TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:38

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập chính quyền Xô Viết (ngày 7111917, ngày 7111919), V.I.Lênin có ý định viết một cuốn sách nhỏ, tiếp tục những tư tưởng của tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết” đã viết trước đây. Trong cuốn sách nhỏ này, V.I.Lênin muốn tổng kết những kinh nghiệm của Nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ yếu ở hai lĩnh vực kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản và những vấn đề xung quanh thời kỳ quá độ. Nhưng do nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và nội chiến cách mạng, nước Nga Xô Viết phải dốc toàn lực để chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ nhà nước non trẻ. MỞ ĐẦU Nhân dịp kỷ niệm năm thành lập quyền Xơ Viết (ngày 7-111917, ngày 7-11-1919), V.I.Lênin có ý định viết sách nhỏ, tiếp tục tư tưởng tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt quyền Xơ Viết” viết trước Trong sách nhỏ này, V.I.Lênin muốn tổng kết kinh nghiệm Nhà nước Xô Viết giới công xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ yếu hai lĩnh vực kinh tế trị thời đại chun vơ sản vấn đề xung quanh thời kỳ độ Nhưng nguy xâm lược nước đế quốc nội chiến cách mạng, nước Nga Xô Viết phải dốc toàn lực để chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ nhà nước non trẻ Vì vậy, ý định viết sách nhỏ V.I.Lênin không thực Do bận nhiều việc, V.I.Lênin viết báo trình bày tư tưởng chủ yếu sách chưa kịp viết có tính chất đặt vấn đề để đảng viên thảo luận Ngày 30 tháng 10 năm 1919, báo viết xong đăng Báo Sự thật số 250 ngày 7-11-1919 lấy tên là: Kinh tế trị thời đại chun vơ sản Tác phẩm viết hoàn cảnh nước Nga sau hai năm đời tồn quyền Xơ Viết Đây thời kỳ khó khăn nghiêm trọng nhà nước Xô Viết non trẻ Tác phẩm Kinh tế trị thời đại chun vơ sản V.I.Lênin gồm lời mở đầu phần, trình bày vấn đề chủ yếu lý luận thực tiễn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm vũ trang cho quần chúng cán đảng viên hiểu thực chất thời kỳ độ nhiệm vụ đặt cho đất nước, hiểu đường lối sách Đảng Cộng sản quyền Xơ Viết Trên sở định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin quần chúng Đảng quyền Xơ Viết đấu tranh bảo vệ thành cách mạng xã hội chủ nghĩa Đồng thời, thơng qua bảo vệ phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vấn đề đấu tranh giai cấp thời kỳ độ, lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội thực; phê phán quan điểm bọn hội, xét lại xuyên tạc chủ nghĩa Mác Đối với nước ta nay, thời kỳ độ lên CNXH Vì vậy, việc vận dụng sáng tạo lý luận V.I.Lênin thời kỳ độ, đặc biệt luận điểm Người đặc điểm kinh tế thời kỳ độ, vào xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vấn đề quan trọng, góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng đại tiến nhanh, tiến vững lên CNXH Với ý nghĩa đó, tác giả chọn vấn đề “Sự vận dụng lý luận thời kỳ độ V.I.Lênin tác phẩm “Kinh tế trị thời đại chuyên vơ sản” vào phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta nay” để làm nội dung thu hoạch tác phẩm “Kinh tế trị thời đại chun vơ sản” V.I.Lênin NỘI DUNG Một số vấn đề lý luận V.I.Lênin thời kỳ độ 1.1 Lý luận V.I.Lênin tính tất yếu, đặc trưng thời kỳ độ C.Mác người trình bày tư tưởng thời kỳ độ tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gôta C.Mác dự báo nét thời kỳ độ lên chủ nghĩa cộng sản Kế thừa tư tưởng C.Mác, V.I.Lênin nghiên cứu toàn diện thời kỳ độ với tính cách thời đại lịch sử mở đầu hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa thể tác phẩm “Nhà nước cách mạng” Còn tác phẩm này, V.I.Lênin tiếp tục nghiên cứu thời kỳ độ sở tổng kết kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước Xơ viết - Về tính tất yếu lịch sử thời kỳ độ Thời kỳ độ thời kỳ lịch sử chuyển biến từ hình thái kinh tế -xã hội cũ lên hình thái kinh tế-xã hội mới, tiến V.I.Lênin rõ: “Về lý luận, khơng thể nghi ngờ chủ nghĩa tư chủ nghĩa cộng sản có thời kỳ độ định Thời kỳ không bao gồm đặc điểm đặc trưng hai kết cấu kinh tế xã hội ấy” Về thực tiễn: “Khơng riêng người mácxít, mà người trí thức hiểu theo cách hay cách khác thuyết tiến hóa, tính tất yếu thời đại lịch sử mang đặc điểm thời kỳ độ, tự hiển nhiên rồi”1 Như vậy, lý luận thực tiễn khẳng định thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu với nước quy luật tiến hoá lịch sử - Đặc trưng thời kỳ độ Thời kỳ độ thời kỳ tồn kết cấu kinh tế - xã hội: chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư Trước đây, tác phẩm: "Bệnh ấu trĩ tả khuynh ", V.I.Lênin rõ “thời kỳ độ bao gồm thành phần, phận, mảnh chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội” vấn đề mấu V.I.Lênin, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến Bộ, M, 1979, tr 309,310 chốt chỗ để xem xét, phân tích kết cấu kinh tế giai cấp thời kỳ độ Thời kỳ độ thời kỳ đấu tranh giai cấp “giữa chủ nghĩa tư giãy chết chủ nghĩa cộng sản phát sinh, hay nói cách khác, chủ nghĩa tư bị đánh bại chưa bị tiêu diệt hẳn chủ nghĩa cộng sản phát sinh non yếu” Đó thời kỳ chuyển hố so sánh lực lượng có lợi cho giai cấp vô sản, thời kỳ chủ nghĩa xã hội đời phát triển, non yếu Do đó, cần chống tư tưởng hội, điều hồ hai lực lượng, chống tư tưởng hồ bình, cải lương; khẳng định đấu tranh giai cấp tất yếu khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội thuộc giai cấp vô sản - giai cấp tiêu biểu cho chiều hướng tiến lịch sử V.I.Lênin phê phán người phái dân chủ tiểu tư sản, có đại biểu Quốc tế II như: Mác Đônan, Giăng Lôngghe, Phriđrich Átlơ, Causky, v.v Họ không thừa nhận thời kỳ độ cho rằng, chủ nghĩa tư tự nhiên tiến lên chủ nghĩa cộng sản; phủ nhận tính tất yếu thời kỳ độ, qua phủ nhận đấu tranh giai cấp Họ giả danh chủ nghĩa xã hội, họ đại biểu phái dân chủ tư sản Việc xác định thời kỳ độ có ý nghĩa lớn Đảng Cộng sản việc đề đường lối chiến lược, sách lược thời kỳ độ; phân biệt người cộng sản chân với người cải lương, hội, xét lại 1.2 Lý luận V.I.Lênin đặc điểm kinh tế trị thời kỳ độ Đặc điểm phổ biến nước lên chủ nghĩa xã hội tồn nhiều thành phần, nhiều lực lượng hình thức kinh tế V.I.Lênin cho rằng, “ở nước Nga, lực lượng bản, hình thức kinh tế giống nước tư khác độ lên chủ nghĩa cộng sản Các hình thức là: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư sản, tiểu sản xuất hàng hóa Các lực lượng là: giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản (nhất nơng dân), giai cấp vơ sản” Tính đặc thù kinh tế nước Nga thời kỳ độ “là nước tiểu tư sản lạc hậu, … tất nhiên phải có đặc điểm khác với nước tiên tiến” Đặc điểm khác tồn phạm vi rộng lớn kinh tế tiểu sản xuất hàng hố kinh tế nơng dân gia trưởng Trong tác phẩm "bệnh ấu trĩ tả khuynh tính tiểu tư sản” V.I.Lênin nước Nga có thành phần kinh tế: kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế chủ nghĩa tư nhà nước, kinh tế tư tư nhân, kinh tế sản xuất hàng hố nhỏ, kinh tế nơng dân gia trưởng Các thành phần khác kết cấu kinh tế - xã hội xen kẽ với nhau, đấu tranh với phản ánh tính chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội V.I.Lênin rõ, danh từ độ vận dụng vào kinh tế chế độ có thành phần, phận, mảnh chủ nghĩa tư lẫn chủ nghĩa xã hội Nhưng điểm then chốt vấn đề lại chỗ phải suy nghĩ xem thành phần, kết cấu kinh tế-xã hội khác có Nga Ở nước Nga tồn thành phần vừa phản ánh đặc điểm chung nước lên chủ nghĩa xã hội vừa mang tính đặc thù tình trạng kinh tế lạc hậu nước tiểu nông Tỷ trọng thành phần kinh tế đặc thù nước quy định Thực tiễn lịch sử nước lên chủ nghĩa xã hội chứng minh điều Từ kết cấu kinh tế đó, V.I.Lênin khẳng định đấu tranh giai cấp lĩnh vực kinh tế Nga “cuộc đấu tranh bước đầu lao động liên hiệp theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa - phạm vi quốc gia rộng lớn chống lại tiểu sản xuất hàng hóa chủ nghĩa tư trì phục hồi sở tiểu sản xuất” Lao động tổ chức theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa xác lập do, quyền tư hữu tư liệu sản xuất bị thủ tiêu thơng qua tịch thu, quốc hữu hố sở kinh tế, ruộng đất tư địa chủ Hai là, quyền nhà nước vơ sản tổ chức xác lập xí nghiệp quốc doanh, nơng trường quốc doanh, hình thức hợp tác xã tiểu nông; tổ chức phân phối lao động cho ngành kinh tế, cho xí nghiệp nhà nước, phân phối sản phẩm tiêu dùng cho người lao động Tuy vậy, sở kinh tế chủ nghĩa cộng sản xác lập Sđ d, tr 311 bước đầu, theo V.I.Lênin “tất điều kiện nước Nga thực có phần, giai đoạn đầu” V.I.Lênin đặc biệt ý tính đặc thù nước Nga tiểu sản xuất hàng hoá, sở vô rộng lớn, sâu, để chủ nghĩa tư trì, phục hồi đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản Điều đặt nhiệm vụ cho Nhà nước chun vơ sản việc tổ chức xây dựng kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống tính tự phát tư chủ nghĩa, chống buôn lậu đầu lúa mì V.I.Lênin dẫn số liệu thống kê thực tế mà Bộ Dân uỷ lương thực báo cáo việc thu mua phân phối lúa mì cho người lao động Qua khẳng định: “Đứng phương diện thắng lợi chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa tư mà nói số biểu rõ rệt tình hình cải thiện từ từ liên tục… có điều chối cãi là, thắng lợi chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa tư điều bảo đảm”3 Sự vận dụng Đảng ta phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 2.1 Sự cần thiết phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta Chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Đảng ta đề lần Đại hội VI Có thể nói, chủ trương hoàn toàn đắn Đảng, lẽ phát triển kinh tế nhiều thành phần lúc coi tất yếu: Thời kỳ trước đổi mới, nước ta tồn nhiều loại trình độ lực lượng sản xuất khác Để đáp ứng yêu cầu quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất đòi hỏi phải có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Trước thời kỳ đổi mới, kinh tế nước ta kinh tế tập trung, bao cấp Kinh tế tập trung, bao cấp đặc trưng việc nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành dựa hệ thống tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ xuống dưới; doanh nghiệp làm ăn lỗ Sđ d, tr 313 nhà nước bù, lãi nhà nước thu; quan hành can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại không chịu trách nhiệm vật chất pháp lý định mình; quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ, mà thay vào hình thức quan hệ vật chủ yếu Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát - giao nộp”; máy quản lý cồng kềnh nhiều cấp trung gian hoạt đông hiệu sinh quan liệu phong cách cửa quyền lại hưởng quyền lợi cao người lao động Chế độ bao cấp trở thành vật cản lớn đường phát triển nước ta kéo nước ta, kinh tế khủng hoảng, trì trệ Lúc này, tình đặt cho đất nước thời “đổi chết”? Đổi kinh tế mà nội dung phát triển kinh tế nhiều thành phần lựa chọn tất yếu lúc Nước ta có lực lượng lao động dồi (Năm 2014 ước tính 53 triệu người), cần cù, thơng minh số người chưa có việc làm nhiều, vừa lãng phí sức lao động, vừa gây khó khăn lớn kinh tế Trong khả thu hút lao động khu vực kinh tế nhà nước khơng nhiều việc tận dụng, khai thác tiềm thành phần kinh tế khác giải pháp quan trọng để tăng thêm việc làm cho người lao động Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế khác 2.2 Chủ trương Đảng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta Trên sở nhận thức đắn đầy đủ chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đề đường lối đổi toàn diện đất nước nhằm thực có hiệu cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội Đại hội đưa quan niệm đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt quan niệm cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ; cấu kinh tế, thừa nhận tồn khách quan sản xuất hàng hóa thị trường, phê phán triệt để chế tập trung quan liêu bao cấp, khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh Đại hội chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần với hình thức kinh doanh phù hợp; coi trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể xã hội; chăm lo toàn diện phát huy nhân tố người, có nhận thức sách xã hội Đại hội VI cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hội nghị Trung ương (tháng 3-1989), khóa VI, phát triển thêm bước, đưa quan điểm phát triển kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần lên chủ nghĩa xã hội, coi “chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội” Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ chủ trương khẳng định chủ trương chiến lược, đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng khẳng định: Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Đại hội VIII Đảng nêu thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân Đại hội IX Đảng xác định, nước ta nay, cần phát triển thành phần kinh tế, tức thành phần kinh tế nêu trên, có thêm thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi nhấn mạnh thành phần kinh tế phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh, kinh tế nhà nước với kinh tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Có thể nói trình đổi tư kinh tế Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, tạo điều kiện cho cá nhân, đơn vị, tập thể khai thác phát huy tiềm năng, nội lực, tạo tổng hợp lực thật cho việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tại Đại hội X (năm 2006), Đảng ta xác định cấu kinh tế nước ta gồm năm thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Điểm gộp kinh tế cá thể, tiểu chủ tư tư nhân thành thành phần kinh tế tư nhân, đồng thời khẳng định đảng viên phép làm kinh tế tư nhân Văn kiện Đại hội X khẳng định thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, thành phần kinh tế bình đẳng với Điều có tác dụng tích cực tạo n tâm phát triển sản xuất kinh doanh tất doanh nghiệp thành phần kinh tế phi nhà nước Trên sở tổng kết thực tiễn đổi mới, Văn kiện Đại hội XI Đảng có khái quát lý luận: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh hình thức phân phối.”4 Lần Văn kiện, Đảng ta nêu đa dạng hóa hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp Đây bước phát triển nhận thức lý luận Đảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ngày nhận thức rõ mối quan hệ chế độ sở hữu, hình thức sở hữu loại hình kinh doanh Mỗi chế độ sở hữu thực tiễn có nhiều hình thức sở hữu mà phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất biểu loại hình kinh doanh có hiệu cao góp vào q trình tăng trưởng kinh tế Sự phát triển đa dạng hình thức sở hữu phát triển lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất đa dạng, trình độ xã hội phát triển, quan hệ sản xuất mở rộng tính đa dạng quan hệ sở hữu ngày tăng lên Vì vậy, Văn kiện Đại hội XI Đảng nhấn mạnh: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh, số lượng hình thức sử hữu, thành phần kinh tế theo loại hình doanh nghiệp nhu cầu khách quan phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất định Đây bước tiến nhằm tạo không gian mở cho quy luật phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất hoạt động, để tránh giáo điều chủ quan Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.73 Văn kiện Đại hội XI Đảng đưa khái quát mặt lý luận: “Tiếp tục thể chế hóa quan điểm Đảng phát triển đa dạng hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp; bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu tài sản thuộc hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp kinh tế; xây dựng, hoàn thiện luật pháp sở hữu loại tài sản sở hữu trí tuệ, cổ phiếu, trái phiếu, tài nguyên nước , quy định rõ quyền, trách nhiệm chủ sở hữu xã hội”.5 “Hồn thiện chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế Phát triển mạnh loại hình kinh tế tư nhân hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy hoạch quy định pháp luật Tạo điều kiện hình thành số tập đồn kinh tế tư nhân tư nhân góp vốn vào tập đồn kinh tế nhà nước” 6, “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh”7 Có thể có ý kiến băn khoăn cách tiếp cận nêu Văn kiện Đại hội XI Đảng so với lý luận V.I Lê-nin thành phần kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chúng ta biết rằng, nhận thức thành phần kinh tế V.I Lê-nin uyển chuyển, linh hoạt phù hợp với giai đoạn phát triển khác nhau: Giai đoạn áp dụng sách cộng sản thời chiến, thành phần kinh tế nhấn mạnh sở quan hệ sở hữu định, sách kinh tế (NEP) đời, thành phần kinh tế lại nhấn mạnh đến hình thức kinh tế Như vậy, giai đoạn khác nhận thức thành phần kinh tế có thay đổi, q trình khách quan phù hợp với quy luật nhận thức Vì vậy, trình đổi tư duy, đổi nhận thức thành phần kinh tế nước ta qua kỳ đại hội Đảng hoàn toàn phù hợp với nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ phát triển chiều rộng chiều sâu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.206 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.209 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.73 10 Sự phát triển không đồng lực lượng sản xuất, tính kế thừa phát triển, đặc điểm cụ thể đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, v.v quy định tồn đa dạng, đan xen hình thức sở hữu tương ứng với tồn kinh tế nhiều thành phần nước ta Trong cấu kinh tế đó, kinh tế nhà nước Đảng xác định thành phần đóng vai trò chủ đạo, thành phần kinh tế khác góp phần quan trọng việc huy động tiềm năng, nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh, phát triển lực lượng sản xuất Trong kinh tế nhiều thành phần nước ta nay, có thành phần kinh tế thể tốt vai trò mình, song có thành phần kinh tế bộc lộ hạn chế, yếu Về kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng tư liệu sản xuất sở kinh tế Kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước, mà bao gồm tài sản, cơng cụ kinh tế quan trọng thuộc sở hữu nhà nước, v.v Đảng ta xác định rõ: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, v.v Vai trò thể cụ thể: Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt ngành, lĩnh vực kinh tế địa bàn quan trọng đất nước, doanh nghiệp nhà nước đầu tiến khoa học công nghệ; kinh tế nhà nước lực lượng vật chất quan trọng công cụ để nhà nước thực chức điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Mặc dù có vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước lại bộc lộ nhiều yếu kém: Vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ lệ cao (trên nửa) tổng đầu tư xã hội tỷ lệ đóng góp vào GDP khơng cân xứng mức 37-39% tạo công ăn việc làm cho khoảng 4,4% tổng số lao động Suốt hàng chục năm khu vực kinh tế nội địa, mà có lẽ chủ yếu khu vực kinh tế nhà nước, nhập siêu mức cao, khu vực đầu tư nước ngồi lại xuất siêu, nói cách khác doanh nghiệp nhà nước tiêu dùng đầu tư mức tạo nhiều thời gian dài Sự hiệu khu vực kinh tế nhà nước nguyên nhân gây bất ổn kinh tế vĩ mô, tăng lạm phát Thực trạng đòi hỏi cần phải cấu lại thành phần kinh tế nhà nước, từ làm tốt vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân 11 Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể coi thành phần kinh tế chủ nghĩa xã hội Thành phần kinh tế tồn phát triển dựa hình thức sở hữu tập thể sở hữu thành viên Sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta đòi hỏi phát triển mạnh mẽ vững thành phần kinh tế này, V.I.Lênin nhấn mạnh, mơ hình dễ tiếp thu người nông dân để tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Rút học kinh nghiệm sâu sắc từ phong trào tập thể hoá trước đổi thực tế năm đổi vừa qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc phát triển thành phần kinh tế này, chủ trương xây dựng hợp tác xã kiểu phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất nhu cầu chủ thể sản xuất Những năm qua, xác định với kinh tế nhà nước ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân, song phát triển kinh tế tập thể nhiều hạn chế: hoạt động chưa có hiệu quả, sở vật chất - kỹ thuật lạc hậu, tỷ trọng GDP liên tục giảm Do vậy, để kinh tế tập thể với kinh tế nhà nước thật trở thành tảng kinh tế quốc dân, cần có biện pháp tích cực để kinh tế tập thể phát triển bước, vững Kinh tế tư nhân bao gồm cá thể, tiểu chủ tư tư nhân Nhìn chung, sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân có bước phát triển mạnh mẽ đóng vai trò ngày quan trọng kinh tế nước ta Trong năm gần đây, kinh tế dân doanh phát triển nhanh, hoạt động có hiệu nhiều lĩnh vực Trong kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, tiểu chủ dựa hình thức tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất, có vai trò quan trọng nhiều ngành nghề thành thị nơng thơn, có khả huy động vốn lao động Đóng góp kinh tế cá thể, tiểu chủ lĩnh vực nông nghiệp lớn, tỷ trọng GDP cao lại giảm liên tục Sự giảm sút không đáng lo ngại, chí dấu hiệu tích cực, phản ánh di chuyển mạnh mẽ vào phận, thành phần kinh tế có trình độ cao hơn; thực chất, thu hẹp cách thức sản xuất nhỏ lẻ để tiến lên hình thức sản xuất tiến Đây xu tất yếu, phát triển kinh tế thị trường q trình cơng nghiệp hố, đại hố diễn cách mạnh mẽ buộc thành viên kinh tế cá thể, tiểu chủ phải thay 12 đổi, di chuyển vào phận, thành phần kinh tế khác để bảo đảm lợi ích, làm tăng sức cạnh tranh hội để phát triển khoa học công nghệ, nâng cao lực sản xuất Đối với kinh tế tư tư nhân, phận kinh tế dựa hình thức sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, phận kinh tế đóng góp tích cực vào việc phát triển ực lượng sản xuất, huy động vốn, tạo việc làm cho người lao động, v.v Từ Luật Doanh nghiệp tư nhân Luật Công ty đời (21/12/1990), doanh nghiệp tư nhân thực vào hoạt động với đầy đủ tư cách pháp nhân, kinh tế tư tư nhân có phát triển đáng kể, phát huy có hiệu khả huy động vốn tạo việc làm cho người lao động; đóng góp ngày tăng Tuy nhiên, hình thành, nên tỷ trọng cấu GDP chưa cao Đối với thành phần kinh tế này, Đảng ta chủ trương khuyến khích phát triển rộng rãi ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi sách, pháp lý để phát triển định hướng ưu tiên Nhà nước, v.v Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi thành phần kinh tế nảy sinh trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Năm 1987, Luật Đầu tư trực tiếp nước ban hành kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi thực có bước phát triển nhanh chóng Hiện nay, có hàng ngàn cơng ty nước ngồi có dự án đầu tư Việt Nam Tính từ năm 1988 đến năm 2003, nước ta thu hút 40 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước thực 20 tỷ USD Năm 2005, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đóng góp khoảng 15,9% GDP, năm 2007 khoảng 17% Từ gia nhập WTO, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) đổ vào Việt Nam tăng đột biến, năm 2014 gần 22 tỷ USD Tuy nhiên, phát triển thành phần kinh tế nảy sinh vấn đề - lệ thuộc vào nguồn vốn đầu tư nước ngồi Giả định rằng, lý đó, chẳng hạn lạm phát, nhà đầu tư nước đồng loạt rút số lượng lớn nguồn vốn đầu tư tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nào? Hoặc tỷ trọng GDP thành phần kinh tế ngày lớn đến mức ngang vượt kinh tế nhà nước liệu kinh tế nhà nước có 13 thể trì vai trò chủ đạo khơng? Nhà nước kiểm sốt thành phần kinh tế hay khơng? Rõ ràng, phát triển thành phần kinh tế đem lại lợi ích kinh tế - xã hội lớn, đồng thời tiềm ẩn nguy ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một biện pháp cần đặt lúc phải phát triển mạnh mẽ kinh tế nhà nước để tạo nên sức mạnh thực kinh tế quốc dân; mặt khác, phải có biện pháp phát triển thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi cách phù hợp Như vậy, với trình tổng kết kinh nghiệm phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội, bước đầu tìm biện pháp, bước mang tính quy luật q trình lên chủ nghĩa xã hội Một biện pháp đó, xét mặt kinh tế, phát triển kinh tế nhiều thành phần Để kinh tế nhiều thành phần phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt, phải tạo môi trường phát triển thuận lợi, đảm bảo tính độc lập, tự chủ thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước phải thực đóng vai trò chủ đạo; mặt khác, phải tăng cường vai trò Đảng Nhà nước lãnh đạo, quản lý kinh tế Một số giải pháp để phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta Để khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, tiếp tục thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế, phát huy nguồn lực xây dựng kinh tế quốc dân vững mạnh trước, cần thiết phải đặt giải pháp cụ thể sau: Một là, Nhận thức cần thiết tồn nhiều thành phần kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Phải thực giải phóng tư tưởng cho chủ thể thành phần kinh tế, tạo “sân chơi” bình đẳng, lành mạnh cho thành phần kinh tế Khắc phục tâm lý mặc cảm, kỳ thị, sợ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền, theo hướng tư chủ nghĩa… Từ ngại ngùng, không dám cho thành phần kinh tế phát triển với lực Thực tế có Đảng vững mạnh; có Nhà nước với hệ thống pháp luật cấp quản lý chặt chẽ; ý thức độc lập tự chủ nhân dân cao nên khơng dễ chệch hướng đường lên chủ nghĩa xã hội khiến ta phải băn khoăn, lo ngại khơng dám chấp nhận Phải coi 14 hình thức độ cần thiết, tạo sức mạnh vật chất cho tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội Hai là, Hoàn thiện hệ thống pháp luật để định hướng, điều chỉnh, quản lý kinh tế vĩ mô thành phần kinh tế pháp luật; xây dựng hệ thống chế, sách, thích hợp, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế bình đẳng, tự chủ, tự phát triển lâu dài Đổi nội dung, phương thức quản lý Nhà nước cho đúng, hiệu quả, thực “chặt” mà khơng gò ép, cứng nhắc; “thống” mà khơng “bng” Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, có chế “thoáng” song giữ độc lập tự chủ đất nước để tăng tính hấp dẫn nhà đầu tư nước giúp ta phát triển nhanh, mạnh, vững số ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng tâm trọng điểm số nước làm Ba là, Thực công khai, công bằng, dân chủ sách đầu tư, quản lý, thuế, tài v.v thành phần kinh tế Xóa bỏ triệt để chế “xin - cho”; ngăn chặn hữu hiệu xu hướng quay lại bao cấp số ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế Khắc phục biểu đặc quyền đặc lợi, ban phát, chạy chọt, tham nhũng, hối lộ v.v khâu trình vận hành kinh tế nhiều thành phần gắn với thị trường Bốn là, Chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ cán loại cho thành phần kinh tế Tăng cường ứng dụng tiến khoa học - công nghệ đại vào trình sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Mở rộng thông tin tăng khả lãnh đạo Đảng định hướng Nhà nước thành phần kinh tế để bảo đảm sản xuất, kinh doanh hướng đáp ứng nhu cầu thị trường nước quốc tế Đảng Nhà nước tạo điều kiện cho chủ thể thành phần kinh tế tiếp cận với thị trường khu vực quốc tế, giúp cho việc chủ động hội nhập với kinh tế giới, tăng sức cạnh tranh, tiếp thu tiến khoa học – công nghệ kinh nghiệm quản lý tiến giới Năm là, Coi trọng bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh thành phần kinh tế nhằm bảo đảm phát triển ổn định, bền vững Kiên phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm làm ô nhiễm môi trường gây tổn 15 thất cho sản xuất, kinh doanh gây tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe người Sáu là, Thực nghiêm việc xử phạt chủ thể kinh tế, đơn vị kinh tế sản xuất, kinh doanh hàng phẩm chất, làm hàng giả, gian lận sản xuất, kinh doanh để tạo nên kinh tế lành mạnh, bền vững, khắc phục biểu sai trái, tiêu cực thành phần kinh tế xảy gây nên biến động kinh tế - xã hội đất nước KẾT LUẬN Như vậy, qua tác phẩm Kinh tế trị thời đại chuyên vơ sản, V.I.Lênin nêu tư tưởng thời kỳ độ, đấu tranh giai cấp, chun vơ sản dân chủ vơ sản; phân tích tình 16 hình thực trạng kinh tế - xã hội, cấu giai cấp đấu tranh giai cấp thời đại chuyên vơ sản nước Nga Trên sở đó, trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động vũ khí lý luận để nhận thức rõ tính chất gay go phức tạp đấu tranh giai cấp năm đầu thời kỳ độ, vấn đề nóng hổi, cấp bách phải giải Những vấn đề lý luận, thực tiễn kinh tế trị tác phẩm giúp Đảng Cộng sản Nhà nước Xơ Viết có sở để đề đường lối sách nghiệp bảo vệ xây dựng chủ nghĩa xã hội Củng cố lòng tin cán đảng viên, quần chúng Hồng quân vào lãnh đạo Đảng Cộng sản công chống thù giặc ngồi, củng cố quyền Xô Viết non trẻ Những tư tưởng tác phẩm góp phần bảo vệ phát triển lý luận chủ nghĩa Mác đặc điểm kinh tế, cấu giai cấp đấu tranh giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước mà chủ nghĩa tư chưa phát triển Đấu tranh, vạch trần tư tưởng chủ nghĩa hội, xét lại số đại biểu Quốc tế II, đồng thời có ý nghĩa lớn đấu tranh chống chủ nghĩa hội xét lại, cải lương ngày Đối với nước trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, tư tưởng tác phẩm giữ nguyên giá trị lý luận thực tiễn, vấn đề đặc điểm kinh tế, giai cấp, đấu tranh giai cấp thời kỳ độ, nội dung mới, hình thức đấu tranh giai cấp vai trò nhà nước chun vơ sản, vấn đề củng cố tăng cường chun vơ sản Tác phẩm có ý nghĩa to lớn lý luận thực tiễn trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nó trang bị giới quan, phương pháp luận khoa học cho Đảng Nhà nước ta phân tích đánh giá thực trạng kinh tế giai cấp thời kỳ độ nước lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội, sở đề đường lối, sách đắn Là tác phẩm ngắn có nội dung phong phú, có ý nghĩa thiết thực giá trị thời nóng hổi cách mạng Việt Nam, vấn đề cải tạo sản xuất nhỏ, vấn đề nông dân, nông thôn liên minh giai cấp, vấn đề củng cố nhà nước chun vơ sản lãnh đạo Đảng tình hình nay, đặc biệt vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 17 thời kỳ độ lên CNXH Để chuyển biến nhận thức từ giai đoạn phân chia thành phần kinh tế thành hai loại: kinh tế xã hội chủ nghĩa phi xã hội chủ nghĩa (trước đổi mới), đến thừa nhận kinh tế nhiều thành phần (trong đổi mới), thừa nhận tất thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình lâu dài, phải trải qua 15 năm đổi (đến Đại hội IX năm 2001) Ngày nay, từ kết gần 30 năm đổi lại có bước tiến quan trọng trình nhận thức việc khẳng định vai trò thành phần kinh tế qua đóng góp tăng trưởng hiệu kinh tế mang lại cho kinh tế quốc dân Vì thế, Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể khơng ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích phát triển Các hình thức sở hữu hỗn hợp đan kết với hình thành tổ chức kinh tế đa dạng ngày phát triển Các yếu tố thị trường tạo lập đồng bộ, loại thị trường bước xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa”8 Như vậy, sở vận dụng sáng tạo lý luận V.I.Lênin, từ thực tiễn đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Đảng ta có đóng góp quan trọng mặt lý luận đặc trưng kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, từ xác định cách xác cấu thành phần kinh tế kinh tế quốc dân, phù hợp với tình hình thực tế đất nước thời kỳ định Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.73-74 18 ... đại chuyên vơ sản vào phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nước ta nay để làm nội dung thu hoạch tác phẩm Kinh tế trị thời đại chun vơ sản V.I.L nin NỘI DUNG Một số vấn đề lý luận. ..việc vận dụng sáng tạo lý luận V.I.L nin thời kỳ độ, đặc biệt luận điểm Người đặc điểm kinh tế thời kỳ độ, vào xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vấn đề quan trọng, góp phần. .. xuất Trong kinh tế nhiều thành phần nước ta nay, có thành phần kinh tế thể tốt vai trò mình, song có thành phần kinh tế bộc lộ hạn chế, yếu Về kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế lấy sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN sự vận DỤNG lý LUẬN về THỜI kỳ QUÁ độ của lê NIN TRONG tác PHẨM KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG THỜI đại CHUYÊN CHÍNH vô sản vào PHÁT TRIỂN nền KINH tế HÀNG hóa NHIỀU THÀNH PHẦN ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay