TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN

29 33 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:21

Mùa xuân năm 1921, Lênin đề ra chính sách kinh tế mới. Sau gần một năm thực hiện đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế được phục hồi đáng kể, công, nông nghiệp có bước phát triển mới mặc dù còn rất chậm. Điều đó đã tạo ra sự giao lưu hàng hóa từ thành thị đến nông thôn, đã tạo được đà để chuyển sang phát triển nền kinh tế với tốc độ và quy mô lớn. ... hướng trị hoạt động máy nhà nước Vai trò lãnh đạo Đ ảng nhà nước nhằm giữ vững chất giai cấp công nhân tính nhân dân nhà nước, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, làm cho pháp luật nhà nước công... máy nhà nước chúng ta"(1) Thời gian qua, nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề này.Tuy nhiên, máy nhà nước cải tiến chưa đáp ứng yêu cầu quản lý yêu cầu hội nhập quốc tế Chức quan hành nhà nước. .. biến Nhà nước từ quan đứng xã hội, thành quan hoàn toàn phục tùng xã hội, vào thời đại chúng ta, tự mức độ cao hay thấp hình thức Nhà nước xác định mức độ chúng hạn chế tự Nhà nước V.I.L nin tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN, TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU lực, HIỆU QUẢ QUẢN lý của NHÀ nước TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý xã hội QUA tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay