồ hướng dốc DEM LÀ GÌ? • Một mơ hình số độ cao (DEM) mơ hình kỹ thuật số biểu diễn 3D bề mặt địa hình - thường cho hành tinh (kể Trái đất), mặt trăng, hay tiểu hành tinh - tạo từ liệu độ cao địa hình • DEM lưu trữ khác tuỳ vào kiểu số liệu Raster hay Vector BIỂU DIỄN BẰNG RASTER • Trong mơ hình Raster DEM (GRID) nhìn giống ma trận ô vuông chia thành hàng cột 500 300 Độ cao Mi mt ụ (cell) cha giỏ trị độ cao điểm trung tâm ô BIỂU DIỄN BẰNG VECTOR 880 885 885 900 880 • Trong cấu trúc Vector, DEM coi chuỗi tam giác gọi TIN (Triangle Irregular Network.) 880 890 885 870 870 885 • TIN tập đỉnh nối với thành tam giác Mỗi tam giác giới hạn điểm đồng giá trị X,Y Z (độ cao) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DEM Có hai phương pháp xây dựng DEM: - Phương pháp chụp ảnh lập thể: Dùng dụng cụ chuyên dụng chụp ảnh để thu thập liệu vùng với giá trị X, Y Z điểm bề mặt đất Phương pháp đòi hỏi kỹ thuật cao việc chụp xử lý ảnh, đòi hỏi số điểm kiểm sốt nhiều Ví dụ: Ảnh hàng khơng Ảnh viễn thám PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DEM - Phương pháp xây dựng DEM từ đường đồng mức MƠ HÌNH TIN MƠ HÌNH DEM DẠNG GRID MƠ HÌNH 3D TỪ DEM MƠ HÌNH 3D TỪ DEM VAI TRỊ CỦA DEM • DEM đồ đầu vào trình xử lý số liệu liên quan đến độ cao DEM phục vụ cho nhiều mục đích ứng dụng sau: • Tính tốn độ dốc • Tính hướng dốc • Tính mức độ lồi lõm sườn dốc • Tính tốn khối lượng đào đắp • Tính độ dài sườn dốc • Phân tích địa mạo khu vực • Xác định lưu vực kiểu tưới tiêu nước khu vực 6.3 TRIẾT XUẤT SẢN PHẨM TỪ DEM 6.3.1 Bản đồ độ dốc 6.3.2 Bản đồ hướng dốc 6.3.3 Bản đồ đai cao 6.3.4 Bản đồ đường bình độ TÍNH ĐỘ DỐC Slope may be calculated in either degrees or percent of slope XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỘ DỐC Giá trị bé nhất: Giá trị bé nhất: 49,62 CHỨC NĂNG PHÂN LỚP BẢN ĐỒ ĐỘ DỐC ĐÃ PHÂN LỚP LẠI Gồm khoảng giá trị Độ dốc Giá trị 0-3 3-8 8-15 15-25 >25 BẢN ĐỒ HƯỚNG DỐC 6.4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY 6.4.1 Bản đồ phân vùng nước mặt 6.4.2 Bản đồ nhiễm khơng khí
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giang GIS TNMT p2, bài giang GIS TNMT p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay