TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội

17 37 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:21

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chính trị không thay đổi dù trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào của cách mạng Việt Nam. Nó phản ánh xu thế vận động tất yếu của thời đại, là yêu cầu khách quan của chính lịch sử Việt Nam; là khát vọng là mục tiêu cao cả, thiêng liêng của nhân dân ta, và cũng là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ chặt chẽ chi phối tác động lẫn nhau độc lập dân tộc tuy không phải là mục tiêu cuối cùng của cách mạng nhưng là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc. ... Đảng quân đội Vấn đề giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu xây dựng quân đội. .. thành quân đội kiểu mới, quân đội chiến đấu mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bản chất giai cấp công nhân quân đội ta quy định chất Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong giai cấp. .. lại, chất giai cấp công nhân quân đội hàm chứa phẩm chất gắn bó với nhân dân, với dân tộc Mục đích cuối bảo đảm cho quân đội ta giữ vững tăng cường chất giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội, TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay