Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS)

36 50 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:24

Hệ thống thông tin địa quản tài ngun mơi trường (GIS) NHĨM Chủ đề : Bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái chè huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Giảng viên : Lương Thị Thành Vinh Lớp học phần: Thứ tiết 6,7,8 NỘI DUNG I MỤCTIÊU, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP II CÁC BƯỚC THỰC HIỆN III KẾT QUẢ I Mục tiêu, nhiệm vụ , phương pháp 1.1 Mục tiêu  Thành lập hồn chỉnh đồ đánh giá thích nghi sinh thái chè huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  Đánh giá mức độ thích nghi chè đặc điểm địa hình,địa lý,đất đai, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang 1.2 Nhiệm vụ  Hoàn chỉnh đồ “đánh giá thích nghi sinh thái chè huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang'' máy tính phần mềm Mapinfo, xuất file ảnh 300dpi  Thống kê liệu cách xuất file sang phần mềm excel  In sản phẩm đồ màu giấy Ao  Hồn chỉnh đồ đánh giá thích nghi sinh thái chè huyện Sơn Dương phương pháp thủ công vẽ tay phủ màu khổ giấy Ao  Đưa đánh giá mức độ thích nghi chè huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 1.3 Phương pháp 1.3.1 Phương pháp kỹ thuật  Phương pháp chồng xếp cặp đồ theo quy tắc sau: SD_CAO SD_DAT SD_DOC SD_XA CAO_DAT CAO_DAT_DOC THICHNGHI_XA  Phương pháp biên tập đồ 1.3.2 Phương pháp thủ công  Vẽ tay  Tô màu nước II Các bước thực 2.1 Thực phần mềm Mapinfo  Bước 1:Mở file SD_CAO , SD_DAT, SD_DOC tạo thêm trường tương ứng diem_cao, diem_dat, diem_doc cập nhật liệu cho nó: Table / Maintenance / table structure: • Nhập điểm cho cột diem_cao - Query / select / XHHT - Cập nhật liệu cho cột diem_cao: Table / update colummn / XHHT: • Thực thao tác tương tự với thay đổi với giá trị sau: Công thức MA_CAO = MA_CAO = MA_CAO = diem_cao 1.5 1.5 • Xem giá trị lớn nhỏ cột tongdiem: Query \ Calculate statistics: => Chia khoảng thích nghi chè thành cấp sau: + S3 2.5 and (Rất thích nghi) • Cập nhật liệu cho cột thich_nghi: Query \ Select\XHHT: Cập nhật :Table \ Update column\XHHT: • Thao tác tương tự để cập nhật cho cột thich_nghi cấp “S1” “S2” • Chọn giá trị diem_dat = 0: query / select / XHHT: • Cập nhật cho cột thich_nghi với giá trị diem_dat = “N” - khơng thích nghi: Table / update column/XHHT:  Cập nhật cho cột dien_tich: Table / update column/XHHT: BƯỚC 4: Đổ màu cho đồ Map \ Create thematic Map/XHHT/ Invidiual / next : BƯỚC 5:  Tạo lưới chiếu  Đưa đồ lên trang layout : Window/ New layout window  Tạo Thước tỉ lệ BƯỚC : Xuất file ảnh File / save window as: BƯỚC : Xuất file sang EXCEL Table/ Export/XHHT: • Mở phần mềm EXCEL: File/ Open/  Insert/ PivotTable: Vẽ đồ phương pháp thủ công - Vẽ phủ màu - Hoàn chỉnh yếu tố đồ Tên Chú giải Lưới chiếu Kim hướng Khung đồ III Kết Cảm ơn cô bạn lắng nghe ... sinh thái chè huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  Đánh giá mức độ thích nghi chè đặc điểm địa hình ,địa lý, đất đai, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang 1.2 Nhiệm vụ  Hoàn chỉnh đồ “đánh giá thích... SD_DAT DOC CAO_DAT CAO_DAT_DOC THICH NGHI XA XA Cách làm: Vào Overlay tools / Overlay table / XHHT : SD_CAO / Open SD_DAT / Open => Vào đường dẫn đến file thực hành lưu tên : CAO_DAT XHHT : Tích... CAO_DAT_DOC SD_XA B3: Tạo trường cho file Đánh giá thích nghi_xa_nhom2_03MT Tongdiem, thich nghi, dientich Table Mainternance table structure XHHT: • Cập nhật liệu cho trường Table Update
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS), Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS), I. Mục tiêu, nhiệm vụ , phương pháp, II. Các bước thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay