Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:12

Điều tra xã hội học là cơ sở cho việc sản xuất các thông tin thực nghiệm nhằm phục vụ cho một chủ đề của xã hội học. Chủ đề trong nghiên cứu xã hội học thường là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn xã hội, vì vậy điều tra xã hội học chính là việc thu thập, phân tích các thông tin từ chính thực tiễn xã hội. Các thông tin này sẽ là những dữ liệu kiểm chứng cho lý thuyết xã hội học, đồng thời luận giải cho việc tìm hiểu, phát hiện ra những quy luật xã hội. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN .3 Câu Trình bày khái niệm phương pháp, phương pháp ĐT XHH Câu Khái niệm điều tra hội học .3 Câu Đối tượng nghiên cứu ĐTXHH Câu 4+5 Chức năng, nhiệm vụ ĐTXHH Câu Nguyên tắc ĐTXHH Câu Phân biệt nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng ĐTXHH CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA HỘI HỌC .5 Câu 9+10 Khái niệm mục tiêu nghiên cứu ĐTXHH? Phân biệt mục tiêu nghiên cứu với mục đích nghiên cứu Câu 11 Cơ sở để xác định vấn đề nghiên cứu ĐTXHH .5 Câu 12 Những điểm lưu ý đưa vấn đề nghiên cứu ĐTXHH Câu 13* Khái niệm biến số loại biến số .6 Câu 14 Thao tác hóa khái niệm ĐTXHH gì? Câu 15* Mẫu phương pháp chọn mẫu ĐTXHH Câu 16*: Các loại hình chọn mẫu .8 Câu 17* Trình bày cấu trúc báo cáo kết nghiên cứu ĐTXHH .9 Câu 18 Phương pháp vấn Câu 19 Phương pháp phân tích tài liệu .10 Câu 20 Phương pháp quan sát .11 Câu 21* Phân biệt khác phương pháp vấn phương pháp thu thập thông tin bảng hỏi .13 Câu 22 Giả thuyết nghiên cứu .13 Câu 23 Thang đo ĐTXHH 14 Câu 24* Giai đoạn xử lý thơng tin ĐTXHH có bước? Hãy trình bày bước tổng hợp số liệu 14 Câu 25** Tên đề tài nghiên cứu 15 CHƯƠNG 3: 17 Câu 26 Trình bày khái niệm, vai trò yêu cầu xây dựng bảng hỏi ĐTXHH .17 Câu 27: Các dạng câu hỏi bảng hỏi 18 Câu 28 Nêu bước lập kế hoạch quan sát? Xây dựng kế hoạch quan sát cho đề tài cho sẵn? 20 Câu 29 Xây dựng bảng hỏi nhằm thu thập thông tin cho đề tài cho sẵn? Các câu hỏi thiết kế yêu cầu 20 CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH ( CÂU 5Đ) 21 Câu 30: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu cho đề tài: 21 Câu 31: Bảng số liệu tần suất .21 Câu 32: Xác định biến số .23 Câu 33: Xây dựng bảng hỏi vấn sâu .25 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐIỀU TRA HỘI HỌC CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN Câu Trình bày khái niệm phương pháp, phương pháp ĐT XHH * Phương pháp: - Là cách thức đạt mục tiêu - Là hoạt động xếp theo trật tự định - Là cách thức tiếp cận đối tượng nghiên cứu cách có tổ chức hệ thống * Phương pháp ĐTXHH: - Là trình thực nghiệm hội - Bao gồm bước liên quan với theo trật tự logic - Thu thập thông tin thực tiễn từ tượng, vấn đề hội - Phục vụ cho mục đích chủ đề nghiên cứu Câu Khái niệm điều tra hội học * Là môn học cung cấp thông tin nghiên cứu hội thực nghiệm để hoàn thiện thêm hệ thống tri thức nghiên cứu hội học => Điều tra hội học phương pháp khoa học nhằm thu thập, xử lý, phân tích thơng tin hội tượng hội, vấn đề hội trình hội Câu Đối tượng nghiên cứu ĐTXHH - Quan niệm thứ nhất: ĐTXHH thu thập thơng tin hình thức mức độ biểu hiện thượng hội, trình hội - Quan niệm thứ 2: ĐTXHH thu thập thông tin nguyên nhân, động hành động hội, biến đổi hội - Quan niệm thứ 3: ĐTXHH tiến hành khảo sát, đánh giá thu thập thông tin nhằm đặc trưng xu hướng trình hội, từ đưa dự báo hội => Đối tượng ĐTXHH nghiên cứu mối quan hệ cá nhân thực đời sống hội nghiên cứu tác động, ảnh hưởng từ hội đến hành động cá nhân Câu 4+5 Chức năng, nhiệm vụ ĐTXHH CHỨC NĂNG Chức khoa học: - Kết ĐTXHH Là nguồn tài liệu xác thực để phát triển hệ thống lý luận khái niệm - Thông qua kết ĐTXHH khám phá tính quy luật tồn số tượng hội, dự báo phát triển hội Chức ứng dụng - Quá trình ĐTXHH có ý nghĩa “cầu nối” nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý…với thực tiễn sống => chống lại xa rời thực tế NHIỆM VỤ Nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống tri thức hội học - Kết điều tra sở cho việc sửa đổi, phát triển hoàn thiện hệ thống khái niệm, hệ thống lý thuyết hội - Thông qua thông tin ĐTXHH, mối liên hệ kiện hội đo lường cách khoa học xác Đề xuất giải vấn đề nảy sinh hội - Khi có đầy đủ liệu khoa học từ thực tiễn, nhà nghiên cứu đề xuất biện pháp, cách thức nhằm giải Chức văn hóa tư tưởng vấn đề nảy sinh đời sống - Thông tin thu từ ĐTXHH giúp hội phát triển tư khoa học cho nhà - Xây dựng hệ thống báo vấn đề quản lý, lãnh đạo, hội để nhằm đo lường mức độ, tính chất vấn đề, tìm nguyên nhân phát sinh vấn đề kiến nghị giải pháp hợp lý nhằm hạn chế nguyên nhân tiêu cực Câu Nguyên tắc ĐTXHH - Tính khách quan, vơ tư: Khi điều tra khảo sát, điều tra viên phải thể ý kiến trung lập, khơng đưa tình cảm hay ý kiến cá nhân vào cơng việc - Tính bí mật thơng tin: Đòi hỏi ĐTV phải đảm bảo tính khuyết danh cho người trả lời, đảm bảo thông tin cá nhân thông tin trả lời không sử dụng vào mục đích khác - Tính đại diện: Mẫu khảo sát phải đảm bảo tính đại diện tổng thể nghiên cứu thơng tin thu thập xác đảm bảo độ tin cậy - Tính tổng hợp, khái qt hóa: Thơng tin thu qua điều tra phải tổng hợp khái quát hóa Câu Phân biệt nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng ĐTXHH PP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH - Là dạng nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu động hành vi người, chiều sâu bên suy nghĩ, tình cảm, thái độ người - Trả lời câu hỏi sao, - Thông tin thu mang tính chủ quan - Dùng để thăm dò, khám phá - Là trình diễn giải PP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG - Là tập hợp quy tắc, kỹ thuật để xem xét, phân tích khía cạnh lượng họa vấn đề hội điều tra - Đo mức độ phản ứng xảy - Câu hỏi đo lường - Nghiên cứu hành động việc diễn - Thông tin thu mang tính khách quan - Là q trình mơ tả thông tin CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA HỘI HỌC Câu 9+10 Khái niệm mục tiêu nghiên cứu ĐTXHH? Phân biệt mục tiêu nghiên cứu với mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu * Là đích hướng đến nội dung mà người nghiên cứu vạch để định hướng giải Mục tiêu nghiên cứu cụ thể hóa đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu * Là ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu, đối tượng phục vụ sản phẩm nghiên cứu, trả lời câu hỏi nghiên cứu thực để làm gì? Hoặc phục vụ gì? - Là thực điều hoạt động cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu hoàn thành theo kế hoạch đặt nghiên cứu - Mục tiêu đo lường hay định lượng - Trả lời cho câu hỏi Làm gì? Nghiên cứu gì? - Hướng đến điều đso hay cv nghiên cứu mà người nghiên cứu mong muốn để hồn thành - Khó đo lường hay định lượng - Trả lời cho câu hỏi Nhằm vào việc gì? Để phục vụ điều gì? Câu 11 Cơ sở để xác định vấn đề nghiên cứu ĐTXHH - Xuất phát từ nhà nghiên cứu: + ý tưởng nghiên cứu nảy sinh + kinh nghiệm nghiên cứu rút + xuất phát từ điều tra trước - Xuất phát từ vấn đề hội, thông tin hội cấp bách: vấn đề mà đông đảo dư luận hội quan tâm, đáp ứng thực tiễn cấp bách cần thiết hội - Xuất phát từ việc dự kiến trước số sách: nhằm bổ sung thêm hồn thiện sách - Xuất phát từ sở thích cá nhân: vấn đề nghiên cứu bắt nguồn từ đam mê, niềm yêu thích nghiên cứu cá nhân Câu 12 Những điểm lưu ý đưa vấn đề nghiên cứu ĐTXHH - Tránh đưa vấn đề khơng có thực, khơng phản ánh tình hội thực vấn đề giải xong từ lâu - Không nên đưa vấn đề rộng: làm cho trình điều tra khảo sát gặp khó khăn, thơng tin thu khơng đáp ứng mục đích nghiên cứu - Các vấn đề hội không tồn độc lập mà có ràng buộc tác động qua lại với - Vấn đề có tính mới, tính độc đáo: điểm khác biệt, tiến so với nghiên cứu trước => Vấn đề nghiên cứu phải đảm bảo: mối quan tâm hội; tính thực tiễn; tính hữu dụng; phù hợp với khả người nghiên cứu; tính mới, độc đáo, sáng tạo Câu 13* Khái niệm biến số loại biến số * Biến số: Là đặc tính khơng bất biến mặt giá trị Hệ thống biến số phản ánh thuộc tính đối tượng nghiên cứu Mỗi biến số đưa loại quan sát định - Biến số nhân tố thay đổi trình điều tra - Các biến số hay gặp: Biến số đơn thuộc tính: dễ đo lường ( tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, …) Biến số đa thuộc tính: khó đo lường ( giàu có, tài sản, khoản nợ,…) * Biến số độc lập (biến nguyên nhân): xác định nguyên nhân vấn đề, đại lượng khơng thay đổi => tác động, ảnh hưởng đến biến số khác * Biến số phụ thuộc: xác định đối tượng nghiên cứu gần với đối tượng nghiên cứu nhất, chịu ảnh hưởng biến độc lập * Một số nguyên tắc xác định BĐL BPT: - Mối quan hệ biến tuân theo nguyên tắc mối quan hệ nguyên nhân – kết - Xét theo thay đổi: BĐL có trước mặt thời gian so với thay đổi BPT Câu 14 Thao tác hóa khái niệm ĐTXHH gì? * Thao tác hóa khái niệm gắn liền với q trình phân chia cụ thể hóa khái niệm, biến khái niệm mức độ trừu tượng thành khái niệm cụ thể, đơn giản để qua ghi chép quan sát => Mở rộng nội hàm, thu hẹp ngoại diên * Cở sở khoa học: - Quá trình nhận thức hội học thơng qua nhiều mức độ khác - Khái niệm trừu tượng dễ dẫn đến cách hiểu khác - Các thượng hội học thường đạt quan sát trực tiếp Câu 15* Mẫu phương pháp chọn mẫu ĐTXHH * Mẫu: phần tổng thể lựa chọn theo cách thức định dung lượng hợp lý * Phương pháp chọn mẫu: việc tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin từ phận thu nhỏ mẫu tổng thể nghiên cứu, song lại có khả suy rộng cho tổng thể đối tượng nghiên cứu, phù hợp với đặc trưng cấu tổng thể Cụ thể hơn: Phương pháp chọn mẫu việc người nghiên cứu thu thập thông tin hỏi từ số lượng nhỏ tổng số đối tượng liên quan đến vấn đề nghiên cứu Thông tin thu từ số lượng nhỏ lại giúp cho người nghiên cứu hình dung tồn đối tượng nghiên cứu Câu 16*: Các loại hình chọn mẫu Mẫu ngẫu nhiên (Mẫu xác suất) Mẫu nhiều giai đoạn Mẫu phi xác suất Mẫu ngẫu nhiên đơn giản Mẫu ngẫu nhiên hệ thống Mẫu ngẫu nhiên phân tầng Mẫu ngẫu nhiên theo cụm Việc thực chọn mẫu thực qua nhiều bước Mẫu thuận tiện Mẫu phán đoán Mẫu lấy theo giới thiệu Mẫu tự nguyện Mẫu ngẫu nhiên (mẫu xác suất): cách chọn mẫu mà đơn vị toàn đơn vị điều tra có khả hội lựa chọn tham gia vào trình điều tra * Mẫu ngẫu nhiên đơn giản: pp chọn * Mẫu ngẫu nhiên hệ thống: Có thể bốc mẫu mà đơn vị tổng số đơn thăm, chọn từ lên theo thứ vị điều tra có khả chọn tự cách lấy đơn vị ngẫu vào danh sách đối tượng nhiên, sau cách khoảng định nghiên cứu hỏi Chọn cách rút đơn vị thứ 2, khoảng cách mang lại cơng cho người chọn đơn vị thứ người chọn khơng dựa tiêu chí đủ kích thước chọn mẫu lựa chọn * Mẫu ngẫu nhiên phân tầng: Nếu nhà * Mẫu ngẫu nhiên theo cụm: Trong nghiên cứu quan tâm đặc biệt đến tiêu trường hợp tập trung lớn phân tán theo chí tuổi, trình độ học vấn khu vực địa lý khác nhà tập hợp chung được, sau tiến hành nghiên cứu sử dụng loại mẫu lấy mẫu tầng Tập hợp chung chia theo cụm (địa lý, hành chính) sau cụm lấy mẫy ngẫu nhiên đơn giản hệ thống Mẫu nhiều giai đoạn: Việc thực chọn mẫu tiến hành qua nhiều bước Mẫu phi xác suất: phần tử tập hợp gốc khơng có khả xác định lựa chọn mẫu nghiên cứu * Mẫu thuận tiện: mẫu lựa chọn theo cách thức thuận tiện cho người nghiên cứu * Mẫu phán đoán: Là phương pháp mà vấn viên người tự đưa phán đoán đối tượng cần chọn vào mẫu Tính đại diện mẫu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm hiểu biết người tổ chức việc điều tra người thu thập liệu * Mẫu lấy theo giới thiệu: mẫu lựa chọn theo giới thiệu phần tử khác * Mẫu tự nguyện: Câu 17* Trình bày cấu trúc báo cáo kết nghiên cứu ĐTXHH Luận chứng nghiên cứu: Đặt vấn đề, xác định mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, xác định phạm trù khái niệm, xây dựng giả thuyết, sử dụng phương pháp chọn mẫu… Kết nghiên cứu: Trình bày số liệu thu thập diễn giải số liệu Kết luận: Các nhận định, kết luận chung rút từ nghiên cứu Phụ lục: Các mẫu công cụ nghiên cứu, bảng hỏi mã hóa, danh mục tài liệu tham khảo Câu 18 Phương pháp vấn * Phương pháp vấn: Là phương pháp thu thập thông tin dựa sở q trình giao tiếp lời nói có tính đến mục đích đặt Trong vấn, người vấn nêu câu hỏi theo chương trình định sẵn Ưu điểm - Tính linh động: Người pv dùng kỹ thuật câu hỏi khác cho phù hợp với đối tượng trả lời - Tỷ suất trả lời cao: người khơng biết đọc, biết viết trả lời pv, đảm bảo tính riêng tư câu trả lời - Quan sát ứng xử không lời Nhược điểm - Tốn với nghiên cứu lớn phải có người kiểm tra, điều tra viên… việc chọn mẫu, tập huấn trả công cho điều tra viên tốt kém, nhiều thời gian - Có thể có thiên lệch pv điều tra viên gây nên (hiểu lầm câu * Các loại quan sát - Quan sát tham dự: thời gian định, người quan sát hoạt động nhóm đối tượng cần quan sát, ngồi bên cạnh người cần quan sát - Quan sát không tham dự: điều tra viên đứng điều hành quan sát, khơng tham dự trực tiếp nhóm đối tượng cần quan sát - Quan sát công khai: người quan sát nói rõ chức quan sát viên cho đối tượng cần điều tra - Quan sát bí mật: người quan sát khơng biết bị quan sát người quan sát, đó, thủ tục quan sát tiến hành bí mật - Quan sát tiêu chuẩn hóa: quan sát đối tượng theo chương trình lập sẵn với yêu cầu rõ ràng đề mục công việc cụ thể Người quan sát việc thu thập thông tin phù hợp với kế hoạch định - Quan sát khơng tiêu chuẩn hóa: quan sát khơng theo kế hoạch, mà hồn tồn theo diễn biến thực tế Người quan sát tùy theo tình hình mà quan sát lựa chọn lấy thơng tin cần thiết * Đặc điểm phương pháp quan sát: Ưu điểm - Thu thập thông tin trực tiếp phản ánh thượng cụ thể hoàn cảnh cụ thể, loại bỏ sai số trung gian có - Quan sát người khác, nên đảm báo khách quan hơn, đánh giá xác - Có thể quan sát diện người tương đối lớn - Có thể ghi nhận q trình hành động theo thời gian, cho phép ghi lại biến đổi khác đối tượng nghiên cứu - Thấy tượng lẩn khuất Nhược điểm - Chỉ thu thơng tin mang tính chất bề nổi, can thiệp điều tra viên vào trình quan sát ảnh hưởng đến tính khách quan tự nhiên đối tượng quan sát - Tâm trạng cảu người quan sát có ảnh hưởng đến kết - Dễ gây trạng thái mệt mỏi, đơn điệu người quan sát - Ứng xử bị quan sát chênh, khó phát ý nghĩ phán đoán người quan sát - Khó xây dựng thang đo tổng hợp kết - Tốn nhiều thời gian Câu 21* Phân biệt khác phương pháp vấn phương pháp thu thập thông tin bảng hỏi PP vấn Được tiến hành thông qua hỏi đáp Là pp nghiên cứu định tính, tìm hiểu suy nghĩ, thái độ, động cơ, quan điểm Là trình tìm kiếm, khám phá gắn với số đối tượng PP thu thập thông tin bảng hỏi Được tiến hành thông qua câu hỏi văn cách gián tiếp Là pp nghiên cứu định lượng, chủ yếu thu thập hành động, việc, quy mô, kích thước nhóm báo Được tiến hành bảng hỏi chung cho đối tượng tham gia Câu 22* Giả thuyết nghiên cứu * Giả thuyết: kết luận giả định chất vật, tượng người nghiên cứu đặt để theo phân tích kiểm chứng tồn q trình nghiên cứu - Là giả định kiểm định hai hay nhiều biến có quan hệ với biến Bao gồm: - Giả thuyết mô tả: thiết lập trạng thái thực tế tượng nghiên cứu ( vài, số, số, % ) - Giả thuyết giải thích: tìm nguyên nhân kiện thiết lập qua giả thuyết mô tả - Giả thuyết xu hướng: tính lặp lại, tính bền vững xu hướng q trình hội ( kèm với tốt, xấu; ngày càng…) VD: Đề tài “Tình trặng việc làm sinh viên sau trường”  Mô tả: Phần lớn sv sau tốt nghiệp khơng tìm việc làm vs chun ngành mà đào tạo  Giải thích: Đa số nhà tuyển dụng cho sv thiếu kỹ khả làm việc  Xu hướng: Số lượng sv sau tốt nghiệp khơng có việc làm ngày gia tăng Câu 23* Thang đo ĐTXHH * Thang đo: cách xếp thông tin thực nghiệm theo hệ thống số chữ mà tỷ lệ chúng đồng đẳng với trật tự đo lường * Các loại thang đo: Thang đo định danh (danh nghĩa): đánh số tính chất phạm trù loại - Chỉ xác định đc A khác B, để phân loại không ý nghĩa khác Thang đo khoảng: thang thứ bậc đồng thời biết rõ khoảng cách mức riêng lẻ đo đơn vị - Có khoảng cách khơng có số tuyệt đối (điểm điểm quy ước) Thang thứ bậc (chia hạng): phạm trù có quan hệ thứ bậc - Ko cho ta biết A khác B mà A >B - Bất kỳ thang đo thứ bậc thang đo định danh Thang đo tỷ lệ (cân đối): cho biết khoảng cách hai hạng phân chia lớn hay nhỏ khoảng cách hạng chia khác thang đo bn lần - Luôn lấy điểm làm điểm tuyệt đối - Thường dùng cho vận tốc Câu 24* Giai đoạn xử lý thơng tin ĐTXHH có bước? Hãy trình bày bước tổng hợp số liệu * Giai đoạn xử lý thông tin bao gồm bước: Tổng hợp số liệu phân tích số liệu điều tra Tổng hợp số liệu** Phân tích số liệu điều tra Là đưa thông số điều tra dạng ngắn gọn Bao gồm: đánh giá, phân loại tài liệu thu thập, lập nhóm thống kê sơ đẳng báo điều tra Chuẩn bị tổng hợp: kiểm tra số liệu, loại bỏ phiếu ko đạt chuẩn PP tổng hợp số liệu: sử dụng pp đếm thủ xơng, sử dụng máy tính đục phiếu, pp tổng hợp phân tích số liệu điều tra máy tính Trình bày kết tổng hợp: thơng qua bảng tổng hợp đơn biến đa biến, biểu đồ, đồ thị, Tính tốn số tiêu thống kê đặc trưng cho tổng thể điều tra tần số, tần suất, số trung bình, trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn Kiểm định thống kê pp thống kê nhằm để kiểm định giả thuyết Đưa kiện trật tự phân tích chúng Các kiện tập hợp dạng bảng biểu đồ Diễn giải kiện: bước kết thúc trình điều tra Câu 25** Tên đề tài nghiên cứu * Đề tài: hoạt động, hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học cho cá nhân nhóm người thống thực nhiệm vụ nghiên cứu => Tên đề tài điều tra hội học phải phản ánh cô đọng nội dung nghiên cứu mang nghĩa, không phép hiểu hai nhiều nghĩa * Lý chọn đề tài: - Tính cấp thiết vấn đề - Đây vấn đề hội quan tâm - Khẳng định đề tài có tính ứng dụng cao - Nhấn mạnh tính khả thi, tính mới, tính độc đáo đề tài * Yêu cầu xây dựng đề tài: - Tên đề tài phải mệnh đề khoa học ngắn gọn, súc tích, tránh sử dụng thuật ngữ chuyên môn khoa học, nên sử dụng thuật ngữ dễ hiểu - Luôn thể đc yếu tố : + Đối tượng nghiên cứu + Khách thể nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu - Tên đề tài không nên chứa đựng cụm từ ngữ mang tính chung chung, mang tính bất định cao thông tin - Không nên sử dụng cụm từ mục đích, cụm từ mang tính chất tuyên truyền, quảng cáo đặt tên đề tài - Không mang ý nghĩ chủ quan cá nhân - Không mang tính chất báo, tham luận, phóng sự, ký - Khơng sử dụng tiếng địa phương, ngơn ngữ dùng cho văn nói, ngơn từ mang tính đa nghĩa việc đặt tên đề tài - Qua tên đề tài, phải nêu vấn đề cần điều tra, đối tượng cần khảo sát cho biết giới hạn mặt không gian điều tra thời gian tiến hành điều tra ?1 Hãy cho biết mệnh đề sau tên đề tài chưa ? Tại ? ?2 Hãy xây dựng tên đề tài nghiên cứu cho vấn đề cho sẵn ? Xác định mục tiêu, đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu để tài ? Căn vào lý để chọn đề tài ? CHƯƠNG 3: Câu 26 Trình bày khái niệm, vai trò u cầu xây dựng bảng hỏi ĐTXHH * Bảng hỏi: - Là phương pháp thu thập thông tin cá biệt theo đề tài nghiên cứu, tổ hợp câu hỏi, báo vạch nhằm khai thác thu thập thông tin sở giả thuyết mục đích điều tra - Là hệ thống câu hỏi xếp đặt sở nguyên tắc: tâm lý, logic theo nội dung định nhằm tạo điều kiện cho người hỏi thể quan điểm với vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu người nghiên cứu thu nhận đc thông tin cá biệt đáp ứng yêu cầu đề tài mục đích nghiên cứu * Vai trò bảng hỏi: - Là công cụ quan trọng nhận thức thực nghiệm Nó thể bên ngồi chương trình nghiên cứu - Là cơng cụ đo lường quan trọng: Nhờ người ta đo biến số định, đo nhân tố định liên quan đến nhân người hỏi - Là phương tiện lưu giữ thông tin: Thông tin cá biệt ghi nhận bảng hỏi, bảng hỏi sở vật chất cho tồn thông tin Thơng tin lưu giữ sử dụng cho lần khác nghiên cứu sau - Bảng hỏi phản ánh đặc điểm hệ phương pháp thu thập số liệu - Là cầu nối người nghiên cứu người trả lời Một mặt chịu tác động người nghiên cứu, mặt khác chịu tác động người trả lời - Việc thu thập thông tin, không sử dụng bảng hỏi trở nên tùy tiện, khơng có trật tự, thiếu nội dung thống * Yêu cầu xây dựng bảng hỏi: - Các lựa chọn câu trả lời phải rõ nghĩa Nội dung câu hỏi phải thể qua dạng từ ngữ thích hợp - Các câu hỏi bảng hỏi cần phải phù hợp với đề tài mục đích nghiên cứu - Tránh: + dùng từ ngữ chuyên môn, từ ngữ khoa học + từ lóng từ viết tắt + câu hỏi nhiều chủ đề + sử dụng cụm từ bất định + xây dựng câu hỏi ngầm có hướng dẫn trả lời + câu hỏi nằm khả người trả lời + câu hỏi dự định tương lai + xây dựng câu hỏi phủ định lần - Đối với câu hỏi tìm hiểu kiến tâm tư tình cẩm đối tượng nên dùng nhiều câu hỏi gián tiếp; câu hỏi có liên quan đến tượng tiêu cực nên tìm từ ngữ giảm nhẹ mức độ thu câu trả lời đáng tin cậy Câu 27: Các dạng câu hỏi bảng hỏi Câu hỏi đóng (đã có sẵn phương án trả lời) CH đóng lựa chọn: người hỏi chọn phương án trả lời (các phương án loại trừ nhau) CH đóng tùy chọn: người hỏi lựa chọn nhiều phương án trả lời CH lưỡng cực : có phương án trả lời Câu hỏi mở Là câu hỏi khơng có sẵn phương án trả lời, người hỏi tự đưa ý kiến phù hợp thân để điền vào bảng hỏi Câu hỏi kết hợp Kết hợp câu hỏi đóng câu hỏi mở Loại sử dụng khơng tìm hết phương án diễn đạt theo câu hỏi đóng, mà cần người trả lời diễn đạt thêm VÍ DỤ: Câu hỏi đóng: Là câu hỏi có sẵn phương án trả lời Ưu điểm - Các trả lời cho sẵn giải thích bổ sung làm rõ nghĩa thêm cho nội dung câu hỏi, điều tạo điều kiện cho m.n hiểu câu hỏi theo nghĩa - Là câu hỏi dễ trả lời, người hỏi ko bị nhiều thời gian để lựa chọn - Thuận tiện cho việc xử lý thống kê nhằm đo lường tượng hội - Người hỏi trả lời chủ đề nhạy cảm Nhược điểm - Hạn chế lớn bó hẹp tư duy, suy nghĩa người hỏi câu trả lời chuẩn bị trước Hạn chế khả sáng tạo, đánh giá hướng suy nghĩ họ - Nếu đưa câu trả lời nhiều lựa chọn dễ gây nhầm lẫn - Thông tin thu không chuyên sâu đa dạng 1.1 Câu hỏi đóng lựa chọn: người hỏi chọn phương án trả lời Học kỳ qua bạn xếp loại gì? + Xuất sắc + Giỏi + Khá + Trung bình + Yếu 1.2 Câu hỏi đóng tùy chọn: người hỏi lựa chọn nhiều phương án trả lời Hàng ngày bạn thu thập thông tin từ đâu? + Đọc báo + Mạng hội + Tìm kiếm mạng + Đọc sách + Khác 1.3 Câu hỏi lưỡng cực ( có khơng) Bạn có thích uống nước có ga khơng? + Có + Khơng Câu hỏi mở: Câu hỏi khơng có sẵn phương án trả lời, người hỏi tự đưa ý kiến phù hợp thân để điền vào bảng hỏi Ưu điểm - Thu thông tin chuyên sâu như: tâm tư nguyện vọng, tình cảm, động cơ, quan điểm - Thơng tin thu có độ tin cậy, xác, khách quan sơ với câu hỏi đóng - Người hỏi khơng bị giới hạn, trả lời chi tiết lượng hóa làm rõ câu trả lời - Cho phép trả lời đầy đủ vấn đề phức tạp, cho phép sáng tạo, tự diễn đạt giàu chi tiết Nhược điểm - Khó khăn thu thông tin, người hỏi buộc phải suy nghĩ trả lời - Khó khăn cho việc xử lý thông tin phân loại thông tin, người tổng hợp không thống với - Khó khăn thời gian kinh phí: khơng thể sử dụng nhiều người tổng hợp được, nều nhiều người phải làm để thống mã Anh chị đề xuất số ý kiến để cải thiện tình trạng học hộ, thi hộ trường ta này? Câu hỏi kết hợp: kết hợp câu hỏi đóng câu hỏi mở Loại sử dụng khơng tìm hết phương án diễn đạt cho câu hỏi đóng mà cần người trả lời diễn đạt thêm Ưu điểm - Tạo khả cho người hỏi tự suy nghĩ, diễn đạt quan điểm - Thơng tin thu đầy đủ xác - Việc đưa phương án trả lời có mục đích gợi ý, định hướng suy nghĩ người hỏi theo khía cạnh tượng hội nghiên cứu Nhược điểm - Khó khăn việc xử lý thơng tin - Đôi không thu thập thông tin đầy đủ người hỏi ngại trả lời ngại giải thích Anh chị có gặp khó khăn q trình nghiên cứu khoa học hay khơng? Nếu có khó khăn gì? + Khơng + Có……………………………………………………… * Căn theo công dụng câu hỏi Câu hỏi nội dung: thu thập thông tin chất vấn đề nghiên cứu Gồm: - Câu hỏi kiện: câu hỏi thân thế, việc… - Câu hỏi tri thức: đánh giá mức độ hiểu biết vấn đề nêu - Câu hỏi thái độ, quan điểm, động cơ: liên quan đến ý kiến, cường độ quan điểm Câu hỏi chức năng: - Câu hỏi tâm lý: tạo tâm lý thoải mái cho người hỏi => Là câu đệm để chuyển sang vấn đề khác, khơng liên quan đến vấn đề hỏi - Câu hỏi kiểm tra: kiểm tra lại độ tin cậy thông tin từ câu trả lời trước (cần câu) - Câu hỏi lọc: kiểm tra xem đối tượng có thuộc nhóm cần trả lời câu hỏi hay không Câu 28 Nêu bước lập kế hoạch quan sát? Xây dựng kế hoạch quan sát cho đề tài cho sẵn? Bước 1: Xác định khách thể, mục tiêu, nhiệm vụ đối tượng quan sát Bước 2: Xác định thời hạn quan sát, yêu cầu mặt tài chính, tiếp cận trường quan sát, chuẩn bị giấy phép, thủ tục tiếp xúc bước đầu Bước 3: Lựa chọn phương án quan sát Bước 4: Chuẩn bị tài liệu, kế hoạch, thiết bị in ấn, văn phòng phẩm… Bước 5: Thực hành quan sát Câu 29 Xây dựng bảng hỏi nhằm thu thập thông tin cho đề tài cho sẵn? Các câu hỏi thiết kế yêu cầu CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH ( CÂU 5Đ) Câu 30: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu cho đề tài: VD: Thực trạng việc làm thêm sinh viên sau trường Hà Nội - Giả thuyết mô tả: Một phận không nhỏ sinh viên Hà Nội sau trường khơng tìm việc làm - Giả thuyết giải thích: Hầu hết nhà tuyển dụng cho sinh viên thiếu kỹ khả làm việc - Giả thuyết xu hướng: Tỷ lệ thất nghiệp sinh viên trường ngày cao Câu 31: Bảng số liệu tần suất VD 1: Với đề tài định hướng việc làm sinh viên trường ĐHLĐXH kết điều tra thu cho thấy, tổng thể 100 sinh viên khảo sát: - Có 45 sv nam, 55 sv nữ - Có 20 sinh viên ngoại trú, 80 sv KTX Anh chị minh họa số liệu thu thập qua bảng điều tra Bảng cấu giới tính mẫu điều tra Giới tính Nam Nữ Tổng Số lượng (sinh viên) Tỷ lệ (%) 45 45 55 55 100 100 Nguồn: Định hướng việc làm sinh viên trường ĐHLĐXH Bảng cấu nơi mẫu điều tra Nơi Ngoại trú Ký túc Tổng Số lượng (sinh viên) Tỷ lệ (%) 20 20 80 80 100 100 Nguồn: Định hướng việc làm sinh viên trường ĐHLĐXH VD 2: Với đề tài định hướng việc làm sinh viên trường ĐHLĐXH, mẫu khảo sát 200 sinh viên phân bổ cho khoa, số liệu thu thập sau: - Có 27 sv khoa BH cảm thấy lo lắng vấn đề việc làm sau trường - Có 32 sv khoa CTXH cảm thấy lo lắng………………………………… - Có 15 sv khoa QTNL……………………………………………………… - Có 14 sv khoa KT……………………………………………………………… - Có 20 sv khoa QTKD…………………………………………………………… Từ số liệu thể qua bảng điều tra Bảng thái độ sinh viên trường ĐHLĐXH vấn đề việc làm sau trường Thái độ/ Khoa Lo lắng Khôn g lo lắng Tổng BH CTXH Số Tỷ lệ lượng (%) (sv) QTNL Số Tỷ lệ lượng (%) (sv) Số lượng (sv) Tỷ lệ (%) 27 67.5 32 80 15 13 32.5 20 25 40 KT QTKD Số Tỷ lệ lượng (%) (sv) Số lượng (sv) Tỷ lệ (%) 37.5 14 35 20 50 62.5 26 65 20 50 100 40 100 40 100 40 100 40 100 Nguồn: Định hướng việc làm sinh viên trường ĐHLĐXH sau trường VD 3: Trong điều tra hội học hà Nội vào tháng 12/2010 tình hình đọc báo học sinh PTTH người ta thu phương án trả lời sau: - Có 386 học sinh đọc báo hàng ngày có 204 nam, 182 nữ - Số hs đọc báo 1-2 lần/tuần 275 em (121 nam, 154 nữ) - Số hs đọc báo 1-2 lần/tháng 210 em (69 nam, 141 nữ) - Số hs không đọc báo 17 em (10 nữ, nam) Tình hình đọc báo học sinh PTTH Hà Nội tháng 10/2010 Nam Giới tính Số lần đọc Đọc hàng ngày Số lượng (người) 204 Đọc 1-2 lần/tuần Nữ 50.9 Số lượng (người) 182 121 30.1 Đọc 1-2 lần/tháng 69 Không đọc Tổng 401 Tổng 37.4 Số lượng (người) 386 154 31.6 275 30.9 17.2 141 28.9 210 23.6 1.8 10 2.1 17 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) 43.5 100 487 100 888 100 Nguồn: Tình hình đọc báo điều tra Hà Nội VD 4: Trong điều tra mức độ hài lòng điều kiện làm việc công nhân công ty X, kết thu sau: - Trong tổng số 83 CN trả lời hài lòng có 51 CN nam 32 CN nữ - Có 90 CN nam 60 CN nữ cảm thấy hài lòng - Có 84 CN lựa chọn phương án bình thường, 43 CN nam 41 CN nữ - Có 75 CN khơng thấy hài lòng, 46 CN nam 29 CN nữ - Có 17 CN nam 28 CN nữ hoàn toàn cảm thấy thất vọng Anh/chị trình bày kết thu qua bảng phân phối tần suất Mức độ hài lòng điều kiện làm việc CN công ty X Nam Nữ Tổng Câu trả lời Tần số (người) Tần suất (%) Tần số (người) Tần suất (%) Tần số (người) Tần suất (%) Rất hài lòng 51 25 32 21.5 83 23.5 Hài lòng 90 44.1 60 40.3 150 42.5 Khơng hài lòng 46 22.5 29 19.5 75 21.2 Thất vọng 17 8.4 28 18.7 45 12.8 Tổng 204 100 149 100 353 100 Nguồn: Tài liệu điều tra điều kiện làm việc công nhân công ty X Câu 32: Xác định biến số VD 1: Nguy lây nhiễm HIV nhân viên y tế cao dân số chung BĐL: Nghề nghiệp BPT: Nguy lây nhiễm HIV VD 2: Phân công lao động sản xuất hộ gia đình có khác biệt định vùng miền khác BĐL: Vùng miền BPT: Phân công lao động sản xuất hộ gia đình VD 3: Mức độ chênh lệch quyền định phụ nữ đô thị nông thôn cao nam giới đô thị nông thôn BĐL: giới tính BPT: quyền định VD 4: Phụ nữ thị có quyền định nhiều gia đình BĐL: nơi BPT: quyền định VD 5: Cùng với chuyển đổi lớn mặt kinh tế hội diễn thời kỳ đổi mới, lĩnh vực giáo dục VN có cải thiện đáng kể BĐL: chuyển đổi mặt kinh tế hội BPT: lĩnh vực giáo dục VN VD 6: Trong TH khó khăn, gái thường có hội học tập so với anh em trai BĐL: giới tính BPT: hội học tập VD 7: Các gia đình có mức sống trình độ học vấn cao quan tâm đầu tư nhiều đến việc học hành BĐL: Mức sống, trình độ học vấn gia đình BPT: việc học hành VD 8: Những người dân sống thành thị thường tham gia BHYT nhiều BĐL: nơi BPT: tham gia BHYT VD 9: So với nam giới, phụ nữ đầu tư thấp thời gian để nâng cao trình độ học vấn tích lũy kinh nghiệm BĐL: giới tính BPT: thời gian nâng cao trình độ học vấn, tích lũy kinh nghiệm VD 10: Những người có trình độ học vấn cao có tuổi kết cao người có trình độ học vấn thấp BĐL: trình độ học vấn BPT: tuổi kết hôn VD 11: Những phụ nữ có trình độ học vấn cao bị ngược đãi so với phụ nữ có trình độ học vấn thấp BĐL: trình độ học vấn BPT: tình trạng bị ngược đãi VD 12: Mức sống thấp hình ảnh nhiều gia đình có xảy bạo lực BĐL: mức sống BPT: tình trạng bạo lực VD 13: Tỷ lệ gia đình trẻ sống riêng sau kết hôn tăng lên với cải thiện mức sống BĐL: cải thiện mức sống BPT: tỷ lệ sống riêng sau kết hôn Câu 33: Xây dựng bảng hỏi vấn sâu MỞ ĐẦU Trình bày mục đích điều tra Hướng dẫn cho người hỏi cách trả lời lời câu hỏi Khẳng định tính khuyết danh điều tra, tạo hứng thú cho người trả lời NỘI DUNG Đưa câu hỏi làm quen, kiện lên trước Đặt câu hỏi tâm lý bên cạnh câu hỏi nội dung, không nên để câu hỏi chức liền Chỉ nên đưa từ 1-2 câu hỏi mở ( câu xếp vào sau câu thứ đến câu thứ 9, câu xếp vào cuối bảng hỏi KẾT THÚC Thường để câu hỏi tuổi, học vấn, nghề nghiệp, giới tính Lời cảm ơn ... tra xã hội học * Là môn học cung cấp thông tin nghiên cứu xã hội thực nghiệm để hoàn thiện thêm hệ thống tri thức nghiên cứu xã hội học => Điều tra xã hội học phương pháp khoa học nhằm thu thập,... thơng tin xã hội tượng xã hội, vấn đề xã hội trình xã hội Câu Đối tượng nghiên cứu ĐTXHH - Quan niệm thứ nhất: ĐTXHH thu thập thơng tin hình thức mức độ biểu hiện thượng xã hội, trình xã hội - Quan... nghiệm xã hội - Bao gồm bước liên quan với theo trật tự logic - Thu thập thông tin thực tiễn từ tượng, vấn đề xã hội - Phục vụ cho mục đích chủ đề nghiên cứu Câu Khái niệm điều tra xã hội học *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học, Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay