TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:42

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CHUN ĐỀ MƠN HỌC : KẾ TỐN, KIỂM TỐN NGÂN HÀNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG [ BÌA NGỒI] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Size 13) TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TỀ HỒNG BÀNG (Size 13) -LOGO CỦA TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (Size 16) TÊN CHUYÊN ĐỀ (Size 20) ( Tên đề tài chữ in hoa, không viết tắt, khơng q 20 từ) CHUN ĐỀ MƠN HỌC (Size 18) Kế toán, kiểm toán ngân hàng (Size 16) Năm 20… (Size 13) [ Bìa trong] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Size 13) TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG (Size 13) LOGO CỦATRƯỜNG HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (Size 16) TÊN CHUYÊN ĐỀ (Size 20) ( Tên đề tài chữ in hoa, không viết tắt, không 20 từ) CHUYÊN ĐỀ MƠN HỌC (Size 18) Kế tốn, kiểm tốn ngân hàng (Size 16) Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ (Size 16) Năm 201… (Size 13) MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Trang DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIÊU ĐỒ Trang CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ (CHỮ IN HOA) Trang 1.1 (Chữ thường) .Trang 1.2 Trang Trang CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ (CHỮ IN HOA) Trang 2.1 Trang 2.2 Trang Trang CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT (CHỮ IN HOA) Trang 3.1 Trang 3.2 Trang Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .Trang PHỤ LỤC Trang CHƯƠNG 1: Căn vào tên chuyên đề lựa chọn, chương có nhiệm vụ trình bày vấn đề lý luận liên quan đến tên chuyên đề lựa chọn CHƯƠNG 2: Chương 2, vào lý luận chương 1, mơ tả tình thực tế có liên quan với lý luận Tiếp theo, phân tích (so sánh thực tế với lý luận), bất cập (hoặc thực tế không so với lý luận lý thuyết lạc hậu so với thực tế), hậu từ bất cập nguyên nhân Trên sở nguyên nhân đề xuất biện pháp khắc phục (thực tế chưa thực với lý luận gây hậu không tốt đúc kết thực tế thành lý luận) 2.1 Giới thiệu nội dung, không gian thời gian tính 2.2 Mơ tả tính thực tế… 2.3 Phân tích đánh giá từ tình (so sánh thực tê với lý luận=> mặt được, bất cập…) 2.4 Những tồn hạn chế nguyên nhân 2.5 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tiễn CHƯƠNG Chương 3, sở tồn tại, nguyên nhân sở học kinh nghiệm rút từ thực tiễn đơn vị, phận, nước khác… khác(nếu có), đồng thời dựa vào mục tiêu tác giả muốn đạt để đề xuất biện pháp thích hợp 3.1 Mục tiêu mong muốn … 3.2 Căn đề xuất biện pháp 3.2.1 3.2.2 … 1.Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo: Những ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý khơng phải riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo chuyên đề phải nêu rõ việc sử dụng đề xuất kết đồng tác giả Nếu sử dụng tài liệu người khác đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, cơng thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng ) mà khơng dẫn tác giả nguồn tài liệu chun đề khơng chấp nhận 1.1 Trích dẫn trực tiếp + Ghi tên tác giả năm xuất trước đoạn trích dẫn Ơng A (1989) cho rằng: “Tài tiền…” + Nếu nhiều tác giả: Ơng A, ơng B ông C (1989) cho rằng: “Tài tiền” + Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách khơng có tác giả cụ thể “Tài tiền” (Tài doanh nghiệp, 2002, nhà xuất bản, trang) 1.2 Trích dẫn gián tiếp : Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau ghi tên tác giả năm xuất ngoặc đơn Hoặc nhiều tác giả xếp theo thứ tự ABC Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo liệt kê trang “Tài liệu tham khảo” xếp theo thông lệ sau:  Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…) Các tài liệu tiếng nước ngồi phải giữ ngun văn, khơng phiên âm, không dịch  Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thơng lệ:  Tác giả người nước ngồi : xếp thứ tự ABC theo họ  Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên giữ nguyên thứ tự thông thường tên người Việt Nam Không đảo tên lên trước họ   Tài liệu khơng có tên tác giả xếp theo thứ tự ABC từ đầu tên quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục Đào tạo xếp vào vần B v.v…  Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ thông tin sau : Tên tác giả quan ban hành (khơng có dấu ngăn cách)  (Năm xuất bản), (đặt dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  Tên sách, luận văn báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  Nhà xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)  Nơi sản xuất, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) Ví dụ: Nguyễn Văn A (2005), Tên sách…., NXB Thống Kê, Hà Nội  Tài liệu tham khảo báo cáo tạp chí, sách… ghi đầy đủ thông tin sau :  Tên tác giả (khơng có dấu ngăn cách)  (năm công bố), (đặt dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  "Tên báo", (đặt ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  Tên tạp chí (in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách) (số) (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  Các số trang, (gạch ngang chữ số trang bắt đầu kết thúc, dấu chấm kết thúc) Ví dụ: Nguyễn Văn A (2006), “Tên sách…….,” Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số 3), trang 15-18  Đạo văn Đạo văn hình thức khơng chấp nhận Những hành vi xem đạo văn bao gồm: o Cố tình chép chuyên đề sinh viên khác o Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa nguồn khác mà khơng đánh dấu trích dẫn o Khơng trích dẫn nguồn sử dụng chuyên đề Chuyên đề có dấu hiệu việc đạo văn bị xử lý tuỳ theo trường hợp Phụ lục [Chỉ có thực luận văn]: Phụ lục gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hỗ trợ cho nội dung luận văn số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh ( Nếu có đánh số trang, đánh theo chữ số La Mã – I,II X, XI ) HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THẠC SĨ Về hình thức trình bày Luận văn trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không tẩy xóa Tiêu đề chương, mục lớn trình bày chữ viết hoa Các bảng số liệu, biểu đồ phải ghi tiêu đề, đơn vị tính đánh số với kết cấu số Trong số đánh theo số thứ tự chương., số đánh số theo số tự nhiên cách số đầu dấu chấm Ví dụ chương có bảng số liệu đánh số Bàng 2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng , Bảng 2.2;Bảng 2.3; 2.4; 2.5 Chương có bàng, đánh số 3.1; 3.2; 3,3 v.v Tất bảng số liệu, biểu đồ phải để gọn trang, dài quá, tiêu đề bảng phải đặt đầu trang Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang Tuy nhiên cần hạn chế trình bày theo cách Tất bảng số liệu, biểu đồ phải ghi rõ nguồn phía bảng biểu Các biểu đồ cần in màu để người đọc dễ nhận biết Soạn thảo văn + Thống sử dụng front chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 hệ soạn thảo Winword tương đương; mật độ chữ bình thường; khơng nén kéo dãn khoảng cách chữ +Dãn dòng đặt chế độ 1.5 lines; lề cm; lề cm; lề trái 3.5 cm; lề phải cm + Số trang đánh giữa, phía đầu trang giấy - Sử dụng chữ La Mã (i, ii, iii…) để đánh số từ danh mục từ viết tắt, danh mục Bảng số liệu Biểu đồ - Phần số (1, 2, … ) sử dụng dãy số tự nhiên ( 1,2,3,… ) để đánh số từ phần Mở đầu đến hết danh mục tài liệu tham khảo + Luận văn in mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm),độ dày không 80 trang, không kể bảng số liệu, biểu đồ nội dung phụ lục Mục, tiểu mục + Mỗi chương có mục, đánh số chữ số cách dấu chấm Số đầu số thứ tự chương, số tứ đến [chương 1sẽ đánh số mục 1.1; 1.2; ; 2.3;1.3 v.v Chương 2.1; 2.2, chương 3.1;3.2;3.3 v.v] + Mỗi mục có khơng có tiểu mục Nếu có, phải tiểu mục Ví dụ mục 1.2 có tiểu mục đánh số 1.2.1; 1.2.2 ; 1.2.3 + Các tiểu mục đánh số theo quy tắc trên, nhóm tiểu mục khơng vượt chữ số Tuy nhiên sau tiểu mục chữ số, mà yêu cầu phải có thêm tiểu tiểu mục, học viên phép sử dụng hệ thống chữ a, b,c, d v.v Từ viết tắt + Tiêu đề chương phải viết chữ in hoa, in đậm không viết tắt + Tiêu đề tiểu mục viết chữ thường, in đậm không viết tắt +Không lạm dụng việc viết tắt Chữ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng phổ biến xuất nhiều lần luận văn + Không viết tắt cụm từ dài, mệnh đề cụm từ xuất + Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn + Nếu có q nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) phần đầu luận văn HƯỚNG DẪN NỘP CHUN ĐỀ MƠN HỌC -Mỗi học viên in thức 01 chun đề đóng bìa thường -Nộp cho ban lãnh đạo lớp, sau gửi cho giảng viên -Số trang nội dung từ đến 15 trang tùy theo chuyên đề không bao gồm danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình ; tài liệu tham khảo phụ lục -Thời gian nộp 05/03/2018 sau lớp trưởng gửi cho GV ngày Chú ý: chun đề đóng bìa bình thường theo mẫu quy định nêu trên, nội dung chuyên đề phải thể nội dung môn học : (1) Tầm quan trọng thơng tin kế tốn quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng -Lý luận vai trò thơng tin kế tốn với đối tượng sử dụng (nhà quản lý ngân hàng, ngân hàng nhà nước, nhà đầu tư…); đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn để tính tiêu tài liên quan (các tiêu ROA, ROE, ROI, hệ số tốn, hệ số vòng quay nợ phải thu, vòng quay hàng tồn kho…và ý nghĩa tiêu); Yêu cầu liệu kế toán; Nguồn thu thập liệu (báo cáo tài báo cáo quản trị hai); kiểm tra độ tin cậy -Thực tế: Lấy liệu kế toán thực tế từ trải nghiệm thu thập được, mô tả rút kết luận: Nếu liệu kế toán trung thực hợp lý => phục vụ tốt cho quản lý, điều hành HĐKD ngân hàng Nếu liệu kế toán khơng trung thực hợp lý =>Hậu ?(mất uy tín; Tổn thất tài sản khơng đạt mục tiêu lợi nhuận mục tiêu khác) Nguyên nhân? (Do môi trường pháp lý; Do đạo đức (gian lận); Do cơng nghệ; Do chất lượng nguồn nhân lực : trình độ, lực quản lý yếu không yếu cố ý khơng tn thủ Luật kế tốn, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, quy định nghiệp vụ chun mơn cấp có thẩm quyền ) Biện pháp (hồn thiện mơi trường pháp lý; Hài hòa lợi ích; Hồn thiện kiểm sốt nội bộ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Người làm công nhà quản lý…) (2) Tương tự với chuyên đề kiểm soát nội kiểm toán nội ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân; Tại ngân hàng nhà nước; Tại đơn vị khác BÀI THAM KHẢO VỀ CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN Rủi ro khơng thực quy trình chi lãi tiền gửi tiết kiệm Chương 1: Lý luận tiền gửi tiết kiệm (Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm, phân loại, vai trò quy trình nhận, tính lãi, trả gốc lãi tiền gửi tiết kiệm quy định khác) Chương 2: MƠ TẢ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ -Khơng gian….thời gian….chủ thể….nội dung * Ngày 3/1/2017, khách hàng Lê Văn Chiến đến ngân hàng đề nghị gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng, trả lãi sau, ngày đáo hạn 3/3/2017 Trong giấy nộp tiền khách hàng chọn tái tục gốc lãi (trường hợp đến hạn khách hàng không đến NH nhận gốc lãi), hệ thống máy tính, giao dịch viên quên chọn GIA HẠN GỐC & LÃI cho kỳ yêu cầu khách hàng Ngày 3/5/2017 khách hàng không đến nhận gốc lãi Ngày 3/7/2017 khách hàng đến đề nghị nhận lãi tất toán sổ tiết kiệm GDV thực chi lãi cho khách hàng, hệ thống báo lãi có kỳ hạn tháng, kỳ hạn sau không gia hạn nên hệ thống chi lãi không kỳ hạn cho khách *Rủi ro : (1) Nếu GDV khách hàng phát tính lãi sai, GDV thực gia hạn cho kỳ hạn sau cho khách hàng tất toán sổ để chi lãi cho khách hàng (2) Nếu ngày giao dịch khơng phát sai sót GDV … *Nguyên nhân: Lỗi GDV không thực quy trình… Chương 3: BÀI HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ... X, XI ) HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THẠC SĨ Về hình thức trình bày Luận văn trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xóa Tiêu đề chương, mục lớn trình bày chữ viết hoa Các... .Trang PHỤ LỤC Trang CHƯƠNG 1: Căn vào tên chuyên đề lựa chọn, chương có nhiệm vụ trình bày vấn đề lý luận liên quan đến tên chuyên đề lựa chọn CHƯƠNG 2: Chương 2, vào lý luận chương... TÊN HỌC VIÊN (Size 16) TÊN CHUYÊN ĐỀ (Size 20) ( Tên đề tài chữ in hoa, không viết tắt, khơng q 20 từ) CHUN ĐỀ MƠN HỌC (Size 18) Kế toán, kiểm toán ngân hàng (Size 16) Người hướng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH, TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay