TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY

19 21 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:31

Lý luận về Nhà nước chuyên chính vô sản là nội dung cơ bản, cốt lõi, có vị trí đặc biệt quan trọng trong học thuyết Mác Lênin. Nó đã vạch ra tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư¬ sản tất yếu dẫn đến việc thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản. Đây là kiểu nhà nước mới xuất hiện đầu tiên trong lịch sử – nhà nước nửa nhà nước, nhà nước tự tiêu vong – nhà nước lấy việc tổ chức quản lý kinh tế, và xây dựng làm chủ yếu. ... nước quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định nhằm: “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế. .. nâng cao vai trò quản lý kinh tế nhà nước ta đề khách quan cấp bách Để phát huy vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa nay, cần thực số... đạo quản lý kinh tế phát triển hướng lên chủ nghĩa xã hội Từ đòi hỏi xây kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, tất yếu phải có nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN QUẢN lý KINH tế của NHÀ nước TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mở cửa ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay