TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY

19 5 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:31

Lý luận về Nhà nước chuyên chính vô sản là nội dung cơ bản, cốt lõi, có vị trí đặc biệt quan trọng trong học thuyết Mác Lênin. Nó đã vạch ra tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư¬ sản tất yếu dẫn đến việc thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản. Đây là kiểu nhà nước mới xuất hiện đầu tiên trong lịch sử – nhà nước nửa nhà nước, nhà nước tự tiêu vong – nhà nước lấy việc tổ chức quản lý kinh tế, và xây dựng làm chủ yếu. QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ MỞ CỬA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Lý luận Nhà nước chun vơ sản nội dung bản, cốt lõi, có vị trí đặc biệt quan trọng học thuyết Mác- Lênin Nó vạch tính tất yếu đấu tranh giai cấp vô sản tư sản tất yếu dẫn đến việc thiết lập nhà nước chun vơ sản Đây kiểu nhà nước xuất lịch sử – nhà nước nửa nhà nước, nhà nước tự tiêu vong – nhà nước lấy việc tổ chức quản lý kinh tế, xây dựng làm chủ yếu Theo quan điểm Mác, Ăngghen, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vai trò to lớn tổ chức quản lý điều hành, phát triển xã hội nói chung quản lý phát triển kinh tế nói riêng Từ phân tích chất, chức năng, nhiệm vụ nhà nước tồn lịch sử nói chung nhà nước chun vơ sản nói riêng, hai Ơng đến khảng định: Chun vơ sản thống trị trị giai cấp cơng nhân tồn xã hội Chun vơ sản đời từ cách mạng vơ sản thành cơng có sứ mệnh đến giai cấp công nhân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản tồn giới, xóa bỏ hồn tồn bóc lột, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ mặt đời sống xã hội Đó nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, gian khổ Cho nên, giai cấp vô sản phải tổ chức máy nhà nước sử dụng công cụ thiết yếu để quản lý mặt đời sống xã hội, cải tạo xã hội cũ, xây dựng toàn diện xã hội Để hồn thành nhiệm vụ Nhà nước chun vơ sản phải lấy quản lý phát triển kinh tế trọng tâm quan trọng làm tiền đề, tảng vững để quản lý có hiệu lĩnh vực khác đời sống xã hội Bởi vì, mối quan hệ xã hội quan hệ sản xuất có vai trò định mối quan hệ khác như: Chính trị, pháp quyền, đạo đức, văn hóa… Trong mối quan hệ Nhà nước quan hệ kinh tế xuất phát từ mối quan hệ sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng nhiên, kiến chúc thượng tầng lại có vai trò tác động to lớn đến sở hạ tầng, thông qua công cụ quyền lực vật chất chủ yếu Nhà nước Nhà nước đóng vai trò phận đặc biệt kiến trúc thượng tầng, thơng qua cơng cụ quản lý mình, quản lý mặt đời sống xã hội theo lợi ích giai cấp cầm quyền Trong quản lý xã hội lĩnh vực kinh tế có vai trò quan trọng, định đến chất, ổn định, xu hướng phát triển xã hội kinh tế Chính vậy, bàn vai trò nhà nước chun vơ sản Mác Ăngghen xem việc giai cấp cơng nhân giành quyền nhà nước giai đoạn đầu tiên, trước mắt, sau phải sử dụng quyền lực nhà nước “để tăng nhanh số lượng lực lượng sản xuất"1 Thực chất tư tưởng Mác Ăngghen nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước chun vơ sản lĩnh vực kinh tế Kế thừa phát triển tư tưởng Mác Ăngghen, Lênin nhấn mạnh chức tổ chức xây dựng chun vơ sản Ơng xem xét việc tích cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản, sáng tạo quan hệ kinh tế nhiệm vụ bách quan trọng đập tan phản kháng giai cấp tư sản Trong lĩnh vực kinh tế, để thực nhiệm vụ xây dựng “nhà nước vơ sản phải hồn thành việc tước đoạt giai cấp tư sản, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản phẩm, củng cố kỷ luật lao động mới, nâng cao xuất lao động xem nhiệm vụ bản”2 Đề cập đến chức tổ chức xây dựng nhà nước chun vơ sản, Lênin dành ý đặc biệt cho nhiệm vụ quản lý Bởi vì, sau giành quyền theo Lênin, vũ khí đuy mà nhờ giai cấp vơ sản chiến thắng hoàn toàn giai cấp tư sản quản lý Trong nhiệm vụ quản lý toàn diện đời sống xã hội, Lênin xem quản lý nhà nước thời kỳ chun vơ sản thực chất quản lý kinh tế Người nhấn mạnh: “hoạt động tổ chức kinh tế trở thành Mác- Ănggen toàn tập, tập38, NxbCTQG, H, 1998, tr124 Lênin toàn tập, Tập38, NxbTB, M, 1978, Tr118 chức chủ yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa”3 Qua thực tiễn đấu tranh, lãnh đạo, đạo nhà nước Nga xô viết thực chức năng, nhiệm vụ chun vơ sản từ năm 1918 Lênin nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước công tác kiểm kê, kiểm soát lĩnh vực kinh tế Bao gồm lĩnh vực sản xuất, phân phối tiêu dùng nhằm mục đích thủ tiêu tính tiểu tư sản, tính vơ phủ, giữ vững chất giai cấp cơng nhân chun vơ sản Đồng thời, thơng qua thể sức mạnh nhà nước quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa tồn nhiều thành phần kinh tế Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, phải kiểm kê, kiểm sốt Điều có nghĩa phải phát huy vai trò nhà nước quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Khi đánh giá năm xây dựng máy nhà nước, tác phẩm “thà mà tốt” (1925), Lênin đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước Theo đó, nhà nước phải phát huy vai trò quản lý tồn bộ máy nhà nước để có đủ lực quản lý đất nước đưa nước Nga từ sản xất nhỏ, yếu lạc hậu tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Bởi vì, theo Lênin: “Bộ dân ủy tra cơng nơng khơng có chút uy tín cả”4 Bộ máy cồng kềnh, quan liêu, thủ cựu, kế hoạch đạo yếu kém, lại mắc bệnh xa hoa…Do vậy, việc kiểm kê kiểm sốt có vai trò quan trọng lĩnh vực kinh tế Lênin quan niệm: “Nhiệm vụ xã hội độ chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa chỗ giai cấp vô sản thống trị phải chiến thắng giai cấp tư sản Tức phải đạt chiến thắng lĩnh vực tổ chức kinh tế quốc dân, tổ chức sản xuất, lĩnh vực kiểm kê, kiểm sốt có tính chất tồn dân”5 Như vậy, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin rõ, quản lý kinh tế chức nhiệm vụ quan trọng Nhà nước chun vơ sản Những vấn đề lý luận quản lý, NxbKHXH, H, 1998, tr111 Lênin toàn tập, Tập48, NxbTB, M, 1978, tr446 Lênin toàn tập, Tập36, NxbTB, M, 1978, tr118 Trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, từ thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ; Chính phủ “phải thực ngay: làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”6 Nếu dân đói, dân rét, dân ốm, dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi Như nhà nước phải sức giúp đỡ nhân dân, củng cố liên minh công nông, làm cho sản xuất phát triển lên mãi; “Nhà nước xã hội chủ nghĩa dân chủ nhân dân lo làm lợi cho nhân dân, trước hết nhân dân lao động ngày tiến vật chất tinh thần”7 Muốn thực vai trò, chức ấy, nhà nước phải có nghệ thuật quản lý, phải kiên trì, lâu dài thường xuyên đổi Người nói: “trong q trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, phải tạo kinh tế xây dựng kinh tế mà xây dựng nhiệm vụ chủ chốt lâu dài”8 Trên tảng chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định vai trò chụ cột Nhà nước hệ thống trị nước ta nay, “ công cụ chủ yếu vững mạnh nhân dân trình xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”9 Vai trò cơng cụ chủ yếu, vững mạnh nhà nước thể chức quản lý xã hội, quản lý lĩnh vực kinh tế đóng vai trò định, điều xuất phát từ phương châm đổi Đảng ta: “ kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị lấy đổi kinh tế trọng tâm, đồng thời bước đổi trị”10 Nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo tiền đề vật chất tinh thần để giữ vững ổn định trị, xây dựng phát triển niềm tin nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mặt khác đời sống xã hội Do phải “tăng cường vai trò quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”11 Hồ chí Minh tồn tập, Tập 4, NxbCTQG, H, 2000, tr152 Hồ chí Minh tồn tập, Tập8, NxbCTQG, H, 2000, tr276 Hồ chí Minh tồn tập, Tập 4, NxbCTQG, H, 2000, tr131 Đảng cộng sản Việt Nam; VKHNTW3/KVIII, NxbCTQG, H, 1997, tr46 10 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐHĐVIII, NxbCTQG, H, 1996, tr11 11 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐHĐVIII, NxbCTQG, H, 1996, tr12 Trong giai đoạn cách mạng hịên nay, tác động nhân tố thời đại, đặc biệt kinh tế thị trường mở cửa, vai trò quản lý xã hội nhà nước phải phát huy tất linh vực đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh…) nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực mục tiêu làm cho “dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhân dân giới Trong nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa định đến thành cơng công đổi nước ta Thực tiễn vai trò quản lý nhà nước ta năm qua lĩnh vực đời sống xã hội nói chung lĩnh vực kinh tế nói riêng, đạt thành tựu quan trọng, đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, tạo tiền đề cho nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; bên cạnh tồn nhiều mặt hạn chế, yếu gây súc nhân dân dư luận xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội cần khắc phục Chính vậy, văn kiện tồn quốc lần thứ X khảng định: “tiếp tục hoàn thiện thể chế để thực đầy đủ nguyên tắc nhà nước quản lý kinh tế pháp luật Khẩn trương rà soát để giảm đến mức thấp quan hệ “xin-cho” Thực công khai, minh bạch mua sắm công đầu tư xây dựng bản, quản lý tài ngân sách nhà nước…”12 Đây nội dung đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vừa thể tâm Đảng nhân dân ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Trong cao hiệu lực quản lý xã hội lĩnh vực kinh tế lĩnh vực định chi phối đến lĩnh vực khác đời sống xã hội nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 12 Đảng cộng sản Việt Nam, VKĐHĐ IX, NxbCTQG, H, 2001, tr100 trình đổi mới, đẩy nhanh q trình hồn thành nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Khảng định vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế trọng tâm quản lý xã hội thực trạng đặc điểm kinh tế nước ta quy định Bởi vì, nước ta lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lực lượng sản xuất phát triển, tồn nhiều thành phần kinh tế, khuynh hướng tự phát lên chủ nghĩa tư khách quan, tránh khỏi Bên cạnh đó, đặc điểm kinh tế thị trường nhiều thành phần quy định tính định hướng xã hội chủ nghĩa là: Thứ nhất, thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; lấy việc giải phóng sức sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực bên bên sở nguồn lực nước định, nguồn lực bên quan trọng cho cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao hiệu kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu hàng đầu khuyến khích phát triển thành phần kinh tế hình thức tổ chức kinh doanh Có sách tơn vinh người tổ chức sản xuất, kinh doanh theo luật pháp, tạo nhiều việc làm cho xã hội, dù thành phần kinh tế Thứ hai, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhà kinh doanh tư nhân làm ăn lâu dài mở rộng hình thức liên doanh, liên kết kinh tế nhà nước với thành phần kinh tế khác nước Thứ ba, xác lập, củng cố nâng cao địa vị làm chủ người lao động sản xuất xã hội; thực công xã hội ngày tốt hơn; đảm bảo công xã hội cho người dân tham gia hoạt động kinh tế-xã hội Thứ tư, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, kết hợp với phân phối theo mức độ đóng góp nguồn lực trí tuệ , vốn vào sản xuất kinh doanh phân phối thông qua phúc lợi xã hội Các nguồn tài nguyên, tài quốc gia phân phối, sử dụng theo nguyên tắc công hiệu Thứ năm, kết hợp chặt chẽ thị trường kế hoạch, có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Vai trò quản lý, điều khiển kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa điều kiện tiên để phát triển đắn giữ vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tồn lên kinh tế phát triển chưa vững chắc, sức cạnh tranh thấp; số vấn đề xã hội găy gắt, búc súc chưa giải tốt; chế, sách thiếu, chưa đồng tạo động lực mạnh để phát triển Đảng nhà nước chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường, có quản lý nhà nước theo định hướng xã chủ nghĩa, nói gọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát huy nguồn lực vào phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; sử dụng chế thị trường để kích thích sản xuất, phát huy tinh thần động, sáng tạo người lao động, giải phóng sức sản xuất thành phần kinh tế, thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa; lãnh đạo quản lý kinh tế phát triển hướng lên chủ nghĩa xã hội Từ đòi hỏi xây kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, tất yếu phải có nhà nước vững mạnh phương diện để quản lý giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho kinh tế-xã hội Cho nên, vai trò quản lý kinh tế, phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ trọng tâm suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có thời kỳ nhận thức không kinh tế thị trường; Theo đó, thị trường sản phẩm chủ nghĩa tư đem đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế hành tập trung, quan liêu, bao cấp chối bỏ kinh tế thị trường, dẫn đến giai đoạn “ngăn sơng cấm chợ”, khơng khuyến khích sản xuất, sản xuất bị đình chệ, hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân khổ cực Từ khó khăn, thách thức khủng hoảng đó, Đảng, Nhà nước nhân dân thấy rõ cần thiết phải thăy đổi cách nghĩ cách làm cho phù hợp mang lại hiệu thiết thực Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta nhận thức cách khách quan kinh tế thị trường chế thị trường mặt tích cực mặt tiêu cực Kinh tế thị trường giai đoạn phát triển kinh tế hàng hóa Khi trình độ sản xuất phát triển đến sản xuất hàng hóa tất yếu thị trường đời Kinh tế thị trường tác động nhiều chiều xã hội nói chung vai trò quản lý nhà nước chế thị trường kinh tế hoạt động với chế theo quy luật thị trường tinh vi Nếu vai trò quản lý nhà nước kết hợp hài hòa với quy luật điều tiết kinh tế thị trường, cung- cầu, điều tiết phân phối nguồn lực cách mau lẹ, kích thích tiến khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh Điều chứng minh thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ Đảng Nhà nước ta chuyển đổi chế từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho kinh tế nước ta phát triển động, nhanh tróng nguyên nhân định đưa nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội Sau 20 năm đổi thành tựu khảng đinh đường lối đắn Đảng, đồng thời thể rõ vai trò quản lý nhà nước ta kinh tế có hiệu Qua Đảng, Nhà nước ta đúc rút nhiều kinh nghiệm tronng quản lý, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - tiền lệ chưa có lịch sử đất nước Đánh giá vai trò này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khảng định: “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta xây dựng bước đầu, kinh tế vĩ mô ổn định”13 “hệ thống pháp luật, 13 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐHĐX, NxbCTQG, H, 2006 Tr148 chính sách chế vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng tương đối đồng bộ; hoạt động loại hình doanh nghiệp máy quản lý nhà nước đổi bước quan trọng Một số loại thị trường hình thành; thị trường hàng hóa, lao động, khoa học cơng nghệ, tài chính, bất động sản có bước phát triển phù hợp với chế”14 Đây mặt tích cực kinh tế thị trường tác động đến vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế cần phải tận dụng, phát huy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Cùng với mặt tích cực kinh tế thị trường có tác động tiêu cực (hay gọi mặt trái chế thị trường) xã hội nói chung vai trò quản lý nhà nước nói riêng Bởi vì, chế thị trường chất thường vận động tự phát, tất yếu dẫn đến cấu cung cầu cân đối, dẫn đến khủng hoảng kinh tế hàng hóa theo chu kỳ, tệ nạn thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo q mức Nếu khơng có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng cộng sản dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế, từ dẫn đến chệch hướng trị mặt khác xã hội Bên cạnh đó, kinh tế thị trường có tác động tiêu cực đến vấn đề xã hội như: tư tưởng, đạo đức, lối sống…Kinh tế thị trường làm nảy sinh tệ sùng bái đồng tiền, đồng tiền mà chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm người; xuất hiện tượng buôn lậu, chốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, lừa đảo, môi giới lừa đảo làm cho công tác quản lý nhà nước kinh tế phức tạp lại phức tạp Nếu nhà nước khơng có sách quản lý chặt chẽ dẫn đến dối loạn thị trường, đình chệ sản xuất, nguy tụt hậu xa kinh tế khó tránh khỏi Vì vậy, Làm để khắc phục hạn chế kinh tế thị trường giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho kinh tế; làm để phát huy mặt tích cực kinh tế thị trường dể đưa đất nước ta tiến 14 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐHĐX, NxbCTQG, H, 2006 tr149 lên Đây vấn đề cấp thiết đặt vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế Vai trò quản lý xã hội nói chung quản lý lĩnh vực kinh tế nói riêng chịu tác động sách mở cửa, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Đây su yêu cầu khách quan trình phát triển kinh tế- xã hội, muốn phát triển phải mở cửa, hội nhập Nếu phát huy tốt vai trò nước ta thực sách kinh tế đối ngoại tranh thủ vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý kinh tế nước phục vụ cho quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta dúng hướng Tuy nhiên điều kiện mở cửa hợp tác hội nhập tồn cầu hóa kinh tế, bên cạnh yếu tố tích cực hội nhập kinh tế quốc tế mang lại mặt tiêu cực như: bị chèn ép kinh tế, bị tụt hậu khoa học công nghệ, thâm nhập nhiều luồng văn hóa dẫn đến đánh sắc văn hóa dân tộc… Mặt khác chủ nghĩa đế quốc lực thù địch không từ bỏ âm mưu phá hoại cách mạng nước ta, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa hội nước ta Trong âm mưu thủ đoạn đó, thủ đoạn chống phá kinh tế chúng lợi dụng nhằm thúc đẩy nhanh trình “tự diễn biến” sang đường tư chủ nghĩa Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, mở cửa, hợp tác chúng làm cho kinh tế nước ta tính cân độc lập tự chủ, khuyến khích tự hóa, tư nhân hóa kinh tế làm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước Thơng qua hoạt động đầu tư thương mại, bóp ngẹt, chèn ép kinh tế nước ta…Theo để vừa mở cửa hội nhập kinh tế, tham gia vào trình tồn cầu hóa mà khơng bị hòa tan, đòi hỏi phải đặc biệt trọng đến vai trò quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Trước tác động nhiều chiều kinh tế thi trường mở cửa kinh tế nay, cần phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chức quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế Từ có giải pháp nâng cao vai trò nhà nước quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định nhằm: “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển lực lượng sản xuất đại gắn với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp tất ba mặt sở hữu, quản lý phân phối”15 Thực chất bước giải phóng người lao động khỏi áp bóc lột, làm cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, người phát triển tồn diện Khi nói đến vai trò quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa kinh tế nói đến quản lý cách toàn diện mà trước hết quản lý sở hữu tư liệu sản xuất, thành phần kinh tế, yếu tố định chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; định chất chế độ xã hội Trong phải tổ chức, quản lý vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước, với kinh tế hợp tác (nòng cốt hợp tác xã) trở thành tảng kinh tế quốc dân Đồng thời phải quản lý trình độ phát triển kinh tế, hệ thống kinh tế, thành phần kinh tế Để đạt mục tiêu đó, nhà nước ta phải quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tất lĩnh vực, mặt đời sống kinh tế xã hội; trực tiếp đầu tư số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có tính chất huyết mạch kinh tế ngân hàng tài chính, viễn thơng, sở hạ tầng… để dẫn dắt tồn kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thiết lập khuôn khổ hệ thống pháp luật, hệ thống sách quán nhằm khắc phục hạn chế, tiêu cực kinh tế thị trường Từng bước hồn thiện sách phân phối đảm bảo cơng theo khả người lao động; hướng dẫn hoạt động kinh tế, thành phần kinh tế vào quỹ đạo chủ nghĩa xã hội Nội dung quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa chủ yếu tập trung vào việc cụ thể hóa đường lối, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Đảng Tổ chức thực cách 15 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐHĐ IX, NxbCTQG, H, 2001,tr87 khoa học, có kế hoạch, xác định cấu tổ chức, quản lý phù hợp với giai đoạn, tình hình thực tế đất nước, ngành, vùng kinh tế Thực tốt vai trò đạo địa phương, ngành kinh tế, vai trò điều tiết, định hướng, giám sát, kiểm tra, khuyến khích, sử phạt nhà nước quản lý kinh tế Sau 20 năm tiến hành nghiệp đổi đất nước, đánh giá vai trò chức năng, nhiệm vụ, mục đích, nội dung quản lý xã hội nói chung quản lý lĩnh vực kinh tế nói riêng nhà nước ta đạt thành tựu quan trọng; kinh tế giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế-xã hội ổn định phát triển, tăng trưởng kinh tế cao so với nước khu vực, phát triển kinh tế gắn liền với giải sách vấn đề xã hội, y tế, giáo dục, góp phần xóa đói giảm ngèo, phòng chống tệ nạn xã hội… Tuy nhiên vai trò quản lý Nhà nước kinh tế nhiều hạn chế, yếu kém: “ Việc xây dựng thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiều vướng mắc chưa thật đồng Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm chưa đáp ứng yêu cầu Quản lý Nhà nước đối loại thị trường bất cập Một số nguyên tắc thị trường bị vi phạm.”16 Những hạn chế yếu biểu ở: Chức Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa xác định rõ, cải cách hành có chuyển biến số địa phương chậm Hoạt động máy Nhà nước nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thị trường điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế Chất lượng chiến lược quy hoạch xây dựng thấp, chậm bổ sung điều chỉnh Còn thiếu phối hợp đồng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành với quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng địa phương, chủ yếu mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước, chưa khuyến kích thu hút nhiều thành phần kinh tế khác tham gia xây dựng kinh tế Quản lý dự án đầu tư lỏng lẻo nặng 16 Đảng cộng sản Việt Nam; VKĐH X, NxbCTQG, H, 2006, tr168 chế xin cho Đặc biệt lĩnh vực xây dựng tình trạng quản lý kém, triển khai chậm, tiêu cực, tham mơ làm thất tiền nhà nước xảy phổ biến Hệ thống pháp luật, chế sách chưa đồng bộ, quán, buông lỏng, thực thi pháp luật chưa nghiêm cơng tác tài ngân hàng, kiểm sốt giá nhiều yếu Tổ chức máy nhà nước cồng kềnh, nhiệu chưa phân rõ quyền hạn, chức ngành cấp Tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí nghiêm trọng, cán công chức nhà nước lợi dụng chức quyền để làm giàu bất diễn phổ biến Trong trình độ tri thức quản lý kinh tế, am hiểu pháp luật nhiều cán cơng chức nhà nước hạn chế sở, chưa tương sứng với yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế Từ hạn chế yếu trên, việc nâng cao vai trò quản lý kinh tế nhà nước ta đề khách quan cấp bách Để phát huy vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa nay, cần thực số giải pháp sau: Một là, nắm vững xu hướng vận động thành phần kinh tế Xây dựng kinh tế thời kỳ qúa độ tất yếu phải thực quán sách phát triền kinh tế nhiều thành phần Bởi vì, cần phải quán triệt sâu sắc kiên trì quan điểm đại hội IX, X Nghị TW9, khóa IX Các thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế thống nhất, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh với Trong xu hướng vận động chung, thành phần kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ thành phần kinh tế khác phát triển; thành phần kinh tế tập thể cần phát triển mạnh với thành phần kinh tế nhà nước trở thành tảng kinh tế quốc dân; thành phần kinh tế quốc doanh khuyến khích phát triển, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh mục đích kinh tế, khơng hạn chế quy mô, hoạt động theo pháp luật theo định hướng nhà nước Vì vậy, phải tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cản trở nay, xóa bỏ phân biệt đối xử tạo điều kiện môi trường kinh doanh lành mạnh cho thành phần kinh tế Hai là, nâng cao vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước Ở nước ta, vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước xuất phát từ lợi ích đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, “hòn đá thử vàng” để xem xét hướng hay chệch hướng xã hội chủ nghĩa tiến trình phhát triển kinh tế Kinh tế nhà nước phát huy tốt vai trò chủ đạo kinh tế - xã hội phát triển nhanh, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nhanh vững nhiêu Để phát huy tốt vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước cần tập trung giải tốt công việc sau đây: Đẩy nhanh tiến độ khổ phần hóa doanh ngiệp nhà nước mở rộng việc mua bán khổ phiếu công khai thị trường; Tổng kết chuyển công ty nhà nước hoạt động theo mô hình cơng ty mẹ- cơng ty con; hình thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; Đổi việc quản lý doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ bao cấp bảo hộ bất hợp lý, thực đầu tư vốn thơng qua tài chính, đưa doanh nghiệp nhà nước thực đối mặt với yêu cầu thị trường cạnh tranh bình đẳng thị trường; tăng quyền tự chủ kinh doanh nhà nước, nâng cao hiệu hoạt động tổng cơng ty mạnh, hình thành tập đồn kinh tế lớn; kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước hoạt động khu vực độc quyền, điều tiết lợi nhuận độc quyền nhà nước mang lại Ba là, tiếp tục hồn thiện thể chế, sách nhà nước Để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, sách phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế quốc tế Cụ thể, cần tập trung nghiên cứu giải vấn đề sau: Hướng tới thống việc ban hành đạo luật theo hành vi cần điều chỉnh theo chủ thể điều chỉnh Sớm tạo lập hệ thống pháp luật theo hướng có luật áp dụng chung, bình đẳng cho tất doanh nghiệp, khơng cần phân biệt hình thức sử hữu, luật cần thống chung Nghĩa là, phải đặt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hoạt động luật chơi thực cơng có tạo cạnh tranh lành mạnh loại hình doanh nghiệp; sớm ban hành luật Cạnh tranh luật Kiểm soát độc quyền, luật Chống bán phá giá…, nhằm hình thành khung pháp luật cho việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh kiểm soát độc quyền, hạn chế tiêu cực kinh doanh; trọng súc tiến thương mại đầu tư đẩy nhanh tiến độ tiếp cận với giới trình hội nhập Đẩy mạnh tiến độ cải cách hành nhà nước Hiện nay, thái độ tâm lý làm việcvà phương thức, công cụ quản lý hầu hết quan nhà nước có liên quan chưa có thay đổi rõ nét đó, chưa thực phù hợp với chế, sách phát triển kinh tế Tính khoa học, chuyên môn, chuyên nghiệp theo chế thị trường công việc quan quản lý nhà nước thấp Trước mắt, cần hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức, đơn vị quản lý hành cấp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước với thành phần kinh tế Khắc phục tiến tới xóa bỏ tình trạng trùng lắp quản lý, điều hành; làm rõ trách nhiệm có chế độ thưởng phạt nghiêm minh người đứng đầu tổ chức, đơn vị Đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ chế độ chủ quản để doanh nghiệp tự chủ việc sản xuất, kinh doanh Hồn thiện cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mơ kinh tế Trước hết cần hồn thiện số sách sau: Có sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp dân doanh tiếp cận với nguồn vồn tín dụng ngân hàng cách dơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa hình thức cho vay vốn bảo lãnh tín dụng, th mua tài chính…; Hồn thiện sách thuế, khắc phục tình trạng vừa bất hợp lý, vừa sơ hở, lại vừa bất bình đẳng nay… Để khắc phục tình trạng chốn lậu thuế, khai khống hóa đơn liên tục sảy thời gian qua, cần thực nguyên tắc bình đẳng thuế doanh nghiệp thuộc thành phần kinhh tế; xác định mức thuế hợp lý để vừa đảm bảo thu đủ ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo cho doanh nghiệp tích lũy vốn đầu tư phát triển, vừa hạn chế tình trạng trốn thuế; nhanh chóng khắc phục sơ hở hệ thống thuế, tiến tới hoàn thiện hệ thống thuế cách hợp lý Bốn là, nâng cao vai trò quản lý kinh tế quyền cấp Mặc dù có nhiều chuyển biến, vai trò quản lý thành phần kinh tế bộ, quyền địa phương cấp bất cập, lấn sân có nhiều sơ hở Thời gian tới, cần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nâng cao vai trò quản lý nhà nước kinh tế nói chung quản lý thành phần kinh tế nói riêng bộ, ngành địa phương Tăng cường đạo, kiểm tra đôn đốc bộ, ngành thể chế hóa, hồn thiện số cơng cụ, sách sách tín dụng, sách thuế…Hình thành tổ chức phù hợp, thống với nhiệm vụ cụ thể để thực có hiệu chức đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế Năm là; nâng cao phẩm chất lực trình độ quản lý kinh tế đội ngũ cán máy nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Cán gốc công việc, muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Thực tiễn “năng lực phẩm chất nhiều cán bộ, cơng chức yếu, số phận khơng nhỏ thối hóa, biến chất Dân chủ nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiên trọng, đặc biệt tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm phận không nhỏ cán bộ, công chức, quan giải công việc cho dân doanh nghiệp…”17 Cho nên, việc nâng cao phẩm chất, lực quản lý cho đội ngũ cán công chức nhà nước yêu cầu khách quan cần thiết cấp bách 17 Đảng cộng sản Việt Nam, VKĐHD X, NxbCTQG, H, 2006, Tr175 Trong điều kiện cần xây dựng đội ngũ cán bô thực công bộc dân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, giữ vững phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Nâng cao trình độ tri thức, kiến thức quản lý, pháp luật, kinh tế; bồi dưỡng văn hóa quản lý kinh tế cho đội ngũ cán Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng sách cán phải dắn vừa tiếp thu tri thức kinh nghiệm mà phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo cán Kiên chống tư tưởng bè phái, cục địa phương, thành kiến sử dụng không cán Xây đưng đội ngũ cán công chức nhà nước nói chung đội ngũ cán quản lý kinh tế nói riêng có nghiệp vụ kinh doanh giỏi, có phương pháp quản lý sáng tạo, có phẩm chất trị vững vàng, có khả nắm bắt xu vận động, biến đổi kinh tế thị trường; dự báo nhu cầu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý kinh tế ba mặt sản xuất kinh doanh Giải tốt mối quan hệ hoạt động kinh tế tổ chức điều hành máy quản lý sản xuất địa phương có hiệu Tóm lại, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta nay, việc nâng cao vai trò quản lý kinh tế nhà nước vấn đề cấp thiết yêu cầu đòi hỏi khách quan công đổi đất nước thân kịnh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghhĩa mở cửa Nâng cao vai trò quản lý lĩnh vực kinh tế nhà nước kinh tế thị trường mở cửa vấn đề có ý nghĩa to lớn việc củng cố tiềm lực quốc phòng xây dựng quân đội ta Bởi vì, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin rõ: sức mạnh quân tiềm lực quốc phòng quốc gia tiềm lực kinh tế định, đồng thời sức mạnh qn sự, tiềm lực qn có vai trò đảm bảo an ninh trị, bảo vệ nhà nước, chế độ, tổ quốc Cho nên nâng cao vai trò quản lý kinh tế, phát triển kinh tế nhà nước nhân tố định đến tiềm lực quốc phòng xây dựng quân đội Nền kinh tế vững mạnh phát triển cao sở vật chất cung cấp vũ khí, phương tiện, trang bị cho quân đội hoạt động quốc phòng Kinh tế cung cấp nguồn nhân lực, thành tựu khoa học công nghệ, khả chiến đấu, tinh thần chiến đấu quân đội; chi phối đến tổ chức, biên chế, cách đánh phương hướng xây dựng quân đội Mặt khác, phát huy vai trò quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa tạo khả cho quân đội tiếp thu khoa học công nghê bước xây dựng quân đội cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước họên đại Đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính, vật chất cho củng cố tiềm lực quốc phòng khả phòng thủ đất nước Quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang mặt quản lý nhà nước Do đó, việc xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh tế cho việc củng cố quốc phòng xây dựng lực lượng vũ trang phải phù hợp với phát triển chế quản lý kinh tế, có kế hoạch huy động khai thác mà khơng có kế hoạch quy hoạch xây dựng phát triển tiềm lực kinh tế nhiệm vụ bảo đảm kinh tế cho quốc phòng khơng có sở vững ngược lại chủ trương xây dựng kinh tế mà không ý đến củng cố quốc phòng an ninh xã hội khơng ổn định kinh tế không phát triển Do vậy, phải kết hợp quản lý, phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, phát huy vai trò quân đội tham gia xây dựng kinh tế góp phần nâng cao vai trò quản lý kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa, bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bảo vệ Tổ quốc góp phần phát triển sản xuất, xây dựng đất nước thuộc chức năng, nhiệm vụ quân đội nhân dân Việt Nam Trên lĩnh vực sản xuất chức năng, nhiệm vụ thể tập trung doanh nghiệp quân đội Các doanh nghiệp quân đội-một phận quan trọng doanh nghiệp nhà nước-là lực lượng giữ vai trò nòng cốt thực nhiệm vụ kinh tế qn đội Chính vậy, phải trọng nâng cao lực tài doanh nghiệp quân đội, tâm doanh nghiệp thuộc hệ thống quốc phòng Như văn kiện Đại hội Đảng X ra: “tiếp tục xếp nâng cao khẳ bảo đảm cơng nghiệp quốc phòng; tập trung đầu tư vào khâu đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh mà cơng nghiệp dân sinh khơng có khả đảm bảo mở rộng phương thức huy động vốn xây dựng cơng nghiệp quốc phòng Có sách khuyến khích nhà máy cơng nghiệp quốc phòng sản xuất sản phẩm dân dụng để tăng thêm lực phát triển”18 Các doanh nghiệp kinh doanh cần vào chiến lược phát triển để bổ sung vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng cường lực để tham gia thị trường tài chính, huy động vốn thơng qua thị ttrường tài Xây dựng hoàn thiện chế quản lý, vận hành doanh nghiệp quân đội, nhằm khai thác lợi thế, phát huy động doanh nghiệp theo chiến lược đề Để thực tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc góp phần xây dựng đất nước tình hình nay, trước hết cần tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cho tồn dân thực tốt nhiệm vụ củng cố hòa bình, giữ vững ổn định trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch thực chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; đồng thời, nâng cao cảnh giác, đánh thắng kẻ thù xâm lược Là cán trị, lúc hết cần quán triệt sâu sắc đường lối phát triển kinh tế đảng, nhận thức sâu sắc mối quan hệ biện chứng xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, đối tác đối tượng bước phát triển đất nước, quân đội Thường xuyên nâng cao trình độ mặt bảo đảm đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ giao 18 Đảng cộng sản Việt Nam, VKĐHD X, NxbCTQG, H, 2006, tr228-229 ... nước quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định nhằm: “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế. .. nâng cao vai trò quản lý kinh tế nhà nước ta đề khách quan cấp bách Để phát huy vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa nay, cần thực số... đạo quản lý kinh tế phát triển hướng lên chủ nghĩa xã hội Từ đòi hỏi xây kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, tất yếu phải có nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay