TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

21 28 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:31

Trong thời đại ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì lối sống, văn hoá dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Lối sống và văn hóa đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của mỗi dân tộc, làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt biết bao sóng gió và thác ghềnh để không ngừng phát triển và lớn mạnh. Khi đề cập đến vai trò văn hoá, ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế –xã hội, sự kết tinh những giá trị tinh thần cốt lõi và đặc sắc có tính bền vững và trường tồn trong lịch sử của dân tộc. Thực tế trong những năm gần đây, những vấn đề về lối sống và văn hóa Việt Nam đang đối diện với những khó khăn lớn, thậm chí có nguy mai một, đánh mất bản sắc dân tộc. Hơn bao giờ hết nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển một lối sống tốt đẹp luôn được đặt ra cấp bách cho mỗi người Việt Nam và cho cả cộng đồng. ... thành lối sống lành mạnh Đó minh chứng khẳng định sức sống mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta về xây dựng, phát triển văn hóa, lối sống nước ta Một số vấn đề giáo dục lối sống có văn hóa cho niên. .. Minh Đảng ta phát triển vấn đề văn hóa, lối sống xây dựng văn hóa, lối sống nước ta Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hố ln có vị trí quan trọng Những quan điểm Người văn hoá kim nam để Đảng. .. lối sống có văn hóa cho niên suy cho nhằm thực chiến lược người, xây dựng người với phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước Làm tốt cơng tác giáo dục lối sống có văn hóa cho niên có
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY, TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay