TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN

29 11 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:21

Mùa xuân năm 1921, Lênin đề ra chính sách kinh tế mới. Sau gần một năm thực hiện đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế được phục hồi đáng kể, công, nông nghiệp có bước phát triển mới mặc dù còn rất chậm. Điều đó đã tạo ra sự giao lưu hàng hóa từ thành thị đến nông thôn, đã tạo được đà để chuyển sang phát triển nền kinh tế với tốc độ và quy mô lớn. MỞ ĐẦU Mùa xuân năm 1921, Lênin đề sách kinh tế Sau gần năm thực đem lại nhiều thành tựu quan trọng Nền kinh tế phục hồi đáng kể, cơng, nơng nghiệp có bước phát triển chậm Điều tạo giao lưu hàng hóa từ thành thị đến nông thôn, tạo đà để chuyển sang phát triển kinh tế với tốc độ quy mơ lớn Về mặt trị, khối liên minh công – nông củng cố Thành phần trung nơng có chuyển biến có thái độ quyền cách mạng Chính quyền Xơ viết củng cố, đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Nhiệm vụ đối nội, đối ngoại đặt to lớn: Về đối nội, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế quốc dân, bước nâng cao đời sống nhân dân lao động củng cố liên minh công - nông, máy nhà nước, lực lượng quốc phòng, phòng ngừa nạn đói khủng hoảng tài xảy Về đối ngoại, xóa bao vây kinh tế đế quốc, làm dịu tình hình khiến cho đế quốc khơng tìm cớ gây chiến tranh Nước Nga có khởi sắc nhiều nhiệm vụ đặt cho Đảng cộng sản quyền Xơ Viết phải giải quyết, phải tiếp tục cải tổ củng cố máy nhà nước bên cạnh thành tựu mang tính lịch sử máy nhà nước bộc lộ khơng yếu kém, khuyết điểm nghiêm trọng kéo dài Lúc nằm giường bệnh Lênin giành cơng sức, trí tuệ, tâm huyết cuối cho cách mạng Người đọc cho thư ký ghi lại thành tác phẩm "Thà mà tốt", ngày 2-3.1923 tác phẩm hoàn thành ngày 4-3-1923 đăng báo Sự thật Từ đến 90 năm dẫn Lênin cải tổ máy nhà nước Xô Viết để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý xã hội nguyên giá trị Trong điều kiện Nhà nước ta tiến hành đổi tổ chức máy theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc nghiên cứu tác phẩm Lênin rút nhiều học vô quý giá NỘI DUNG Trước đây, Mác Ăngghen nhu cầu thực tiễn quan tâm nghiên cứu vấn đề nhà nước Trên sở kế thừa quan điểm dân chủ cách mạng, Mác Ăngghen đánh giá cao giá trị tiến học thuyết nhà nước mà nhà tư tưởng tư sản cống hiến cho nhân loại, đồng thời kế thừa có chọn lọc tư tưởng nhà nước nhà tư tưởng đó, đặc biệt tư tưởng dân chủ, tư tưởng cộng hồ cách mạng để hình thành phát triển quan điểm Ngay tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hêghen – lời nói đầu”, C.Mác phê phán sai lầm quan điểm Hêghen coi nhà nước, pháp luật đứng xã hội, cá nhân nhà nước Phổ đứng đỉnh chóp hình nón pháp luật, tuyệt đỉnh ý niệm thay đổi C.Mác khẳng định nhà nước định xã hội công dân mà xã hội công dân định nhà nước; theo C.Mác thấy cần thiết phải có nhà nước kiểu để trì ổn định xã hội pháp quyền tư sản tác dụng giai đoạn đầu hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Tiếp tục kế thừa tư tưởng nhà nước pháp quyền Mác Ăngghen phát triển tư tưởng điều kiện mới, Lênin cho rằng, nhà nước xuất đời tượng lịch sử - tự nhiên trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội Người khẳng định: "Nhà nước sản phẩm biểu mâu thuẫn giai cấp khơng thể điều hồ Bất đâu, lúc chừng mà mặt khách quan, mâu thuẫn khơng thể điều hồ được, nhà nước xuất hiện"(2) 2,3 - LêNin toàn tập, tập 33, NXB Tiến Bộ M - 1976, TR 9, 44 Như theo Lênin nhà nước xuất điều kiện lịch sử định, điều kiện tồn bị xoá bỏ, tức mâu thuẫn giai cấp xã hội khơng Từ phân tích trình xuất hiện, tồn phát triển nhà nước, giai cấp thống trị bóc lột lịch sử, Lênin vạch rõ chất nhà nước quan thống trị giai cấp, quan áp giai cấp giai cấp khác Lênin tìm điểm chung mang tính chất xâu chuỗi nhà nước tồn trước nhà nước vô sản đại diện cho giai cấp bóc lột để thống trị nơ dịch người lao động xã hội mà thơi, tiêu biểu trình độ bóc lột giai cấp tư sản mà người đại diện nhà nước tư sản người lao động Lênin kết luận rằng: "Nhà nước tư sản có nhiều hình thức, chất cơng cụ bạo lực giai cấp tư sản để đàn áp giai cấp vô sản người lao động khác" (3) Đứng vững lập trường chủ nghĩa Mác vấn đề nhà nước, Lênin chống lại tất quan điểm sai lầm nhà nước học giả tư sản, bọn hội, xét lại "nhà nước phúc lợi chung", "sự phát triển hoà bình chủ nghĩa tư thành chủ nghĩa xã hội", "sự tồn vĩnh Nhà nước tư sản"… Từ phân tích lịch sử sâu sắc, Lênin vạch quy luật trình vận động lên xã hội có giai cấp Lênin giải triệt để vấn đề nhà nước chun vơ sản so với tất nhà nước giai cấp thống trị Người so sánh khác chất nhà nước chun vơ sản với nhà nước trước rõ thái độ giai cấp vơ sản vấn đề dùng bạo lực cách mạng để giành lại nhà nước nhiệm vụ xây dựng bảo vệ nhà nước chun vơ sản có tay Một là, sở lý luận cách mạng nhà nước thực tiễn năm đầu xây dựng Nhà nước Xô Viết, Lênin sớm phát nguyên nhân làm cho máy nhà nước hiệu Trong đó, đáng ý nguyên nhân máy tổ chức cồng kềnh, chức nhiệm vụ chồng chéo, số lượng nhiều, chất lượng thấp, xếp bố trí quan, cán công chức nhà nước thiếu hợp lý, tuỳ tiện, cảm tính Tình trạng làm tăng trì trệ máy lãng phí Do đó, Lênin cho rằng, cấp thiết lúc phải thực công việc chỉnh đốn máy nhà nước, Người rõ: "Tôi thiết nghĩ đến lúc phải chỉnh đốn cách mức, cách nghiêm túc máy nhà nước ta, đến lúc hấp tấp gây tai hại lớn cơng tác Vì vậy, tơi thấy cần phải phòng ngừa cho số khơng tăng thêm nữa" (2) Cụm từ "con số" mà Lênin nhắc số lượng quan máy, số cán biên chế tổ chức máy nhà nước Về phương diện lý thuyết thực tế, "con số" mà lớn thì, tất nhiên khoản chi phí lớn tai hại sinh bệnh quan liêu, ỉ lại, tác phong lề mề, thói làm việc vơ trách nhiệm theo mà gia tăng Vì thế, Lênin đặt ra: "Nhiệm vụ quan trọng năm tới không ngừng tinh giản máy Xô - Viết giảm bớt chi phí cách giảm nhẹ biên chế, cải tiến tổ chức" (3) Mặt khác, Lênin cho rằng: "… lợi trị mà cải cách đem lại… có lợi khác nội bộ… chúng ta, ảnh hưởng nhân tố tuý cá nhân ngẫu nhiên giảm bớt"(4) Một là, muốn đổi máy nhà nước có hiệu phải đánh giá thực trạng để có giải pháp phù hợp Với cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Lênin mạnh dạn tự phê bình, yếu kém, khuyết tật nhà nước Nhà nước Xơ Viết giai cấp vơ sản lập ra, nhà nước mang tính ưu việt hẳn nhà nước giai cấp hữu sản lập Nhưng yếu làm giảm uy tín Đảng trước nhân dân, giảm hiệu lực Lênin khơng che dấu yếu nó, Người rõ: "Tình hình máy nhà nước ta đáng buồn, khơng muốn nói tồn tệ, trước hết phải suy nghĩ nghiêm chỉnh xem nên khắc phục khuyết điểm máy nào" (1) Người rõ nguyên nhân sâu xa yếu ảnh hưởng xấu xa máy nhà nước cũ tác động giai giẳng đến máy nhà nước Xô Viết; chiến tranh kéo dài, ác liệt buộc Đảng, Nhà nước phải tập trung lực lượng, trí tuệ cho chiến tranh; giai V.I.Lênin, Tòan tập, tập 45, Nxb Tiến Bộ Mát xcơ-va 1978, tr 442 - 443 cấp tư sản phương Tây tập trung công vào người nhà nước Xô Viết non trẻ Một nguyên nhân khác Lênin ra, kết trình cải tiến máy chưa phù hợp: Thế năm, sức cải tiến máy ta Nhưng hoạt động phí cơng, hoạt động, qua năm năm, cho thấy rõ hoạt động vơ hiệu, chí vơ ích, hay chí hại đằng khác Nhìn hoạt động phí cơng tưởng cơng tác, thực tế, hoạt động làm cho quan đầu óc đóng cáu lại" (2) Bài học thừa nhận dũng cảm, cách mạng Lênin để lại Đảng ta quán triệt vận dụng chủ trương "nhìn thẳng vào thật, nói rõ thật", từ mà tiến hành đổi tồn diện đất nước khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng mở thời kỳ cho cách mạng: "Hai mươi năm qua, với nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, toàn dân, tồn qn, cơng đổi nước ta đạt thành tích to lớn có ý nghĩa lịch sử" (3) tồn cũ khuyết điểm phát sinh khơng Nghị Đại hội X Đảng rõ: "Bộ máy quản lý nhà nước cấp, sở yếu kém.Tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm phận công chức, quan trực tiếp giải công việc dân doanh nghiệp, chậm khắc phục Mơ hình tổ chức quyền địa phương, tổ chức Hội đồng nhân dân, điểm bất hợp lý Cải cách hành chưa đạt yêu cầu"(4) Hai là, đổi máy nhà nước tiến hành có trọng tâm, không làm tràn lan, không vội vàng hấp tấp Đổi toàn diện triệt để máy nhà nước điều cần thiết, hoàn cảnh nước Nga lúc việc khơng dễ dàng Song nhạy cảm thiên tài Lênin, Người chọn điểm trọng tâm, then chốt "Bộ dân ủy tra công nông" Người cho rằng: "Bộ dân ủy tra cơng nơng khơng mt Sđd, tr 445 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, tr 67 Sđd, tr 64 chút uy tín nào"(1) Theo Lênin chọn điểm trọng tâm, then chốt để đột phá qua tác động tới tồn thể máy quyền Xơ Viết Người khẳng định, là: “Cơng cụ cải tiến máy ta" (2) Nhưng đổi mới, Lênin nhắc nhở: "Muốn cho máy dân ủy đạt trình độ mong muốn, phải giữ vững nguyên tắc: hành động suy nghĩ chín chắn"(3) "khơng vội vàng mà khơng từ chối làm lại việc làm qua lần rồi"(4) Phương châm đạo xây dựng máy nhà nước Người theo nguyên tắc "Thà mà tốt" Đó đảm bảo cải tiến máy nhà nước có hiệu quả, làm từ từ khơng ngại tốn thời gian, Người rõ: "Thà hai năm hay chí ba năm hấp tấp vội vàng mà khơng có chút hy vọng gì"(5) "Tôi thiết nghĩ đến lúc phải chỉnh đốn cách mức, cách nghiêm túc máy nhà nước chúng ta, đến lúc hấp tấp gây tai hại lớn cơng tác đó"(6) Việt nam bắt đầu cơng đổi tồn diện đất nước, Đảng, nhà nước ta kế thừa học Lênin việc biết tìm khâu trọng tâm để đổi kinh tế, với hình thức bước thích hợp Bằng cách làm đó, từ thực tiễn 20 năm đổi Đại hội X Đảng rút học lớn là: " Đổi tồn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức cách làm phù hợp Phải đổi từ nhận thức, tư đến hoạt động thực tiễn; từ kinh tế, trị, đối ngoại đến tất lĩnh vực đời sống xã hội; từ hoạt động lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động cụ thể phận đời sống xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm, có bước thích hợp; đảm bảo gắn kết chặt chẽ đồng ba nhiệm vụ: Phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng Đảng then V.I.Lênin,Tòan tập, tập 45, Nxb Tiến Mát -xcơ - va 1978 S®d, tr 444 S®d, tr 444 S®d, tr 448 S®d, tr 445 S®d, tr 446 chốt phát triển văn hóa - tảng tinh thần của xã hội"(1) Tuy nhiên, lĩnh vực đổi tổ chức hoạt động hệ thống trị nói chung lĩnh vực tổ chức hoạt động máy nhà nước nói riêng thời gian qua hạn chế Đảng có nhiều nghị đổi tổ chức máy nhà nước, Nghị Trung ương (khóa VII), Nghị Trung ương 3, Nghị trung ương (khóa VIII), Nghị Đại hội IX Vừa qua Nghị Đại hội X Đảng rõ nhiệm vụ trọng tâm là: "Đẩy nhanh công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mặt: hệ thống thể chế, chức năng, nhiệm vụ; tổ chức máy; cán bộ, công chức; phương thức hoạt động"(2) Ba là, theo Lênin máy nhà nước phải xây dựng sở thực khoa học Bộ máy quyền Xơ Viết lúc khơng phải giai đoạn đập phá mà tổ chức xây dựng Do vậy, Lênin rõ phải kết hợp tri thức với nhiệt tình cách mạng Bộ máy nhà nước tổ chức khoa học đòi hỏi khách quan thực tiễn ý muốn chủ quan người, Lênin rằng: " Muốn đổi máy nhà nước chúng ta, phải cố gắng tự đặt cho nhiệm vụ sau đây: học tập, hai học tập, ba học tập mãi, sau nữa, phải làm cho học thức nước ta không nằm giấy nói theo mốt (điều phải, thú thực thường hay xảy nước ta), phải cho học thức thật ăn sâu vào trí não, hồn tồn thực tế trở thành phận khăng khít sống chúng ta"(3.4) Người nhấn mạnh học đôi với hành, cán bộ, nhân viên nhà nước phải có nghĩa vụ học tập toàn diện Vừa đề cao kinh nghiệm quản lý nước, Lênin không ngần ngại việc cử người Anh, Đức để sưu tầm tài liệu, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm họ, Người yêu cầu: "Cử vài người có ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thø X, Nxb CTQG, Hµ Néi 2006, tr 70 - 71 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, tr 253 3.4 V.I.Lênin, Tòan tập, tập 48, Nxb Tiến Mát x- xcơ - va 1978, tr 444, 449 lực tận tâm sang Đức hay sang Anh để sưu tầm tài liệu nghiên cứu vấn đề"(4) Tính khoa học thể cấu trúc hợp lý máy nhà nước, Người nhấn mạnh đến chất lượng, hiệu máy việc tinh giản biên chế, cải tiến tổ chức, xóa bỏ tác phong lề mề, hành chính, quan liêu, giảm bớt chi tiêu không cần thiết Các quan trung gian trùng chức hợp lại để máy gọn, nhẹ, hiệu lực với mục đích tiết kiệm, Lênin yêu cầu: "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm mực máy nhà nước chúng ta"(1) Thời gian qua, nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề này.Tuy nhiên, máy nhà nước cải tiến chưa đáp ứng yêu cầu quản lý yêu cầu hội nhập quốc tế Chức quan hành nhà nước chưa phân định rõ ràng phù hợp, chồng chéo thẩm quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước Số lượng quan Chính phủ giảm từ 48 xuống 39, nhìn chung nhiều đầu mối Việc tinh giản biên chế theo nghị Chính phủ khơng đạt u cầu, khơng đạt tiêu 15% Nghị Trung ương (khóa VIII) xác định Những điều cần Đảng, Nhà nước quan tâm nữa, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo máy nhà nước thực khoa học, hiệu Bốn là, đổi máy nhà nước, người có ý nghĩa định Đây nội dung Lênin đặc biệt quan tâm Để phát huy vai trò nhân tố người đổi tổ chức máy nhà nước, Người biện pháp cụ thể Trước hết Lênin đưa tiêu chuẩn để lựa chọn: Những phần tử tiên tiến nhất, có học thức, họ không làm trái với lương tâm, không lùi bước trước khó khăn Riêng với Bộ dân ủy tra cơng nơng cần có suy nghĩ kỹ lưỡng, am hiểu, thận trọng vận dụng kinh nghiệm vào công tác Được kiểm tra nghiêm ngặt tính trung thực, hiểu biết nhà nước, hiểu biết cơng tác văn phòng, họ người cộng S®d, tr 458 sản khơng chê trách phải có đủ điều kiện: "họ nhiều đảng viên giới thiệu… họ qua kỳ sát hạch chứng nhận họ hiểu biết máy nhà nước chúng ta… họ qua kỳ sát hạch chứng nhận họ hiểu biết lý luận thường thức máy nhà nước chúng ta, nguyên tắc khoa học quản lý, giấy tờ sổ sách.v.v…” Lênin đưa kế hoạch cụ thể: "Mở thi soạn hai sách giáo khoa, nhiều nữa,viết tổ chức cơng tác nói chung, đặc biệt công tác quản lý… Cử tiểu ban chịu trách nhiệm thảo chương trình sơ cho kỳ thi tuyển người muốn vào làm việc Bộ dân ủy tranh tra công nông; cho người định tuyển vào chức vụ ủy viên Ban kiểm tra Trung ương… Đồng thời phải cử tiểu ban trù bị có trách nhiệm tìm người để tuyển vào chức vụ ủy viên Ban kiểm tra Trung ương" (2) Mặt khác, theo Lênin tuyển chọn phải có quan điểm tồn diện, người nhiều đức tính tốt, có nhiều tài năng; tránh theo khn mẫu dàn sẵn nhất; mà cần đa dạng trình độ lĩnh vực Mục đích Người tạo người, cán "nhân viên có phẩm chất cao, nghĩa khơng nhân viên kiểu mẫu giỏi Tây Âu"(1) Như vậy, theo Lênin người yếu tố tiên có ý nghĩa định hiệu hoạt động máy nhà nước việc đổi tổ chức máy nhà nước Đây học lớn mà Đảng, Nhà nước ta vận dụng vào nghiệp đổi Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức có nhiều vấn đề đặt ra, tính hiệu chất lượng cơng tác thấp, Nghị Đại hội X Đảng nhấn mạnh: "Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao chất lượng lực phẩm chất đạo đức… kịp thời đưa khỏi máy nhà nước công chức không xứng đáng, phẩm chất lực"(2) 2 S®d, tr 447 Sđd, tr 449 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hµ Néi 2006, tr 128 10 Năm là, đổi máy nhà nước phải coi trọng công tác kiểm tra, tra, giám sát Kiểm tra, tra, giám sát biện pháp quan trọng để xúc tiến việc đổi máy nhà nước có hiệu Kiểm tra, tra, giám sát chặt chẽ kịp thời phát sai lầm, khuyết điểm, sơ hở máy nhà nước để có biện pháp uốn nắn, sửa chữa; phát sai sót cấp tổ chức thực nghị quyết, sách Đảng, nhà nước phát sai sót định, chủ trương đó, Lênin rõ: "Phải nghĩ đến chuyện kiểm tra lại chủ trương mà tuyên bố hàng giờ, định hàng phút, giây chứng minh tính chất khơng vững chắc, khơng kiên định khó hiểu chủ trương đó" (3) Mặt khác, theo Lênin làm tốt công tác kiểm tra, tra, giám sát giúp tìm tòi, phát hiện, sáng tạo mới, tốt, tiến để cải tiến máy có hiệu Do vậy, Người yêu cầu công tác kiểm tra, tra, giám sát phải tiến hành tỷ mỷ, thận trọng, khơng hình thức chiếu lệ, mà phải: "không quên kiểm tra kiểm tra lại nhiều lần, mà phải sáng tạo khơng chê trách được, làm cho tất người phải tôn trọng"(4) Thực tiễn xây dựng, đổi máy nhà nước ta vừa qua học coi trọng công tác kiểm tra, tra, giám sát Đảng, nhà nước ta quan tâm Song tổ chức thực công tác bộc lộ nhiều khuyết điểm, chí tiêu cực lại xẩy quan kiểm tra, tra Chính phủ, số bộ, ngành Do vậy, để công tác kiểm tra, tra, giám sát thực biện pháp thiếu đổi máy nhà nước, Nghị Đại hội X Đảng xác định phải: "Xây dựng, hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp hoạt động định quan công quyền" (1) Cụ thể phải thc hin tt V.I.lênin, Tòan tập, tập 45, Nxb Tiến Mát - xcơ - va 1978, tr 443 Sđd,tr 447 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hµ Néi 2006, tr 126 15 quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp”[1126] Từ khái quát nhà nước pháp quyền XHCN nước ta gồm đặc trưng sau: Một là, nhà nước dân, dân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Vấn đề khơng phải đề cập mà đặt từ thời cổ đại Nếu trước đây, quan niệm giai cấp chủ nô quý tộc, phong kiến quyền lực nhà nước thuộc bên bên dân, thượng đế, chúa trời… giao cho đấng quân vương cai trị dân Đến thời đại cách mạnh tư sản, quyền lực nhà nước từ thiên đình kéo xuống trần gian, từ đạo đức, lý trí lý tưởng hố xuống thành ý chí người dân Nhưng ý tưởng, quyền lực nhà nước thực thuộc thiểu số giai cấp tư sản Chỉ đến có chủ nghĩa Mác đời quan niệm giải phóng người xây dựng nhà nước dân thực đắn triệt để Từ quan niệm nghĩa Mác Lênin nhân dân người sáng taọ lịch sử, nên nhân dân nguồn gốc quyền lực Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân, nhân dân nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta nước dân chủ, lợi ích dân, quyền hạn dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân cử [4 - 698] Vì vậy, công đổi nay, nhà nước phải sức phát triển hoàn thiện chế độ đại diện, làm cho thực thể chất nhân dân nhà nước ta Một nhà nước đảm bảo quyền người sống hoà bình, độc lập, tự do; quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội làm chủ thân mình; quyền có sống ấm no, bình đẳng hạnh phúc Tôn trọng quyền người (quyền bình đẳng cơng dân 16 trước pháp luật, bình đẳng dân tộc, bình đẳng nam nữ, tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng quyền tự do, dân chủ khác) phải gắn với nghĩa vụ trách nhiệm người trước đất nước xã hội Để đảm bảo lợi ích quyền hành thuộc nhân dân, thiết phải giải vấn đề kinh tế - xã hội, phát triển nghiệp giáo dục, văn hoá, y tế tất yếu tố phải tiến hành đồng thời, phải ưu tiên cho vấn đề kinh tế, chăm lo tốt đến sống hạnh phúc nhu cầu phong phú, đa dạng người Tất điều phải dựa sở phát triển kinh tế, đất nước nghèo Nếu ly tăng trưởng kinh tế, đặt yêu cầu cao lĩnh vực văn hoá xã hội không thực tế Nhưng sai lầm, coi trọng phát triển kinh tế, lợi ích văn hoá xã hội nhân dân Thực tiễn năm qua cho thấy không trọng xây dựng phát triển giáo dục, văn hoá, y tế, phúc lợi công cộng, mặt yếu xuống cấp ảnh hưởng xấu tới việc chăm lo bồi dưỡng, phát huy nhân tố người, mà kìm hãm nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển Muốn đảm bảo lợi ích quyền hành thuộc nhân dân, phải kiên đấu tranh chống lại tượng vi phạm pháp luật mà bật tham nhũng buôn lậu, xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân; làm hàng giả, trốn gian lận thuế gây tổn thất lớn cho nhà nước nhân dân Đó tâm tư, nguyện vọng đòi hỏi nhân dân nhà nước, thông qua nhà nước Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng rành mạch phối hợp chặt chẽ quan nhad nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta khác hẳn chất so với nhà nước tư sản Vì vậy, cấu tổ chức máy nhà nước gồm có quan lập pháp, hành pháp tư pháp, theo 17 chế tam quyền phân lập mơ hình nhà nước tư sản mà tập trung thống nhất, nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Chỉ có quan lập pháp có quyền đạo luật, giám sát việc thi hành luật, đưa sách có tầm quốc gia để người dân thực Cơ quan hành pháp quan thực thi quyền lực nhà nước Toàn hoạt động quan đối tướng giám sát Quốc hội xét xử sai quan tư pháp Cơ quan tư pháp quan quyền lực xét xử sai với luật pháp có Ba quyền lực khơng phải xếp theo trật tự phụ thuộc mà đối trọng kiểm sốt từ bên ngồi với nhau, tạo nên ba chức thể thống Một quốc gia, dân tộc muốn phát triển quyền lực nhà nước phải tập trung để định hướng, tổ chức, huy động nguồn lực cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc pham vi quốc gia quốc tế Nếu xét chất quyền lực nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa thống Sự thống biểu Hiến pháp, pháp luật; điều hành qua nguyên thủ quốc gia quan quyền lực tối cao Quốc hội Tuy nhiên, thống bao hàm phân công theo chức để không dồn ba quyền vào quan quyền lực Quyền lực nhà nước tập trung vào quan cá nhân cầm quyền nhà nước Do vậy, muốn kiểm sốt quyền lực tránh lạm quyền mặt phải giới hạn quan quyền lực nhà nước pháp luật, hoạt động nhà nước thực thi quyền lực dân luật hoá, uỷ quyền; mặt khác phải xây dựng chế phân công, phối hợp quyền lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm dùng quyền lực hạn chế quyền lực, Tiếp kiểm sốt nhân dân thơng qua hình thức dân chủ; phát hiện, kiến nghị quan thông tấn, báo chí 18 Ba là, Nhà nước pháp quyền XHCN tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ lãnh đạo Đ ảng Cộng Sản; giám sát nhân dân, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận Tập trung dân chủ nguyên tắc bản, yêu cầu tự nhiên tất yếu việc xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ xã hộ chủ nghĩa với tư cách chế độ trị Vì khơng có dân chủ thơng qua bàn bạc, thảo luận, tranh luận để chọn giải pháp hợp lý khơng thể tạo thống thật Nhưng khơng có tập trung để chuyển thống từ quan niệm, nhận thức sang hành động, khơng dân chủ trở thành giá trị thực, kết thực tế vật chất hố mà người kiểm nghiệm, cảm nhận cách trực tiếp Tập trung dân chủ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần thiết hợp lý dân chủ tránh thói xấu tệ hại thứ dân chủ bất chấp pháp luật, kỷ cương, vượt hành động pháp lý để rơi vào tự do, hỗn loạn, phá phách, vơ phủ Nó bảo đảm cho quan quyền lực trở nên nhu nhược, bất lực mà có thực quyền Nó kết hợp tính tơn trọng dân chủ, tơn trọng định tập trung với tinh thần trách nhiệm tổ chức cá nhân có quyền lực Điểm quan trọng nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý Nhà nước theo tinh thần nhà nước pháp quyền đề cao tinh thần tôn trọng pháp luật, hoạt động hợp hiến, hợp pháp, thực bình đẳng tổ chức cá nhân trước pháp luật, xác lập rành mạch quy chế, chức trách, bổn phận công chức trước nhà nước xã hội Sự kết hợp đắn tập trung dân chủ yếu tố định sức mạnh hiệu lực máy Nhà nước ta Chính trị khoa học phức tạp giành, giữ sử dụng quyền lực nhà nước Sự lãnh đạo Đ ảng nhà nước nhằm bảo đảm tính trị, 19 định hướng trị hoạt động máy nhà nước Vai trò lãnh đạo Đ ảng nhà nước nhằm giữ vững chất giai cấp cơng nhân tính nhân dân nhà nước, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, làm cho pháp luật nhà nước công cụ chà đạp, áp nhân dân mà để bảo đảm quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực đời sống xã hội Đ ảng lãnh đạo nhà nước thông qua cương lĩnh trị, đường lối, chủ trương, thơng qua cơng tác cán hoạt động kiểm tra Đ ảng lãnh đạo nhà nước không bao biện, làm thay nhà nước, nhà nước đảng trị luận điệu xuyên tạc kẻ thù Muốn vậy, phải xây dựng Đ ảng sạch, vững mạnh, thực đội tiên phong trị giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động, đại biểu trung thành cho lợi ích dân tộc Các cơng chức nhà nước phải có ý thức lĩnh trị, có tài, đức tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp Đảng, nhân dân dân tộc Muốn vậy, cần phải tập hợp rộng rãi lực lượng quần chúng nhân dân, phát huy đầy đủ khả trí tuệ tồn dân để lo việc nước Mọi quyền hành thuộc nhân dân có chế thích hợp để nhân dân trực tiếp giám sát hoạt động Quốc hội đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, giám sát hoạt động quan nhà nước viên chức nhà nước Nên cần phải có chế thích hợp để cử tri bày tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân mà bầu ra, tạo điều kiện để đại biểu gắn bó với cử tri, đề cao ý thức trách nhiệm người đại diện nhân dân, phải xứng đáng với tín nhiệm dân Bốn là, nhà nước hoạt động sở hiến pháp, pháp luật, nâng cao trách nhiệm pháp lý nhà nước công dân nhằm bảo đảm cho hiến pháp đạo luật giữ vị trí tối thượng điều chỉnh quan hệ xã hội Luật pháp nhà nước áp đặt từ bên bên người dân mà từ người dân đưa bắt buộc thực chế 20 thích hợp Mọi người thực pháp luật khơng phải cưỡng chế từ bên mà thể nhu cầu bên người Luật pháp sở để giải mối quan hệ công dân với Nhà nước quyền nghĩa vụ tất người Nhà nước pháp quyền có nghĩa vụ tơn trọng giá trị cao người, đề pháp luật, đồng thời phải tuân thủ pháp luật bảo đảm cho công dân chống lại tuỳ tiện nhà nước Điều có nghĩa Nhà nước phải tạo cho công dân bảo đảm người ta khơng bị đòi hỏi ngồi điều kiện quy định Hiến pháp pháp luật [2 199] Do vậy, mặt nhà nước đề pháp luật; mặt khác, nhà nước, quan nhà nước, người có chức vụ có nghĩa vụ bắt buộc phải tn thủ triệt để pháp luật, khơng có tổ chức nhà nước công chức đặt đứng ngồi pháp luật, đứng pháp luật Mọi người tổ chức hợp pháp bình đẳng trước pháp luật Giải mối quan hệ công dân nhà nước xây dựng chế độ trách nhiệm qua lại nhà nước công dân (cá nhân), tức bên người đại diện quyền lực nhà nước bên vừa chủ thể, vừa khách thể quyền lực nhà nước đây, nhà nước xác định cho mình, cho quan nhà nước người có chức vụ trách nhiệm pháp lý rõ ràng hành vi họ Công dân đảm bảo quyền khả bắt buộc quan nhà nước người có chức vụ phải chấp hành pháp luật, thực thi trách nhiệm họ Muốn giải mối quan hệ cơng dân nhà nước nhà nước phải đặt mục tiêu phục vụ lợi ích đáng dân Hơn nữa, việc đất nước việc dân, muốn làm việc dân, muốn làm việc đất nước phải tập hợp rộng rãi, phát huy khả đầy đủ trí tuệ tồn dân để lo việc nước Đồng thời phải xây dựng chế để nhân dân kiểm sốt có hiệu quan nhà nước nhân viên nhà nước Liên quan tới vấn đề này, phải bước hoàn thiện chế độ dân chủ đại diện, cần coi trọng 21 việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp nhân dân, tạo thành thói quen tốt sinh hoạt xã hội Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhà nước dân, dân bầu Do đó, nhà nước khơng dân, nghĩa khơng đáp ứng lợi ích nguyện vọng nhân dân nhân dân có quyền bày tỏ bất tín nhiệm nói Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nếu Chính phủ làm hại dân dân có quyền đuổi Chính phủ [4 60] Năm là, nhà nước tơn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật Trong chế độ cũ, nhà nước máy giai cấp bóc lột dùng để thống trị áp nhân dân; viên chức, quan lại tự xưng cha mẹ dân, đè đầu cưỡi cổ dân Trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, người mục tiêu giá trị cao nhất, nhà nước phải đảm bảo cho công dân an toàn pháp lý, hưởng quyền tự Người chủ nhà nước nhân dân, cán nhà nước dân lựa chọn, nhân dân ủy quyền công bộc”; đầy tớ cho nhân dân, làm quan cách mạng”[4 - 375] Trong quan nhà nước, cán vừa lãnh đạo, vừa người hướng dẫn nhân dân Do đó, “nếu khơng có nhân dân Chính phủ khơng đủ lực lượng Nếu khơng có Chính phủ, nhân dân khơng có dẫn đường”[ - 56] Vì vậy, Di chúc mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, Đ ảng viên phải làm để xứng đáng vừa người lãnh đạ o, vừa người đầy tớ nhân dân Là người đầy tớ, cán phải trung thành, tận tụy, cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Là người lãnh đạo phải có trí tuệ người, minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi trọng dụng người hiền tài, đức độ Người thay mặt người đại diện cho dân phải người có đức, có tài, phải vừa hiền lại vừa minh 22 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực hành quyền tự dân chủ công dân xã hội Tuy nhiên, tự dân chủ khơng có nghĩa muốn làm làm; điều dẫn đến rối loạn, gây tai hoạ cho người Tự chuyện tuý cá nhân mà giá trị xã hội Mỗi người thực quyền tự quan hệ với người khác với xã hội Vì vậy, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mặt thực hành dân chủ người dân, mặt khác tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh chống biểu độc đoán, chuyên quyền, lộng hành, vi phạm kỷ cương, kỷ luật, quyền tự dân chủ người Sáu là, nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang sắc văn hoá, truyền thống dân tộc Ngay từ Nhà nước Văn Lang hình thành qua hầu hết triều đại phong kiến trước đây, khơng trường hợp quyền nhà nước đóng vai trò tổ chức tồn thể dân tộc chống giặc ngoại xâm Khi đó, nhà nước đại diện cho quyền lợi sống dân tộc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Trong 10 kỷ Bắc thuộc tổ chức máy Nhà nước chế độ quan chức triều đại nước ta chịu ảnh hưởng Nho giáo Phật giáo, chúng cải biên cho phù hợp với đặc điểm trị - xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hoá địa tồn trước với Suốt 10 kỷ ấy, ông cha ta đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đồng hoá, giành độc lập dân tộc giữ gìn sắc văn hố dân tộc; đồng thời biết tiếp thu có chọn lọc thành tựu trị - văn hố phong kiến phương Bắc để xây dựng Nhà nước độc lập tự chủ theo hình thức Nhà nước Trung ương tập quyền Trong suốt thời kỳ bị thực dân Pháp thống trị, dân tộc Việt Nam kiên cường đấu tranh nhằm giành độc lập dân tộc Các phong trào yêu nước vào năm cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX (như phong trào Cần Vương sỹ phu phong kiến yêu nước lãnh đạo nhằm tái dựng Nhà nước quân chủ an ninh; phong trào Đ ông Du Phan Bội Châu nhằm xây dựng thể nước 23 Nhật tư sản quân chủ nghị viện; phong trào Đ ông Kinh Nghĩa Thục Phan Chu Trinh nhằm thiết lập quốc gia độc lập theo mơ hình Pháp - Cộng hồ đại nghị tư sản; phong trào Việt Nam Quốc Dân Đ ảng theo gương Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc) nhằm giải phóng dân tộc thiết lập nhà nước theo mơ hình dân chủ tư sản Mục tiêu phong trào đấu tranh không phù hợp với hồn cảnh lịch sử đất nước nên bị thất bại Ngày nay, kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường với định hướng lên chủ nghĩa xã hội, yêu cầu dân chủ hoá đời sống xã hội đòi hỏi máy nhà nước phải đổi theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam quay lưng lại với khứ vẻ vang, xây dựng lại từ đầu máy nhà nước theo đường hướng khác, mà kế thừa nâng lên tầm cao giá trị truyền thống nhà nước trước giá trị văn hoá, truyền thống dân tộc; đảm bảo cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ln mang chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc Nhà nước thực đại biểu cho lợi ích kinh tế, trị tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá dõn tộc Những giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta 2.1 Không ngừng tăng cường lãnh đạo Đ ảng Nhà nước pháp quyền XHCN Đây giải pháp nhằm đảm bảo cho nhà nước mang chất giai cấp công nhân, thực nhà nước dân, dân, dân Hoạt động Đảng thể chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Sự lãnh đạo Đảng tạo điều kiện phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, giúp nhà nước hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ Nghị Trung ương khố VIII nêu rõ: “Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước nhằm giữ vững chất giai cấp công nhân nhà nước, bảo 24 đảm quyền lực nhân dân, đưa công đổi địn hướng xã hội chủ nghĩa”[ 59] Đảng lãnh đạo nhà nước thể hiện: Một là, Đảng lãnh đạo nhà nước để thể chế hố đắn lập trường, quan điểm trị Hai là, Đảng định hướng hoạt động nhà nước vào việc tổ chức thực có hiệu nghị thể chế hoá Ba là, Đảng lãnh đạo cơng tác cán lĩnh vực nhà nước … Để tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước, phải đổi chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước nhờ vào uy quyền, mệnh lệnh, mà trình độ lực vạch đường hướng trị đắn thông qua công tác tuyên truyền, thuyết phục, làm cho tổ chức toàn xã hội tự giác chấp nhận, tính gương mẫu vai trò tiên phong chiến đấu tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên; gắn bó, tín nhiệm quần chúng Đảng; sạch, vững mạnh lĩnh trị, tư tưởng tổ chức Đảng Đổi mới, chỉnh đốn Đảng bao gồm đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, xác định mối quan hệ Đảng nhà nước; Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xây dựng pháp chế, Đảng Đảng viên hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật, gương mẫu chấp hành sách pháp luật; Đảng không lấn sân nhà nước, không làm thay nhà nước Hiện vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa khơng thể có lực lượng trị thay Vấn đề khơng mang tính ngun tắc khẳng định từ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà kết luận chắn rút từ thực tiễn cách mạng Việt Nam từ Đảng đời đến 2.2 Xây dựng quyền lực công dân tảng hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện 25 Tư tưởng xây dựng quyền lực nhà nước quan hệ xã hội công dân thực chất giải mối quan hệ quyền lực với pháp luật Trong pháp luật sở để trì quyền lực nhà nước, thân nhà nước vừa công cụ tổ chức giai cấp, lại vừa hình thức thực quyền lực cơng khai Vì vậy, nhà nước biểu ý chí phổ biến quyền lực cơng khai xã hội, với công dân thông qua pháp luật Xây dựng quyền lực nhà nước quan hệ xã hội công dân xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ thực sự, xuất phát từ nhân dân nhân dân Pháp luật phải định hướng công dân tổ chức xã hội vươn tới chân, thiện, mỹ, vươn tới tự đích thực người Để đạt mục đích đó, pháp luật phải khách quan, cơng bằng, bình đẳng dân chủ, lấy quyền người, giải phóng người làm trung tâm để xây dựng quyền lực nhà nước Quyền lực nhà nước phải thuộc nhân dân, phải thể ý chí nhân dân, phản ánh khách quan nhu cầu xã hội, thúc đẩy tiến xã hội Mặt khác, đặt thiết chế khn khổ pháp luật, thiết lập chế để kiểm tra tính hợp pháp, hợp hiến đạo luật, quan quyền lực nhà nước phải cho hệ thống pháp luật xây dựng tự quyền công dân bảo đảm Pháp luật XHCN thể ý chí chung xã hội, bảo đảm sức mạnh cộng đồng Nhà nước tôn trọng pháp luật giá trị xã hội chung; đồng thời quyền lực nhà nước sở, tiến đề quan trọng để bảo đảm cho pháp luật có chất pháp lý Hệ thống pháp luật nhà nước ln chỗ dựa cho việc tổ chức hoạt động quyền lực làm giá đỡ cho việc xác định mục tiêu quyền lực nhà nước người, xã hội cơng dân Vì vậy, thiết chế quyền lực nhà nước phải thực bảo đảm tính cơng bằng, bình đẳng dân chủ xã hội công dân Bảo đảm nguyên tắc người bình đẳng trước pháp luật 26 Xây dựng quyền lực nhà nước quan hệ với xã hội công dân để bảo đảm cho công dân hưởng quyền tự vốn có họ khơng thể bị tước bỏ Nhưng tự công dân phải dẫn tới thống trật tự xã hội Sự thống chống lại chiếm đoạt quyền lực nhà nước cá nhân chuyên quyền đứng bên bên dân, loại bỏ vô trách nhiệm bất lực người cầm quyền Chính vậy, người dân giá trị tuyệt đối quyền lực nhà nước công cụ ai, dù có mưu đồ tốt đẹp Thực chất quyền lực nhà nước quyền lực cơng dân liên hiệp lại tạo thành nhà nước, cơng dân giao cho người đại diện thừa hành quyền lực Cơ quan nhà nước tự khơng có quyền mà thừa hành quyền lực cơng dân uỷ nhiệm Vì vậy, cơng dân thật chủ thể quyền lực nhà nước Xây dựng quyền lực nhà nước mối quan hệ với xã hội công dân giải mâu thuẫn quyền lực nhà nước tập trung với quyền lực tự công dân Xã hội phải có quyền lực nhà nước tập trung, khơng phải nhu cầu người lao động nhà nước lo Bởi khơng gian quyền lực Nhà nước có giới hạn, cá nhân tự khơng gian vơ tận Do xây dựng quyền lực nhà nước phải tạo hệ thống trị để làm cho hai mặt trở thành điều kiện nguyên nhân Trong hai mặt đó, mặt cơng dân tảng, nguồn, mục đích quyền lực nhà nước Chính vậy, nhà nước pháp quyền XHCN nhà nước dân, dân dân 2.3 Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam phải kế thừa, tiếp thu giá trị phổ biến tiến nhân loại Quan niệm Nhà nước Đức trị phải tựa vào Nhân Khổng Tử điểm tựa để xây dựng nhà nước lý tưởng thân dân, gần dân, lấy dân làm gốc Quan niệm có giá trị quý báu mà nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải tiếp thu Mặt khác, nhà tư tưởng cổ đại thấy mối liên 27 hệ nhà nước pháp luật, vai trò pháp luật tổ chức, hoạt động nhà nước, pháp luật phải thể ý chí dân phải khách quan, cơng bình đẳng Tư tưởng nhà nước pháp quyền tư sản thời kỳ đầu gắn liền với ý tưởng tự do, cơng bằng, bình đẳng, bác cờ tư tưởng giải phóng tạo nên động lực xã hội mạnh mẽ cho giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp mà dù muốn hay khơng giữ ngun giá trị Việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân, dân, dân mục đích Vượt lên nhà tư tưởng tư sản, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin không dừng lại lĩnh vực tư tưởng cần thiết nhà nước pháp quyền mà hành động cách mạng để thực hố tư tưởng xã hội Chủ nghĩa xã hội làm tảng kinh tế dựa chế độ sở hữu XHCN biểu cho việc xây dựng nhà nước dân, dân dân; đồng thời biểu thực tế tự do, bình đẳng bác người C Mác viết: Tự biến Nhà nước từ quan đứng xã hội, thành quan hoàn toàn phục tùng xã hội, vào thời đại chúng ta, tự mức độ cao hay thấp hình thức Nhà nước xác định mức độ chúng hạn chế tự Nhà nước V.I.Lênin tiếp thu tư tưởng C.Mác nhà nước pháp luật phát triển điều kiện thực tiễn phải kế thừa di sản mà lồi người tích luỹ được; chủ nghĩa xã hội để điều tiết sản xuất phân phối sản phẩm cần phải dùng pháp quyền mà tính tư sản, cần nhà nước tư sản khơng có giai cấp tư sản Kế thừa phát huy tư tưởng tiến nhân loại, Đ ảng ta cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân, dân, dân phải phù hợp với chế độ sở hữu, chế độ quản lý chế độ phân phối kinh tế thị trường với định hướng XHCN Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân phải phù hợp với tính chất xã hội hoá theo hướng phát huy cao độ sáng kiến 28 cá nhân, tạo điều kiện cho cá nhân tự sáng tạo hoạt động Để làm điều đó, nhà nước có vai trò điều tiết kinh tế tầm vĩ mô, nhà nước lo cho dân, tạo điều kiện để nhân dân thực chức xã hội Do vậy, chức xã hội nhà nước ngày mở rộng vào chiều sâu Trong nhấn mạnh cần thiết phải kế thừa giá trị nhân loại trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, không xem nhẹ truyền thống, đặc điểm dân tộc, hoàn cảnh cụ thể đất nước Như vậy, nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân, dân dân vừa phản ánh vốn có, có, lại vừa phản ánh xu hướng đến lịch sử dân tộc thời đại Tóm lại: Nói đến nhà nước pháp quyền nghĩa nói đến thống trị pháp luật đời sống trị - xã hội thơng qua hình thức nhà nước Như vậy, xét hình thức pháp lý nhà nước pháp quyền chi phối, ràng buộc, điều chỉnh pháp luật nhà nước thành viên xã họi; xét nội dung việc bảo đảm khách quan, toàn diện, đầy đủ quyền nghĩa vụ cho người dân trình làm chủ xã hội thân Tuy nhiên, quy định chất chế độ trị – xã hội, giai cấp cầm quyền yếu trố văn hoá, truyền thống… nên chất, đặc điểm nhà nước pháp quyền quốc gia có khác Điều đòi hỏi xem xét đặc trưng nhà nước cần phải đứng vững quan điểm giai cấp công nhân; đồng thời đấu tranh chống quan điểm phản động, sai trái vấn đề Tài liệu tham khảo ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, H, 2006, tr 126 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chính trị học, HN, 1994, tr 197, 199 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2002, Tr 56 29 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2002, Tr 60, 698 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2002, Tr 375, 493 Nghị Hội nghị lần thứ ba BCHTU Khoá VIII, Nxb CTQG, HN, 1995, tr 59 Mác Ăngghen toàn tập, tập 1, 19, Nxb CTQG, H, 1995 Lê Nin toàn tập, tập 33, NXB TB M, 1978, tr 121 Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, H, tập 18, tr 575 10 Nguyễn Duy Quý, Một số suy nghĩ vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta, Tạp chí nghiên cứu Nhà nước pháp luật, số – 1992 ... hướng trị hoạt động máy nhà nước Vai trò lãnh đạo Đ ảng nhà nước nhằm giữ vững chất giai cấp công nhân tính nhân dân nhà nước, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, làm cho pháp luật nhà nước công... máy nhà nước chúng ta"(1) Thời gian qua, nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề này.Tuy nhiên, máy nhà nước cải tiến chưa đáp ứng yêu cầu quản lý yêu cầu hội nhập quốc tế Chức quan hành nhà nước. .. biến Nhà nước từ quan đứng xã hội, thành quan hoàn toàn phục tùng xã hội, vào thời đại chúng ta, tự mức độ cao hay thấp hình thức Nhà nước xác định mức độ chúng hạn chế tự Nhà nước V.I.L nin tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN, TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay