LT HOA VO CO 10 2017 2018

38 82 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:55

... 1,6726 .10 −27 m e 9 ,109 4 .10 −31 = = , 0005446 hay = = 1836 m p 1,6726 .10 −27 me 9 ,109 4 .10 −31 m e 9 ,109 4 .10 −31 mn 1,6748 .10 −27 = = , 0005439 hay = = 1839 m n 1,6748 .10 − 27 me 9 ,109 4 .10 −31... 12.1,6748 .10 −27 + 11 9 ,109 4 .10 −31 = 3,8506 .10 −26 kg ân = mp + m n + m e = 11 1,6726 .10 m hạtnhân= mp + m n = 11 1,6726 .10 −27 + 12.1,6748 .10 −27 = 3,8496 .10 −26 kg m nguye tử mhạtnhân 3,8496 .10 −26... Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac 104 105 106 107 108 109 110 Họ Lantan Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Họ Actini Th Pa U Np Pu Am Cm
- Xem thêm -

Xem thêm: LT HOA VO CO 10 2017 2018, LT HOA VO CO 10 2017 2018, Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử này rất hoạt động vì chúng dễ thu thêm 1 electron  tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh., – Phương pháp tổng hợp : H2 + Cl2  2HCl

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay