Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập

8 30 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:33

Phần NỘI DUNG CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường Nghệ An, thành lập ngày 25 tháng năm 2009 hình thành phát triển từ nhu cầu cần thiết quản lí nhà n ước d ựa vào sau: Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005; Căn Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ Môi trường; Căn Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ Môi trường; Căn Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 Chính phủ quy định tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước; Căn Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức đơn vị nghiệp nhà nước; Căn Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2007 liên Tài nguyên Môi trường - Nội v ụ h ướng dẫn thực số điều Nghị định số 81/2007/NĐ-CP Căn Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 UBND tỉnh Nghệ An việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức máy cán bộ, công chức, viên ch ức; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi tr ường Tờ trình số 3218/TTr-TNMT ngày 01 tháng 12 năm 2008 Giám đ ốc Sở N ội v ụ Tờ trình số 461/TTr-SNV ngày 08 tháng 12 năm 2008 Từ Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An thành lập hoạt động 1.1.2 cấu tổ chức 1.1.2.1 cấu tổ chức máy - Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng, - Phó Chi c ục tr ưởng Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trước Pháp luật hoạt động Chi cục Bảo vệ mơi trường Phó Chi c ục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng lĩnh v ực đ ược phân công Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng Phó Chi cục trưởng thực theo quy định hành UBND tỉnh v ề phân công, phân cấp quản lý tổ chức máy cán bộ, công ch ức, viên ch ức - Các phòng chun mơn: + Phòng Tổng hợp; + Phòng Thẩm định Đánh giá tác động mơi trường; + Phòng Kiểm sốt nhiễm; 1.1.2.2 Biên chế Chi cục Bảo vệ Mơi trường 18 biên chế Năm 2009 bố trí 15 biên chế (trong điều chuyển từ phòng chun mơn Sở Tài ngun Môi trường sang người, tiếp nhận người) Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị hợp đồng lao động theo hình thức hợp đồng công việc Việc tiếp nhận, tuyển dụng thực theo quy định hành Trong đối tượng tuyển dụng vào ch ức danh chuyên môn ph ải t ốt nghiệp đại học, chuyên ngành ngành liên quan 1.1.3 Chức Chi cục Bảo vệ Môi trường 1.1.3.1 Chức Chi Cục Bảo Vệ môi trường tỉnh NghệAn Theo khoản điều định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009, chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ngh ệ An:tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường ban hành theo thẩm quyền trình cấp thẩm quyền ban hành, phê ệt văn pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi tr ường địa bàn tỉnh tổ chức thực văn pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường c quan nhà nước Trung ương, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên môi tr ường phê duyệt ban hành Theo điều chương 1trong Quy chế làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐBVMT ngày 26 tháng02 năm 2014 Chi c ục tr ưởng Chi c ục B ảo v ệ mơi trường chức Chi cục: - Chi cục chức giúp Sở Tài nguyên Môi tr ường, Ủy ban nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước lĩnh v ực mơi trường phạm vi tồn tỉnh - Chi cục chủ trì phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh để đạo, h ướng d ẫn thực nhiệm vụ quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường Tổng cục Môi trường giao - Chi cục chủ trì tổ chức, triển khai thực đề án, dự án bảo v ệ môi trường UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường T c ục Mơi trường giao 1.1.3.2 Chức phòng kiểm sốt nhiễm Theo khoản điều Chương 2trong Quy chế làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, ban hành kèm theo Quy ết đ ịnh số: 08/QĐ-BVMT ngày 26 tháng02 năm 2014 Chi c ục tr ưởng Chi c ục Bảo vệ mơi trường chức phòng Kiểm sốt nhiễm: - Tổ chức thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hoạt động liên quan đến bảo vệ môi tr ường c c s sản xuất kinh doanh; - Đánh giá, cảnh báo dự báo nguy cố môi trường đ ịa bàn tỉnh; điều tra, phát xác định khu vực bị ô nhiễm môi tr ường, đề xuất biện pháp ngăn ngừa, khắc phục nhiễm, suy thối ph ục h ồi môi trường; thống kê, lưu giữ thông tin môi trường; quản lý cung cấp thông tin, liệu môi trường - Phân loại lập danh sách sở gây ô nhiễm môi tr ường c ần phải xử lý; xác nhận sở xử lý triệt để ô nhiễm môi trường; kiến ngh ị xử lý sở gây ô nhiễm môi trường; - Đánh giá công nhận sở sản xuất, dịch vụ sản ph ẩm thân thiện với môi trường; - Điều tra, thống kê nguồn thải, loại chất thải lượng phát thải; đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; - Lập Báo cáo trạng môi trường tỉnh 05(năm) năm m ột l ần; lập báo cáo trạng môi trường theo chuyên đề hàng năm; - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ quan trắc đánh giá chất lượng môi trường địa bàn tỉnh - Kiểm tra, thẩm định thông báo loại phí bảo vệ mơi trường, phí nước thải công nghiệp; - Xây dựng tổ chức thực dự án xử lý, cải tạo ph ục h ồi môi trường, điểm ô nhiễm môi trường hóa ch ất bảo v ệ th ực v ật tồn lưu theo nội dung kế hoạch kinh phí đ ược phê ệt; Ti ến hành lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm di d ời h ộ dân, cơng trình cơng cộng nằm điểm ô nhiễm đến n an tồn ch ưa điều kiện xử lý triệt để; - Hàng năm, điều tra bổ sung, xác định mức độ, phạm vi ô nhi ễm điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng h ợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung k ế hoạch; - Thực nhiệm vụ khác Chi Cục trưởng giao - Tham mưu công tác thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường đối v ới hoạt đ ộng khai thác khoáng sản - Tham mưu cơng tác cấp giấy xác nhận hồn thành x lý ô nhi ễm triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính ph ủ 1.1.3.3 Chức phòng thẩm định đánh giá tác động mơi trường Thơng báo phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật Tham mưu công tác tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác đ ộng môi trường dự án đầu tư, đề án bảo vệ môi trường đối v ới c s khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thẩm định công trình xử lý mơi tr ường theo nội dung nêu báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định để cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập phế liệu Hướng dẫn quy trình thẩm định cấp giấy phép cam kết bảo v ệ môi trường, đề án bảo vệ mơi trường Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực quy đ ịnh tiêu chu ẩn, quy chuẩn môi trường quốc gia hoạt động s ản xuất, kinh doanh, dịch vụ Kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác đ ộng môi tr ường, ki ểm tra theo nội dung đề án bảo vệ môi trường, nhập phế li ệu làm nguyên li ệu sản xuất Thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Phối hợp thực công tác bảo tồn khai thác bền v ững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học Tham mưu công tác thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng s ản; Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng giao 1.1.3.4 Chức phòng Tổng hợp Trực tiếp giúp Chi cục trưởng theo dõi tổng hợp tình hình, đạo, quản lý, tổ chức điều hành toàn hoạt động Chi c ục đ ể th ực hi ện hoàn thành tốt nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường Tổng cục Mơi trường giao Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động nghiệp quản lý môi trường Chi cục; tham mưu tổ chức thực kế hoạch sau phê ệt quản lý đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, công nghệ Chi cục chủ trì Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục; đề xu ất Chi c ục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, b ố trí sử dụng cán theo quy định hành; hướng dẫn xây dựng chức danh công chức phòng thuộc Chi cục; quản lý hồ cán bộ, công ch ức, viên ch ức theo quy định; thực cơng tác bảo vệ trị nội quan Tổng hợp tình hình hoạt động Chi cục phục v ụ cho Lãnh đ ạo Chi cục điều hành công việc chung xây dựng báo cáo hàng năm, tháng, hàng quý, hàng tháng, báo cáo giao ban, báo cáo đột xu ất c Chi c ục theo quy đ ịnh (trừ báo cáo chuyên đề phòng khác thực hiện) Tổ chức thực hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý mơi trường Phòng Tài ngun Mơi trường cấp huyện cán địa - xây dựng xã, phường, thị trấn; tổ ch ức, cá nhân địa bàn tỉnh Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục quan hệ đối ngoại h ợp tác quốc tế Tham mưu cho Chi cục trưởng việc thực chế độ tiền lương theo quy định, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Chi c ục, h ướng d ẫn công tác tổng kết thi đua định kỳ hàng năm lĩnh vực môi tr ường; tổng hợp, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Chi cục xét khen th ưởng đ ề nghị cấp khen thưởng tập thể cá nhân thành tích xu ất s ắc phong trào thi đua Thực cơng tác quản lý tài chính, vật tư, tài s ản; xây d ựng k ế ho ạch tài Chi cục, sửa chữa nhà cửa, điện nước, phương ti ện làm việc quản lý phân phối sở vật chất Chi cục nghiệp vụ k ế toán tài vụ, kho, quỹ theo quy định hành Nhà n ước; xây dựng quy ch ế chi tiêu nội bộ; nội quy, quy chế hoạt động quan Chủ trì tổ chức thực đề án, dự án thuộc lĩnh vực b ảo v ệ môi trường (trừ dự án, đề án thuộc lĩnh vực xử lý ô nhiễm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật) Xây dựng tổ chức thực kế hoạch ứng phó bi ến đổi khí hậu Trung ương UBND tỉnh phê duyệt; Quản lý, lưu giữ s ố liệu thông tin liên quan, báo cáo kết thực theo quy định Làm quan thường trực Chi cục giúp Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường: Tổ chức Hội đồng tuyển chọn, xét chọn danh mục dự án, đề án, tổ chức, cá nhân thực dự án, đề án; ký kết hợp đồng, ki ểm tra, giám sát, nghiệm thu, lý tiếp nhận quản lý sản phẩm dự án, đề án bảo vệ môi trường thuộc ngân sách nghiệp môi trường Thực cơng tác quản lý hành chính, quản trị: Văn thư, bảo m ật, đánh máy, in ấn phô tô tài liệu, phục vụ hội họp, ti ếp khách, y tế - v ệ sinh, đ ưa đón Lãnh đạo Chi cục công tác xe ô tơ Tham mưu sách, pháp luật, kế hoạch bảo vệ môi trường; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực Quy chế định, chủ trương, nhiệm vụ theo yêu cầu Lãnh đạo Chi cục phòng thuộc Chi cục Tổng hợp văn đi, đến Chi cục; tổng hợp tình hình th ực hi ện nhiệm vụ cơng tác tháng trước kế hoạch công tác tháng sau c phòng phục vụ họp giao ban Sở Chi cục Bảo đảm điều kiện làm việc tổ chức phục vụ hoạt động quan Lãnh đạo Chi cục Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng giao 1.1.4 Nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ Môi trường Nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Bảo vệ môi trường thực theo quy định Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 liên bộ: Tài nguyên Môi trường – Nội v ụ h ướng d ẫn thực số điều Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 Chính phủ quy định tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan nhà nước doanh nghiệp nhà n ước, cụ thể sau: - Nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng văn quy phạm pháp luật cụ thể hố chủ trương, sách, pháp luật nhà nước bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện c ụ th ể địa phương trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ mơi trường; tổ chức việc thực chương trình, kế hoạch, dự án, đề án sau phên duyệt - Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn tổ ch ức cá nhân th ực quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ - Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chi ến l ược việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật; Tổ chức kiểm tra việc thực n ội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường sau đ ược phê ệt triển khai dự án đầu tư; - Điều tra, thống kê nguồn thải, loại chất thải lượng phát thải địa bàn tỉnh; xem xét trình Giám đốc Sở hồ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định pháp luật; kiểm tra việc thực nội dung đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với quan liên quan hướng d ẫn, ki ểm tra giám sát việc bảo vệ môi trường tổ ch ức, cá nhân nh ập phế liệu, sử dụng phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất địa bàn tỉnh; thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ mơi trường đ ối v ới nước thải cơng nghiệp trình Giám đốc Sở thơng báo cho doanh nghiệp s ố phí thải nộp theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đ ốc, ki ểm tra việc thực thu phí bảo vệ mơi trường với nước thải công nghiệp địa bàn tỉnh; - Phát kiến nghị quan thẩm quyền xử lý sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận c sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hồn thành việc x lý triệt để nhiễm môi trường; - Đánh giá, dự báo cảnh báo nguy cố môi trường đ ịa bàn tỉnh; điều tra, phát xác định khu vực bị ô nhiễm môi tr ường, báo cáo đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp ngăn ngừa, kh ắc ph ục nhiễm, suy thối phục hồi môi trường; - Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối phối hợp tham gia v ới c quan liên quan việc giải vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học - Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch mạng lưới quan tr ắc môi trường, chương trình quan trắc mơi trường, tổ chức thực quan trắc mơi trường theo nội dung chương trình phê ệt theo đặt hàng tổ chức, cá nhân; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối v ới ho ạt động mạng lưới quan trắc môi trường địa phương tổng h ợp xây dựng báo cáo trạng môi địa bàn tỉnh; - Giúp Giám đốc Sở việc tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ môi trường, chủ trì tham gia th ực dự án nước hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, thị, thành cán địa - xây dựng xã, phường, thị trấn: chủ trì tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ môi trường; tổ chức thực công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật v ề bảo vệ môi trường địa phương; - Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp lu ật v ề bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở việc thực tra theo quy định pháp luật; phát hi ện vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường địa bàn đề xuất, kiến ngh ị Giám đốc Sở biện pháp xử lý theo thẩm quy ền; tham gia gi ải quy ết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp môi trường theo phân công Giám đốc Sở - Tham gia xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nghiệp v ề bảo vệ môi trường hàng năm dài hạn địa ph ương; quản lý tài chính, tài sản, tổ chức máy cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quy định pháp lu ật - Tham gia thực nhiệm vụ khác theo phân công Giám đốc Sở ... liên tịch số 12/ 2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 / 12/ 2007 liên bộ: Tài nguyên Môi trường – Nội v ụ h ướng d ẫn thực số điều Nghị định số 81 /20 07/NĐ-CP ngày 23 /5 /20 07 Chính phủ quy định tổ chức, phận chun... giao 1.1.3 .2 Chức phòng kiểm sốt nhiễm Theo khoản điều Chương 2trong Quy chế làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, ban hành kèm theo Quy ết đ ịnh số: 08/QĐ-BVMT ngày 26 tháng 02 năm 20 14 Chi... trường 1.1.3.1 Chức Chi Cục Bảo Vệ môi trường tỉnh NghệAn Theo khoản điều định số 29 /20 09/QĐ-UBND ngày 25 / 02/ 2009, chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ngh ệ An:tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập, Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay