Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập

8 67 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:33

... liên tịch số 12/ 2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 / 12/ 2007 liên bộ: Tài nguyên Môi trường – Nội v ụ h ướng d ẫn thực số điều Nghị định số 81 /20 07/NĐ-CP ngày 23 /5 /20 07 Chính phủ quy định tổ chức, phận chun... giao 1.1.3 .2 Chức phòng kiểm sốt nhiễm Theo khoản điều Chương 2trong Quy chế làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, ban hành kèm theo Quy ết đ ịnh số: 08/QĐ-BVMT ngày 26 tháng 02 năm 20 14 Chi... trường 1.1.3.1 Chức Chi Cục Bảo Vệ môi trường tỉnh NghệAn Theo khoản điều định số 29 /20 09/QĐ-UBND ngày 25 / 02/ 2009, chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ngh ệ An:tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập, Phần 2 GIỚI THIỆU về cơ sơ THỰC tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay