nhật ký thực tâp chi cuc

9 68 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:30

... công việc Ra mắt đơn vị thực tập, giới thiệu sở thực tập, thời gian làm việc,các quy định Chi cục Bảo Vệ Mơi Trường Họp nhóm để phân chia nhóm, chọn phòng thực tập cập nhật thơng tin cá nhân Thứ... cáo thực tập tới Chi Cục Thứ 21/03/2017 Cán hướng dẫn bổ sung thông tin báo cáo thực tập Thứ 22/03/2017 Hoàn thiện báo cáo thực tập Thứ 24/03/2017 Hoàn thiện hồ sơ thực tập Thứ 25/03/2017 Chia... ,chức chi cục.Theo dõi học hỏi cách làm việc chi cục Thứ 22/02/2017 Tìm hiểu công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm định Đtm chi cục Thứ 23/02/2017 Tổng hợp tài liệu, đối chi u,
- Xem thêm -

Xem thêm: nhật ký thực tâp chi cuc, nhật ký thực tâp chi cuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay