Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS)

36 65 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:24

... sinh thái chè huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  Đánh giá mức độ thích nghi chè đặc điểm địa hình ,địa lý, đất đai, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang 1.2 Nhiệm vụ  Hoàn chỉnh đồ “đánh giá thích... SD_DAT DOC CAO_DAT CAO_DAT_DOC THICH NGHI XA XA Cách làm: Vào Overlay tools / Overlay table / XHHT : SD_CAO / Open SD_DAT / Open => Vào đường dẫn đến file thực hành lưu tên : CAO_DAT XHHT : Tích... CAO_DAT_DOC SD_XA B3: Tạo trường cho file Đánh giá thích nghi_xa_nhom2_03MT Tongdiem, thich nghi, dientich Table Mainternance table structure XHHT: • Cập nhật liệu cho trường Table Update
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS), Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS), I. Mục tiêu, nhiệm vụ , phương pháp, II. Các bước thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay