Hoàn thiện chính sách marketing sản phẩm beer Lào tại Công ty Beer Lào nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

127 2 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ SONEYASITH KAYSONE HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM BEER LAO TẠI CƠNG TY BEER LAO NƯỚC CỘNG HỊA NHÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ SONEYASITH KAYSONE HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM BEER LAO TẠI CÔNG TY BEER LAO NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Thế Giới Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận vân trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả SONEYASITH KAYSONE MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠN BẢN 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Vị trí Marketing kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Marketing hỗn hợp (marketing mix) doanh nghiệp 10 1.2 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM 11 1.2.1 Phân tích mơi trường marketing 11 1.2.2 Định vị 20 1.2.3 Phân khúc thị trường khách hàng lựa chọn thị trường mục tiêu 21 1.2.4 Thiết kế sách marketing mix 23 Kết luận Chương 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BEER LÀO 33 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DONH TẠI CƠNG TY BEER LAO 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý ban ngành sản xuất công ty 36 2.1.3 Nguồn lực Công ty Beer Lao 42 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Beer Lao 45 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BEER LAO 48 2.2.1 Thực trạng môi trường marketing Công ty Beer Lao 48 2.2.2 Công tác nghiên cứu định vị thị trường 57 2.2.3 Công tác phân khúc khách hàng lựa chọn thị trường mục tiêu 59 2.2.4 Các sách marketing Cơng ty Beer Lao áp dụng thời gian qua 63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BEER LÀO 72 2.3.1 Những thành tựu 72 2.3.2 Nhược điểm 74 Kết luận Chương 76 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BEER LÀO 78 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Mục tiêu kinh doanh 78 3.1.2 Mục tiêu Marketing 79 3.1.3 Một số yếu tố tác động đến việc đề xuất giải pháp 80 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BEER LÀO 83 3.2.1 Chính sách sản phẩm 83 3.2.2 Chính sách giá 87 3.2.3 Chính sách phân phối 93 3.2.4 Chính sách xúc tiến 98 3.3 GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 102 3.4 KIẾN NGHỊ 104 3.4.1 Đối với Công ty Beer Lào 104 3.4.2 Đối với hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Lào 105 Kết luận Chương 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang hiệu 2.1 Lực lượng lao động Công ty qua năm 42 2.2 Sản lượng sản xuất qua năm 45 2.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 45 TNHH Beer Lao 2.4 Tỉ trọng khách hàng Công ty phân theo thu nhập 58 2.5 Ngân sách cổ động Cơng ty 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên hình Trang hiệu 1.1 Sơ đồ 4P 11 2.1 Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý Công ty Beer 67 Lao trực tiếp 2.2 Sơ đồ kênh phân phối Công ty Beer Lào 67 3.1 Phương hướng kênh phân phối Công ty Beer Lào 95 3.2 Tổ chức máy marketing 102 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày người tiêu dùng đứng trước tình trạng chủng loại sản phẩm có nhiều nhãn hiệu Các khách hàng lại có yêu cầu khác sản phẩm hay dịch vụ giá cả, bên cạnh đòi hỏi ngày cao chất lượng dịch vụ Đứng trước lựa chọn vô phong phú khách hàng bị hấp dẫn thứ hàng hóa có đáp ứng tốt nhu cầu mong đợi cá nhân thân khách hàng mua hàng vào nhận thức giá trị Marketing đời phát triển với kinh tế hàng hóa cạnh tranh Sự thành cơng thương hiệu phụ thuộc nhiều vào công tác marketing Thế nhưng, hàng tỷ la bị tiêu phí vào chương trình marketing hiệu quả, chương trình marketing hiệu khơng phải cần lên kế hoạch đầy đủ, thực thời điểm có nguồn hỗ trợ tài thuận lợi mà phải tuân theo quy luật marketing phù hợp Tuy nhiên với thị trường tiềm thu hút nhiều hãng bia tiếng giới thâm nhập vào thị trường Lào khiến cho thị trường bia ngày sôi động cạnh tranh gay gắt Xu hội nhập mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp Lào, bên cạnh mang lại khơng thách thức Trong xu đó, sản phẩm bia sản suất ngày nhiều, với việc đẩy mạnh sản xuất cơng tác cải tiến, phát triển sản phẩm mới, đưa mức giá phù hợp, quảng bá sản phẩm tiêu thụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu khách hàng Công ty Beer Lào trọng Do biến số Marketing sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp yếu tố giúp doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh thị trường Chính để sản phẩm beer Công ty ngày đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Cơng ty cần phải xây dựng sách Marketing hoạt động hiệu Nhận thấy tầm quan trọng sách marketing Cơng ty, tơi chọn đề tài “ Hồn thiện sách marketing sản phảm beer Lao Cơng ty Beer Lào” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng qt Qua phân tích đánh giá tình hình thực sách Marketing Cơng ty Beer Lào từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện sách Marketing nâng cao hoạt động kinh doanh Công ty Beer Lào  Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận chiến lược Marketing vai trò Marketing nói chung chiến lược sản xuất kinh doanh sản phẩm beer Công ty Beer Lào - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm beer Công ty Beer Lào thời gian qua - Dựa phân tích đánh giá thơng tin thu nhận được, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện sách Marketing Công ty Beer Lào Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động marketing sản phẩm công ty Beer Lao - Trung gian phân phối: đại lý cấp Công ty Beer Lào - Khách hàng tiêu dùng cuối cùng: khách hàng cá nhân sử dụng sản Công ty Beer Lào 105 - Công ty nên nghiên cứu nắm vững thị trường tiêu thụ để có sách biện pháp linh hoạt cơng tác dự trữ hàng hóa cho tránh hàng tồn kho lớn mà đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời cho khách hàng 3.4.2 Đối với hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Lào -Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm với nội dung thiết thực phát triển hiệp hội thúc đẩy lực sản xuất doanh nghiệp sản xuất bia nước, ngăn chặn tượng cạnh tranh không lành mạnh - Cần thông tin đầy đủ kịp thời tình hình biến động thị trường nước giới, sách nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngành bia rượu - Cần mở rộng nội dung thông tin, đặc biệt số liệu thống kê, tình hình tài doanh nghiệp - Tác động với quyền địa phương, quan nhà nước để tạo điều kiện cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho thành viên hiệp hội - Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh công ty bia rượu, nước thị trường khác Kết luận Chương Dựa sở lý luận chương nghiên cứu trực trạng sách marketing mix Cơng ty Beer Lào Tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp sản phẩm, giá, kênh phân phối, hoạt động xúc tiến chiêu thị số giải pháp bổ trợ để thực thi sách Với thời gian hạn nguồn lực hạn chế mong rảng giải pháp tác giả chương ứng dụng góp phần phát triển hoạt động marketing phát triển kinh doanh cho Công ty 106 KẾT LUẬN Thực đề tài: “Hoàn thiện sách marketing sản phảm beer Lao Cơng ty Beer Lào”, rút số kết luận sau đây: Các yếu tố Marketing có vai trò vơ quan trọng việc định hướng hoạt động kinh doanh Beer Lào, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Qua trình nghiên cứu đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Công ty thời gian qua, ta nhận thấy công ty chưa đạt kết sau: - Mặc dù, Cơng ty có bề dày hoạt động lâu năm lĩnh vực marketing nhiều hạn chế Thứ đội ngũ cán marketing cơng ty số lượng Thứ hai công tác nghiên cứu khách hàng chưa khảo sát cách khoa học thường xuyên nên chưa khai thác vận dụng tối đa hội từ thị trường để nâng cao khả cạnh tranh thị trường - Từ Lào trở thành thành viên WTO, tương lai có đối thủ mạnh từ nước người thâm nhập vào nước ta cạnh tranh, điều dẫn đến sản phẩm Beer Lào có nguy dần ưu cạnh tranh Vấn đề đặt Công ty cần phải có sách kinh doanh phù hợp để trì khách hàng truyền thống khai thác, mở rộng thị trường tiềm - Trên sở vấn đề tồn sách marketing công ty, đưa giải pháp hồn thiện sách marketing quan trọng mà Cơng ty cần thực nhằm hồn thiện sách marketing Cơng ty, góp phần giúp đạt mục tiêu kinh doanh tới Đó nhóm giải pháp để hồn thiện sách sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến 107 Những vấn đề nghiên cứu xây dựng đề tài không đánh giá hết tất nỗ lực marketing mà công ty theo đuổi Do giới hạn thời gian trình độ, tác giả hy vọng thông qua kết thực đề tài đóng góp phần cho Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Al Ries Jack Trout (2008), Position [2] Lê Thế Giới (2006), Nghiên cứu Marketing lý thuyết ứng dụng, Nhà xuất thống kê [3] Lê Văn Long (2014), Xây Dựng Chiến Lược Marketing Nhằm Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội, Luận văn thạc sĩ, Đại Học Kinh Tế HCM [4] Ngô Minh Long (2014), Xây dựng số giải pháp hồn thiện chương trình quảng cáo khuyến cho công ty bánh kẹo Hải Hà, Luận văn thạc sĩ [5] McCarthy E.J (2006), Nghiên cứu marketing [6] Bùi Thành Nam (2014), Hoàn thiện chiến lược phát triển sản phẩm Công ty Bia Huế, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Huế [7] Philip Kotler (2007), Quản trị Marketing, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [8] Philip Kotler (2013), Quản trị marketing, Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội [9] Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa học Marketing, NXB Đại học Quốc gia TP HCM [10] Philip Kotler (2013), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Tp HCM [11] Công ty Beer Lào, Các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh phòng ban chức năm 2012-2016 [12] Thống kế trung tâm thống kê quốc gia, NXB Giáo dục [13] Chiến lược kinh doanh từ 2015-2025 Công ty Beer Lao ... lý luận sách marketing sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing sản phẩm Công Ty Beer Lào Chương 3: Những giải pháp hồn thiện sách marketing sản phẩm Công Ty Beer Lào CHƯƠNG... GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BEER LÀO 83 3.2.1 Chính sách sản phẩm 83 3.2.2 Chính sách giá 87 3.2.3 Chính sách phân phối ... Marketing vai trò Marketing nói chung chiến lược sản xuất kinh doanh sản phẩm beer Công ty Beer Lào - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm beer Công ty Beer Lào thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách marketing sản phẩm beer Lào tại Công ty Beer Lào nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Hoàn thiện chính sách marketing sản phẩm beer Lào tại Công ty Beer Lào nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay