Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học

28 32 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:12

Điều tra xã hội học là cơ sở cho việc sản xuất các thông tin thực nghiệm nhằm phục vụ cho một chủ đề của xã hội học. Chủ đề trong nghiên cứu xã hội học thường là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn xã hội, vì vậy điều tra xã hội học chính là việc thu thập, phân tích các thông tin từ chính thực tiễn xã hội. Các thông tin này sẽ là những dữ liệu kiểm chứng cho lý thuyết xã hội học, đồng thời luận giải cho việc tìm hiểu, phát hiện ra những quy luật xã hội. ... tra xã hội học * Là môn học cung cấp thông tin nghiên cứu xã hội thực nghiệm để hoàn thiện thêm hệ thống tri thức nghiên cứu xã hội học => Điều tra xã hội học phương pháp khoa học nhằm thu thập,... thơng tin xã hội tượng xã hội, vấn đề xã hội trình xã hội Câu Đối tượng nghiên cứu ĐTXHH - Quan niệm thứ nhất: ĐTXHH thu thập thơng tin hình thức mức độ biểu hiện thượng xã hội, trình xã hội - Quan... nghiệm xã hội - Bao gồm bước liên quan với theo trật tự logic - Thu thập thông tin thực tiễn từ tượng, vấn đề xã hội - Phục vụ cho mục đích chủ đề nghiên cứu Câu Khái niệm điều tra xã hội học *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học, Đề cương ôn tập Điều tra Xã hội học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay