TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY

18 25 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:38

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập chính quyền Xô Viết (ngày 7111917, ngày 7111919), V.I.Lênin có ý định viết một cuốn sách nhỏ, tiếp tục những tư tưởng của tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết” đã viết trước đây. Trong cuốn sách nhỏ này, V.I.Lênin muốn tổng kết những kinh nghiệm của Nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ yếu ở hai lĩnh vực kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản và những vấn đề xung quanh thời kỳ quá độ. Nhưng do nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và nội chiến cách mạng, nước Nga Xô Viết phải dốc toàn lực để chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ nhà nước non trẻ. ... đại chuyên vơ sản vào phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta nay để làm nội dung thu hoạch tác phẩm Kinh tế trị thời đại chun vơ sản V.I.L nin NỘI DUNG Một số vấn đề lý luận. ..việc vận dụng sáng tạo lý luận V.I.L nin thời kỳ độ, đặc biệt luận điểm Người đặc điểm kinh tế thời kỳ độ, vào xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vấn đề quan trọng, góp phần. .. xuất Trong kinh tế nhiều thành phần nước ta nay, có thành phần kinh tế thể tốt vai trò mình, song có thành phần kinh tế bộc lộ hạn chế, yếu Về kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế lấy sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay