TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

33 6 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:39

Lý luận giá trị lao động luôn là vấn đề trung tâm của khoa học kinh tế chính trị trong lịch sử. Quan niệm như thế nào về vấn đề giá trị lao động là tiêu chí quan trọng để xác định tính khoa học của một tư tưởng hay học thuyết kinh tế. Có một sự thật hiển nhiên rằng, trong lịch sử các học thuyết kinh tế, các nhà kinh tế chính trị học, dù bằng cách này hay cách khác, đã luôn cố gắng tìm cách để đi luận giải về nó. Tuy nhiên không có một trường phái nào giải thích một cách khoa học cho đến khi học thuyết về giá trị lao động của C.Mác ra đời 1 MỞ ĐẦU Lý luận giá trị - lao động vấn đề trung tâm khoa học kinh tế trị lịch sử Quan niệm vấn đề giá trị - lao động tiêu chí quan trọng để xác định tính khoa học tư tưởng hay học thuyết kinh tế Có thật hiển nhiên rằng, lịch sử học thuyết kinh tế, nhà kinh tế trị học, dù cách hay cách khác, cố gắng tìm cách để luận giải Tuy nhiên khơng có trường phái giải thích cách khoa học học thuyết giá trị - lao động C.Mác đời Được xây dựng sở kế thừa có phê phán tư tưởng kinh tế nhân loại, mà trực tiếp kinh tế trị tư sản cổ điển Anh, lý luận giá trị - lao động có vị trí, vai trò quan trọng, sở tảng toàn học thuyết kinh tế C.Mác Nó cánh cửa phải vượt qua để tới vấn đề lý luận kinh tế trị khác đồng thời sở, phương pháp luận, chìa khóa cho việc phân tích, giải tượng kinh tế - xã hội lý luận thực Trên sở lý luận giá trị - lao động, C.Mác xây dựng thành cơng lý luận giá trị thặng dư, giải thích cách khoa học chất bóc lột chủ nghĩa tư diệt vong tất yếu thay vào đời phương thức sản xuất cao hơn: phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa Đó phát kiến vĩ đại, cách mạng kinh tế trị học, đưa kinh tế trị học lên tầm cao Theo đó, lý luận giá trị - lao động Mác có ý nghĩa khoa học túy mà có ý nghĩa lịch sử to lớn ý nghĩa thời đại sâu sắc Lịch sử có nhiều đổi thay kể từ học thuyết giá trị - lao động C.Mác đời ngày ngun giá trị, sở để vận dụng vào xây dựng phát triển kinh tế thị trường nhiều quốc gia giới; đặc biệt cần phải vận dụng sáng tạo thực tiễn xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Với ý nghĩa đó, thu hoạch đề cập tóm lược phát triển lý luận giá trị - lao động lịch sử tư tưởng kinh tế trước C.Mác đồng thời làm rõ tính cách mạng - khoa học học thuyết giá trị - lao động C.Mác, sở vận dụng vào thực tiễn trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Bài thu hoạch cấu trúc thành ba điểm nhỏ: Sự phát triển lý luận giá trị - lao động lịch sử tư tưởng kinh tế trước C.Mác Tính cách mạng - khoa học lý luận giá trị - lao động C.Mác Vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bài thu hoạch phác thảo nhận thức, quan điểm tác giả vấn đề đề cập nội dung Do thời gian khả năng, nhận thức người viết có mặt hạn chế viết khơng tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Vì vậy, tác giả mong nhận cảm thông ý kiến đóng góp chân thành nhà khoa học, thầy khoa chuyên ngành đồng nghiệp để nhận thức nội dung thu hoạch thêm sáng, rõ NỘI DUNG Sự phát triển lý luận giá trị - lao động lịch sử tư tưởng kinh tế trước C.Mác 1.1 Quan niệm giá trị - lao động thời kỳ cổ đại, trung đại Tư tưởng giá trị - lao động đến giai đoạn tồn kinh tế trị tư sản cổ điển xuất mà manh nha xuất từ lâu lịch sử Ngay từ thời cổ đại, từ chế độ công xã nguyên thủy tan rã, chế độ chiếm hữu nô lệ đời xuất tư tưởng kinh tế phạm trù phân công lao động, giá trị trao đổi, vai trò tiền tệ, cung- cầu…Tuy nhiên phạm trù đơn giản, mang tính chất ước lượng quy luật chi phối chúng Tiêu biểu đại biểu Xenophon (430- 345 TCN), Platon (427- 347 TCN), Arixtôt (384- 322 TCN)… Xenophon, quan điểm giá trị - lao động, ông coi giá trị có ích cho người người biết sử dụng lợi ích Ví dụ: sáo có giá trị người biết thổi khơng có giá trị người khơng biết thổi Ơng thấy vai trò tiền kinh tế Theo ông, vàng bạc tiền có nhu cầu khơng giới hạn, việc tích trữ nhiều vàng bạc làm người ta giàu có Từ đó, ơng khun cách sử dụng nơ lệ tốt dùng họ vào việc khai thác vàng bạc Hơn nữa, vàng bạc không phương tiện thuận lợi cho trao đổi mà làm cho chủ giàu có lên Vì vậy, C.Mác cho rằng, theo Xenophon, tiền khơng phương tiện lưu thơng mà có chức tư Xenophon thấy mối liên hệ giá hàng hóa với cung- cầu Từ đó, ơng khun chủ nơ nên mua nơ lệ theo nhóm nhỏ để khơng làm tăng cầu nô lệ, mở mang sản xuất cách thận trọng để khơng làm tăng cung hàng hóa nhanh Platon, giải thích mối liên hệ phân cơng lao động, thương mại tiền tệ với vai trò bật thương gia C.Mác đánh giá cao ý tưởng Platon gọi bật thiên tài so với thời đại Khi nghiên cứu tiền tệ, ông tiền tệ với hai thuộc tính quy đinh thước đo giá trị kí hiệu giá trị Arixtơt, có tư tưởng manh nha lý luận giá - trị lao động, theo ông: “của cải thực tế” (của cải tự nhiên) tồn giá trị sử dụng Ơng cho rằng, tất hoạt động gắn liền với việc tạo giá trị sử dụng hoạt động kinh tế Mặc dù cách tiếp cận mang tính trực cảm ơng người phân tích giá trị trao đổi thơng qua phương trình “5 giường = nhà” Khi đánh giá ông, C.Mác cho rằng: thiên tài Arixtôt chỗ, lúc thể giá trị hàng hố ơng khám phá quan hệ ngang giá, có nghĩa bước theo đường dẫn đến lý luận giá trị lao động Thời kỳ Trung cổ, cuối kỷ thứ IV, đầu kỷ thứ V, tồn đến cuối kỷ XV Đây thời kỳ chế độ chiếm hữu nô lệ bị tan rã, chế độ phong kiến xuất Trong thời kỳ tiêu biểu có tư tưởng Ibihandul (1332- 1406) người Arập Saint Augustin (1354- 1430) Những tư tưởng kinh tế thời kỳ bị khoác áo thần học, bảo vệ cho tồn kinh tế tự nhiên, ý đến vấn đề sản xuất hàng hoá giá trị, tiền tệ Họ lên án hoạt động thương mại cho vay nặng lãi, họ coi tiền đơn đơn vị đo lường, có giá trị danh nghĩa Họ chưa hiểu giá trị - lao động Trong xã hội trung đại phương Tây, sản xuất hang hóa khơng phát triển trí bị bỏ rơi, nên quan niệm họ giá trị mờ nhạt, đề cập đến thông qua quan điểm hời hợt tiền tệ - hình thái tách rời khỏi nội dung giá trị Tiền tệ lúc làm chức nhất: phương tiện mua Nó sử dụng vào việc giao dịch to lớn tập đoàn phong kiến cần thiết cống nộp, mua chuộc… 1.2 Lý luận giá trị - lao động học thuyết kinh tế từ cuối kỷ XV đến cuối kỷ XIX Từ cuối kỷ XV đến cuối kỷ XIX chứng kiến giai đoạn phát triển lịch sử văn minh cuả nhân loại Bằng cách mạng Đại cơng nghiệp khí phương Tây, giai cấp tư sản đánh đổ hoàn toàn gốc rễ chế độ phong kiến mà người ta thường nói “đêm trường trung cổ” vốn tồn mười kỷ Và thay vào diện phương thức sản xuất mới: phương thức sản xuất tư chủ nghĩa với hai giai cấp đối lập giai cấp tư sản giai cấp vơ sản Sự thay máy móc với nhiều kiểu quan hệ sản xuất giúp cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển vượt bậc, chưa có lịch sử Trên sở phát triển kinh tế tư chủ nghĩa, tư tưởng kinh tế phát triển mạnh mẽ Từ chỗ tư tưởng rời rạc đến trở thành hệ thống, thành lý thuyết, tư tưởng, học thuyết phản ánh lợi ích khác giai cấp khác Trong giai đoạn tan giã chế độ phong kiến, tích lũy nguyên thủy tư tư tưởng lý luận giá trị - lao động phải kể đến hai trường phái: trường phái trọng thương Anh trường phái trọng nông Pháp (từ khoảng kỷ XV đến nửa đầu kỷ XVIII) 1.2.1 Lý luận giá trị - lao động trường phái trọng thương Anh Trường phái trọng thương, hệ thống tư tưởng kinh tế giai cấp tư sản, đời vào khoảng kỷ XV, phát triển tới kỷ XVII Đây thời kỳ phương thức sản xuất phong kiến tan rã, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đời, gắn liền với q trình tích lũy nguyên thủy tư bản, tước đoạt sản xuất nhỏ, tích lũy tiền tệ… tạo điều kiện cho đời chủ nghĩa tư Khác với tư tưởng kinh tế trước đó, học thuyết trọng thương khơng tư tưởng kinh tế giải giác mà trở thành hệ thống tư tưởng kinh tế, học thuyết kinh tế, sách kinh tế tầng lớp thương nhân giai cấp tư sản Họ đánh giá cao vai trò tiền tệ (vàng, bạc), tư tưởng xuất phát Họ cho tiền nội dung của cải, tài sản thật sự, tiêu chuẩn giàu có quốc gia Nếu trước người ta coi tư liệu sinh hoạt cải, giàu hay nghèo đánh giá sung túc hay ỏi tư liệu sinh hoạt; chủ nghĩa trọng thương lại cho rằng: tiêu chuẩn giàu có khơng phải hàng hóa mà tiền, hàng hóa phương tiện để tăng thêm khối lượng tiền mà thơi, giầu có tích lũy hình thái tiền tệ giàu có vĩnh Do vậy, mục đích chủ yếu sách kinh tế quốc gia phải tăng khối lượng tiền tệ Để tích lũy tiền tệ phải thơng qua hoạt động thương mại, bảo hộ nhà nước phong kiến Khối lượng tiền tệ tăng đường ngoại thương, hoạt động ngoại thương phải thực sách xuất siêu Họ cho rằng: nội thương hệ thống ống dẫn, ngoại thương máy bơm, muốn tăng cải phải có ngoại thương dẫn cải qua nội thương Giai đoạn đầu họ không coi trọng lưu thơng hàng hóa mà coi trọng lưu thơng tiền tệ nên họ đề nghị nhà nước cấm xuất tiền tệ, lập hàng rào thuế quan cấm nhập hàng hóa, hàng xa xỉ phẩm nhằm mục đích giữ khối lượng tiền tệ khơng bị hao hụt Giai đoạn sau họ coi trọng lưu thông hàng hóa họ thấy rằng: lưu thơng tiền tệ quy định lưu thơng hàng hóa, việc điều tiết lưu thơng hàng hóa dẫn đến điều tiết lưu thông tiền tệ để thu khối lượng tiền lớn Những người trọng thương cho hoạt động mà khơng dẫn đến tích lũy tiền tệ hoạt động tiêu cực khơng có lợi, theo họ nông nghiệp không làm tăng thêm không làm tiêu hao cải, hoạt động công nghiệp nguồn gốc của cải (trừ công nghiệp khai thác vàng, bạc) Theo họ, có hoạt động ngoại thương nguồn gốc thật của cải, lợi nhuận tạo lĩnh vực lưu thông, kết trao đổi khơng ngang giá, mua bán nhiều (H1 - T - H2 H1>H2) mua rẻ bán đắt (T1 - H - T2 T1>T2) Như vậy, góc độ lý luân giá trị - lao động chủ nghĩa trọng thương khêu gợi vấn đề giá trị thặng dư (lợi nhuận), họ đưa quan điểm tái đầu tư lợi nhuận để phát triển kinh tế dân tộc… đứng lĩnh vực lưu thông để giải Do điều kiện lịch sử nên hạn chế lớn trường phái trọng thương coi trọng thương nghiệp, coi lĩnh vực lưu thông, trao đổi đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu họ dừng lại việc mơ tả bề ngồi Vì lý luận giá trị họ chưa rõ ràng, tính lý luận chưa cao, thiếu khoa học, phản ánh ngây thơ thần bí sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa Họ chưa hiểu giá trị, họ thấy hình thức cao giá trị tiền, chưa sâu tìm hiểu sở trao đổi hàng hóa Mặc dù họ thấy lưu thơng hàng hóa quy định lưu thơng tiền tệ lại sản xuất định lưu thông hàng hóa tiền tệ Từ họ cho rằng: lưu thông tiền đẻ tiền Trong chừng mực định họ hiểu tiền tư khơng hiểu chất tiền, tiền có chức phương tiện cất trữ, phương tiện lưu thông, thước đo giá trị (thước đo giàu có) Họ chưa hiểu quy luật lưu thơng tiền tệ, khơng biết quy luật giá trị, họ cho lợi nhuận có kết trao đổi không ngang giá mua rẻ bán đắt mua bán nhiều 1.2.2 Lý luận giá trị - lao động trường phái trọng nông Pháp Trường phái trọng nông, xuất cuối kỷ XVII đầu kỷ XVIII trường phái trọng thương bị phá sản Đại biểu xuất sắc trường phái trọng nông Francais Quesnay, công lao to lớn ông đặt cách khoa học vấn đề để nghiên cứu sản phẩm túy (giá trị thặng dư), ông chưa giải triệt để vấn đề Mác viết: việc làm vào kỷ XVIII thời kỳ ấu trĩ chủ nghĩa tư tư tưởng thiên tài, rõ ràng thiên tài tư tưởng kinh tế ngày Đây học thuyết trung tâm biểu độc đáo tư tưởng kinh tế trường phái trọng nơng, phản ánh giai đoạn phát triển lý luận giá trị lao động Đứng lập trường vật siêu hình để giải thích tượng kinh tế, F Quesnay cho rằng: sản phẩm túy sản phẩm đất đai dơi lại sau trừ chi phí lao động chi phí cần thiết khác cho việc thực canh tác ruộng đất Như vậy, sản phẩm túy theo ông tổng sản phẩm trừ chi phí sản xuất nông nghiệp tạo sản phẩm túy Sở dĩ, sản xuất nông nghiệp tạo sản phẩm túy hai nguyên tắc khác hình thành giá trị tương ứng cơng nghiệp nơng nghiệp Trong cơng nghiệp giá trị hàng hóa tổng chi phí sản xuất (gồm chi phí ngun liệu, tiền lương cơng nhân, tiền lương nhà tư bản, chi phí bổ sung tư thương nghiệp)- chi phí túy Còn nơng nghiệp, giá trị hàng hóa tổng chi phí sản xuất (chi phí túy) cộng với sản phẩm túy Bởi vì, cơng nghiệp q trình kết hợp giản đơn chất cũ, khơng có tăng lên chất nên khơng tạo sản phẩm túy Ngược lại, nông nghiệp nhờ có tác động tự nhiên nên có phát triển chất, tạo chất mới, tạo sản phẩm túy Như vậy, so với trường phái trọng thương, trường phái trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu nguồn gốc của cải từ lĩnh vực lưu thơng sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, đặt sở cho việc phân tích sản xuất tư chủ nghĩa Đây bước tiến quan trọng phương pháp luận, họ thấy mối quan hệ sản xuất lưu thông, cho sản xuất định lưu thông Nếu trường phái trọng thương cho lợi nhuận (của cải) có từ lưu thơng mua bán nhiều, mua rẻ bán đắt trường phái trọng nơng khẳng định: cải thực sinh từ lĩnh vực sản xuất trực tiếp (từ sản xuất nông nghiệp), theo họ sản phẩm ròng lao động người làm ruộng tạo cải di chuyển lưu thông, họ phân chia đời sống kinh tế xã hội thành hai lĩnh vực sản xuất lưu thông cải Họ cho rằng: sản phẩm ròng thu nhập xã hội (không phải thu nhập chủ đất theo quan niệm W.Petty), điều chứng tỏ sản phẩm ròng khơng thu nhập chủ đất mà thu nghập xã hội Như vậy, sản phẩm ròng phản ánh quan hệ chất sản xuất tư chủ nghĩa Họ thấy mối quan hệ lao động sản xuất sản phẩm túy (giá trị thặng dư) Lao động sản xuất nông nghiệp lao động tạo sản phẩm túy sản phẩm người lao động sản xuất chia thành hai phần: phần để trả công cho người lao động, phần lại cấu thành sản phẩm dòng (phần thứ tăng lên phần thứ hai giảm xuống ngược lại) Mặc dù họ giải thích nguồn gốc sản phẩm túy theo tinh thần tự nhiên chủ nghĩa (đất đai nguồn gốc sản phẩm túy), hạt nhân hợp lý : họ coi sản phẩm túy sản phẩm lao động người công nhân làm thuê, phận trở thành nguồn thu nhập giai cấp tư sản địa chủ Tuy vậy, bên cạnh giá trị khoa học trên, lý luận giá trị - lao động trường phái trọng nông chưa vượt qua điều kiện lịch sử, hạn chế trí tụt lùi bước so với trường phái trọng thương Họ khơng tìm thấy nguồn gốc đích thực hình thức biểu giá trị thặng dư Họ sản phẩm túy tạo sản xuất lưu thông lại cho sản phẩm đất đai sinh tặng vật tự nhiên, họ không thấy sản phẩm cơng nhân nơng nghiệp tạo Họ khơng vạch hình thức biểu giá trị thặng dư lợi nhuận, lợi tức, địa tơ Họ cho có lao động nông nghiệp ngành lao động tạo giá trị thặng dư, cơng nghiệp thương nghiệp không tạo giá trị thặng dư Quan điểm có tụt lùi bước so với trường phái trọng thương Bởi vì, trường phái trọng thương nắm chất cải xã hội xem xét cải xã hội theo quan điểm giá trị; trường phái trọng nơng tầm thường hóa khái niệm cải, khơng thấy tính chất hai mặt của cải mặt vật mặt giá trị Họ không hiểu thực thể giá trị (c+v+m) không thấy việc hình thành giá trị lao động tạo ra, nên họ giải thích sản phẩm túy tặng vật tự nhiên, từ gán cho giai cấp địa chủ tư sản chức kinh tế to lớn mà họ lại kẻ ăn bám Như vậy, lý luận giá trị - lao động thời kỳ tan giã chế độ phong kiến, tích lũy nguyên thủy tư có nét chấm phá ban đầu, chưa có thành tựu có ý nghĩa to lớn giá trị khoa học Tuy nhiên vấn đề lý luận mà họ đưa có giá trị định để sau nhà kinh tế tư sản cổ điển W.Petty, A.Smith, D.Ricardo…tiếp tục kế thừa phát triển lên tầm cao mới, khắc phục hạn chế mà họ để lại 1.2.3 Lý luận giá trị - lao động học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Kinh tế trị học tư sản cổ điển trường phái đặc biệt có vai trò ảnh hưởng to lớn phát triển tư tưởng kinh tế chung nhân loại Nó xuất từ kỷ XVII, thời kỳ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa hình thành phát triển mạnh mẽ phương Tây, đặc biệt nước Anh nước Pháp Trường phái phát triển thời kỳ dài, trải qua nhiều giai đoạn, đạt tới đỉnh cao rực rỡ vào kỷ XVIII, đầu kỷ XIX sau xa rời nguyên tắc truyền thống trước chấm dứt thống trị tuyệt đối vào cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Đặc biệt bật hoàn cảnh lịch sử cho đời kinh tế học cổ điển phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa tư lĩnh vực sản xuất, tỏ rõ ưu tất yếu so với lĩnh vực lưu thông vốn lĩnh vực chiếm ưu thời kỳ phát triển tư tưởng trọng thương trước Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đà phát triển, chưa bộc lộ rõ mâu thuẫn thân sở thực tiễn để đại biểu trường phái cổ điển tập trung nguyên cứu quy lụât phát triển chủ nghĩa tư bản, cổ vũ đề cao ưu phương thức Lý luận giá trị - lao động kinh tế trị tư sản cổ điển đời sở dòng chảy liên tục có đan xen, kế thừa tư tưởng trước Các nhà kinh tế học tư sản cổ điển có cơng lao to lớn việc nghiên cứu lý luận giá trị lao động Lý luận giá trị - lao động W.Petty (1623-1687): nhà kinh tế học người Anh Ơng có cống hiến định lịch sử tư tưởng kinh tế, có nhiều vấn đề lý luận vượt khỏi khuân khổ chủ nghĩa trọng thương Theo C.Mác, ông người mở đầu lịch sử trường phái cổ điển Anh, người sáng lập khoa học kinh tế trị tư sản với tư cách khoa học Ông tiếp cận phương pháp nghiên cứu với quy luật kinh tế khách quan để giải tượng kinh tế, nhiên phương pháp ông mang tính hai mặt chưa triệt để, với giới quan vật tự phát Ơng có cơng lao lớn việc nêu nguyên lý giá trị lao động “giá trị lao động tạo ra” tức coi lao động sở giá trị, điều ơng trở thành cha đẻ kinh tế trị Ơng vạch nguồn gốc giá trị hàng hoá Coi lao động sản xuất hàng hố giữ vai trò chủ yếu việc tạo giá trị, tạo cải vật chất Trong tác phẩm “Bàn thuế khố lệ phí” ơng đưa ba phạm trù giá hàng hố là: giá tự nhiên, giá nhân tạo giá trị Theo ơng giá tự nhiên (tức giá trị) lao động người sản xuất hàng hoá tạo Lượng giá tự nhiên tỷ lệ nghịch với suất lao động khai thác bạc Ông xác 10 định giá trị hàng hố số lượng hao phí lao động tạo Đây sở để sau C.Mác phân tích làm rõ chất lượng giá trị Nếu giá tự nhiên giá trị hàng hố, giá nhân tạo giá thị trường hàng hố, thay đổi phụ thuộc vào giá tự nhiên quan hệ cung cầu thị trường Ơng cho giá trị loại đặc biệt giá tự nhiên Nó chi phí lao động để sản xuất hàng hố, điều kiện trị khơng thuận lợi Vì vậy, chi phí lao động giá trị thường cao so với chi phí lao động giá tự nhiên Mặc dù, bị chi phối lập trường giai cấp, điều kiện hoàn cảnh lịch sử trị lúc giờ, việc ơng phân biệt giá tự nhiên với giá trị bước tiến lớn đến nguyên giá trị W.Petty đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn lao động phức tạp, so sánh lao động thời gian dài, lấy suất lao động trung bình nhiều năm để loại trừ tình trạng ngẫu nhiên Tuy nhiên, ơng chưa làm rõ Ơng cho tiền lúc tiêu chuẩn giàu có mà tiền 1% giàu có, đánh giá tiền cao sai lầm Nguồn gốc giàu có khơng phải lưu thơng mà giàu có đem lại sản xuất Ơng nhìn thấy hình thái bật giá trị tiền Ông nghiên cứu hai loại tiền vàng bạc Giá trị chúng dựa sở lao động khai thác chúng định Ông phê phán chế độ song vị lấy vàng bạc làm đơn vị tiền tệ, ủng hộ chế độ đơn vị (giống nhận xét Mác) Ông người đưa quy luật lưu thông tiền tệ, ông cho số lượng tiền cần thiết cho lưu thông xác định sở số lượng hàng hoá tốc độ chu chuyển tiền tệ, ảnh hưởng thời gian toán với số lượng tiền tệ cần thiết lưu thơng Ơng chống lại tư tưởng tích luỹ tiền chủ nghĩa trọng thương Từ cơng lao trên, khẳng định W.Petty người lịch sử đặt móng cho nghiên cứu lý luận giá trị - lao động Ông cho chất giá trị lao động, xuất lao động có ảnh hưởng đến lượng giá trị giá biểu tiền giá trị Ông đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn lao động phức tạp, đặt quy luật kinh tế Tuy nhiên lý thuyết giá trị lao động ơng hạn chế ảnh hưởng tư tưởng chủ nghĩa trọng thương Ông thừa nhận lao động khai thác bạc nguồn gốc giá trị, giá trị hàng hoá khác xác định nhờ 19 quan trọng, có ý nghĩa chìa khóa để luận giải sâu sắc vấn đề lý luận giá trị - lao động, tạo bước ngoặt cách mạng khoa học kinh tế trị Phát kiến vĩ đại giúp C.Mác hình thành hàng loạt phạm trù kinh tế trị học Trong I “Tư bản”, C.Mác viết: "Tơi người nêu rõ tính chất mặt lao động biểu hàng hóa, khoa kinh tế trị xoay xung quanh điểm này, nên bàn thật chi tiết nữa" Như theo C.Mác, điểm xuất phát mà khoa kinh tế trị xoay quanh, nghĩa với phát đem lại sở khoa học cho lý luận kinh tế khác Nhờ đó, C.Mác hồn thiện lý luận giá trị lao - động mà nhà kinh tế học trước ông không giải triệt để Quay lại lịch sử, nhà kinh tế trị cổ điển trước C.Mác họ phát lao động tạo giá trị Song lao động tạo giá trị họ lại khơng họ khơng phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hố, khơng biết hàng hóa có hai thuộc tính, khơng thể luận giải cách khoa học tượng kinh tế diễn ra, luận giải khoa học lý luận giá trị Nhờ phát này, C.Mác giải thích cách khoa học nhiều tượng phức tạp kinh tế hàng hoá tư chủ nghĩa Trong thư gửi cho Ph.Ăngghen ngày 24 tháng năm 1867, C.Mác khẳng định: tính chất hai mặt lao động vừa biểu giá trị sử dụng, vừa biểu giá trị trao đổi, toàn nhận thức dựa sở Tính khoa học - cách mạng tiếp tục thể hiện: sở luận giải sâu sắc lao động cụ thể, lao động trừu tượng (khái niệm, đặc điểm, mối quan hệ lao động cụ thể lao động trừu tượng) C.Mác giải triệt để vấn đề thực thể giá trị lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Từ đó, C.Mác trả lời câu hỏi hàng hóa có hai thuộc tính khẳng định hàng hóa thống biện chứng hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng rõ: mâu thuẫn tính chất tư nhân tính chất xã hội, mâu thuẫn sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa Trên sở đó, C.Mác trình bày cách khoa học phạm trù như: thời gian lao động xã hội cần thiết, chất lượng giá trị hàng hóa Khi nghiên cứu mặt lượng giá trị C.Mác lượng giá trị đo thời gian lao 20 động xã hội cần thiết, lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với số lượng lao động thể hàng hóa thay đổi theo tỷ lệ nghịch với sức sản xuất lao động Theo chuỗi liên kết, ông tiếp tục phát hàng hóa sức lao động, từ giải triệt để vấn đề giá trị thặng dư (nguồn gốc, chất, hình thức biểu rõ cấu chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận bình quân, giá trị hàng hóa thành giá sản xuất điều kiện tự cạnh tranh, khoa học vấn đề lợi nhuận, lợi tức địa tô…) C.Mác phân tích khoa học vấn đề tích lũy tư điều kiện nâng cao cấu tạo hữu tư từ dẫn đến nạn nhân thừa tương đối làm bần hóa giai cấp vô sản, thúc đẩy mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc Phân chia tư thành thành tư bất biến tư khả biến; luận giải sâu sắc tư cố định tư lưu động rõ vai trò yếu tố, trình bày khoa học vấn đề tái sản xuất… Điều mà nhà kinh tế trước chưa làm tác giả trình bày điểm C.Mác nghiên cứu phát triển hình thái giá trị, cơng việc mà khoa kinh tế trị tư sản chưa làm bao giờ, từ tìm hiểu nguồn gốc chất tiền tệ, khám phá bí mật tiền tệ Tiền tệ điều bí ẩn mà hang nghìn năm người ta chưa phát ra, nhà kinh tế trước C.Mác nghiên cứu sớm, nhìn chung họ chưa hiểu vàng đóng vai trò tiền tệ, nên đưa tới sùng bái tiền tệ Chính C.Mác người vạch rõ nguồn gốc, chất, chức quy luật lưu thông tiền tệ, khẳng định chất tiền cơng giá hàng hóa sức lao động giá lao động C.Mác khẳng định: tiền tệ đời kết phát triển lâu dài sản xuất hàng hóa, tiền tệ hàng hóa đặc biệt dùng làm vật ngang giá chung, trực tiếp thể lao động xã hội, biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa Cuối cùng, học thuyết giá trị - lao động C.Mác nghiên cứu tỉ mỉ hoàn chỉnh qui luật giá trị, nêu phân tích u cầu chế hoạt động giai đoạn phát triển khác sản xuất hàng hóa Đây vấn đề mà nhà kinh tế trước C.Mác luận giải cách khoa học có ý phân tích chưa đầy đủ Tóm lại, với thiên tài mình, C.Mác phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa - phát minh khoa học có tính thời đại, C.Mác 21 làm cách mạng lĩnh vực kinh tế trị học nói chung lý luận giá trị - lao động nói riêng Những luận điểm lý luận giá trị - lao động C.Mác giữ nguyên giá trị kinh tế thị trường đại Hơn nữa, chúng cung cấp sở lý luận để phân tích giải vấn đề trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống lý luận giá trị - lao động C.Mác khơng có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa lịch sử thời đại sâu sắc Cho đến ngày ngun giá trị lý luận thực tiễn Việt Nam đẩy mạnh việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nắm vững lý luận giá trị - lao động việc cần thiết để hiểu vận dụng hoạt động thực tiễn kinh tế thị trường Bởi việc vận dụng sáng tạo lý luận giá trị - lao động C.Mác đòi hỏi thực tiễn Có thể nói rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành to lớn quan trọng nghiên cứu lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam Là vận dụng sáng tạo lý luận giá trị - lao động C.Mác thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mơ hình kinh tế mẻ chưa có lịch sử nhân loại Tư lý luận nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình lâu dài, thường xuyên qua nhiều bước với mục tiêu không thay đổi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta Kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế - xã hội mà trình sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng thực thơng qua thị trường Vì khơng “cơng nghệ”, “phương tiện” để phát triển kinh tế - xã hội, mà quan hệ kinh tế - xã hội, khơng gồm lực lượng sản xuất, mà hệ thống quan hệ sản xuất Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường, vừa chịu chi phối nhân tố định hướng xã hội chủ nghĩa Vì kinh tế thị trường nước ta vừa có đặc trưng chung, phổ biến kinh tế thị trường, vừa có đặc trưng mang tính đặc thù- định 22 hướng xã hội chủ nghĩa Bởi việc vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác điều kiện đòi hỏi phải có tư sáng tạo Tuy nhiên, lúc vận dụng tốt lý luận giá trị - lao động C.Mác thực tiễn trình tổ chức xây dựng, quản lý kinh tế đất nước Trước đổi quan niệm chủ quan ý chí, khơng nhận thức quy luật kinh tế khách quan, coi kinh tế hàng hố sản phẩm riêng có chủ nghĩa tư Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mơ hình kế hoạch hố tập trung, quan liêu bao cấp, mệnh lệnh hành chính, thực ngăn sơng, cấm chợ dẫn đến tượng thừa thiếu giả tạo, kinh tế bị khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Trong thời gian dài với chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, tồn trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng có hệ thống tiêu cụ thể ấn định từ xuống, từ trung ương đến tận sở, theo địa có sẵn Chính lẽ đó, việc thay đổi mẫu mã mặt hàng, tìm hiểu thị hiếu khách hàng, tìm hiểu thị trường tiêu thụ, quy luật cung- cầu, quy luật cạnh tranh chưa đặt Các khoản chi phí tiếp tục q trình sản xuất lĩnh vực lưu thơng, chi phí lưu thơng túy ngày giảm cách tối đa, trở thành thừa, trở thành khơng cần thiết Có thời sai lầm, lấy gạo làm mặt giá Thực chất kéo suất lao động tất ngành ngang với ngành sản xuất nơng nghiệp Nếu xác định lượng giá trị hàng hóa, lượng thời gian lao động xã hội cần thiết vậy; hiểu sai lý luận giá trị - lao động C.Mác, mà khơng thấy biểu điều kiện Từ thực tiễn đòi hỏi đó, sở đổi tư duy, nhận thức đắn quy luật kinh tế khách quan vận dụng lý luận gí trị - lao động C.Mác, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: kinh tế hàng hố khơng phải sản phẩm riêng có chủ nghĩa tư bản, đời, tồn gắn liền với q trình phân cơng lao động xã hội tồn hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất Vì vậy, trước chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tồn sản xuất hàng hóa tất yếu khách quan, hợp quy luật Từ nhận thức đó, đại hội xác định: phát triển kinh tế 23 hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thực tiễn chứng minh sau 25 năm công đổi Việt Nam đạt thành tựu quan trọng Các quy luật kinh tế khách quan tơn trọng, quy luật giá trị thể rõ vai trò to lớn kinh tế thị trường tiếp cận đến kinh tế thị trường đại Do vậy, nhịp độ kinh tế tăng trưởng khá: tốc độ tăng trưởng, năm khởi đầu công đổi (1986-1991) tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng tương đối chậm Nhưng trình đổi diễn rộng khắp vào thực chất tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao ổn định kéo dài, có lúc bị giảm sút dự báo chủ quan ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm thành phần kinh tế đan xen nhiều hình thức sở hữu Đất nước khơng khỏi khủng hoảng mà đời sống tầng lớp nhân dân nâng cao rõ rệt, trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững, lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng củng cố tăng cường, vị Việt Nam trường quốc tế ngày nâng lên, quan hệ kinh tế quốc tế ngày mở rộng… Thành tựu đổi nước kết hợp với thực sách mở cửa, tích vực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế mở không gian phát triển cho kinh tế Việt Nam mang lại cho Việt Nam vị quốc tế Từ quốc gia bị phong toả, cấm vận; từ kinh tế phát triển “đóng cửa”, sau 20 năm đổi mới, Việt Nam vươn mạnh giới Đến Việt Nam có quan hệ ngoại giao với gần 170 nước vùng lãnh thổ; mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với 221 quốc gia vùng lãnh thổ Ngoài ra, Việt Nam thành viên thức nhiều tổ chức kinh tế quốc tế khu vực, điều đáng nói năm 2007 Việt Nam trở thành thành viên thức thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO) Phúc lợi xã hội đời sống vật chất, tinh thần người dân cải thiện rõ rệt Theo đánh giá Liên hiệp quốc, Việt Nam đích trước 10 năm với mục tiêu xố đói giảm nghèo thực mục tiêu thiên niên kỷ 24 Đánh giá thành cơng q trình đổi mới, Đại hội lần thứ X Đảng khẳng định: “Những thành tựu chứng tỏ đường lối đổi Đảng ta đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam Nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội ngày sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, xã hội xã hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hình thành nét bản” Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước thời kỳ Những khó thách thức nhiều cản trở đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc vận dụng quy luật kinh tế khách quan, việc hoạch định thể chế sách phát triển kinh tế thị trường Trước khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngang tầm với nhiệm vụ, trọng tâm đổi tư kinh tế Đại hội X, Đảng khẳng định: “Tư Đảng số lĩnh vực chậm đổi mới; số vấn đề tầm quan điểm, chủ trương lớn chậm làm rõ nên chưa đạt thống cao nhận thức thiếu dứt khốt hoạch định sách, đạo điều hành Sự đạo tổ chức thực chưa tốt, ba lĩnh vực: xây dựng đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo bước chuyển mạnh phát triển nguồn nhân lực; đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị”1 Từ nhận định, đánh giá khách quan Đảng có đường lối, chủ trường sách phát triển kinh tế phù hợp Đại hội X, Đảng xác định loại thị trường: thị trường hàng hoá dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường sức lao động, thị trường khoa học công nghệ… Đây bước nhận thức Đảng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng xác định cần phân biệt chức quản lý vĩ mô nhà nước quyền tự chủ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đại hội X Đảng rõ: Nhà nước cần tập trung làm tốt chức “Định hướng phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chế, sách sở tơn trọng nguyên tắc thị trường Đổi công tác quy hoạch, kế hoạch phù hợp yêu cầu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế… Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, Tr.15-16 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, Tr 78-79 25 Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua chế, sách cơng cụ kinh tế… Thực quản lý nhà nước hệ thống pháp luật, giảm tối đa can thiệp hành vào hoạt động thị trường doanh nghiệp Tách chức quản lý hành nhà nước khỏi chức quản lý kinh doanh doanh nghiệp”2 Nghị trung ương VI khoá X Đảng tiếp tục khẳng định: Tiền lương phải coi giá sức lao động, hình thành theo quy luật thị trường, dựa cung cầu sức lao động, chất lượng, cường độ lao động mức độ cạnh tranh việc làm Như vậy, sức lao động Đảng thừa nhận hàng hoá Đến đây, hàng hoá sức lao động hàng hoá khác Cùng với thị trường sức lao động thị trường khác dần vào hoạt động theo quy luật phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đó quan điểm, nhận định, đánh giá Đảng nhận thức vấn đề lý luận giá trị - lao động C.Mác Về mặt thực tiễn, điều kiện nước ta chuyển sang kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường nhiều người cho lý luận giá trị - lao động C.Mác khơng ý nghĩa, nhiều trường phái kinh tế học đưa lý thuyết kinh tế nhằm chống lại học thuyết C.Mác, phủ định giá trị lao động tạo Có thể khẳng định rằng: dù lịch sử có nhiều biến động, nhiều nhân tố, điều kiện để sản xuất hàng hóa có nhiều thay đổi khác trước phạm trù lượng giá trị hàng hóa lượng lao động kết tinh; "thời gian lao động xã hội cần thiết" mà C.Mác phân tích trước đây, cần thiết Đương nhiên, phạm trù này, cần phải phát triển, cần hiểu rộng điều kiện mới, không đặt phạm vi ngành, lĩnh vực, nước mà đặt phạm vi quốc tế; khơng sản xuất cho riêng mà phải gắn với nhu cầu quốc tế hóa đời sống quốc tế hóa sản xuất; khơng thu hẹp phạm vi nước, khu vực, mà phải đặt cấu kinh tế mở, vấn đề toàn cầu, lý thuyết lợi so sánh, đặt quan hệ quy luật cạnh tranh, hiệu kinh tế, hiệu xã hội, tăng trưởng kinh tế Vận dụng học thuyết giá trị - lao động C.Mác kinh tế thị trường Việt Nam nay: vấn đề quan trọng đặt phải từ cách tiếp cận tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa mà C.Mác đưa Hơn phải gắn liền sản xuất lưu thông; sản xuất tiêu dùng, phải tiếp 26 cận cách toàn diện từ yếu tố đầu vào, q trình sản xuất, đầu ra, chí sản phẩm vào tiêu dùng Một loạt phạm trù, khái niệm đặt hiểu giá trị, lao động sống - nhân tố cấu thành lượng giá trị hàng hóa, phát triển vũ bão cách mạng khoa học công nghệ, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Chính mà phạm trù thời gian lao động xã hội cần thiết cần giải thích cách thấu đáo Bên cạnh phạm trù "lao động" hiểu theo nghĩa rộng; không lao động sản xuất trực tiếp Do phân công lao động xã hội ngày phát triển, ngày vào chuyên mơn hóa sâu, xuất nhiều loại hình lao động cụ thể mới, tạo nhiều loại giá trị sử dụng phong phú Cũng từ vấn đề phân công lao động mở rộng phát triển dẫn đến liên kết chặt chẽ với nhau, quốc gia trình tạo sản phẩm xuất phạm trù chi phí sản xuất quốc tế, quan hệ người mua, người bán quan tâm tính tốn mở rộng, phạm trù "lao động trừu tượng" theo ngày phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Vấn đề đặt mà cần lý giải việc xuất người máy Rơbốt làm thay người nhiều việc, hệ thống máy tính điện tử, tự động hóa Nhiều sản phẩm tạo khơng trực tiếp bàn tay người tác động mà gián tiếp, chí qua nhiều lần gián tiếp Phạm trù giá trị lao động trừu tượng tạo có tồn khơng, hiểu thời gian lao động xã hội cần thiết đơn vị sản phẩm nào? Hiện phạm trù giá trị có nhiều tranh luận, nhiều ý kiến khác Vai trò sức lao động người khơng ngày phát triển mà có thay đổi chất, lao động chất xám, lao động trí tuệ Chính thay đổi chất sức lao động, dẫn đến loạt nhân tố thay đổi theo, phát minh, sáng kiến Phát minh quan trọng hàng đầu tạo tư liệu lao động mới, thay đổi sở quan trọng để sử dụng đối tượng lao động ngày Do khơng có kế hoạch sử dụng tư liệu lao động hợp lý, không tiếp cận nhanh với thành tựu khoa học công nghệ dẫn đến lãng phí tài sản vơ hình lớn Cũng sở phát triển sức lao động xuất loạt loại lao động mới, hữu hình, vơ hình, vật chất, tinh thần, dịch vụ…Hơn nữa, với phát triển lao động trí tuệ, lao động chất xám, lao động hao phí đơn 27 vị sản phẩm thay đổi, xu hướng hao phí lao động khứ ngày giảm, lao động sống ngày tăng lên, Trong kết cấu sản phẩm trước lao động khứ chiếm từ 60% đến 70%, lao động sống chiếm từ 30 đến 40% ngày nay, số mặt hàng đồ điện tử, lao động sống, đặc biệt lao động chất xám, lao động trí tuệ chiếm đến 70%, chí có sản phẩm chiếm kết cấu giá trị hàng hóa Chính lẽ đó, lao động hao phí đơn vị sản phẩm khơng thể tính kết lao động trực tiếp tạo sản phẩm trước đây, mà gián tiếp gắn với trình lao động khác để tạo sản phẩm Mặt khác, với phát triển kinh tế thị trường, xuất nhiều mối quan hệ lượng giá trị cần giải Ví dụ trước sản phẩm tạo ít, chưa có nhiều giá trị sử dụng phong phú, nhu cầu người chưa nghĩ đến mặt hàng thay Ngày nay, mối quan hệ tổng thể chung kinh tế, phát triển phân công lao động, phát triển khoa học công nghệ xuất nhiều giá trị sử dụng khác nhau, thay cho Vì việc xác định lượng giá trị hàng hóa, tất yếu phải đặt mối quan hệ Tuy sở giá trị lao động biểu điều kiện Với vấn đề trao đổi lưu thông Yêu cầu quy luật giá trị trao đổi ngang giá, giá hàng hóa ngang với giá hàng hóa kia, thực chất bên lượng lao động hàng hóa ngang với hàng hóa khác Như phân tích trên, với chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, vấn đề trao đổi ngang giá bị triệt tiêu, tất tuân theo địa có sẵn Chuyển sang kinh tế thị trường nước ta nay, thực yêu cầu quy luật giá trị, có ý nghĩa quan trọng Trao đổi ngang giá không dừng lại phạm vi quốc gia mà phạm vi quốc tế Chính vậy, không tiếp cận kịp thời thành tựu khoa học, cơng nghệ để giảm chi phí sản xuất, giảm lao động hao phí thiệt thòi lớn nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng Hơn với chế mở, chế thị trường, buộc nước phải tuân theo quy luật chung trình trao đổi Việc lựa chọn mặt hàng để sản xuất, lựa chọn mặt hàng để trao đổi, với lao động hao phí thấp, dựa vào lý thuyết lợi so sánh, khơng phạm vi mặt hàng, ngành, vùng nước, mà phạm vi quốc tế, xuất phát từ điều kiện tự nhiên, xã hội kinh tế khác 28 Từ số vấn đề phân tích khẳng định kinh tế thị trường sở sâu xa lý luận giá trị kết lao động, giá trị lao động tạo ra; thể đầy đủ ý nghĩa lịch sử Vẫn sở để đơn vị tính tốn, hạch tốn kinh doanh, bù đắp chi phí sản xuất, sở đảm bảo tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Do để vận dụng tốt lý luận giá trị - lao động C.Mác đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần lưu ý, quan tâm số vấn đề sau: Một là, Phải nhận thức quy luật kinh tế khách quan tác động chi phối tới trình sản xuất lưu thơng hàng hóa, quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh…Từ hoạch định chế, sách giải pháp tầm vĩ mô vi mô phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nâng cao lực cạnh tranh kinh tế doanh nghiệp Bởi vì, trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, hàng hoá Việt Nam phải chịu sức cạnh tranh lớn thị trường quốc tế khu vực Muốn chiếm ưu cạnh tranh lợi so sánh cần phải quan tâm đến hai thuộc tính hàng hố Có hàng hố thực giá trị giá trị sử dụng Thực tế có hàng hố Việt Nam xuất sang nước bị trả lại chất lượng tốt mẫu mã, hình thức nên không hấp dẫn người tiêu dùng…sản phẩm bán khơng nhiều so với hàng hố loại nước khác họ lại có mẫu mã, hình thức tốt Mặt khác, cần phải có hành lang pháp lý phù hợp với quan hệ kinh tế quốc tế, phù hợp với việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đào tạo đội ngũ luật sư đạt chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia, giải hoạt động tranh chấp quốc tế, … Hai là, Nhanh chóng tiếp cận thành tựu khoa học- công nghệ, đổi trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm; đồng thời cần phải tránh chủ quan giáo điều nơn nóng, cảnh giác đấu tranh trống lại tư tưởng hoài nghi, phủ nhận xuyên tạc lý luận giá trị - lao động C.Mác tác động cách mạng cơng nghệ đại Có quan điểm cho rằng, ngày tác động mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, thành tựu to lớn tri thức người đem lại 29 giá trị hàng hố lao động người cơng nhân lao động tạo q trình sản xuất không Hay kỷ XXI, với hệ thống người máy thơng minh, rơ bốt tự động hố cao khác với thời kỳ C.Mác nên lý luận giá trị - lao động Mác khơng phù hợp Hoặc số quan điểm xuyên tạc học thuyết giá trị - lao động C.Mác cho máy móc tạo giá trị lao động sống… Chúng ta cần phải nhận thức đúng: C.Mác coi máy móc phương tiện quan trọng để nâng cao suất lao động rút ngắn thời gian lao động, phương pháp để tăng sức sản xuất lao động Xã hội tiến không luôn cách mạng hố cơng cụ sản xuất Nhưng C.Mác khẳng định: máy móc cho dù có đại đến đâu khơng tự chuyển giá trị vào sản phẩm mà phải thông qua hoạt động điều khiển trực tiếp gián tiếp người Hơn nữa, không chuyển vào sản phẩm giá trị nhiều giá trị q trình sản xuất Ở cần phân biệt vai trò khác máy móc q trình sản xuất q trình hình thành giá trị Với tư cách yếu tố q trình lao động máy móc gia nhập tồn vào q trình sản xuất, với tư cách yếu tố hình thành giá trị máy móc gia nhập phần giá trị vào sản phẩm Trong sản phẩm mới, giá trị máy móc chuyển hóa bảo tồn, tái hình thức khấu hao phần vào giá thành sản phẩm Chúng trở thành phận cấu thành bất biến giá trị sản phẩm, thân chúng không tạo giá trị Như C.Mác kết luận: Tư lao động chết, giống quỷ hút máu, sống nhờ hút lao động sống, hút nhiều lao động sống lại sống nhiều nhiêu Như vậy, máy móc dù đại đến đâu phương tiện để nâng cao sức sản xuất lao động, nâng cao hiệu lao động sống Máy móc đại suất lao động sống cao, tư có điều kiện bóc lột tối đa Hiện nay, kinh tế thị trường đại xuất thêm yếu tố đối tượng sở hữu trí tuệ Đó thơng tin có vai trò đặc biệt quan trọng q trình sản xuất cải vật chất xã hội Những thông tin mã hố thành đối tượng sở hữu dạng phát minh, sáng chế, giải pháp công nghệ…Việc tri thức người trở thành yếu tố sản xuất, nguồn lực sản xuất đại làm cho công ty liên kết chặt chẽ với tổ hợp khoa học - sản xuất - dịch vụ gắn bó với chỉnh thể thống Sự gia tăng vai trò yếu tố tri thức, trí tuệ người chia kinh tế nước phát triển thành 30 hai phận cấu thành sản xuất cải vật chất sản xuất cải phi vật chất Từ đó, bên cạnh phạm trù sở hữu tư liệu sản xuất, xuất phạm trù sở hữu trí tuệ Ngày tri thức có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội người Do đó, xuất cạnh tranh, giành quyền khống chế trí tuệ, tượng chảy máu chất xám không diễn quốc gia, khu vực mà diễn quốc gia từ ngành sang ngành khác, lĩnh vực sang lĩnh vực khác Rõ ràng, sở hữu nhiều trí tuệ người nắm ưu thị trường Sự làm chủ đối tượng sở hữu chủ yếu điều kiện tiên cho làm chủ quan hệ kinh tế Nhưng sở hữu trí tuệ giống việc sở hữu nguồn nước, sở hữu tài nguyên… tiền đề, điều kiện để làm tăng suất lao động tạo lợi nhuận siêu ngạch tạo giá trị Giá trị hàng hoá xét đến lao động người công nhân lao động làm thuê tạo (bao gồm lao động trí óc hay lao động chân tay, lao động trực tiếp hay lao động gián tiếp…) Như vậy, giai cấp nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội giai cấp nắm quyền chi phối kinh tế, trị, xã hội Ba là: Về lao động sống, nhân tố cấu thành lượng giá trị hàng hóa, có ý nghĩa quan trọng, cần quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đáp ứng yêu cầu cao cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ở nước ta nay, năm bổ sung cho đội ngũ lao động lực lượng lớn, gần hai triệu người Những mặt tích cực đội ngũ lao động có có trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, cần cù, chăm chỉ, chịu khó, thơng minh, nắm bắt nhanh thành tựu văn minh nhân loại Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ lao động có, kể bổ sung hàng năm đặt yêu cầu cấp thiết, vấn đề cần giải Trước hết cấu đội ngũ lao động không đồng khoa học bản, khoa học ứng dụng Các thứ bậc cấp chưa tương xứng với trình độ chun mơn; đại học, trung cấp, sơ cấp, công nhân lành nghề chưa tương xứng hợp lý Vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác tình hình cụ thể nay, yêu cầu cấp bách việc đào tạo đội ngũ lao động có đủ tiêu chuẩn trị vững vàng, u nghề, có trình độ chun mơn giỏi, cần đạt cấu thích hợp nhà khoa học nghiên cứu, đội ngũ 31 thực hành, ngành nghề; phù hợp với kết cấu tổng giá trị hàng hóa cần tạo mà nhu cầu xã hội đòi hỏi Giữa lao động trí óc với lao động chân tay, lao động phức tạp lao động giản đơn, cần có kế hoạch đào tạo để có chuyển dịch theo tỷ trọng hợp lý, theo hướng lao động trí tuệ, lao động chất xám ngày tăng cấu thành giá trị hàng hóa Bên cạnh việc đào tạo đội ngũ cán quản lý yêu cầu cấp thiết Bơi lẽ, có yếu tố trình sản xuất khả năng; muốn biến khả thành thực tạo nhiều cải cần phải đào tạo đội ngũ cán quản lý giỏi Như biết, quản lý khoa học đồng thời nghệ thuật, quản lý khoa học, đồng thời nghệ thuật Do đó, cần phải có kế hoạch cụ thể vấn đề này; theo yêu cầu xã hội hóa sản xuất ngày cao phạm vi quốc tế Bốn là, Trong kinh tế thị trường bốn khâu trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng sản xuất đóng vai trò định Để giảm chi phí sản xuất, giảm hao phí lao động khứ lao động sống đơn vị sản phẩm, điều cần thiết phải mở rộng thị trường, hình thành hệ thống thị trường hồn chỉnh đồng Phải phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường đường thủy, đường sông, đường hàng không Tận dụng tất loại phương tiện, nâng cấp phương tiện sẳn có đổi trang thiết bị Ưu tiên lựa chọn loại phương tiện vận chuyển có hiệu cao Có chọn lựa thích hợp q trình sản xuất địa điểm thích hợp, vị trí thuận lợi, nhu cầu đòi hỏi cho sản xuất tiêu dùng Năm là, Về cấu thành phần kinh tế Nền kinh tế nước ta tồn phát triển với nhiều thành phần kinh tế Mặc dù, thành phần kinh tế phận hệ thống phân công lao động xã hội, sản xuất hàng hóa, hướng thị trường, chịu chi phối quy luật sản xuất hàng hóa nên thống với Tuy nhiên thành phần kinh tế mâu thuẫn với nhau; mâu thuẫn nội thành phần kinh tế; thành phần kinh tế dựa chế độ công hữu với thành phần kinh tế dựa chế độ tư hữu Chính vậy, việc vận dụng lý luận giá trị vào thành phần kinh tế có khác Trong chừng mực đó, với chất thành phần kinh tế việc chạy theo mục đích lợi nhuận dẫn đến tác hại khơng lường, dẫn đến tách rời xa giá giá trị hàng hóa Hoặc 32 cạnh tranh khơng hồn hảo, dẫn đến tình trạng lớn nưốt cá bé, tình trạng phá sản, tình trạng đói nghèo, khoảng cách ngày xa lớp giai cấp xã hội tránh khỏi Do đó, vận dụng lý luận giá trị- lao động, tơn trọng tồn khách quan thành phần kinh tế, tạo điều kiện, hành lang pháp lý để phát huy tối đa tiềm thành phần kinh tế Trong cần trọng phát triển mạnh kinh tế Nhà nước thực giữ vai trò chủ đạo, then chốt kinh tế kết cấu tổng giá trị hàng hóa, đủ sức dẫn dắt thành phần kinh tế khác Đồng thời Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi, tránh phân biệt đối xử để thành phần kinh tế khác tự sản xuất kinh doanh, làm giàu đáng theo pháp luật sở đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa Như thế, tôn trọng quy luật kinh tế khách quan, thúc đẩy kinh tế thị trường hoạt động theo nghĩa Sáu là: Nhà nước cần làm tốt chức quản lý vĩ mơ kinh tế, có kế hoạch định hướng phát triển kinh tế cân đối, chống độc quyền, phù hợp với yêu cầu khả kinh tế Nhà nước cần nắm vững có dự báo khoa học biến động thị trường từ định phương án sản xuất, mua bán nhằm thu lợi nhuận cao, sở xây dựng hệ thống thị trường đồng bộ, thống nhất, gắn chặt hệ thống loại thị trường bề rộng chiều sâu Nhà nước điều tiết kinh tế, gắn phát triển kinh tế với tiến công xã hội, đưa biện pháp điều hoà thu nhập tầng lớp dân cư, thực sách xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo nhằm bảo đảm xã hội phát triển toàn diện Xây dựng hoàn thiện, bảo đảm đồng hệ thống thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sở tôn trọng quy luật kinh tế khách quan phù hợp thong lệ quốc tế Trên ý kiến cá nhân tác giả số vấn đề cần quan tâm nhằm vận dụng tốt lý luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Những vấn đề tác giả đưa chưa thực thuyết phục hy vọng trở thành tư liệu tham khảo thực tiễn phát triển kinh tế Việt Nam Tuy nhiên tất thứ bất di bất dịch, trình vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác đòi hỏi cần phải sáng tạo, linh hoạt; sở nắm vững vấn đề lý luận để từ vận 33 dụng vào điều kiện cụ thể cho phù hợp với điều kiện đất nước thời điểm định KẾT LUẬN Lý luận giá trị - lao động phạm trù trung tâm khoa học kinh tế trị, nhiều nhà kinh tế nghiên cứu khám phá từ thời kỳ cổ đại đến Nếu chủ nghĩa trọng thương trọng nông khêu gợi vấn đề nghiên cứu chung, đến W.Petty người đặt móng lý luận A.Smith đưa lý luận trở thành hệ thống sở nghiên cứu tương đối tồn diện có hệ thống, D.Ricardo đưa hệ thống trở thành khoa học sở khẳng định lao động tạo giá trị C.Mác người hoàn thiện, đưa lý luận giá trị trở nên cách mạng khoa học sở phát kiến tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa - cách mạng, bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử khơng với hệ thống lý luận giá trị mà với khoa học kinh tế trị nhân loại Quá trình dòng chảy liên tục có phê phán kế thừa chọn lọc Vì vậy, thành tựu hay hạn chế hệ thống tư tưởng mang dấu ấn gắn với thân nhà kinh tế điều kiện lịch sử định Nhận thức đắn giá trị khoa học hạn chế tầm thường hệ thống lý luận giá trị sở khoa học để đánh giá cơng lao đóng góp nhà kinh tế trước đây; đồng thời để nâng cao nhận thức tìm tòi khám phá vận dụng thực tiễn giải vấn đề kinh tế đặt đặc biệt vào kinh tế thị trường Việt Nam V.I.Lênin nhận xét: Thiên tài C.Mác chỗ ông giải đáp vấn đề mà tư tưởng tiên tiến nhân loại nêu Đồng thời sở khoa học đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lý luận giá trị - lao động học thuyết kinh tế trị chủ nghĩa Mác-Lênin ... trước C.Mác Tính cách mạng - khoa học lý luận giá trị - lao động C.Mác Vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bài thu... luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống lý luận giá trị - lao động C.Mác có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa lịch sử... hàng hóa - phát minh khoa học có tính thời đại, C.Mác 21 làm cách mạng lĩnh vực kinh tế trị học nói chung lý luận giá trị - lao động nói riêng Những luận điểm lý luận giá trị - lao động C.Mác
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay