LT HOA VO CO 10 2017 2018

38 53 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:55

Hóa 10 / Năm học 20172018 CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Electron (e) Là hạt vật chất mang điện tích âm, khối lượng chuyển động nhanh me = 9,1094×10−31 kg qe = –1,602.10–19 C (Culong) = – eo = 1– (đvđt) Sự tìm hạt nhân nguyên tử – Nguyên tử cấu tạo rỗng, – Electron chuyển động xung quanh hạt mang điện dương, kích thước nhỏ, khối lượng lớn so với nguyên tử gọi hạt nhân Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân nguyên tử tạo thành hạt proton nơtron  Proton: mp = 1, 6726×10−27 kg qp = +1,602.10–19 C (Culong) = eo = 1+ (đvđt)  Nơtron: mn = 1,6748×10−27 kg qn = Số proton = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số electron II KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Kích thước – Đường kính nguyên tử khoảng 10−1 nm = – Đường kính hạt nhân khoảng 10−4 – Đường kính e , p , n khoảng 10−7 d nguye tử ân Nhận xét: d hạtnhân = = 10 = 10.000 −4 10 → hạt nhân kích thước nhỏ so với kích thước ngun tử Khối lượng: đơn vị khối lượng nguyên tử u (hay đvC) 1u = 19,9265 × 10 −27 kg mC = = 1,6605 × 10 −27 kg 12 12 Khối lượng điện tích hạt tạo nên nguyên tử Đặc tính hạt Điện tích (q) Khối lượng (m) Vỏ nguyên tử Hạt nhân Electron (e) qe = –1,602.10 –19 Proton (p) C qp = +1,602.10 –19 Nơtron (n) C qn = hay qe = – eo = 1– hay qp = eo = 1+ me = 9,1094×10−31 kg mp = 1, 6726×10−27 kg mn = 1,6748×10−27 kg me ≈ 0,00055u mp ≈ 1u mn ≈ 1u • So sánh khối lượng electron với proton, với nơtron: GV Nguyễn Thị Ngọc Phương mp 1,6726.10 −27 m e 9,1094.10 −31 = = , 0005446 hay = = 1836 m p 1,6726.10 −27 me 9,1094.10 −31 m e 9,1094.10 −31 mn 1,6748.10 −27 = = , 0005439 hay = = 1839 m n 1,6748.10 − 27 me 9,1094.10 −31 Nhận xét: khối lượng electron nhỏ so với khối lượng proton nơtron • So sánh khối lượng hạt nhân so với nguyên tử Na biết Na 11 proton, 11 electron 12 nơtron −27 m nguye tử + 12.1,6748.10 −27 + 11 9,1094.10 −31 = 3,8506.10 −26 kg ân = mp + m n + m e = 11 1,6726.10 m hạtnhân= mp + m n = 11 1,6726.10 −27 + 12.1,6748.10 −27 = 3,8496.10 −26 kg m nguye tử mhạtnhân 3,8496.10 −26 3,8506.10 −26 ân = = , 00026 hay = = 0,9997 m hạtnhân 3,8496.10 − 26 mnguye tử 3,8506.10 −26 ân Nhận xét: khối lượng ngun tử tập trung hầu hết hạt nhân Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ I HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Điện tích hạt nhân: Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron Số khối: Số khối hạt nhân (A) tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) A=Z+N II NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Định nghĩa: Nguyên tố hóa học nguyên tử điện tích hạt nhân – Tất nguyên tử nguyên tố hóa học số proton số electron – Những nguyên tử điện tích hạt nhân tính chất hóa học giống Số hiệu (Z): Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tố gọi số hiệu nguyên tử nguyên tố Số hiệu = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số electron = Số proton Kí hiệu nguyên tử : Ví dụ: 35 17 Cl A Z X (X: kí hiệu hóa học, A: số khối, Z: số hiệu) Số hiệu Z = 17 = Số proton = Số electron Số khối A = 35 → Số nơtron = A – Z = 35 – 17 = 18 III ĐỒNG VỊ Đồng vị nguyên tử số proton khác số nơtron nên khác số khối (A) IV NGUYÊN TỬ KHỐI – NGUN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Ngun tử khối Hóa 10 / Năm học 20172018 – Nguyên tử khối khối lượng tương đối nguyên tử – Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng Ví dụ: Nguyên tử Na (11p, 11e, 12n) mnguyên tử = mp + mn + me = 11.1 + 12.1 + 11.0,00055 = 23,00605u mhạt nhân = mp + mn = 11.1 + 12.1 = 23u → mnguyên tử ≈ mhạt nhân = 23u → Nguyên tử khối Na 23 Nhận xét: Khi khơng cần độ xác cao coi nguyên tử khối = số khối Nguyên tử khối trung bình Hầu hết ngun tố hóa học hỗn hợp nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định Nguyên tử khối nguyên tố nhiều đồng vị nguyên tử khối trung bình hỗn hợp đồng vị Giả xử nguyên tố X hai đồng vị A1 ZX chiếm x1% số nguyên tử, Nguyên tử khối trung bình: Ví dụ 1: Clo hỗn hợp hai đồng vị bền khối trugn bình clo 35.75,77 + 37.24,23 A Cl = = 35,5 100 35 17 Cl A= A2 ZX chiếm x2% số nguyên tử: A1 x1 + A x 100 (chiếm 75,77%) 37 17 Cl (chiếm 24,23%) Tính nguyên tử 63 65 Cu 29 Cu Nguyên tử khối trung bình đồng 63,546 Ví dụ 2: Trong tự nhiên, đồng hai đồng vị 29 Tính thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị Gọi x1 % số nguyên tử 63 29 Cu , x2 % số nguyên tử 65 29 Cu A1 x1 + A x   63.x1 + 65.x = 63,546 x1 = 72,7 A =  → → 100 100  x = 27,3 x + x = 100 x1 + x = 100 Ta có:  Vậy 63 29 Cu (chiếm 72,7%) 65 29 Cu (chiếm 27,3%) Ví dụ 3: Nguyên tử khối trung bình brom 79,91 Brom đồng vị Biết nguyên tử khối đồng vị thứ hai Gọi số khối đồng vị thứ hai A2 chiếm tỉ lệ x2% số nguyên tử Ta có: x1 = 54,5% → x2 = 100% – 54,5% = 45,5% A x + A x 79.54,5 + A 45,5 A= 1 → = 79,91 → A = 81 100 100 79 35 Br chiếm 54,5% Tìm Ví dụ 4: Một ngun tử X tổng số hạt proton, nơtron, electron 18 Tìm số khối hạt nhân nguyên tử X Số proton = Số electron = Z ; Số nơtron = N GV Nguyễn Thị Ngọc Phương 18  Z ≤  2Z + N = 18 Z ≤ 18 − 2Z 18 18 Z ≥ 18 ≤Z≤    3,5 hay 3,5 Ta có: Z ≤ N ≤ 1,5Z → Z ≤ 18 − Z ≤ 1,5Z → 18 − 2Z ≤ 1,5Z →  → 5,143 ≤ Z ≤ → Z = → N = 18 – 2.6 = → A = Z + N = + = 12 Lưu ý: Đối với đồng vị bền (Z ≤ 82) trừ H: Z ≤ N ≤ 1,5Z ; Riêng (Z ≤ 20): Z ≤ N ≤ 1,2Z S S ≤Z≤ Gọi S tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử (S = 2Z + N), ta có: 3,5 Bài 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ Sự chuyển động electron nguyên tử Các e chuyển động nhanh khu vực xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử Obitan nguyên tử Obitan nguyen tử khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất mặt electron 90% Dựa khác trạng thái electron nguyên tử, người ta phân loại thành: – Obitan s: dạng hình cầu – Obitan p: dạng số – Obitan d, obitan f hình dạng phức tạp II LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON Lớp electron Trong nguyên tử, electron xếp thành lớp, lớp xếp từ gần hạt nhân Các electron lớp mức lượng gần Các lớp electron xếp theo thứ tự mức lượng từ thấp đến cao, từ n= Tên lớp K L M N O P Q Phân lớp electron Mỗi lớp electron chia thành phân lớp Các e phân lớp mức lượng Số phân lớp lớp số thứ tự lớp Lớp Phân lớp K (n = 1) 1s L (n = 2) 2s 2p M (n = 3) 3s 3p 3d N (n = 4) 4s 4p 4d 4f III SỐ OBITAN NGUYÊN TỬ TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP ELECTRON Số obitan nguyên tử phân lớp Hóa 10 / Năm học 20172018 Phân lớp s p d f Số obitan Số obitan nguyên tử lớp Lớp Số phân lớp Số obitan Lớp K Lớp L Lớp M Lớp N n=1 n =2 n=3 n=4 Lớp thứ n 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f n phân lớp 1 3 5 n2 obitan 16 Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ I NĂNG LƯỢNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ Mức lượng obitan nguyên tử Trong nguyên tử, electron obitan mức lượng xác định gọi mức lượng obitan nguyên tử (AO) 7s 6s 7p 6d 5f 6p 5d 4f 5p 4d 4p 3d 5s 4s 3s 3p 2s 2p 1s Mối liên hệ mức lượng obitan phân lớp khác Trật tự mức lượng obitan nguyên tử Thực nghiệm lý thuyết cho thấy số hiệu nguyên tử Z tăng, mức lượng AO tăng dần theo thứ tự sau: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d II CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ Cấu hình electron ngun tử: biểu diễn phân bố electron phân lớp thuộc lớp khác Cách viết cấu hình electron: Bước 1: Xác định số electron nguyên tử Bước 2: Phân bố electron vào phân lớp theo chiều tăng mức lượng nguyên tử 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Bước 3: Viết cấu hình electron theo thứ tự phân lớp lớp theo thứ tự lớp electron Ví dụ: Na (Z = 11) : Na 11 electron Cấu hình electron Na 1s2 2s22p6 3s1 Na thuộc nguyên tố s electron cuối điền vào phân lớp s O (Z = 8) O electron Cấu hình electron O 1s2 2s22p4 O thuộc nguyên tố p electron cuối điền vào phân lớp p : Fe (Z = 26) : Fe 26 electron 1s2 2s22p6 3s23p6 4s23d6 Cấu hình elctron Fe: 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2 Fe nguyên tố d electron cuối điền vào phân lớp d Cr (Z = 24) : Cr 24 electron 1s22s22p63s23p64s13d5 Cấu hình electron Cr: 1s2 2s22p6 3s23p63d5 4s1 Cr nguyên tố d electron cuối điền vào phân lớp d Cu (Z = 29) : Cu 29 electron 1s22s22p63s23p64s13d10 Cấu hình electron Cu: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s1 Cu nguyên tố d electron cuối điền vào phân lớp d Đặc điểm lớp electron cùng: Lớp ngồi nhiều 8e – Các ngun tử 8e lớp ngồi He (1s2) – Các ngun tử 1e, 2e, 3e lớp ngồi – Các nguyên tử 5e, 6e ,7e lớp ngồi – Các ngun tử 4e lớp ngồi : khí : kim loại (trừ H, He B) : thường phi kim : kim loại phi kim → Khi biết cấu hình electron ngun tử dự đốn loại nguyên tố CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HĨA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN Bài 7: BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC I NGUN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN – Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử – Các nguyên tố số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng – Các nguyên tố số electron hóa trị nguyên tử xếp thành cột Electron hóa trị electron khả tham gia hình thành liên kết hóa học Chúng thường nằm lớp phân lớp sát ngồi phân lớp chưa bão hòa II CẤU TẠO BẢNG TUẦN HỒN IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Hóa 10 / Năm học 20172018 H He Li Be Na Mg IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB B C N O F Ne IB IIB Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac 104 105 106 107 108 109 110 Họ Lantan Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Họ Actini Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Ô nguyên tố: Mỗi nguyên tố xếp vào ô bảng, gọi ô nguyên tố Số thứ tự = Số hiệu (Z) Chu kì: Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần Số thứ tự chu kì = Số lớp electron Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn Nhóm ngun tố: – Nhóm ngun tố tập hợp nguyên tố mà nguyên tử cấu hình electron tương tự nhau, tính chất hóa học gần giống xếp thành cột – Nguyên tử nguyên tố nhóm số electron hóa trị số thứ tự nhóm (trừ cột cuối nhóm VIIIB) IA IIA IIIA 1s1 IVA VA VIA VIIA VIIIA 2s2 2s1 2s2 2s22p1 2s22p2 2s22p3 2s22p4 2s22p5 2s22p6 3s1 3s2 4s1 4s2 3d14s2 3d24s2 3d34s2 3d54s1 3d54s2 3d64s2 3d74s2 3d84s2 3d104s1 3d104s2 4s24p1 4s24p2 4s24p3 4s24p4 4s24p5 4s24p6 5s1 5s2 4d15s2 4d25s2 4d35s2 4d55s1 4d55s2 4d75s1 4d85s1 4d85s2 4d105s1 4d105s2 5s25p1 5s25p2 5s25p3 5s25p4 5s25p5 5s25p6 6s1 6s2 5d16s2 5d26s2 5d36s2 5d46s2 5d56s2 5d66s2 5d76s2 5d96s1 5d106s1 5d106s2 6s26p1 6s26p2 6s26p3 6s26p4 6s26p5 6s26p6 7s1 7s2 6d17s2 IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5 3s23p6 – Nhóm A: gồm nguyên tố s, p – Nhóm B: gồm nguyên tố d, f Thứ tự nhóm = Số electron hóa trị Ví dụ: Na (Z = 11) : 1s2 2s22p6 3s1 Na thuộc ngun tố 11, chu kì 3, nhóm IA GV Nguyễn Thị Ngọc Phương O (Z = 8) : 1s2 2s22p4 O thuộc ô nguyên tố 8, chu kì 2, nhóm VIA Fe (Z = 26) : 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2 Fe thuộc ô nguyên tố 26, chu kì 4, nhóm VIIIB Ni (Z = 28) : 1s2 2s22p6 3s23p63d8 4s2 Ni thuộc ô nguyên tố 28, chu kì 4, nhóm VIIIB Cr (Z = 24) : 1s2 2s22p6 3s23p63d5 4s1 Cr thuộc ô nguyên tố 24, chu kì 4, nhóm VIB Cu (Z = 29) : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s1 Cu thuộc ô nguyên tố 30, chu kì 4, nhóm IB Bài 8: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ CỦA CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC I SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ, TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC Nhóm Chu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA H 1s1 He 1s2 Li 2s1 Be 2s2 B 2s 2p1 C 2s 2p2 N 2s 2p3 O 2s 2p4 F 2s 2p5 Ne 2s2 2p6 Na 3s1 Mg 3s2 Al 3s2 3p1 Si 3s 3p2 P 3s 3p3 S 3s 3p4 Cl 3s2 3p5 Ar 3s2 3p6 K 4s1 Ca 4s2 Ga 4s2 4p1 Ge 4s2 4p2 As 4s2 4p3 Se 4s 4p44 Br 4s2 4p5 Kr 4s2 4p6 Rb 5s1 Sr 5s2 In 5s2 5p1 Sn 5s2 5p2 Sb 5s2 5p3 Te 5s2 5p4 I 5s 5p5 Xe 5s2 5p6 Cs 6s1 Ba 6s2 Tl 6s2 6p1 Pb 6s2 6p2 Bi 6s2 6p3 Po 6s2 6p4 At 6s2 6p5 Rn 6s2 6p6 Fr 7s1 Ra 7s2 2 2 2 2 2 Cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố nhóm A lặp lặp lại sau chu kì → chúng biến đổi tuần hồn Vậy: Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố điện tích hạt nhân tăng dần nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất nguyên tố II CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUN TỐ NHĨM A Cấu hình electron lớp ngồi ngun tử ngun tố nhóm A Hóa 10 / Năm học 20172018 – Nguyên tử nguyên tố nhóm A số electron lớp ngồi → ngun nhân giống tính chất hóa học nguyên tố nhóm A – Số thứ tự nhóm A = Số electron lớp ngồi = Số electron hóa trị Một số nhóm A tiêu biểu a Nhóm VIIIA (nhóm khí hiếm) – Gồm: Heli (He) ; Neon (Ne) ; Argon (Ar) ; Kripton (Kp) ; Xenon (Xe) Rađon (Rn) – Cấu hình electron lớp ngồi cùng: ns2 np6 trừ He (1s2): cấu hình bền vững – Tính chất: + Hầu hết khí khơng tham gia phản ứng hóa học (trừ số trường hợp đặc biệt) + Ở điều kiện thường, khí trạng thái khí phân tử gồm phân tử b Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm) – Gồm: Natri (Na) ; Kali (K) ; Rubiđi (Rb) ; Xesi (Cs) ; Franxi (Fr) Fr nguyên tố phóng xạ – Cấu hình electron lớp ngồi cùng: ns1 + Dễ nhường 1e để đạt cấu hình bền vững khí + Trong hợp chất, kim loại kiềm hóa trị – Tính chất: kim loại điển hình + Tác dụng mạnh với oxi tạo oxit: 4M + O2 → 2M2O + Tác dụng mạnh với nước nhiệt độ thường tạo hidroxit hiđro: 2M +2H2O→ 2MOH + H2 + Tác dụng phi kim khác tạo muối: 2M + Cl2 → 2MCl (muối clorua) 2M + S → M2S (muối sunfua) c Nhóm VIIA (nhóm Halogen) – Gồm: Flo (F) ; Clo (Cl) ; Brom (Br) ; Iot (I) ; Atattin (At) At nguyên tố phóng xạ – Cấu hình electron lớp ngồi cùng: ns2np5 + Dễ nhận 1e để đạt cấu hình bền vững khí + Trong hợp chất với kim loại, Halogen hóa trị – Ở dạng đơn chất, phân tử Halogen gồm nguyên tử: F2, Cl2, Br2, I2 – Tính chất: phi kim điển hình + Tác dụng kim loại tạo muối Halogenua: 2M + nX2 → 2MXn (M kim loại, X Halogen) + Tác dụng hidro tạo hợp chất khí hidro halogenua: H2 + X2 → 2HX + Hidroxit Halogen axit: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 Bài 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN I SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ Bán kính ngun tử (nm) Nhóm Chu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 10 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Li 0,123 Be 0,089 B 0,080 C 0,077 N 0,070 O 0,066 F 0,064 Na 0,157 Mg 0,136 Al 0,125 Si 0,117 P 0,110 S 0,104 Cl 0,099 K 0,203 Ca 0,174 Ga 0,125 Ge 0,122 As 0,121 Se 0,117 Br 0,114 Rb 0,216 Sr 0,191 In 0,150 Sn 0,140 Sb 0,140 Te 0,137 I 0,133 Vậy: Bán kính ngun tử ngun tố nhóm A biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân Năng lượng ion hóa thứ (kJ/mol): lượng tối thiểu cần để tách electron thứ khỏi nguyên tử trạng thái Nhóm Chu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA H 1312 He 2372 Li 520 Be 899 B 801 C 1086 N 1402 O 1314 F 1681 Ne 2081 Na 497 Mg 738 Al 578 Si 786 P 1012 S 1000 Cl 1251 Ar 1521 K 419 Ca 590 Ga 579 Ge 762 As 947 Se 941 Br 1008 Kr 1351 Rb 403 Sr 549 In 558 Sn 709 Sb 834 Te 869 I 1140 Xe 1170 Cs 376 Ba 503 Tl 589 Pb 716 Bi 703 Po 812 At 920 Rn 1037 Vậy: Năng lượng ion hóa thứ nguyên tử ngun tố nhóm A biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân Độ âm điện: đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử tạo thành liên kết hóa học Nhóm Chu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA H 2,2 Li 0,98 Na 0,93 Be 1,57 Mg 1,31 B 2,04 Al 1,61 C 2,55 Si 1,90 N 3,04 P 2,19 O 3,44 S 2,58 F 3,98 Cl 3,16 24 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O + 2HCl → CaCl2 + CO2 + HCl → AgCl + H2O – Tác dụng muối CaCO3 AgNO3 + H2O b Tính oxi hóa (H+): Tác dụng kim loại (đứng trước H) Cu + HCl → không xảy Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 c Tính khử mạnh (Cl –): Nguyên tố clo HCl số oxi hóa thấp –1 HCl tính khử tác dụng chất oxi hóa mạnh o t → MnCl2 MnO2 + 4HCl + Cl2 + 2H2O KClO3 + 6HCl → KCl 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 3H2O + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O Điều chế a Trong phòng thí nghiệm: Điều chế hiđro clorua từ NaCl rắn H2SO4 đậm đặc: 250 C  400 o C   → 2NaCl + H2SO4 Na2SO4 Hòa tan khí HCl vào nước cất dung dịch axit HCl + HCl + 2HCl b Trong công nghiệp – Phương pháp sunfat : sản xuất từ NaCl H2SO4 đậm đặc – Phương pháp tổng hợp : H2 + Cl2 → 2HCl III MUỐI CLORUA Muối clorua Đa số muối clorua tan nhiều nước (trừ AgCl không tan ;CuCl, PbCl2 tan) Một số muối clorua dễ bay nhiệt độ cao: CuCl2, FeCl3, SnCl4… Nhận biết ion clorua: Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO vào dung dịch muối clorua dung dịch HCl kết tủa trắng AgCl HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 NaCl + AgNO3 → AgCl + AgNO3 Bài 24: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT OXI CỦA CLO I SƠ LƯỢC VỀ CÁC OXIT VÀ CÁC AXIT OXI CỦA CLO Hóa 10 / Năm học 20172018 25 Clo không tác dụng trực tiếp với oxi tạo loạt oxit điều chế đường gián tiếp Cl2O ; Cl2O3 ; Cl2O5 ; Cl2O7 Clo tạo axit oxi HClO axit hipoclorơ HClO2 axit clorơ HClO3 axit cloric HClO4 axit pecloric Tính bền tính axit tăng dần : HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 Khả oxi hóa giảm dần HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4 : II NƯỚC GIAVEN, CLORUA VÔI, MUỐI CLORAT Nước Giaven a Điều chế Trong phòng thí nghiệm: Cho khí clo tác dụng dung dịch NaOH lỗng nguội → nước Giaven Cl2 −1 + NaOH  → Na C l + +1 Na Cl O + H O (natriclorua) (natrihipoclori t)                Nước Giave n Trong cơng nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl (15 – 20%) thùng điện phân khơng màng ngăn 2NaCl + 2H2O màng n đpdd/  không   ngă  → H2 + Cl2 + 2NaOH Do khơng màng ngăn nên Cl2 tác dụng NaOH vừa tạo dung dịch tạo nước Giaven Cl2 −1 + NaOH  → Na C l + +1 Na Cl O + H O b Tính chất NaClO tính oxi hóa mạnh → nước Giaven tính tẩy màu sát trùng NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O NaClO muối axit yếu (yếu H2CO3), khơng khí tác dụng CO2: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO c Ứng dụng Tẩy trắng vải, sợi, giấy dùng để tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh Clorua vơi a Điều chế: Cho khí clo tác dụng với vôi hay sữa vôi 30o → clorua vôi Cl + Ca(OH) o C 30  → CaOCl2 + H 2O b Tính chất Clorua vơi tính oxi hóa mạnh: CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Trong khơng khí, clorua vơi tác dụng CO2: 2CaOCl2 + CO2 + H2O → Cl2 + H2O CaCO3 + CaCl2 + HClO 26 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương c Ứng dụng Tẩy trắng vải sợi, giấy, tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi… Do khả tác dụng nhiều chất hữu nên clorua vôi dùng việc tinh chế dầu mỏ Clorua vôi rẻ hơn, hàm lượng hipoclorit cao nước Giaven Muối clorat a Điều chế: Cho khí clo tác dụng dung dịch kiềm nóng (NaOH, KOH…) o C 3Cl + 6KOH 100  → 5KCl + KClO3 + 3H O b Tính chất >500 C → Bị phân hủy nhiệt độ cao: 2KClO3   2KCl + Phản ứng xảy nhiệt độ thấp xúc tác MnO2 o 3O2 c Ứng dụng: Chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa, ngòi nổ, hỗn hợp dễ cháy khác… Bài 25: FLO – BROM – IOT I FLO Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường, flo chất khí màu lục nhạt, độc Trạng thái tự nhiên: Trong tự nhiên flo dạng hợp chất, chủ yếu tập trung hai khoáng vật florit (CaF2) criolit (3NaF.AlF3 hay NaAlF6) Flo hợp chất tạo men người động vật, số loài Tính chất hóa học: Ngun tố flo độ âm điện lớn → phi kim tính oxi hóa mạnh – Flo oxi hóa tất kim loại tạo muối florua – Flo oxi hóa hầu hết phi kim (trừ oxi, nitơ) – Phản ứng flo với hiđro nổ mạnh nhiệt độ thấp o 252 C − → F2 + H2 2HF ∗ Khí hiđro florua tan nhiều nước tạo dung dịch axit flohiđric Axit HF axit yếu tính chất đặc biệt ăn mòn thủy tinh → HF dùng để khắc chữ lên thủy tinh 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O – Flo oxi hóa dễ dàng H2O nhiệt độ thường, nước bốc cháy tiếp xúc với flo: 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 II BROM Tính chất vật lí: Brom chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay Brom brom độc Brom rơi vào da gây bỏng nặng Trạng thái tự nhiên Trong tự nhiên, brom tồn dạng hợp chất Hàm lượng brom trong tự nhiên clo flo Trong nước biển chứa lượng nhỏ muối natri bromua Tính chất hóa học: Brom tính oxi hóa flo clo brom chất oxi hóa mạnh Hóa 10 / Năm học 20172018 27 – Brom oxi hóa nhiều kim loại – Brom oxi hóa hiđro nhiệt độ cao o t → Br2 + H2 2HBr ∗ Khí hiđro bromua tan nước tạo dung dịch axit bromhiđric Axit HBr axit mạnh Mạnh HCl – Brom tác dụng H2O chậm: Br2 + H2O HBr + HBrO III IOT Tính chất vật lí Iot chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím Khi đun nóng iot rắn biến thành khơng quan trang thái lỏng (hiện tượng gọi thăng hoa iot) Trạng thái tự nhiên Trong tự nhiên, iot chủ yếu tồn dạng hợp chất muối iotua Muối iotua muối bromua, nước biển lượng nhỏ muối iotua Iot tuyến giáp người, với lượng nhỏ vai trò quan trọng: thiếu iot người ta bị bệnh bướu cổ Tính chất hóa học Iot tính oxi hóa yếu flo, clo, brom – Iot oxi hóa nhiều kim loại phản ứng xảy đun nóng chất xúc tác 3I2 + 2Al 2O H  → 2AlI3 – Iot oxi hóa hiđro nhiệt độ cao mặt xúc tác I2 + H2 2HI ∗ Khí hiđro iotua tan nhiều nước tạo axit iothiđric Axit HI axit mạnh dễ bị oxi hóa axit HBr, HCl – Iot khơng tác dụng với H2O – Iot tính oxi hóa clo brom nên clo brom oxi hóa muối iotua thành iot: Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 – Iot tính chất đặc trưng tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất màu xanh Bài 26: LUYỆN TẬP I CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ CỦA CÁC HALOGEN Nguyên tố halogen Kí hiệu Cấu hình electron lớp ngồi Cấu tạo phân tử (Liên kết cộng hóa trị khơng phân cực) II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Flo Clo Brom Iot F Cl Br I 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 F:F Cl : Cl Br : Br I:I F2 Cl2 Br2 I2 28 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Halogen F2 Phản ứng với Cl2 Oxi hóa tất Kim loại Oxi hóa hầu hết (cần đun nóng) +n M + nX  → M X n Hidro X + H → 2HX Nước Br2 Oxi hóa nhiều Oxi hóa nhiều (cần đun nóng (phải đun nóng to) hay xúc tác) Bóng tối, to thấp, Chiếu sáng, nổ to cao to cao nổ mạnh Cl2 + H2 → Br2 +H2 → 2HBr I2 + H2 F2 + H2 → 2HF 2HCl Không tác dụng Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaI → 2NaCl + Br2 2NaBr + I2 Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 III TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA HỢP CHẤT HALOGEN Hidrohalogenua – Axit hidrohalogenic – Ở điều kiện thường, HF, HCl, HBr, HI chất khí, tan nước tạo dung dịch axit – Tính axit tăng dần HF < HCl < HBr < HI Lưu ý: HF axit yếu, đặc tính ăn mòn thủy tinh: 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O – Tính khử tăng dần HCl < HBr < HI K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O o t MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O HCl+ H2SO4 đặc nóng → khơng phản ứng • HBr: 2HBr + H2SO4 đặc nóng → Br2 + SO2 + 2H2O • HI: 8HI + H2SO4 đặc nóng → 4I2 + H2S + 4H2O 2HI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + I2 + 2HCl Muối halogennua: AgF (tan) 2HI Phân hủy to Ở to thường Ở to thường, Hầu không thường phản ứng chậm tác dụng Cl2 + H2O Br2 + H2O 2F2 + 2H2O → HCl + HClO HBr + HBrO 4HF + O2 Dung dịch muối halogenua • HCl: I2 AgCl (↓ trắng) AgBr (↓vàng nhạt) Hợp chất oxi halogenua • Axit oxi halogenua: Khả oxi hóa giảm dần AgI (↓vàng đậm) Hóa 10 / Năm học 20172018 HClO axit hipoclorơ 29 HClO2 axit clorơ HClO3 axit cloric HClO4 axit pecloric Tính bền tính axit tăng dần • Nước clo : Cl2 + H2O Cl + • Nước giaven : HCl + HClO (HClO tính axit yếu, tính oxi hóa mạnh) o thuong NaOH t  → NaCl + NaClO + H O             Gia − ven • Kaliclorat : 3Cl2 • Clorua vơi : Cl + o C 6KOH 100  → 5KCl + KClO3 + 3H O + Ca(OH) o C 30  → CaOCl2 + H 2O CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH Bài 29: OXI – OZON A OXI I VỊ TRÍ CẤU TẠO O (Z = 8): 1s2 2s2 2p4, thuộc chu kì 3, nhóm VIA Cơng thức electron O O Công thức cấu tạo O = O II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Khí oxi khơng màu, khơng mùi vị, nặng khơng khí Khí oxi tan nước III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Ngun tử oxi độ âm điện lớn (3,44) flo (3,98) → Trong hợp chất (trừ hợp chất với F), oxi số oxi hóa –2 Là phi kim hoạt động, tính oxi hóa mạnh Tác dụng kim loại (trừ Au, Pt): Na, Mg, Al cháy sáng chói khí oxi tạo hợp chất oxit: 4Na 2Mg 4Al + + + O2 O2 3O2 o t → o t → to → 2Na2O 2MgO 2Al2O3 Tác dụng phi kim (trừ halogen…): Nhiều phi kim cháy oxi tạo oxit: C 4P 2S + + + O2 5O2 3O2 o t → to → o t → CO2 2P2O5 2SO3 30 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Tác dụng hợp chất: CO, Etanol cháy khơng khí: 2CO + C2H5OH o t → O2 + 2CO2 o t → 3O2 2CO2 + 3H2O IV ỨNG DỤNG (SGK) V ĐIỀU CHẾ Trong phòng thí nghiệm: phân hủy hợp chất giàu oxi bền với nhiệt 2KMnO4 o t → K2MnO4 o ,t xt MnO 2 → 2KCl 2KClO3 o ,t xt MnO 2 → 2H2O 2H2O2 + MnO2 + 3O2 + O2 + O2 Cơng nghiệp: a Từ khơng khí: chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng thu oxi Khơng khí Loại bỏ CO2 cách cho khơng khí qua dung dịch NaOH Loại bỏ nước dạng nước đá nhiệt độ –25oC Khơng khí khơ khơng CO2 Hóa lỏng khơng khí Khơng khí lỏng Chưng cất phân đoạn N2 O2 Ar –196oC –183oC –186oC (nhiệt độ sôi) b Từ nước: điện phân H2O (có hòa tan H2SO4 NaOH để tăng tính dẫn điện) điện phân → 2H2O   2H2 + O2 B OZON I TÍNH CHẤT Tính chất vật lí Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng Khí ozon tan nước nhiều oxi Tính chất hóa học: Ozon tính oxi hóa mạnh mạnh oxi: Ozon oxi hóa hầu hết kim loại (trừ Au, Phương trình), nhiều phi kim nhiều hợp chất cơ, hữu cơ: – Ở điều kiện thường, oxi khơng oxi hóa Ag ozon oxi hóa Ag thành Ag2O: Hóa 10 / Năm học 20172018 2Ag + 31 → Ag2O + O3 O2 – O2 khơng oxi hóa I– dung dịch O3 oxi hóa I– thành I2: 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2 II OZON TRONG TỰ NHIÊN (SGK) III ỨNG DỤNG – Trong công nghiệp: dùng ozon tẩy trắng tinh bột, dầu ăn nhiều vật phẩm khác… – Trong y học, ozon dùng để chữa sâu – Trong đời sống, dùng ozon để sát trùng nước sinh hoạt Bài 30: LƯU HUỲNH I VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ  Vị trí: 16, chu kì 3, nhóm VIA  Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Hai dạng thù hình lưu huỳnh Lưu huỳnh tà phương Sα So sánh – Khối lượng riêng Lưu huỳnh đơn tà Sβ: : Sα > Sβ – Nhiệt độ nóng chảy : Sα < Sβ – Độ bền Sα < Sβ : Ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất vật lí 113oC 119oC 187oC 445oC S8, chất rắn, màu vàng, S8, mạch chất vòng lỏng, màu vàng, mạch S8 mạch vòng,vòng linh động chuỗi S8 Sn, quánh nhớt, màu Lưu nâu huỳnh đỏ sôi S6 S4 S2 S II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Các số oxi hóa lưu huỳnh: –2 → Lưu huỳnh tính oxi hóa tính khử Tác dụng với kim loại hiđro:  Với kim loại: −2 o t S + Fe → Fe S + 3S S + 2Al Hg o t → o thuong t  → −2 Al S −2 Hg S +4 +6 32 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương  Với hiđro: S + −2 o t → H2 H2 S Nhận xét: Trong phản ứng với kim loại hiđro, số oxi hóa S giảm từ xuống –2 → S chất khử Tác dụng với phi kim: (một số phi kim mạnh flo, oxi, clo…) S S + O2 + 3F2 +4 o t → S O2 +6 o t → S F6 Nhận xét: Trong phản ứng với phi kim mạnh hơn, số oxi hóa S tăng từ lên +4 +6 → S chất oxi hóa IV ỨNG DỤNG: sản xuất H2SO4, lưu hóa cao su, chất tẩy trắng bột giấy, diêm, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, diệt nấm, … V TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – Lưu huỳnh nhiều dạng đơn chất, tạo thành mỏ lớn vỏ Trái Đất – Ngồi lưu huỳnh dang hợp chất muối sunfat, muối sunfua… Bài 32: HIĐRO SUNFUA – LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT A HIĐRO SUNFUA I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Hiđro sunfua (H2S) chất khí, khơng màu, mùi trứng thối độc, nặng khơng khí, tan nước II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính axit yếu Hiđro sunfua tan nước tạo thành dung dịch axit sunfuhiđric yếu (yếu H2CO3) Axit sunfuhiđric (H2S) tác dụng dung dịch NaOH, tạo muối: → H2S + NaOH H2S + 2NaOH → NaHS + H2O Na2S + H2O Tính khử mạnh −2 +4 +6 Tùy thuộc chất nồng độ chất oxi hóa mà S H2S bị oxi hóa thành S ; S S – Dung dịch H2S tiếp xúc không khí trở nên vẩn đục màu vàng do: −2 2H S +  → O2 −2 + 2H O 2S – Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy khơng khí với lứa xanh nhạt: −2 2H S + O2 o t → −2 2H O + +4 S O2 Hóa 10 / Năm học 20172018 33 Nếu khơng cung cấp đủ khơng khí nhiệt độ không cao lắm: −2 + 2H S −2 o t → O2 + 2H O 2S – Clo oxi hóa H2S thành H2SO4: −2 + H2 S + Cl2 +6  → 4H O + H S O4 −1 8H Cl III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ Trạng thái tự nhiên Trong tự nhiên, hiđro sunfua số nước suối, khí núi lửa bốc từ xác chết người động vật Điều chế a Trong công nghiệp: người ta khơng sản xuất khí hiđro sunfua b Trong phòng thí nghiệm: FeS 2HCl → + FeCl2 + H2S↑ B LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO2) (khí sunfurơ) I TÍNH CHẤT VẬT LÍ SO2 chất khí khơng màu, mùi hắc, nặng khơng khí, tan nhiều nước, khí độc II TÍNH CHẤT HĨA HỌC SO2 oxit axit SO2 tan nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ H2SO3: SO2 + H2O H2SO3 Axit sunfurơ axit yếu (mạnh axit H2S, H2CO3), không bền, bị phân hủy dung dịch: H2SO3 SO2 + H2O SO2 tác dụng dung dịch NaOH tạo muối: SO2 + NaOH → NaHSO3 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O + H S O4 SO2 chất khử chất oxi hóa a SO2 chất khử: +4 S O2 + + Br −1  → 2H O 2H Br +6 → SO2 làm màu vàng nâu dung dịch brom SO2 khử Br2 màu thành HBr khơng màu b SO2 chất oxi hóa: +4 S O2 + −2 2H S  → 3S ↓ + 2H O Khi dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S, dung dịch bị vẩn đục màu vàng SO2 oxi hóa H2S thành S III ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 34 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Ứng dụng: Sản xuất H2SO4, chất tẩy trắng giấy bột giấy, chất chống nấm mốc lương thực, thực phẩm… Điều chế a Trong công nghiệp: Đốt S FeS2 o 4FeS2 + 11O2 t → 2Fe2O3 + 8SO2 b Trong phòng thí nghiệm Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O C LƯU HUỲNH TRIOXIT (SO3) I TÍNH CHẤT – Lưu huỳnh trioxit chất lỏng không màu, tan hạn nước axit sunfuhiđric – Lưu huỳnh trioxit oxit axit Tác dụng mạnh với nước tạo axit sunfuhiđric: SO3 + H2O → H2SO4 Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ tạo muối sunfat II ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT Ứng dụng: Lưu huỳnh trioxit ứng dụng thực tế lại sản phẩm trung gian để sản xuất axit sunfuhiđric Sản xuất công nghiệp: 2SO2 + O2 xt, to 2SO3 Bài 33: AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT I AXIT SUNFURIC (H2SO4) Tính chất vật lí – Axit sunfuric chất lỏng, sánh dầu, không màu, không bay hơi, nặng gấp lần nước – Axit sunfuric tan hạn nước tỏa nhiều nhiệt Lưu ý: muốn pha loãng axit H 2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit vào nước khuấy nhẹ đũa thủy tinh mà không làm ngược lại Tính chất hóa học a H2SO4 lỗng: Là axit mạnh (có tính chất chung axit)  Tác dụng quỳ tím: làm quỳ tím hóa đỏ  Tác dụng bazơ: Cu(OH)2 + H2SO4 loãng → CuSO4 + 2H2O Fe(OH)2 + H2SO4 loãng → FeSO4 + 2H2O → Fe2(SO4)3 + 6H2O → CuSO4 H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 loãng  Tác dụng oxit bazơ: CuO + H2SO4 lỗng + Hóa 10 / Năm học 20172018 35 FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 Fe2O3 + 3H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 3H2O FeS + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2S BaCl2 + H2SO4 loãng → BaSO4 + 2HCl CaCO3 + H2SO4 loãng → CaSO4 + CO2 + H2O  Tác dụng muối: + H2O  Tác dụng kim loại (đứng trước H): 2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 H2 Cu + H2SO4 lỗng → khơng phản ứng + Ghi nhớ: Pt, Au, Ag, Cu, Hg khơng tác dụng H2SO4 lỗng H2SO4 đặc: tính chất hóa học đặc trưng – tính oxi hóa mạnh: tác dụng hầu hết kim loại, nhiều phi kim, nhiều hợp chất tính khử… +4 S O2 +6 M + H2 S O4  → +n M (SO ) n + + H 2O S −2 H2 S • Kim loại (trừ Au, Pt): o 2Al + 6H2SO4 đặc t → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O CuSO4 + SO2 + 2H2O o 2Fe + 6H2SO4 đặc t → o Cu + 2H2SO4 đặc • Phi kim (C, S, P…): C S P t → + H 2SO  → CO SO H PO + SO + H 2O o C + 2H2SO4 đặc t → CO2 + 2SO2 + 2H2O SO2 + 2SO2 + 2H2O 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O o S + 2H2SO4 đặc t → o 2P + 5H2SO4 đặc t → • Hợp chất tính khử (FeO, Fe(OH)2, FeCO3, KBr…) o 2FeO t + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O o t 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → o 2FeCO3 t + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O + 2CO2 2KBr → + 2H2SO4 đặc  Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4 – Tính háo nước 36 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương Axit sunfuric đặc hấp thụ nước mạnh hấp thụ nước từ hợp chất gluxit (glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ ) Ví dụ: nhỏ H2SO4 đặc vào đường saccarozơ xảy phản ứng: 2S O4 đăc H → C12H22O11 12C + 11H2O C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O Da thịt tiếp xúc với H2SO4 đặc bị bỏng nặng Vì sử dụng axit sunfuric phải thận trọng Ứng dụng Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược phẩm, chế biến dầu mỏ Sản xuất axit sunfuric + H S O4 98 % +H2O O / xtV2 O5 ,500 C + O2  → SO3 2  → SO2 + → H2SO4.nSO3  → H2SO4 đặc FeS2 (hoặc S)  o o  Sản xuất SO2 : S + O2 t → SO2 o t + 11O2 → 2Fe2O3 + O2 2SO3 → + nSO3  H2SO4.nSO3 → H2SO4.nSO3 + H2O  (n+1)H2SO4 4FeS2  Sản xuất SO3 : 2SO2  Hấp thụ SO3 H2SO4 : H2SO4 + 8SO2 II MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT ION SUNFAT Muối sunfat: muối axit sunfuhiđric loại muối: – Muối trung hòa: muối sunfat (chứa ion SO 42–) Các muối sunfat tan trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 không tan – Muối axit: muối hiđrosunfat (chứa ion HSO4–) Nhận biết ion sunfat – Thuốc thử: dd chứa Ba2+ (BaCl2, Ba(OH)2 ) – Hiện tượng: kết tủa trắng BaSO4 không tan axit H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓trắng + 2HCl Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓trắng + 2NaCl CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC I TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Khái niệm Tốc độ phản ứng độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm đơn vị thời gian Ví dụ: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Ban đầu 0,012mol/l Sau 50giây 0,0101mol/l Hóa 10 / Năm học 20172018 37 Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Br2 50 giây: 0,012mol / l − 0,0101mol / l v= = 3,8.10 −5 mol /( l.s) 50s Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Nồng độ: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng Áp suất: Áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng chất khí Khi tăng áp suất, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tăng Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng Diện tích bề mặt: Đối với phản ứng chất rắn tham gia, tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng Chất xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng lại sau phản ứng kết thức II CÂN BẰNG HÓA HỌC Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch – Phản ứng chiều: phản ứng xảy theo chiều từ trái sang phải o t 2KClO → 2KCl + 3O – Phản ứng thuận nghịch: phản ứng xảy theo hai chiều trái ngược Cl2 + H2O Phaû n ứ ng thuậ n Phả n ứ ng nghòch HCl + HClO Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt – Phản ứng tỏa nhiệt: phản ứng kèm theo giải phóng lượng dạng nhiệt (H0) Cân hóa học: a Định nghĩa: Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch b Hằng số cân bằng: Xét phản ứng: aA + bB cC + dD [C]c [ D]d KC = [A]a [ B] b A, B, C, D a, b, c, d KC : chất khí chất tan dung dịch : hệ số cân : số cân (chỉ phụ thuộc nhiệt độ) Sự dịch chuyển cân hóa học: a Định nghĩa: di chuyển từ trạng thái cân sang trạng thái cân khác tác động yếu tố từ bên lên cân b Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học – Nồng độ (sự thêm bớt chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng) 38 GV Nguyễn Thị Ngọc Phương – Áp suất (chỉ ảnh hưởng đến hệ khí tổng số phân tử khí hai vế khác nhau) – Nhiệt độ (chỉ ảnh hưởng đến hệ tỏa nhiệt hay thu nhiệt) Nguyên lí chuyển dịch cân Lơ Sa–tơ–li–ê (H.L Le Chatelier): Một phản ứng thuận nghịch trạng thái cân chịu tác động từ bên biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ cân chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngồi Lưu ý: chất xúc tác làm cho cân thiết lập nhanh chóng Chất xúc tác khơng ảnh hưởng đến cân hóa học ... 1,6726 .10 −27 m e 9 ,109 4 .10 −31 = = , 0005446 hay = = 1836 m p 1,6726 .10 −27 me 9 ,109 4 .10 −31 m e 9 ,109 4 .10 −31 mn 1,6748 .10 −27 = = , 0005439 hay = = 1839 m n 1,6748 .10 − 27 me 9 ,109 4 .10 −31... 12.1,6748 .10 −27 + 11 9 ,109 4 .10 −31 = 3,8506 .10 −26 kg ân = mp + m n + m e = 11 1,6726 .10 m hạtnhân= mp + m n = 11 1,6726 .10 −27 + 12.1,6748 .10 −27 = 3,8496 .10 −26 kg m nguye tử mhạtnhân 3,8496 .10 −26... Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac 104 105 106 107 108 109 110 Họ Lantan Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Họ Actini Th Pa U Np Pu Am Cm
- Xem thêm -

Xem thêm: LT HOA VO CO 10 2017 2018, LT HOA VO CO 10 2017 2018, Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử này rất hoạt động vì chúng dễ thu thêm 1 electron  tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh., – Phương pháp tổng hợp : H2 + Cl2  2HCl

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay