TÀI LIÊU HƯỚNG dẫn THỰC tập tốt NGHIỆP và làm KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP

16 9 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:37

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp MỤC ĐÍCH, U CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mục đích việc thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Sinh viên vận dụng kiến thức kỹ học để nghiên cứu, phân tích giải vấn đề cụ thể lĩnh vực ngành/ chun ngành đào tạo • Sinh viên tìm hiểu yêu cầu môi trường làm việc lĩnh vực thực tập để chủ động thích nghi sau tốt nghiệp • Sản phẩm q trình thực tập làm khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm, khả thực tế sinh viên học hỏi được, cách nhìn nhận phân tích vấn đề, cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế, sinh viên trình bày Báo cáo thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp Chú ý Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp minh chứng cụ thể cho lực sinh viên vấn tuyển dụng Yêu cầu q trình thực tập tốt nghiệp • Sinh viên tham gia tìm hiểu tình hình thực tế doanh nghiệp, cần đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thời gian thực tập, yêu cầu, đòi hỏi khác doanh nghiệp • Sinh viên cần biết cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế, biết cách nhận diện phân tích vấn đề • Sinh viên cần nắm bắt kỹ nghề nghiệp, học hỏi từ kinh nghiệm nhân viên • Sinh viên liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để đảm bảo định hướng tìm hiểu thực tế việc làm Báo cáo thực tập không bị sai lệch khỏi mục tiêu yêu cầu ban đầu u cầu q trình làm khóa luận tốt nghiệp • Sinh viên liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để trao đổi định hướng khóa luận, đồng thời đảm bảo trình nghiên cứu việc viết Khóa luận tốt nghiệp khơng bị sai lệch khỏi mục tiêu yêu cầu ban đầu • Trong trình làm khóa luận sinh viên nên lấy ý kiến công ty định hướng, nội dung nghiên cứu giải pháp đề xuất Khóa luận tốt nghiệp Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp • Hình thức: trình bày theo hướng dẫn phần phụ lục Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Nội dung: nội dung Báo cáo thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp thể nghiên cứu ứng dụng, sinh viên vận dụng lý thuyết học để giải vấn đề cụ thể đơn vị thực tập • • • Nội dung Báo cáo thực tập bao gồm: - Chủ đề tìm hiểu - Phân tích trạng - Phân tích nguyên nhân, định hướng giải Nội dung Khóa luận tốt nghiệp bao gồm: - Vấn đề giải - Lý thuyết vận dụng - Phương pháp nghiên cứu - Phân tích trạng - Đề xuất giải pháp giải vấn đề Xác nhận nhận xét đơn vị thực tập - Đối với sinh viên thực Báo cáo thực tập: sinh viên thực tập tổ chức, doanh nghiệp, sau hoàn thành Báo cáo thực tập phải lấy nhận xét đơn vị thực tập số liệu sử dụng báo cáo, thái độ thời gian thực tập đơn vị - Đối với sinh viên thực Khóa luận tốt nghiệp: sinh viên khơng cần có nhận xét đơn vị thực tập, phải đồng ý giảng viên hướng dẫn Ban Điều hành CTĐTĐB trước thực đề tài Sinh viên phải đính kèm bảng câu hỏi, bảng khảo sát, nguồn số liệu… vào Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp phần Phụ lục • Vấn đề đạo văn - Nghiêm cấm sinh viên chép người khác Trong trường hợp phát sinh viên đạo văn, Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đương nhiên bị điểm không (0) - Trong viết bài, sinh viên tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác phải trích dẫn đầy đủ tên tác giả, tên tài liệu tham khảo… theo quy định mặt học thuật Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp QUY TRÌNH THỰC TẬP LÀM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Bước 1: Chuẩn bị • Sinh viên liên hệ tìm nơi thực tập • Sinh viên đăng ký nhận giấy giới thiệu thực tập văn phòng khoa • Sinh viên tìm hiểu thơng tin sơ cơng ty (thơng qua website giới thiệu) • Sinh viên tìm hiểu tham khảo số tài liệu để suy nghĩ chủ đề dự định làm Bước 2: Khảo sát sơ địa điểm thực tập • Sinh viên tiến hành tiếp xúc, thăm dò, khảo sát để tìm hiểu tổng quan cơng ty nơi thực tập • Trong lần tiếp xúc đầu tiên, sinh viên cần nhận biết, khảo sát chủ đề thích hợp để chọn làm báo cáo Cần cố gắng nắm bắt vấn đề doanh nghiệp, vấn nhờ tư vấn nhân viên, nhà quản trị công ty để nắm bắt vấn đề nên nghiên cứu tìm hiểu cơng ty Bước 3: Chọn chủ đề cho Báo cáo thực tập • Dựa tình hình thực tiễn cơng ty, dựa vào sở trường, định hướng cá nhân mà sinh viên chọn chủ đề tiến hành thực tập • Khi chọn chủ đề nghiên cứu, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm đề tài phù hợp với khả năng, sở thích phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, nơi sinh viên thực tập • Trong trình chọn chủ đề, sinh viên cần tham khảo từ nhiều nguồn như: khóa luận thư viện, vấn đề doanh nghiệp Bước 4: Lập đề cương Báo cáo thực tập • Sau xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên phác thảo đề cương, trao đổi với giảng viên hướng dẫn • Trong q trình lập đề cương, sinh viên cần tiến hành tham khảo nhiều tài liệu, nguồn liệu có liên quan đến đề tài Cần trao đổi với nhân viên công ty định hướng, mục tiêu, nội dung dự định tìm hiểu, thu thập số liệu nghiên cứu • Chú ý: đề cương giúp cho sinh viên giảng viên hướng dẫn hình dung tồn nội dung Báo cáo thực tập để đánh giá nội dung có hợp lý khơng có liên quan đến đề tài nghiên cứu khơng Vì vậy, sinh viên viết đề cương chi tiết tốt, Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp viết thảo dễ, nhanh bị chệch hướng Đề cương thiết phải có chấp nhận giảng viên hướng dẫn sinh viên thực bước tiếp theo; giảng viên chưa chấp nhận sinh viên phải sửa hay viết lại đề cương theo yêu cầu giảng viên hướng dẫn Bước 5: Quá trình thực tập viết thảo Báo cáo thực tập • Sinh viên cần tham gia đầy đủ buổi hướng dẫn nhân viên cơng ty thường xun có mặt cơng ty để tìm kiếm số liệu đầy đủ cho báo cáo, học hỏi kinh nghiệm thực tế nhân viên lĩnh vực đăng ký tham gia viết báo cáo Trên sở số liệu, kinh nghiệm thu nhận được, sinh viên tiến hành viết thảo • Sinh viên cần thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi thông tin, đồng thời để có hỗ trợ giảng viên viết thảo báo cáo thực tập Bước 6: Hoàn chỉnh, nộp báo cáo Sau hồn thành thảo, sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc nhận xét Sau đó, sinh viên in ra, lấy xác nhận đơn vị thực tập nộp theo thời gian quy định chương trình Nếu sinh viên khơng đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo quy định thi tốt nghiệp với môn sở môn chuyên ngành Nếu sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo quy định tiếp tục tiến hành Bước Bước 7: Lập đề cương Khóa luận • Sinh viên tiến hành trao đổi với giảng viên hướng dẫn để phát triển báo cáo thực tập thành khóa luận tốt nghiệp • Sinh viên xem xét lại thực trạng tình hình nhận diện lại vấn đề (đã trình bày báo cáo thực tập), từ xác định tên đề tài, lập đề cương cho khóa luận tốt nghiệp Bước 8: Viết thảo Khóa luận tốt nghiệp • Sau giảng viên hướng dẫn chấp nhận đề cương, sinh viên tiến hành viết thảo khóa luận tốt nghiệp • Sinh viên tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp tìm hiểu xem mặt sở lý luận, nhà khoa học bàn luận vấn đề có liên quan đến vấn đề đề tài, nghiên cứu trước nghiên cứu đề tài họ làm nào… Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Sinh viên tiến hành ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ ghi nhận khác biệt, đánh giá khác biệt Hoặc nghiên cứu đưa giải pháp cụ thể cho vấn đề, để cải thiện giải tồn trạng • Trong suốt q trình làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên lấy ý kiến nhân viên, nhà quản trị công ty kết nghiên cứu Khóa luận đưa đánh giá vào Khóa luận Khóa luận có giá trị cao • Chú ý: Các nội dung trình bày Khóa luận tốt nghiệp, bao gồm phần phân tích tình hình thực tế, phần sở lý luận, giải pháp đề xuất phải có liên quan chặt chẽ với để đảm bảo tính qn tồn viết Sau đó, dựa sở lý luận sở thực tiễn nghiên cứu được, sinh viên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực tế đề tài nghiên cứu phân tích, chứng minh luận điểm nghiên cứu đặt Cuối cùng, sở phân tích tình hình thực tế, sinh viên đề xuất giải pháp để cải thiện giải tồn trạng Bước 9: Hoàn chỉnh nộp Khóa luận tốt nghiệp Sau hồn thành, sinh viên trình thảo Khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn đọc nhận xét Sau sinh viên in ra, nộp bìa mềm chờ lịch bảo vệ khóa luận trước hội đồng Chú ý: Trong q trình làm Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn theo thời gian biểu giảng viên hướng dẫn đưa để đảm bảo việc nghiên cứu thời hạn không bị lệch hướng so với đề tài chọn Nếu sinh viên không liên hệ giảng viên hướng dẫn suốt trình thực hiện, giảng viên có quyền từ chối khơng nhận giảng viên hướng dẫn Khi Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đương nhiên bị điểm không (0) Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp KẾ HOẠCH THỰC TẬP LÀM KHÓA LUẬN Sinh viên thực tập làm báo cáo thực tập thực tuần Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tuần Lịch trình Chuẩn bị • • Trách nhiệm SV Khảo sát doanh nghiệp Trách nhiệm GV • Trao đổi hướng Liên lạc với giảng viên hướng dẫn, bàn dẫn cách thức thực thảo để xác định đề tài khóa luận viết đề Tuần thứ Tuần thứ • cương Thực tập doanh nghiệp • Nộp đề cương cho giảng viên • Chuẩn bị tài liệu để viết phần mở đầu, • • chương Thực tập doanh nghiệp Nghiên cứu tài liệu, trao đổi với giáo viên, nộp phần mở đầu, chương Thực tập doanh nghiệp Tuần thứ • Tuần thứ • • Sửa lại chương 1, viết phác thảo chương Thực tập doanh nghiệp • Nộp chương 2, viết phác thảo chương • Trao đổi với sinh viên • Sửa đề cương • Trả đề cương • Trao đổi phần • mở đầu, chương Trả phần mở đầu, • chương Trả kết chỉnh sửa phần mở đầu, chương 1, chương • Tuần thứ • Thực tập doanh nghiệp • Tuần thứ • • Sửa chương 2, nộp chương Thực tập doanh nghiệp • • Sửa chương 3, nộp phần kết luận • Lấy ý kiến doanh nghiệp báo cáo, tổng Tuần thứ hợp góp ý doanh nghiệp sửa lại báo Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp Trao đổi chương Trả chương Trả chương 3, kết luận • Trao đổi chương cáo Tuần thứ • • Trao đổi với giáo viên toàn báo cáo Nộp báo cáo thực tập Tuần thứ • Gặp giảng viên trao đổi hướng đề tài, • nộp đề cương Tuần thứ 10 • Viết nộp chương 1, Trao đổi hướng dẫn cách thức thực • Sửa đề cương Trả đề cương • Tuần thứ 11 Tuần thứ 12 • • • Trao đổi chương 1, Viết nộp chương • Viết nộp chương (nếu có), phần • • Trao đổi chương Trả chương kết luận Nộp vào trao đổi tồn đề tài • Trao đổi tồn Lấy ý kiến góp ý doanh nghiệp để tiếp Trả chương 1, đề tài tục chỉnh sửa đề tài Tuần thứ 13 • Chỉnh sửa nộp khóa luận chờ bảo vệ Tuần thứ 14 • Tuần dự trữ Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Trao đổi với sinh viên LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP HOẶC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tùy theo lực, sở thích cá nhân điều kiện nơi thực tập, sinh viên lựa chọn lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm đề tài khóa luận Những lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: • Chun ngành Tài chính:  Phân tích tình hình tài doanh nghiệp  Tạo lập huy động vốn  Đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp  Quản trị vốn cố định, vốn lưu động  Lập kế hoạch ngân sách vốn doanh nghiệp  Phân tích thẩm định dự án đầu tư  Vấn đề đầu tư ngắn hạn dài hạn doanh nghiệp… • Chuyên ngành Ngân hàng:  Huy động vốn tình hình  Phân tích thẩm định hồ sơ vay ngắn hạn  Phân tích thẩm định hồ sơ vay trung dài hạn  Mở rộng phát triển công cụ tài trợ xuất nhập (bao tốn, chiết khấu, thuế… ngân hàng)  Phân tích tình hình thực phương thức tốn quốc tế  Phân tích tình hình thực giao dịch kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng bất động sản  Phân tích tình hình hoạt động quỹ đầu tư cơng ty quản lý quỹ • Ngồi chủ đề nêu trên, chủ đề khác như: Nhân lực, Chiến lược, Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp… xem xét Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp Chú ý: Đây số chủ đề gợi ý cho sinh viên việc đề xuất hướng đề tài, sinh viên không bắt buộc phải lựa chọn số chủ đề mà mở rộng nhiều chủ đề khác Khi lựa chọn chủ đề, sinh viên nên vào nhu cầu , tình hình thực tế doanh nghiệp KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Một khóa luận tốt nghiệp (tuy nhiên khơng bắt buộc) có kết cấu sau: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn lĩnh vực chủ đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Phương pháp áp dụng báo cáo giới hạn phạm vi báo cáo Kết cấu báo cáo thực tập (Phần mở đầu nên trình bày khoảng 2-3 trang) CHƯƠNG TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển doanh nghiệp 1.2 Nhiệm vụ, chức định hướng phát triển doanh nghiệp 1.3 Giới thiệu cơng nghệ sản xuất sản phẩm q trình hoạt động 1.4 Giới thiệu cấu tổ chức nhân doanh nghiệp 1.5 Các kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời gian gần (ít năm) (Chương nên trình bày khoảng 9-12 trang) CHƯƠNG PHÂN TÍCH VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương đánh giá tình hình thực tế chủ đề nghiên cứu doanh nghiệp cụ thể Nêu mặt mạnh, yếu vấn đề nghiên cứu, lý giải nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng/ suy thối tình hình kinh doanh vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu (Chương nên trình bày khoảng 10-15 trang) CHƯƠNG NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ Chương bao gồm nội dung sau: - So sánh khác biệt tình hình thực tiễn doanh nghiệp thực tập so với lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu (chú ý không nêu lại lý thuyết) Nêu học rút từ việc phân tích nói Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình thực tế Các giải pháp cần cụ thể, tránh giải pháp chung chung không rõ ràng, giải pháp mang tính lý thuyết (Chương nên trình bày khoảng 5-8 trang) PHẦN KẾT LUẬN Viết kết luận tóm tắt lại tìm hiểu được, nêu điểm bật, mở hướng phát triển thành khóa luận tốt nghiệp (Phần kết luận nên trình bày trang) Chú ý: Tên chương thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu nội dung cụ thể báo cáo Kết cấu gợi ý không bắt buộc cho báo cáo thực tập.Báo cáo thực tập trình bày tối đa 40 trang Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp KẾT CẤU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Một khóa luận tốt nghiệp nên (tuy nhiên khơng bắt buộc) có phần sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu • Mơ tả bối cảnh chung vấn đề nghiên cứu • Mơ tả vấn đề nghiên cứu – thường vấn đề tồn lý thuyết thực tế quan sát, trạng kỳ vọng đơn vị… dựa sở quan sát thực tế quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hay báo cáo đơn vị thực tập liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 1.2 Lý chọn đề tài • Lý chọn đề tài thường dựa trên: ý nghĩa, tầm quan trọng hay kết đóng góp giải vấn đề Chú ý phần cần nêu rõ tên đề tài Khóa luận 1.3 Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu phát biểu ngắn gọn rõ ràng thể mục tiêu cụ thể người viết để giải vấn đề nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu sở để lựa chọn: + Lý thuyết sử dụng phần sở lý luận + Nguồn số liệu phương pháp nghiên cứu + Đề xuất giải pháp giải vấn đề Lưu ý: Mục tiêu nghiên cứu thể dạng câu hỏi thường gọi câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trình bày tóm tắt • Nguồn số liệu sử dụng • Phương pháp sử dụng để thu thập số liệu liệu trình phân tích • Các cơng cụ thống kê sử dụng để phân tích số liệu 1.5 Phạm vi nghiên cứu Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Căn vào yêu cầu học phần thực tập tốt nghiệp báo cáo thực tập tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp, sinh viên trình bày giới hạn phạm vi đề tài thực quy mô, không gian thời gian nguồn số liệu vấn đề nghiên cứu • Một sai lầm phổ biến vấn đề nghiên cứu có phạm vi rộng (hoặc không xác định giới hạn) đó, khơng tìm nguồn lực phù hợp để thực nghiên cứu 1.6 Kết cấu khóa luận Trình bày đề mục Khóa luận tốt nghiệp (Chương nên trình bày khoảng 5-7 trang) CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận chung • Trình bày đọng lý thuyết liên quan đến vấn đề cần giải Sinh viên cần tránh trường hợp liệt kê lý thuyết không sử dụng phân tích trạng đề xuất giải pháp • Khi viết phần sở lý luận, sinh viên khơng tóm tắt lý thuyết mà cần phải có nhận xét lý thuyết sử dụng để giải vấn đề luận văn • Sinh viên cần tham khảo phần hướng dẫn trích dẫn để tránh trường hợp đạo văn 2.2 Các nghiên cứu thực liên quan đến đề tài Sinh viên cần tham khảo nguồn tài liệu, luận văn, luận án có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài Thực việc mang lại lợi ích sau: • Cung cấp khung khái niệm, lý thuyết cho người đọc hiểu rõ câu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu • Trình bày nhận biết sinh viên đa dạng độ rộng lý thuyết phạm vi nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài • Phương pháp nghiên cứu phương pháp sinh viên sử dụng để giải mục tiêu đề tài, bao gồm việc thu thập số liệu sơ cấp để thực đề tài nghiên cứu, tổ chức họp nhóm với nhân viên, chuyên gia để đánh giá vấn đề • Đối với phương pháp sử dụng để thu thập số kiệu sơ cấp, sinh viên cần trình bày nội dung bản: thiết kế nghiên cứu, mẫu phương pháp chọn mẫu, thang đo công cụ thu thập số liệu, phương pháp phân tích số liệu Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp (Chương nên trình bày khoảng 10-15 trang) CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG Chương đánh giá tình hình thực tế doanh nghiệp, trình bày vấn đề cần giải Đây kết kế thừa từ báo cáo thực tập Cần tập trung nêu bật mặt mạnh, yếu vấn đề nghiên cứu, lý giải nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu Sinh viên thực phân tích đối tượng nghiện cứu, tập trung vào nghiên cứu chất, nguyên nhân vấn đề nghiên cứu không mô tả dấu hiệu (chung chung) vấn đề Ở đây, sinh viên cần ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ ghi nhận khác biệt, đánh giá khác biệt (Chương nên trình bày khoảng 10-15 trang) CHƯƠNG GIẢI PHÁP Tùy thuộc vào mục tiêu nội dung khóa luận mà có chương không Chương nhằm ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để đề xuất giải pháp cải thiện tình hình thực tế Các giải pháp cần cụ thể, định lượng được, đánh giá tiêu cụ thể, tránh giải pháp chung chung không rõ ràng, giải pháp mang tính lý thuyết (Chương nên trình bày khoảng 7-12 trang) PHẦN KẾT LUẬN Phần nêu số kiến nghị để thực giải pháp nêu đề tài (nếu có) Ngồi ra, phần viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt khóa luận làm được, đóng góp khóa luận) mở vấn đề (những hướng nghiên cứu tiếp tục để phát triển vấn đề) (Phần kết luận nên trình bày khoảng 1-2 trang) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Người viết liệt kê tài liệu đọc trích dẫn liên quan đến đề tài nghiên cứu trình viết đề cương thực tập PHỤ LỤC Chú ý: Tên chương thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu nội dung cụ thể khóa luận Kết cấu gợi ý không bắt buộc cho khóa luận Khóa luận trình bày tối đa 50 trang Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP Yêu cầu để nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: • Liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn theo lịch hẹn theo tiến độ, thực yêu cầu giảng viên hướng dẫn nội dung báo cáo • Có đánh giá nhận xét tốt từ đơn vị thực tập Tiêu chí đánh giá Điểm Hình thức trình bày theo hướng dẫn Khoa, khơng có lỗi tả văn bản, hình ảnh bảng biểu rõ ràng Văn phong sáng, khơng có câu tối nghĩa, số trang tối đa 40 trang Phần mở đầu: nêu lý chọn chủ đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu báo cáo thực tập (mỗi nội dung tương ứng với 0,5 điểm) Chương 1: đạt yêu cầu giới thiệu tổng quan doanh nghiệp, bao gồm nội dung: giới thiệu trình hình thành phát triển doanh nghiệp, nhiệm vụ - chức - định hướng phát triển, công nghệ sản xuất sản phẩm q trình hoạt động chính, cấu tổ chức nhân doanh nghiệp, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (mỗi nội dung tương ứng với 0,5 điểm) Chương 2: phân tích chun sâu lĩnh vực chun mơn Cần đạt yêu cầu: nêu mặt mạnh, yếu vấn đề nghiên cứu, lý giải nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng / suy thối tình hình kinh doanh vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu Chương 3: so sánh thực tiễn lý thuyết học trường, nêu khác biệt, định hình số giải pháp cải thiện tình hình Phần kết luận: nêu tóm tắt báo cáo thực tập, nêu tìm hiểu học hỏi trình thực tập Tổng điểm Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp 10 THANG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN Yêu cầu để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn theo lịch hẹn theo tiến độ giảng viên đề ra, thực yêu cầu giảng viên hướng dẫn nội dung khóa luận Chất Tiêu chí đánh giá Hình thức trình bày theo hướng dẫn quy định, khơng có lỗi tả lượng văn bản, hình ảnh bảng biểu rõ ràng Văn phong sáng, khơng có câu tối nghĩa, số trang tối đa 50 trang Chương : đáp ứng yêu cầu giới thiệu khóa luận quy định tốt nghiệp Chương 2: nêu sở lý luận vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu Điểm 0,5 khóa luận Bảo vệ khóa luận liên quan đến vấn đề, phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Chương 3: ứng dụng lý thuyết vào giải vấn đề thực tiễn Chương 4: nêu giải pháp phù hợp có đề xuất, kiến nghị phù 2-3 hợp có liên quan với phần lý thuyết phần thực trạng Phần kết luận: đóng góp khóa luận, hướng nghiên cứu xa Cộng Trình bày: thời gian, nêu vắn tắt toàn đề tài, làm slide đẹp, rõ ràng Trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi hội đồng Cộng Tổng điểm 0,5 10 Chú ý: Khóa luận khơng có chương chấm theo thang điểm tối đa cho chương điểm, khóa luận có chương chấm theo thang tối đa cho chương điểm Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp ... nghiệp Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đương nhiên bị điểm không (0) Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN Sinh viên thực tập làm báo cáo thực tập thực tuần... cứu Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt nghiệp • Căn vào yêu cầu học phần thực tập tốt nghiệp báo cáo thực tập tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp, sinh viên trình bày giới hạn phạm vi đề tài thực. .. định hướng, nội dung nghiên cứu giải pháp đề xuất Khóa luận tốt nghiệp Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp • Hình thức: trình bày theo hướng dẫn phần phụ lục Hướng dẫn thực tập làm khóa luận tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIÊU HƯỚNG dẫn THỰC tập tốt NGHIỆP và làm KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP, TÀI LIÊU HƯỚNG dẫn THỰC tập tốt NGHIỆP và làm KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay