TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

33 29 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:39

Lý luận giá trị lao động luôn là vấn đề trung tâm của khoa học kinh tế chính trị trong lịch sử. Quan niệm như thế nào về vấn đề giá trị lao động là tiêu chí quan trọng để xác định tính khoa học của một tư tưởng hay học thuyết kinh tế. Có một sự thật hiển nhiên rằng, trong lịch sử các học thuyết kinh tế, các nhà kinh tế chính trị học, dù bằng cách này hay cách khác, đã luôn cố gắng tìm cách để đi luận giải về nó. Tuy nhiên không có một trường phái nào giải thích một cách khoa học cho đến khi học thuyết về giá trị lao động của C.Mác ra đời ... trước C.Mác Tính cách mạng - khoa học lý luận giá trị - lao động C.Mác Vận dụng lý luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bài thu... luận giá trị - lao động C.Mác xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống lý luận giá trị - lao động C.Mác có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa lịch sử... hàng hóa - phát minh khoa học có tính thời đại, C.Mác 21 làm cách mạng lĩnh vực kinh tế trị học nói chung lý luận giá trị - lao động nói riêng Những luận điểm lý luận giá trị - lao động C.Mác
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học TRONG lý LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG của các mác ý NGHĨA TRONG xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay