taodem Mở arcmap, add CC_line

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:38

Mở arcmap, add CC_line (đường bình độ) CC_ddc (điểm độ cao) vào Bước 1:chuyển từ đường thành điểm: Data management tools>features> feature vertices to points: Lệnh chuyển từ đường thành điểm File kết CC_lỉne_pot Bước 2: Gộp file CC_lỉne_pot với file CC_DDC file kết đặt tên CC_GOP Dung lệnh Data management tools>general>merge để gộp điểm Bước 3: Tạo DEM Sau gộp mở công cụ 3D analys, nhập tham số nội suy DEM , xác định độ rộng không gian độ phân giải DEM, Nhãn extent chọn same as layer”CC_GOP” Nhãn cell size chọn”as specified below”, cell size 30m Sauk hi dã nhập xong thong số ta tạo DEM: Phải chọn trường chứa giá trị độ cao, trường VAL ... đặt tên CC_GOP Dung lệnh Data management tools>general>merge để gộp điểm Bước 3: Tạo DEM Sau gộp mở cơng cụ 3D analys, nhập tham số nội suy DEM , xác định độ rộng không gian độ phân giải DEM, Nhãn
- Xem thêm -

Xem thêm: taodem Mở arcmap, add CC_line, taodem Mở arcmap, add CC_line

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay