TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

21 11 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:31

Trong thời đại ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì lối sống, văn hoá dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Lối sống và văn hóa đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của mỗi dân tộc, làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt biết bao sóng gió và thác ghềnh để không ngừng phát triển và lớn mạnh. Khi đề cập đến vai trò văn hoá, ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế –xã hội, sự kết tinh những giá trị tinh thần cốt lõi và đặc sắc có tính bền vững và trường tồn trong lịch sử của dân tộc. Thực tế trong những năm gần đây, những vấn đề về lối sống và văn hóa Việt Nam đang đối diện với những khó khăn lớn, thậm chí có nguy mai một, đánh mất bản sắc dân tộc. Hơn bao giờ hết nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển một lối sống tốt đẹp luôn được đặt ra cấp bách cho mỗi người Việt Nam và cho cả cộng đồng. MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, kinh tế ngày phát triển quốc gia giới ngày xích lại gần lối sống, văn hoá dân tộc ngày trở thành trung tâm ý Lối sống văn hóa trở thành sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử dân tộc, làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt sóng gió thác ghềnh để khơng ngừng phát triển lớn mạnh Khi đề cập đến vai trò văn hố, từ Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VIII khẳng định: Văn hoá tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế –xã hội, kết tinh giá trị tinh thần cốt lõi đặc sắc có tính bền vững trường tồn lịch sử dân tộc Thực tế năm gần đây, vấn đề lối sống văn hóa Việt Nam đối diện với khó khăn lớn, chí có nguy mai một, đánh sắc dân tộc Hơn hết nhiệm vụ giữ gìn sắc văn hố dân tộc phát triển lối sống tốt đẹp đặt cấp bách cho người Việt Nam cho cộng đồng Vì vậy, việc xây dựng văn hóa, lối sống ln đòi hỏi người, gia đình cộng đồng phải quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phù hợp vào thực tiễn đa dạng, sinh động, phong phú nước ta Trong bối cảnh đất nước thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế đòi hỏi phải xây dựng nhiều mới, có đạo đức mới, lối sống người Để đáp ứng u cầu việc nghiên cứu, qn triệt triển khai sâu rộng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa lối sống tồn Đảng, tồn xã hội, đặc biệt với hệ niên việc làm có ý nghĩa lâu dài cấp thiết 2 NỘI DUNG * Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta phát triển vấn đề văn hóa, lối sống xây dựng văn hóa, lối sống nước ta Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hố ln có vị trí quan trọng Những quan điểm Người văn hố khơng kim nam để Đảng ta hoạch định sách, sách lược phát triển văn hố qua giai đoạn xây dựng đất nước, mà góp phần vào tiến phát triển văn minh nhân loại Với tầm vóc danh nhân văn hố giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho di sản tư tưởng vô quý báu lĩnh vực, có lĩnh vực văn hố Việc tìm hiểu quan điểm văn hố vấn đề gìn giữ, bảo tồn sắc văn hoá dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp có sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn để thực chủ trương Đảng xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc công đổi hôm Trong Mục đọc sách phần cuối tác phẩm Nhật ký tù viết thời gian bị quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm từ 29 - - 1942 đến 10 - - 1943 Quảng Tây (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: "Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn"1 Người ghi thêm: "Năm điểm lớn xây dựng văn hóa dân tộc là: Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng Xây dựng xã hội: nghiệp có liên qua đến phúc lợi nhân dân xã hội Xây dựng trị: dân quyền Xây dựng kinh tế" 2 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 431 3 Như vậy, Hồ Chí Minh xác định văn hóa tồn giá trị vật chất, tinh thần phương thức sử dụng chúng loài người sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn Và xây dựng phát triển văn hóa dân tộc phát triển tất mặt đời sống: từ kinh tế, trị, xã hội, đạo đức, tâm lý tư tưởng theo hướng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, định nghĩa Hồ Chí Minh văn hóa theo nghĩa rộng Sau này, khái niệm văn hóa Người xác định đời sống tinh thần xã hội, nội dung thuộc thượng tầng kiến trúc Văn hóa bốn vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng ngang công kiến thiết nước nhà gồm: kinh tế, trị, xã hội văn hóa Giữa bốn yếu tố ln có mối quan hệ mật thiết với nhau, kinh tế định văn hóa Người viết: "Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển kinh tế văn hóa Vì khơng nói phát triển văn hóa kinh tế? Tục ngữ ta có câu: Có thực vực đạo; thế, kinh tế phải trước" Người nói: "Văn hóa, nghệ thuật hoạt động khác, khơng thể đứng ngồi, mà phải kinh tế trị"2 Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ trị, thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế Vì vậy, "trình độ văn hóa nhân dân nâng cao giúp đẩy mạnh công khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ" Một văn hóa trị, kinh tế có nghĩa phát triển kinh tế, trị phải có văn hóa đó, kinh tế - trị có tính văn hóa, tính nhân văn Đây rõ ràng tư tưởng có tính thời cao Trong thời đại ngày nay, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhân văn hóa tiến người coi xu hướng tất yếu phát triển bền vững nhân loại Sđd, tập 10, tr.59 Sđd, tập 6, tr 368 Sđd, tập 8, tr 281 4 Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, với mục tiêu giải phóng đất nước, kháng chiến kiến quốc, Hồ Chí Minh xác định ba tính chất văn hóa dân tộc là: dân tộc, khoa học, đại chúng Điều thể qua Đề cương văn hóa năm 1943 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần II Đảng năm 1951 Nhưng miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh lại nêu rõ: "Để phục vụ nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa văn hóa phải xã hội chủ nghĩa nội dung dân tộc hình thức" Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa phương thức sinh hoạt dân tộc, cộng đồng, gia đình, cá nhân phù hợp với đặc điểm kinh tế, trị, xã hội, truyền thống dân tộc, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước Vì vậy, tính chất văn hóa dân tộc thay đổi với biến đổi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ Trong quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khái niệm lối sống thường cập đến theo nhiều góc độ, tư cách, phương thức ứng xử, lề lối, tác phong Trong tác phẩm Đường cách mệnh viết điều kiện đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh nêu “tư cách” người cách mạng thể qua phương thức ứng xử thân mình, người khác, cơng việc Đó là: "Tự phải: Cần kiệm Hòa mà khơng tư Cả sửa lỗi Cẩn thận mà khơng nhút nhát Hay hỏi Nhẫn nại (chịu khó) Hay nghiên cứu, xem xét Vị cơng vong tư Khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo Nói phải làm Giữ chủ nghĩa cho vững Hy sinh Ít lòng ham muốn vật chất Bí mật Đối với người phải: Với người khoan thứ Với đồn thể nghiêm Có lòng bày vẽ cho người Trực mà không táo bạo Hay xem xét người Sđd, tập 10, tr 60 5 Làm việc phải: Xem xét hồn cảnh kỹ Quyết đốn Dũng cảm Phục tùng đồn thể" Hồ Chí Minh quan niệm văn hóa, đạo đức lối sống vấn đề ln có quan hệ mật thiết với Trong theo Người, đạo đức gốc xã hội, người; tảng để hình thành xây dựng lối sống Người cho đạo đức quy tắc, chuẩn mực phù hợp với sống, người cộng đồng thừa nhận nhằm điều hòa quan hệ người với người q trình phát triển xã hội Còn lối sống biểu bên ngoài, hệ trực tiếp đạo đức Trong thực tế, quan điểm lối sống, lẽ sống dân tộc, cộng đồng quan điểm, giá trị văn hóa đạo đức dân tộc, cộng đồng ngược lại chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức trở thành nếp, thành thói quen, tập qn xã hội lối sống cộng đồng, cá nhân Từ quan điểm coi văn hóa đạo đức nội dung bên lối sống, Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết năm 1947, Hồ Chí Minh khẳng định: "Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù giỏi không lãnh đạo nhân dân"2 Nhưng đạo đức khơng phải tự nhiên mà có, theo Hồ Chí Minh: "Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong"3 Vì vậy, Hồ Chí Minh nêu gườn sáng đấu tranh, rèn luyện bền bỉ suốt đời để nêu cao đạo đức, lối sống cách mạng Với nguyên tắc nói đơi với làm, xây đơi với chống, Người gương mẫu thực nghiêm túc, đầy đủ mà Người Sđd, tập 2, tr 260 Sđd, tập 5, tr 252 - 253 Sđd, tập 9, tr 293 6 giáo dục quần chúng nhân dân Chính thế, tư tưởng đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, vừa có tác động cụ thể tới phong trào hoạt động thực tiễn người, gia đình, cộng đồng xã hội Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh coi trọng việc triển khai thực hành tư tưởng đạo đức lối sống đời sống xã hội Trên thực thế, tư tưởng đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh triển khai cách toàn diện, phạm vi, đối tượng, tất mối quan hệ hình thức giản dị, sáng, dễ hiểu, dễ học dễ làm theo Cùng với vấn đề văn hóa xây dựng lối sống nội dung Hồ Chí Minh quan tâm nhiều thực tế, Người viết, bàn nhiều vấn đề xây dựng lối sống Đặc biệt tác phẩm “Đời sống mới”, “Sửa đổi lối làm việc” chưa nêu lên khái niệm lối sống vấn đề xây dựng lối sống Người đề cập cách toàn diện sâu sắc Người quan niệm: "Muốn xây dựng xã hội tốt đẹp phải tiêu diệt thói hư, tật xấu xã hội cũ sót lại Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải bồi dưỡng người xã hội chủ nghĩa Con người xã hội chủ nghĩa người có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, lòng phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng"1 Do đời phát triển xã hội lối sống phù hợp với xã hội đòi hỏi phải có q trình lâu dài, vậy, cần phải chăm lo bồi dưỡng, phát để mầm mống xã hội mới, lối sống phát triển Trong thời kỳ đấu tranh giành quyền, để phát triển phong trào cách mạng, Hồ Chí Minh quan tâm đến tư cách đạo đức, lối sống người chiến sĩ cách mạng, người cán bộ, đảng viên Có thể thấy, tầng lớp tiên phong xã hội, mà tư cách, đạo đức lối sống họ ảnh hưởng lớn đến phát triển, lối sống xã hội Sđd, tập 11, tr 110 7 Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phiên họp Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày - - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi quyền cách mạng non trẻ nhanh chóng giải quyết, có nhiệm vụ xây dựng lối sống phù hợp với chế độ Người chủ trương: "Phải giáo dục lại nhân dân Chúng ta phải làm cho dân tộc trở thành dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập Tôi đề nghị chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH" Đến năm 1947, kháng chiến chống Pháp diễn liệt với bút danh Tân Sinh, Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới, mà toàn nội dung toát lên xây dựng lối sống phù hợp với điều kiện Từ quan điểm xây dựng văn hóa trước hết phải "thanh toán cho xong nạn mù chữ", "phải học đạo đức cơng dân, phổ thơng trị", "để trả lời cho giới biết nước ta nước văn minh "2, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xây dựng đời sống có văn hóa, phương thức sinh hoạt văn hóa, cách thức thực hành đời sống sở kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc Người kêu gọi thực hành đời sống lĩnh vực, tầng lớp người Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân Theo Người, chủ nghĩa xã hội không làm cho người có đời sống vật chất ấm no, mà phải cỏ đời sống văn hóa, tinh thần phong phú Trong nhiều viết, tác phẩm thể quan điểm Người cách mạng tư tưởng văn hóa diễn đồng thời với cách mạng quan hệ sản xuất cách mạng khoa học - kỹ thuật, nhằm xóa bỏ tàn dư tư tưởng, thói hư tật xấu xã hội cũ để lại, xây dựng văn hóa với nội dung xã hội chủ nghĩa Sđd, tập 4, tr - đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người mới, lối sống đạo đức xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh ý đến việc xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống phù hợp với cá nhân, gia đình, nhóm xã hội, làng xã, trường học, cơng sở Đó cách để tư tưởng, quan niệm lối sống phương thức thực hành lối sống nhanh chóng thấm sâu, lan rộng vào tầng cấu trúc xã hội, theo hướng tốt cũ mà tốt phải phát huy, xấu phải bỏ; cũ khơng hẳn xấu phiền phức phải sửa đổi cho phù hợp Trong tất khuynh hướng đa dạng ấy, Người rõ thói quen, tâm lý cần ý xây dựng đời sống tốt mà lạ, người ta cho xấu; xấu mà quen người ta cho thường Vì thế, cải sửa thói quen, tập tục, tập quán, xây dựng lối sống cơng việc khó khăn, phức tạp, cần phải thực kiên trì, thường xuyên, tự giác, có nguyên tắc, chuẩn mực; có biện pháp cụ thể, phù hợp Nguyên tắc xây dựng lối sống, nếp sống mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh vận động tự nguyện, khơng áp đặt máy móc, không bắt buộc phải tùy đối tượng để xây dựng định chuẩn phù hợp Để thực hành nguyên tắc ấy, Người đề cao việc tuyên truyền, giải thích đời sống mới, kiên trì vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng nếp sống, lối sống, từ việc nhỏ đến việc lớn, mang tính thiết thực, hữu ích với đối tượng, tránh hữu danh vô thực Hàng loạt vấn đề cụ thể, tỉ mỉ nguyên tắc, phương pháp, biện pháp, đối tượng công tác xây dựng lối sống, nếp sống Hồ Chí Minh thể sinh động, có tính thuyết phục tác phẩm “Đời sống mới”, “Sửa đối lối làm việc” phản ánh rõ tư tưởng, quan niệm, tác phong giản dị, cụ thể, sâu sát thực tiễn Người Chính cách giáo dục, tuyên truyền với sống giản dị, khiêm nhường, đạo cao, đức trọng Người khiến hình thành phong trào xây dựng đời sống rộng khắp nước, tạo tiền đề vững cho việc xây dựng lối sống mới, xây dựng văn hóa năm sau Trên sở quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, lối sống việc xây dựng, phát triển văn hóa, lối sống xã hội xã hội chủ nghĩa, Đảng ta coi trọng việc xây dựng văn hóa dân tộc, lối sống có văn hóa q trình cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Đảng ta xác định: "Xây dựng văn hóa q trình xây dựng, vun đắp tư tưởng đúng, tình cảm lành mạnh, phong tục, tập quán tốt đẹp; đồng thời q trình đấu tranh khơng khoan nhượng chống tư tưởng tư sản, phê phán tư tưởng tiểu tư sản, quét ảnh hưởng văn hóa thực dân, phong kiến, nhân tố lạc hậu đời sống văn hóa xã hội ta" Mục tiêu việc xây dựng, phát triển văn hóa xây dựng người có nếp sống, lối sống mới: "Biết phát huy truyền thống lao động cần cù đấu tranh anh dũng dân tộc, lao động với tinh thần tự nguyện, tự giác cao, với đầy đủ nhiệt tình, tận tụy, sẵn sàng cống hiến sức lực trí tuệ cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; người có tinh thần cách mạng tiến công, không lùi bước trước khó khăn nào, coi lao động vinh dự, hạnh phúc, lẽ sống."2 Từ đó, Đảng chủ trương: "Vận động cách kiên trì sâu rộng để tạo nếp sống có văn hóa xã hội; đưa đẹp vào đời sống hàng ngày, vào lao động sản xuất" Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982), Đảng tiếp tục khẳng định phải: "Kiên trì xây dựng nếp sống lành mạnh, khoa học, tiết kiệm giản dị; bảo vệ phát triển giá trị tinh thần Kiên trừ hủ tục, mê tín dị đoan; tiếp tục đấu tranh quét văn hóa thực dân ảnh 1.2.3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H 1997, tr 63, 64, 125 10 hưởng loại văn hóa phản động, đồi trụy khác Tất việc nhằm làm cho tư tưởng, tình cảm lối sống thật chiếm ưu đời sống nhân dân" Như vậy, quan điểm Đảng xây dựng văn hóa ln gắn liền với xây dựng lối sống người Vì vậy, Đảng ta chủ trương: "Xây dựng văn hóa người điều kiện cần thực bước, phần từ hôm Trong chặng đường trước mắt này, có điều kiện khách quan chủ quan cho phép bước đầu tạo xã hội đẹp lối sống, quan hệ người người, xã hội nhân dân lao động cảm thấy sống hạnh phúc mức sống vật chất chưa cao" Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta nhận thức đầy đủ sâu sắc vai trò văn hóa lối sống Cụ thể, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta chủ trương: "Xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật, khôi phục trật tự, kỷ cương hoạt động nhà nước sinh hoạt xã hội; nêu cao tính tự giác, ý thức tôn trọng người kết hợp với biện pháp giáo dục hành tổ chức xã hội quan nhà nước Sự quan tâm đến người thái độ tôn trọng lẫn phải trở thành tiêu chuẩn đạo đức hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ phục vụ đông đảo nhân dân" Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (1996) đánh dấu bước phát triển tư Đảng văn hóa, vai trò văn hóa nhiệm vụ xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh Đảng khẳng định: Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây dựng phát triển văn hóa tiên 1 ĐCSVN, Văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, H, 1982, tập 1, tr 100, 101, 93 ĐCSVN, Văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, H, 1987, tr 88 - 89 11 tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người Việt Nam tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh cho phát triển xã hội Kế thừa phát huy giá trị tinh thần, đạo đức thẩm mỹ, di sản văn hóa, nghệ thuật dân tộc" Như vậy, đoạn văn ngắn gọn, Đảng ta thể vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan niệm chất, vai trò chức năng, nhiệm vụ phát triển văn hóa dân tộc giai đoạn Bên cạnh đó, Đảng ta rõ: "Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý đến tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống"2 Tất yếu tố cần kế thừa phát huy để với việc học tập tinh hoa văn hóa nhân loại, không ngừng sáng tạo giá trị mới, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, tự tin hội nhập quốc tế Chỉ sở có văn hóa vậy, người Việt Nam có lối sống văn hóa đại dân tộc Quan tâm sâu sắc đến vấn đề lối sống, Nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng chủ trương xây dựng xã hội: "Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương, phép nước, quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ cải thiện mơi trường sinh thái" Như vậy, theo quan điểm Đảng ta, lối sống ba lĩnh vực then chốt văn hóa có tác động to lớn phát triển cá ĐCSVN, Văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H 1996, tr 110-111 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H 1996, tr.56 ĐCSVN, Văn kiện HN lần thứ năm BCH Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, H,1998, tr 58-59 12 nhân, gia đình xã hội Tuy nhiên, chịu tác động, ảnh hưởng điều kiện sống, đặc biệt giai đoạn đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, văn hóa, lối sống nước ta có biến đổi phức tạp Vì cần phải đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế giúp có điều kiện để xây dựng, hồn thiện, phát triển văn hóa, lối sống theo hướng đại, văn minh, tiến giúp loại bỏ dần thói quen, hủ tục lạc hậu gắn liền với đời sống, lối sống nông nghiệp, nông thôn, sản xuất nhỏ lạc hậu để bước hình thành, phát triển lối sống cơng nghiệp với tính tổ chức, ý thức kỷ luật cao, coi trọng kiến thức khoa học kỹ thuật, coi trọng giá trị khơng nước mà tiếp thu giá trị văn minh nhân loại Tuy nhiên, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế diễn bối cảnh kinh tế thị trường có tác động tiêu cực định phát triển văn hóa lối sống dân tộc Trước hết, mai sắc dân tộc Các nhà nghiên cứu khẳng định, sắc văn hóa giấy thơng hành giúp dân tộc hội nhập quốc tế mà khẳng định tính độc lập, tự cường Thế nhưng, thời gian gần đây, giá trị văn hóa dân tộc bị lãng quên, thay vào xu hướng lai căng sản phẩm văn hóa Một số người sáng tác văn hóa chạy theo thị hiếu thị trường, mục tiêu lợi nhuận khơng ngại "đạo nhạc", "đạo văn" tiếp thu giá trị văn hóa nước ngồi khơng lựa chọn, tiếp biến Nhiều sản phẩm phản giá trị cổ súy cho lối sống buông thả, hưởng thụ, coi thường giá trị nhân bản, nhân văn Sự coi trọng giá trị vật chất, kinh tế chừng mực định khiến cho công tác xây dựng, phát triển văn hóa bị coi nhẹ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) Đảng đánh giá: "Việc xây dựng nếp sống văn hóa chưa coi trọng mức Tình trạng suy thoái, xuống cấp đạo đức, lối sống, gia tăng tệ nạn xã hội tội phạm đáng lo ngại, lớp trẻ" Từ Đảng chủ trương: "Xây dựng 13 hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam, bảo vệ phát huy sắc văn hóa dân tộc thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Bồi dưỡng giá trị văn hóa niên, học sinh, sinh viên đặc biệt lý tưởng sống, lực trí tuệ, đạo đức tính văn hóa người Việt Nam"1 Như vậy, Đảng ta sớm nhận thức vai trò văn hóa nói chung gắn kết văn hóa lối sống nói riêng q trình xây dựng xã hội mới, xây dựng người Cụ thể, xây dựng, phát triển văn hóa nhằm hướng đến xây dựng người với lối sống Theo quan điểm Đảng ta, lối sống biểu tập trung quan hệ kinh tế, xã hội, trị tinh thần xã hội định, có quan hệ sản xuất chiếm vị trí định Trong xã hội có giai cấp, lối sống lại mang tính giai cấp; xã hội phong kiến có lối sống phong kiến; xã hội tư có lối sống tư sản; vậy, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, phải bước xây dựng lối sống mới, lối sống xã hội chủ nghĩa Trong giai đoạn nay, thích ứng với thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lối sống người Việt Nam phải đảm bảo tiêu chuẩn Đảng xác định Văn kiện Hội nghị Trung ương khóa VIII, là: "Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Có ý thức tập thể, đồn kết phấn đấu lợi ích chung, xây dựng khối đồn kết đại dân tộc Việt Nam Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương, phép nước, quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 172,106 14 thuật sáng tạo, suất cao, lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ chun mơn, trình độ thẩm mỹ thể lực"1 Như vậy, lối sống mà Đảng nhân dân ta hướng đến xây dựng trước hết phải kế thừa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Đó lối sống chuẩn mực có đạo đức, có lý tưởng cao đẹp, có kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, lối sống phát triển cao mặt thể lực, trí tuệ tình cảm, có ý thức cơng dân, người sống làm việc theo pháp luật Bên cạnh đó, giới q trình tồn cầu hóa mạnh mẽ Nước ta đường hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường nước ngày phát triển Việc nắm lấy hội tốt để đưa đất nước phát triển quan trọng Trong hồn cảnh việc "năng động hóa lối sống" ln có ý nghĩa cần thiết Điều có nghĩa là, phải phát triển lối sống mà linh hoạt, thích nghi sáng tạo ln phát huy cao Như vậy, thực chất nghiệp xây dựng lối sống dân tộc, đại nước ta xác định lựa chọn cá nhân theo định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh Đó q trình nhân đạo hóa tồn đời sống xã hội mà cá nhân gia tăng tính tự chủ, tự giác, sức mạnh bên hướng tới q trình hồn thiện xã hội lãnh đạo Đảng Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta văn hóa lối sống thực hóa đời sống xã hội Từ phong trào Tết trồng đến hàng loạt phong trào có ý nghĩa xã hội khác phong trào xây dựng làng (thơn, ấp, bn, làng, bản) văn hóa, đơn vị, quan, cơng sở văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới, tạo lập, làm biến đổi mặt xã hội theo chiều hướng tích cực, lành mạnh Các vận động Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1988, tr 58-59 15 "Sống làm việc theo hiến pháp pháp luật"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đặc biệt vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" triển khai sâu rộng từ trước đến tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần hình thành lối sống lành mạnh Đó minh chứng khẳng định sức sống mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta về xây dựng, phát triển văn hóa, lối sống nước ta Một số vấn đề giáo dục lối sống có văn hóa cho niên nước ta Văn hóa lối sống văn hóa hai khái niệm khác Người xưa thường nói: Văn người - hóa giáo hóa làm người, thành người nên người Con người muốn thành người nên người phải học, học từ nhỏ, học nhà, cha mẹ, hàng xóm, người xung quanh Lớn chút học trường, thầy cơ, bạn bè; trưởng thành học công sở, quan, trường đời Thậm chí chịu quan sát học thiên nhiên, vạn vật quanh ta Đôi sống việc có người xử đẹp, văn hóa, việc đó, có người lại xử khơng chí vơ văn hóa Hiểu cách đơn giản thế, hiểu đầy đủ định nghĩa văn hóa thật rộng, lẽ văn hóa bao trùm tồn đời sống người Vậy người sống có văn hóa nào? Nói cách tổng qt phải người biết ứng xử người, lúc, nơi chỗ Bởi người có lối sống văn hóa khơng biết sống cho mà phải biết hướng tới người môi trường sống xung quanh Những thay đổi kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nước ta năm qua, trình chuyển sang kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế, tạo nên biến động mạnh mẽ đời sống tinh thần hệ trẻ Những mặt trái kinh tế thị trường có ảnh 16 hưởng tiêu cực đến phận viên, làm thay đổi quan điểm họ giá trị truyền thống dân tộc, ảnh hưởng không tốt đến lối sống, nếp sống niên Điều đáng lo ngại sa sút phẩm chất, đạo đức phận viên, thể xu chạy theo giá trị vật chất đơn thuần, có tư tưởng sùng ngoại, văn hóa ngoại lai, từ coi thường phong mỹ tục, lãng quên giá trị truyền thống dân tộc Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, niên nhạy cảm với mới, chịu ảnh hưởng to lớn tác động từ bên ngồi, vậy, việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho niên vấn đề cấp thiết, giúp họ nhận giá trị đích thực sức sống lâu bền giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Các giá trị đó, ơng cha ta hun đúc từ xưa đến nay, không sắc, cội nguồn, sức mạnh nội sinh, mà động lực cho phát triển dân tộc ta lên tầm cao Do cần phải: Một là, phải giáo dục tinh thần yêu nước mục têu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho niên Tinh thần yêu nước sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử dân tộc ta Truyền thống biểu rõ đấu tranh chống kẻ thù xâm lược Thật có dân tộc giới lại có q trình chống ngoại xâm kiên cường, dũng cảm, kiên cường, bất khuất dân tộc Việt Nam Trong Báo cáo trị trình bày Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ II (1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dân ta có lòng nồng nàn u nước, truyền thống quý báu ta, từ trước đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng tinh thần lại sơi nổi, kết thành sống mạnh mẽ to lớn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước Đảng ta, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống yêu nước dân tộc, nâng lên tầm cao yêu nước gắn liền với CNXH để đưa dân tộc ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Đặc biệt kháng chiến tinh thần “Thà hy sinh tất định 17 không chịu nước, không chịu làm nơ lệ”, “Khơng có q độc lập, tự do” trở thành ý chí, tâm sắt đá để dân tộc ta lập nên chiến công hiển hách, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu Hiện nay, chủ nghĩa yêu nước thể tinh thần đấu tranh xóa bỏ áp bóc lột, ý thức chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Muốn vậy, vấn đề quan trọng phải xây dựng cho niên có lý tưởng sống đắn, biết kế thừa phát huy giá trị truyền thống yêu nước lĩnh vực chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, chống nghèo nàn lạc hậu, vươn tới văn minh đại Hơn lúc hết, niên cần nhận thức rõ vai trò vơ quan trọng chủ nghĩa yêu nước nghiệp CNH, HĐH, biết phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tình hình nay, chủ nghĩa u nước gắn liều với yêu CNXH Tuổi trẻ nói chung niên nói riêng người kế tục trung thành xuất sắc nghiệp cách mạng Đảng Nên lý tưởng Đảng, dân tộc phải lý tưởng sống niên hôm mai sau Lý tưởng phải niên thể tâm vươn lên học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu xây dựng xã hội khơng áp bức, bóc lột, bất cơng, người bình đẳng, có sống ấm no hạnh phúc Hai là, giáo dục tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo cho niên Hiếu học, tôn sư trọng đạo giá trị truyền thống quý giá lối sống dân tộc ta Truyền thống hiếu học tạo nhiều vùng đất học tiếng, với người nỗ lực, tâm vươn lên đường học hành Đó nét đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ông cha ta đặc biệt đề cao vai trò giáo dục việc xây dựng bảo vệ đất nước Nhiều ông vua lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc 18 Thân Nhân Trung đời vua Lê Thái Tông viết: “Hiền tài ngun khí quốc gia, ngun khí thịnh nước mạnh lên cao, ngun khí suy nước yếu xuống thấp” Lịch sử dân tộc từ ngàn năm chứng minh giáo dục không thước đo trình độ văn minh, văn hiến dân tộc mà sở đào tạo hệ hiền tài - nhân tố định hưng thịnh triều đại phong kiến Đại Việt Những nhà giáo xuất sắc Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành gương tài trí, khí phách văn hóa dân tộc hiếu học, giàu truyền thống tôn sư trọng đạo Ngọn lửa truyền thống hiếu học dân tộc Việt Nam lại thắp sáng lên tất người dân yêu nước, hệ trẻ Họ ngày đêm rèn đức luyện tài ngày mai tươi sáng, hạnh phúc tuổi trẻ Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ngày đòi hỏi nhân tài nhiều tất lĩnh vực Đó người có tri thức, có phẩm chất đạo đức cao đẹp Người lao động phải có trí tuệ cao, óc sáng tạo bàn tay vàng để có suất chất lượng hiệu cao Vấn đề đặt phải giáo dục cho niên nhận thức rõ vai trò khơng thể thay tri thức, tầm quan trọng sống tri thức với tồn phát triển loài người cộng đồng quốc gia, dân tộc Phải khơi dậy niên tinh thần hăng say miệt mài học tập, học tập với động thái độ đắn, với tinh thần kiên trì tích cực để có tay nghề cao cơng việc mình, từ phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến Hơn hết, niên ngày phải học tập, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “Học để phụng tổ quốc, phụng nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh tức để làm tròn nhiệm vụ người làm chủ nước nhà” Kế thừa phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo dân tộc vừa trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa vinh dự lớn lao niên góp phần làm giàu tiềm trí tuệ cho đất nước Đây 19 nhân tố đảo bảo cho nghiệp đổi đất nước đến thắng lợi Ba là, phải giáo dục tinh thần cần cù, thông minh, sáng tạo lao động cho niên Lao động cần cù, thông minh, sáng tạo lao động truyền thống quý giá lối sống người Việt Nam Ngày nay, niên cần phải nâng cao nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa lao động phát triển xã hội, có thái độ đắn tình yêu lao động Lao động niềm vui, niềm hạnh phúc tuổi trẻ, lao động với tinh thần hăng say, sáng tạo Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật sáng tạo, hăng say chịu thương chịu khó, khơng ngại gian khổ làm việc với suất cao, chất lượng tốt Thanh niên cần phải nhận thức chất chế độ ta tôn vinh người lao động giá trị lao động, kể lao động trí óc lao động chân tay Từ nhận thức sâu sắc giá trị lao động, vai trò trách nhiệm xã hội nay, niên từ ngồi ghế nhà trường phải nung nấu cho thân hoài bão lớn, sáng, chuẩn bị tốt hành trang vào đời để có đủ lĩnh nới đâu, làm việc Tổ quốc cần Hơn lúc hết, niên cần phải xứng đáng trở thành người lao động giỏi, lực lượng xung kích quan trọng trình đẩy mạnh CNH, HĐH, chuyển giao, làm chủ sáng tạo công nghệ Bài học kinh nghiệm nước phát triển cho thấy trở thành quốc gia giàu mạnh với sản xuất đại thiếu người trẻ tuổi yêu lao động lao động sáng tạo, có ý thức tập thể, phấn đấu lợi ích chung Bốn là, giáo dục tinh thần đồn kết, nhân khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý 20 Tinh thần đồn kết cộng đồng ln truyền thống tốt đẹp lối sống dân tộc Việt Nam Lối sống biểu qua mối quan hệ cộng đồng lớn, nhỏ khác gia đình, gia tộc, họ hàng, làng xã lớn cộng đồng dân tộc Việt Nam Trong lịch sử dựng nước giữ nước, nghiệp đổi lối sống đồn kết cộng đồng người Việt Nam tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần đưa dân tộc ta vượt qua khó khăn, thử thách để giành giữ vững quyền tự do, độc lập để đất nước phát triển mặt Vì vậy, việc giáo dục lối sống đồn kết cộng đồng cho niên phải xem nội dung quan trọng nhằm xây dựng cho niên ý thức tập thể, gắn kết cá nhân với tập thể xã hội, biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích xã hội lên lợi ích cá nhân, chí hồn cảnh cần thiết phải biết hy sinh riêng để phục vụ cho lợi ích chung cộng đồng, dân tộc Bên cạnh tinh thần nhân ái, khoan dung, trọng ngĩa tình, đạo lý giá trị quý giá lối sống người Việt Nam Lối sống có lòng từ bi Phật Giáo, có lòng nhân Nho gia bật hệ tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hệ người Việt Nam kế thừa phát huy suốt chiều dài lịch sử dân tộc Giáo dục truyền thống nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý cho niên giúp cho niên có tinh thần nhân văn cao cả, biết kính trên, nhường dưới, giúp đỡ lẫn sống, hoạt động xã hội, biết quan tâm, chia sẻ với khó khăn, nỗi đau bất hạnh người khác Xây dựng tình cảm yêu thương người phải gắn liền với việc khơi dậy lòng căm thù lực thù địch với việc trừ xấu, ác tồn len lỏi xã hội Bởi vậy, nhiệm vụ đặt cho niên hoàn cảnh phải nêu cao tinh thần đấu tranh, chống cám dỗ, thấp hèn, chống lại lây lan 21 tệ nạn xã hội xâm hại nghiêm trọng tư cách đạo đức, phẩm giá sức khỏe tuổi trẻ Luôn bày tỏ thái độ dứt khoát tránh xa tệ nạn xã hội, niên phải biết khuyến khích thiện, noi gương người tốt, việc tốt, nhiệt tình tham gia phong trào niên nước, góp phần vào hoạt động xã hội chiến dịch ánh sáng văn hóa, mùa hè xanh, phong trào hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng Tính tích cực niên phong trào chung đem lại hiệu kinh tế - xã hội tó lớn mà tạo môi trường rèn luyện hiệu nâng cao vị niên xã hội Giáo dục lối sống có văn hóa cho niên suy cho nhằm thực chiến lược người, xây dựng người với phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước Làm tốt cơng tác giáo dục lối sống có văn hóa cho niên có tác dụng chuyển hóa sức mạnh tinh thần, lực trí tuệ tuổi trẻ thành sức mạnh vật chất, để phát huy tối đa sức mạnh nội sinh dân tộc, vừa tiến lên văn minh đại, vừa giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc, tạo lập đường phát triển ổn định bền vững cho đất nước kỷ ... thành lối sống lành mạnh Đó minh chứng khẳng định sức sống mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta về xây dựng, phát triển văn hóa, lối sống nước ta Một số vấn đề giáo dục lối sống có văn hóa cho niên. .. Minh Đảng ta phát triển vấn đề văn hóa, lối sống xây dựng văn hóa, lối sống nước ta Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hố ln có vị trí quan trọng Những quan điểm Người văn hoá kim nam để Đảng. .. lối sống có văn hóa cho niên suy cho nhằm thực chiến lược người, xây dựng người với phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước Làm tốt cơng tác giáo dục lối sống có văn hóa cho niên có
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY, TIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN các vấn đề văn hóa lối SỐNG của ĐẢNG TA và một số vấn đề TRONG GIÁO dục lối SỐNG có văn hóa CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay