:các phép toán cơ bản và phương pháp xử lý ảnh số

10 50 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:20

... đưa tín hiệu số Vì ảnh số phần tín hiệu số, nên hệ thống xử lý ảnh số có đặc thù hệ thống số cộng thêm số tính chất riêng  Nếu gọi tín hiệu số đầu vào X(m,n), tín hiệu số đầu Y(m,n), đặc trưng... tâm tới giá trị điểm ảnh khác  Xử lý điểm ảnh phép xử lý đơn giản Có cách tiếp cận cách xử lý này: dùng hàm thích hợp tuỳ theo mục đích cải thiện ảnh để biến đổi giá trị điểm ảnh (mức xám) sang... hiệu số: Nếu biên độ tín hiệu rời rạc rời rạc tín hiệu gọi tín hiệu số 2.1.2 Hệ thống số  Hệ thống số hệ thống tiếp nhận tín hiệu số đầu vào, xử lý tín hiệu theo qui trình đưa tín hiệu số Vì ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: :các phép toán cơ bản và phương pháp xử lý ảnh số, :các phép toán cơ bản và phương pháp xử lý ảnh số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay