38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1

14 13 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:43

Mylearn.edu.vn HƢỚNG DẪN ĐO BĨC KHỐI LƢỢNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Khối lƣợng xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình sở xác định chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình I- HƢỚNG DẪN CHUNG Khối lượng xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình đo bóc sở cho việc xác định chi phí đầu tư xây dựng cơng trình lập bảng khối lượng mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình việc xác định khối lượng cơng tác xây dựng cụ thể thực theo phương thức đo, đếm, tính tốn, kiểm tra sở kích thước, số lượng quy định vẽ thiết kế (thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công), từ yêu cầu triển khai dự án thi công xây dựng, dẫn có liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, cửa nhà, thang máy Đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình lập tổng mức đầu tư, xác định khối lượng mời thầu lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay đo bóc theo phận kết cấu, diện tích, cơng suất, cơng sử dụng phải mô tả đầy đủ tính chất, đặc điểm vật liệu xây dựng sử dụng để làm sở cho việc xác định chi phí cơng trình, hạng mục cơng trình Đối với số phận cơng trình, cơng tác xây dựng thuộc cơng trình, hạng mục cơng trình khơng thể đo bóc khối lượng xác, cụ thể tạm xác định ghi “khối lượng tạm tính ” “khoản tiền tạm tính” Khối lượng khoản tiền tạm tính đo bóc lại tốn thực theo quy định cụ thể hợp đồng xây dựng Đối với loại cơng trình xây dựng có tính chất đặc thù công tác xây dựng cần đo bóc chưa có hướng dẫn hướng dẫn chưa phù hợp với đặc thù cơng trình, cơng Mylearn.edu.vn tác xây dựng tổ chức, cá nhân thực đo bóc khối lượng cơng tác xây dựng tự đưa phương pháp đo bóc phù hợp với hướng dẫn đo bóc khối lượng cơng trình theo cơng bố có thuyết minh cụ thể Trường hợp sử dụng tài liệu, hướng dẫn nước để thực việc đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn để bảo đảm nguyên tắc thống quản lý khối lượng chi phí đầu tư xây dựng cơng trình II HƢỚNG DẪN CỤ THỂ Yêu cầu việc đo bóc khối lượng xây dựng cơng trình 1.1 Khối lượng xây dựng cơng trình phải đo, đếm, tính tốn theo trình tự phù hợp với quy trình cơng nghệ, trình tự thi cơng xây dựng cơng trình Khối lượng đo bóc cần thể tính chất, kết cấu cơng trình, vật liệu chủ yếu sử dụng phương pháp thi cơng thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định chi phí xây dựng 1.2 Tùy theo đặc điểm tính chất loại cơng trình xây dựng, khối lượng xây dựng đo bóc phân định theo phận cơng trình (như phần ngầm (cốt 00 trở xuống), phần (cốt 00 trở lên), phần hoàn thiện phần xây dựng khác) theo hạng mục cơng trình Đo bóc khối lượng xây dựng phận cơng trình hạng mục cơng trình phân thành công tác xây dựng công tác lắp đặt 1.3 Các thuyết minh, ghi dẫn liên quan tới q trình đo bóc cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu quy phạm, phù hợp với hồ sơ thiết kế cơng trình xây dựng Khi tính tốn cơng việc cần diễn giải phải có diễn giải cụ thể độ cong vòm, tính chất chất liệu (gỗ, bê tơng, kim loại ), điều kiện thi công (trên cao, độ sâu, cạn, nước ) 1.4 Các kích thước đo bóc ghi theo thứ tự chiều dài, chiều rộng, chiều cao (hoặc chiều sâu); không theo thứ tự phải diễn giải cụ thể 1.5 Các ký hiệu dùng Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình phải phù hợp với ký hiệu thể vẽ thiết kế Các khối lượng lấy theo thống kê thiết kế phải ghi rõ lấy theo số liệu thống kê thiết kế rõ số hiệu vẽ thiết kế có thống kê Mylearn.edu.vn 1.6 Đơn vị tính: Tuỳ theo yêu cầu quản lý thiết kế thể hiện, khối lượng xây dựng xác định theo đơn vị đo phù hợp có tính tới phù hợp với đơn vị đo cơng tác xây dựng hệ thống định mức dự tốn xây dựng cơng trình Đơn vị đo theo thể tích m3; theo diện tích m2; theo chiều dài m; theo số lượng cái, bộ, đơn vị ; theo trọng lượng tấn, kg Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thơng dụng ( Inch, Foot, Square foot… ) phải có thuyết minh bổ sung quy đổi đơn vị tính thơng dụng nói 1.7 Mã hiệu cơng tác Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình phải phù hợp với hệ mã hiệu thống hệ thống định mức dự tốn xây dựng cơng trình hành Trình tự triển khai cơng tác đo bóc khối lượng xây dựng cơng trình 2.1 Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững thông tin vẽ thiết kế tài liệu dẫn kèm theo Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ vấn đề có liên quan đến đo bóc khối lượng cơng trình 2.2 Lập Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình (Phụ lục 1) Bảng tính tốn phải phù hợp với vẽ thiết kế, trình tự thi cơng xây dựng cơng trình, thể đầy đủ khối lượng xây dựng cơng trình rõ vị trí phận cơng trình, cơng tác xây dựng thuộc cơng trình Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình cần lập theo trình tự từ ngồi vào trong, từ lên theo trình tự thi cơng ( Phần ngầm, phần nổi, phần hồn thiện, lắp đặt) 2.3 Thực đo bóc khối lượng cơng trình theo Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 2.4 Tổng hợp khối lượng xây dựng đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng cơng trình (Phụ lục 2) sau khối lượng đo bóc xử lý theo nguyên tắc làm tròn trị số Hƣớng dẫn đo bóc công tác xây dựng cụ thể Tuỳ theo yêu cầu, dẫn từ thiết kế mà phận cơng trình hướng dẫn mục 1.2 nói trên, gồm số tồn nhóm loại cơng tác xây dựng lắp đặt sau: 3.1 Công tác đào, đắp: - Khối lượng đào phải đo bóc theo nhóm, loại cơng tác, loại bùn, cấp đất, đá, điều kiện thi công biện pháp thi công (thủ công hay giới) Mylearn.edu.vn - Khối lượng đắp phải đo bóc theo nhóm, loại cơng tác, theo loại vật liệu đắp (đất, đá, cát ), độ chặt yêu cầu đắp, điều kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay giới) - Khối lượng đào, đắp đo bóc phải trừ khối lượng cơng trình ngầm (đường ống kỹ thuật, cống nước ) 3.2 Công tác xây: - Khối lượng công tác xây đo bóc, phân loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao khối xây, theo phận cơng trình điều kiện thi công - Khối lượng xây dựng đo bóc bao gồm phần nhơ chi tiết khác gắn liền với khối xây phải trừ khối lượng khoảng trống xây khối xây, chỗ giao phầnbê tông chìm khối xây 3.3 Cơng tác bê tơng: - Khối lượng bê tơng đo bóc, phân loại riêng theo phương thức sản xuất bê tông ( bê tông trộn chỗ, bê tông thương phẩm), theo loại bê tông sử dụng ( bê tông đá dăm, bê tông at phan, bê tông chịu nhiệt, bê tông bền sunfat ), kích thước vật liệu (đá, sỏi, cát…), mác xi măng, mác vữa bê tông, theo chi tiết phận kết cấu (móng, tường, cột ), theo chiều dày khối bê tông tông, theo cấu kiện bê tông ( bê tông đúc sẵn), theo điều kiện thi công biện pháp thi công Đối với số công tác bê tơng đặc biệt phải đo bóc, phân loại theo cấu kiện, chiều cao cấu kiện, đường kính cấu kiện - Khối lượng bê tơng đo bóc tồn kết cấu bê tơng kể phần nhô ra, không trừ kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, chi tiết tương tự phải trừ khe co giãn, lỗ rỗng bề mặt kết cấu bê tông chỗ giao tính lần - Những yêu cầu đặc biệt biện pháp đầm, bảo dưỡng biện pháp kỹ thuật xử lý đặc biệt theo thiết kế tiêu chuẩn quy phạm cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 3.4 Cơng tác ván khn: - Khối lượng ván khn đo bóc, phân loại riêng theo chất liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán phủ phin ) - Khối lượng ván khuôn đo bóc theo bề mặt tiếp xúc ván khuôn bê tông (kể phần Mylearn.edu.vn ván khuôn nhô theo tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn) phải trừ khe co giãn, lỗ rỗng bề mặt kết cấu bê tơng có diện tích >1m2 chỗ giao móng dầm, cột với tường, dầm với dầm, dầm với cột, dầm cột với sàn, đầu đan ngàm tường tính lần 3.5 Cơng tác cốt thép: - Khối lượng cốt thép phải đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết phận kết cấu ( móng, cột, tường ) điều kiện thi công Một số cơng tác cốt thép đặc biệt phải đo bóc, phân loại theo chiều cao cấu kiện - Khối lượng cốt thép đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép khối lượng dây buộc, mối nối chồng, miếng đệm, kê, bu lông liên kết ( trường hợp vẽ thiết kế ) - Các thơng tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng bề mặt đặc điểm nhận dạng khác cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 3.6 Cơng tác cọc: - Khối lượng cọc phải đo bóc, phân loại theo loại vật liệu chế tạo cọc ( cọc tre, gỗ, bê tơng cốt thép, thép), kích thước cọc (chiều dài cọc, đường kính, tiết diện), phương pháp nối cọc, độ sâu đóng cọc, cấp đất đá, điều kiện thi công ( cạn, nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn) biện pháp thi công ( thủ công, thi công máy) - Các thơng tin liên quan đến cơng tác đóng cọc yêu cầu cần thiết đóng cọc cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình - Đối với cọc khoan nhồi, kết cấu cọc Barrete, việc đo bóc khối lượng công tác bê tông, cốt thép cọc hướng dẫn khối lượng công tác bê tông (mục 3.3) cốt thép ( mục 3.5) nói 3.7 Công tác khoan - Khối lượng công tác khoan phải đo bóc, phân loại theo đường kính lỗ khoan, chiều sâu khoan, Mylearn.edu.vn điều kiện khoan (khoan cạn hay khoan nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn ), cấp đất, đá; phương pháp khoan ( khoan thẳng, khoan xiên) thiết bị khoan ( khoan xoay , khoan guồng xoắn, khoan lắc…), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan ( ống vách, bentonit ) - Các thông tin công tác khoan số lượng chiều sâu khoan yêu cầu cần thiết tiến hành khoan cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 3.8 Cơng tác làm đường - Khối lượng cơng tác làm đường phải đo bóc, phân loại theo loại đường (bê tông xi măng, bê tơng át phan, láng nhựa, cấp phối ), theo trình tự kết cấu (nền, móng, mặt đường), chiều dày lớp, theo biện pháp thi công - Khối lượng làm đường đo bóc phải trừ khối lượng lỗ trống mặt đường (hố ga, hố thăm) chỗ giao - Các thông tin công tác làm đường cấp kỹ thuật đường, mặt cắt ngang đường, lề đường, vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích trồng cỏ, biển báo hiệu cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình - Các cơng tác xây, bê tơng, cốt thép…thuộc cơng tác làm đường, đo bóc hướng dẫn đo bóc khối lượng cơng tác xây (mục 3.2), công tác bê tông (mục 3.3) công tác cốt thép (mục 3.5) nói 3.9 Cơng tác kết cấu thép - Khối lượng kết cấu thép phải đo bóc, phân loại theo chủng loại thép, đặc tính kỹ thuật thép, kích thước kết cấu, kiểu liên kết (hàn, bu lông ), yêu cầu kỹ thuật cần thiết gia công, lắp dựng, biện pháp gia công, lắp dựng (thủ công, giới, trụ chống tạm lắp dựng kết cấu thép …) - Khối lượng kết cấu thép đo bóc theo khối lượng thép, thép tạo thành Khối lượng kết cấu thép bao gồm mối nối chồng theo quy định tiêu chuẩn Mylearn.edu.vn kỹ thuật, khối lượng cắt xiên, cắt vát đầu khối lượng khoét bỏ để tạo rãnh, lỗ khối lượng hàn, bu lông, đai ốc, kê lớp mạ bảo vệ 3.10 Cơng tác hồn thiện : - Khối lượng cơng tác hồn thiện đo bóc, phân loại theo cơng việc cần hồn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn ), theo chủng loại vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, gỗ, đá ), theo chi tiết phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ ), theo điều kiện thi công biện pháp thi cơng - Khối lượng cơng tác hồn thiện đo bóc phải trừ khối lượng lỗ rỗng, khoảng trống khơng phải hồn thiện diện tích phần hồn thiện (nếu có) chỗ giao tính lần - Các thơng tin đặc tính kỹ thuật vật liệu cần ghi rõ Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 3.11 Cơng tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật cơng trình Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật cơng trình cấp điện, nước, thơng gió, cấp nhiệt, điện nhẹ đo bóc, phân loại theo loại vật tư, phụ kiện hệ thống kỹ thuật cơng trình theo thiết kế sơ đồ hệ thống, có tính đến điểm cong, gấp khúc theo chi tiết phận kết cấu 3.12 Cơng tác lắp đặt thiết bị cơng trình - Khối lượng lắp đặt thiết bị cơng trình đo bóc, phân loại theo loại thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị cần lắp đặt, biện pháp thi công điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt) - Khối lượng lắp đặt thiết bị cơng trình phải bao gồm tất phụ kiện để hoàn thiện chỗ thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị Phụ lục BẢNG TÍNH TỐN, ĐO BĨC KHỐI LƢỢNG CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH KÍCH KÝ MÃ DANH ĐƠN SỐ BỘ KH KHỐ GHI THƢỚC TT HIỆU HIỆU MỤC VỊ PHẬN ỐI I CHÚ BẢN CÔNG CÔNG TÁC TÍNH GIỐNG Dài Rộng Cao LƢ LƢỢ Mylearn.edu.vn VẼ (A) I (B) TÁC (C) ĐO BÓC (D) NHAU (E) PHẦN NGẦM Cơng tác đào M3 móng cột thủ công, đất cấp Công tác đắp M3 móng …………… ………… Cơng tác xây M3 tường thẳng chiều dày >33 cm, cao 0,1m2, chiều cao < 16m Công tác ván M2 khn móng (1) (2) (3) (sâu) ỢN NG G TỒ MỘ N BỘ T BỘ PH ẬN (4) (5)= (6)=1 (F) 2*3 *5 *4 Mylearn.edu.vn cột Cơng tác cốt Tấn thép móng II PHẦN NỔI Công tác xây M3 tường thẳng dày
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1, 38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay