TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội

17 8 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:21

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chính trị không thay đổi dù trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào của cách mạng Việt Nam. Nó phản ánh xu thế vận động tất yếu của thời đại, là yêu cầu khách quan của chính lịch sử Việt Nam; là khát vọng là mục tiêu cao cả, thiêng liêng của nhân dân ta, và cũng là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ chặt chẽ chi phối tác động lẫn nhau độc lập dân tộc tuy không phải là mục tiêu cuối cùng của cách mạng nhưng là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc. 1 Giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu trị khơng thay đổi dù giai đoạn nào, hoàn cảnh cách mạng Việt Nam Nó phản ánh xu vận động tất yếu thời đại, yêu cầu khách quan lịch sử Việt Nam; khát vọng mục tiêu cao cả, thiêng liêng nhân dân ta, mục tiêu lý tưởng chiến đấu quân đội ta Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ chặt chẽ chi phối tác động lẫn độc lập dân tộc mục tiêu cuối cách mạng điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững độc lập dân tộc Mục tiêu cuối cách mạng Việt Nam tới chủ nghĩa xã hội thực giải phóng triệt để mặt xã hội mưu cầu hạnh phúc cho người Chủ tịch Hồ Chí Minh nhẫn mạnh, “nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, , tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì” Song người nêu lên chân lý “Khơng có q độc lập tự do”, khơng có tự dân tộc khơng thể nói đến giải phóng người, khơng thể mưu cầu hạnh phúc cho người khơng thể nói tới chủ nghĩa xã hội Giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, dân tộc Việt Nam lập chiến công lẫy lừng chưa có lịch sử, trở thành dân tộc tiên phong thời đại mới, ghi dấu ấn đậm nét kỷ XX Đảng ta khẳng định: “Đối với nước ta, kỷ XX kỷ biến đổi to lớn, kỷ đấu tranh oanh liệt giành độc lập, tự do, thống Tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội, kỷ chiến công thắng lợi có ý nghĩa lịch sử thời Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1995, tr 56 đại”1 Gắn liền với chiến công oanh liệt thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đời, trưởng thành Quân đội nhân dân Việt Nam Đó quân đội mang chất giai cấp tiến - chất giai cấp công nhân, quân đội chiến đấu nhằm thực sứ mệnh lịch sử lý tưởng xã hội giai cấp công nhân, Việt Nam giải phóng giai cấp, giải phóng người khỏi chế độ áp bức, bóc lột người, giành độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực tiễn lịch sử chững minh, quân đội mang chất giai cấp cầm quyền nhà nước tổ chức nuôi dưỡng sử dụng cơng cụ bạo lực đó; khơng có qn đội trung lập đứng ngồi trị, phi giai cấp Bản chất giai cấp quân đội nhân dân Việt Nam quy định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần quân đội ta; cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu quân đội nhân dân Việt Nam Hiện nay, công đổi đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ tăng trưởng ngày cao Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta Một mục tiêu mà chúng nhằm vào để chống phá bước thực “phi trị hóa”, tách rời lãnh đạo Đảng quân đội nhằm làm lẫn lộn quân đội cách mạng quân đội phản cách mạng hòng làm cho Quân đội ta mơ hồ chất giai cấp mình, xa rời mục tiêu, lý tưởng Đảng Bên cạnh nước ta thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, ngồi mặt tích cực yếu tố tiêu cực tác động khơng nhỏ đến đời sống tinh thần khơng cán bộ, chiến sỹ, từ làm suy giảm chất giai cấp công nhân quân đội Trong bối cảnh phức tạp Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H, 2001, tr 62 đó, để giữ vững kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng vấn đề có tính “cốt tử” cấp bách phải thường xuyên giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đôị ta quân đội cách mạng, quân đội dân, dân, dân thực tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực thắng lợi cơng đổi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đất nước ta Phạm trù quân đội gắn liền với phạm trù giai cấp nhà nước, quân đôị thuộc giai cấp định, mang chất trị giai cấp tổ chức Quân đội ta quân đội Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, từ đời đội quân công nông mang chất giai cấp cơng nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Qn đội ta có sức mạnh vơ địch, quân đội nhân dân đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo giáo dục”1 Vì Người dặn đội ta “Mỗi đồng chí phải sức học tập, rèn luyện tu dưỡng, củng cố lập trường giai cấp cơng nhân”2 Chính chất giai cấp công nhân làm cho quân đội ta thành quân đội kiểu mới, quân đội chiến đấu mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bản chất giai cấp công nhân quân đội ta quy định chất Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong giai cấp cơng nhân Việt Nam Vì q trình hình thành nên chất giai cấp cơng nhân qn đội ta q trình có tính quy luật khách quan Tiền đề hình thành phát triển chất giai cấp công nhân quân đội tồn Đảng có đầy đủ đặc trưng chất giai cấp công nhân hoạt động lãnh đạo Đảng để xây dựng chất giai cấp công nhân cho quân đội Bản chất giai cấp cơng nhân Đảng định chất giai cấp , Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb QĐND, H, 1975, tr 359, 335 công nhân quân đội đảng xây dựng, quy luật thực tiễn lịch sử chứng minh trình hình thành phát triển quân đội ta Quy luật phát huy tác dụng tồn q trình xây dựng trưởng thành Tuy nhiên quy luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng từ bắt đầu xây dựng quân đội Hồ Chí Minh, Người sáng lập rèn luyện đảng ta đồng thời Người tổ chức, xây dựng nên quân đội kiểu Việt Nam Trước yêu cầu đòi hỏi cách mạng nước ta năm đầu kỷ XX, trước hết Người tập trung công sức xây dựng Đảng Mác - Lênin chân Việt Nam Sự đời đảng mang chất giai cấp cơng nhân quy định tính tất yếu khách quan cho đời quân đội kiểu Nhờ mà từ thành lập, quân đội ta Đảng Mác - Lênin lãnh đạo, Đảng tiên phong trị, tư tưởng tổ chức giai cấp cơng nhân Đó tiền đề quan trọng để quân đội ta không ngừng trưởng thành lớn mạnh, phát huy chất giai cấp công nhân, giành nhiều thắng lợi vẻ vang Trong khơng qn đội nước nảy sinh từ cao trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh giới thứ II phát triển khó khăn, trí đến biến chất tan dã, qn đội khơng tạo tiền đề cho đời quân đội cách mạng, quân đội mang chất giai cấp công nhân, tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc Bản chất quân đội ta không tạo dựng quy luật đời Đảng, chất Đảng ta mà ảnh hưởng nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, người thầy Đảng ta, người cha thân yêu lực lượng vũ trang quân đội ta Trong xây dựng quân đội, Người đặc biệt quan tâm xây dựng chất cách mạng cho quân đội, gốc rễ, tảng làm nên chiến tích lẫy lừng quân đội ta suốt chiều dài lịch sử dấn tộc Bản chất giai cấp công nhân quân đội trung thành, kiên định chất giai cấp công nhân Đảng; quán triệt nguyên tắc xây dựng tổ chức trị, tổ chức vũ trang Đảng Mác xít chân Đảng ta vào xây dựng quân đội phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ tổ chức tổ chức quân Chính trị quân đội ta trị giai cấp công nhân ; quân đội ta khơng có mục tiêu chiến đấu khác ngồi mục tiêu chiến đấu giai cấp công nhân, thông qua đội tiền phong Đảng cộng sản Mục tiêu chiến đấu quân đội mục tiêu cách mạng Đảng; trình độ tự giác quân đội cao chất giai cấp cơng nhân sâu sắc, khác hẳn với quân đội thực trị giai cấp bóc lột cách mù quáng Quân đội ta tổ chức quân người giác ngộ cách mạng hoạt động lĩnh vực đấu tranh vũ trang thực đường lối trị Đảng cách hồn tồn tự giác Chính trị giai cấp công nhân quân đội ta hệ thống hoàn chỉnh quan điểm, đường lối, bao gồm mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường, lực lượng biện pháp để đạt mục tiêu đó; giai đoạn chiến lược cách mạng, nhiệm vụ bản, nhiệm vụ lâu dài nhiệm vụ trước mắt cách mạng Những nội dung phát triển khơng ngừng hồn thiện với phát triển thực tiễn cách mạng Việc xây dựng lập trường trị giai cấp cơng nhân qn đội bao gồm việc nắm vững quán triệt đường lối quân sự, đường lối quân phận quan trọng hệ thống đường lối Đảng, đường lối trị Đảng lĩnh vực khởi nghĩa vũ trang chiến tranh cách mạng Hệ tư tưởng quân đội ta hệ tư tưởng giai cấp công nhân, tức hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Xây dựng chất giai cấp công nhân quân đội hoạt động tự thân, liên tục khơng ngừng để xác lập thống trị hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qn đội đóng vai trò có ý nghĩa định việc xây dựng chất giai cấp công nhân tăng cường sức mạnh chiến đấu quân đội ta; sở tinh thần chiến, thắng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng quân đội Đồng thời với việc xác lập củng cố hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng việc phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nâng cao lĩnh trị lực hoạt động quân đội ta Quá trình xây dựng hệ tư tưởng Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh q trình đấu tranh kiên chống lại tư tưởng lạc hậu phản động đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bản chất giai cấp cơng nhân quân đội thể sâu sắc mặt tổ chức, chất trị tư tưởng khơng vật chất hóa quan hệ cấu tổ chức xác định chát giai cấp công nhân quân đội ta không đầy đủ không củng cố vững Đặc điểm tổ chức quân đội mang chất giai cấp công nhân vận dụng kết hợp đặc trưng tổ chức giai cấp công nhân phù hợp với nét đặc thù tổ chức quân Chẳng hạn, tính tổ chức, tính kỷ luật nguyên tắc tập trung dân chủ sức mạnh nguyên tắc tổ chức Đảng Mặc dù tổ chức quân đội có đặc thù phải thể đặc tính chung chất giai cấp công nhân Tổ chức quân đội tổ chức mang tính kỷ luật dân chủ chặt chẽ, kỷ luật quân đội “kỷ luật sắt” vừa tự giác vừa nghiêm minh Dân chủ kỷ luật quân đội hai phạm trù thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau, dân chủ rộng rãi phải đặt tập trung thống kỷ luật, đồng thời kỷ luật nghiêm minh sở phát huy trí tuệ quyền làm chủ cán bộ, chiến sĩ quân đội Nếu tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng quy luật phát triển quân đội ta, làm cho quân đội ngày vững mạnh, lấy vững mạnh trị làm sở; khắc phục thói kiêu ngạo, tự mãn, bảo thủ trì trệ, quân phiệt, bảo đảm cho qn đội ta ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao phó 7 Quân đội nhân dân Việt Nam quân đội mang chất giai cấp cơng nhân, có đặc trưng phổ biến chung cho quân đội kiểu giới đời từ sau cách mạng tháng Mười năm 1917 Tuy nhiên, điều kiện lịch sử đặc thù nội dung cách mạng Việt Nam, hai nhân tố giai cấp dân tộc gắn bó khăng khít với đường lối bản, xuyên suốt cách mạng Việt Nam kết hợp hai cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Sự đời Đảng cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Sức mạnh cách mạng Việt Nam sức mạnh tổng hợp đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc, sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại Trong nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh phẩm chất cách mạng giai cấp công nhân quốc tế với tinh hoa, truyền thống bốn nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam Cũng quân đội nước xã hội chủ nghĩa, bên cạnh thuộc tính phổ biến, thống quân đội kiểu giai cấp cơng nhân, qn đội ta có đặc trưng riêng biệt, phản ánh điều kiện lịch sử đặc thù dân tộc ta, tinh hoa, truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam phát huy lên trình độ khoa học nghệ thuật quân Việt Nam đầy sức sống Do quân đội ta phải có nét riêng biệt hình thức tổ chức cụ thể, hình thức quan hệ ứng xử người với nhau, phong cách làm việc lề thói sinh hoạt Việc quân đội ta kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc khơng phải diễn cách tự phát; Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết cách sâu sắc lịch sử dân tộc ta ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, rút tinh hoa, truyền thống quý báu dân tộc Quá trình giáo dục rèn luyện chất giai cấp công nhân cho quân đội, đồng thời truyền cho quân đội ta tinh hoa dân tộc Cố Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định: “là em nhân dân anh hùng, quân đội ta kế thừa truyền thống kiên cường dân tộc hun đúc qua bốn nghìn năm dựng nước giữ nước, kế thừa tài thao lược tổ tiên ta đánh thắng nhiều đạo quân xâm lược hãn, lập nên chiến công hiển hách”1 Từ tính quy luật khách quan q trình xây dựng chất giai cấp công nhân quân đội ta thấy rằng: việc xây dựng chất truyền thống quân đội không hoạt động tư tưởng túy, không giáo dục truyền thống qua mà chủ yếu việc tổ chức tốt hoạt động thực tiễn để giải nhiệm vụ lịch sử đặt hôm Đảng ta khẳng định: xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, lực lượng nòng cốt sức mạnh quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, để quân đội ta thực lực lượng trị sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân, nhân dân tin cậy, yêu mến Tăng cường chất giai cấp cơng nhân qn đội vấn đề có tính nguyên tắc nhân tố có ý nghĩa định nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội ta, đồng thời giải pháp đảm bảo cho quân đội ta giữ vững, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Coi nhẹ vấn đề chất giai cấp công nhân, dù muốn hay khơng rơi vào xu hướng “phi trị hóa quân đội” dẫn tới hậu nguy hại khơng thể lường trước Mang chất giai cấp công nhân, Quân đội ta thể đội quân “Trung với Đảng, hiếu với dân…nhiệm vụ hồn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng” dệt nên truyền thống vẻ vang dân tộc Song, chất giai cấp công nhân quân đội ta “nhất thành bất biến” mà ngày củng cố, bổ xung, tăng cường, bị suy giảm, biến chất diễn phụ thuộc vào vận động Lê Duẩn, Tiến bước cờ Đảng, Nxb Quân đội nhân dân, H, 1980, tr 79 yếu tố quy định chất giai cấp công nhân quân đội đặc biệt vai trò lãnh đạo Đảng quân đội Vấn đề giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu xây dựng quân đội trị phải tiến hành thường xuyên hoạt động quân đội Trong tình hình nay, nước ta thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu tồn cầu hóa quốc tế hóa; cục diện trị giới diễn biến phức tạp Trước ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thị trường âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm “phi trị hóa qn đội” chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, với tác nhân tiêu cực xuất xã hội làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng tổ chức quân đội Vì vậy, việc giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội trở nên cấp bách phải giải mâu thuẫn là: Thứ nhất, mâu thuẫn yêu cầu thống ý trí hành động sở kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng với tâm trạng đa dạng, phức tạp phận cán bộ, chiến sỹ có tính tốn quan hệ lợi ích khiến cho khơng tư tưởng có xu hướng phát triển tác động kinh tế thị trường Xây dựng tính thống cao mục tiêu lý tưởng chiến đấu yêu cầu hàng đầu để củng cố, giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội Sự không quân nhân mục tiêu lý ttưởng chiến đấu, lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước nguy lớn tác động tới việc giữ vững chất giai cấp công nhân Quân đội ta Trước đây, điều kiện chiến tranh, với khát vọng độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, tồn Đảng, tồn qn tồn dân ý chí, việc xây dựng tính thống cao trị, tư tưởng tổ chức quân đội ta thuận lợi Hiện nay, b- 10 ước vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, biến động cấu xã hội - giai cấp, phân hóa giàu nghèo, đa dạng đời sống tinh thần xã hội sở lợi ích kinh tế khác Đây khó khăn việc xây dựng tính thống cao trị, tư tưởng quân đội ta Cơ cấu xã hội giai cấp biến động kéo theo phong phú đa dạng thành phần xã hội quân đội; từ giai tầng khác gia nhập vào quân đội; chắn quân nhân mang vào quân đội khác nhu cầu lợi ích cá nhân có khác quan điểm trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống Đây vấn đề lớn đặt từ thực tiễn cần phải có giải đáp Thứ hai, mâu thuẫn yêu cầu khơng ngừng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu chủ thể thực việc tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội với thực trạng hạn chế phẩm chất lực thực nhiệm vụ chủ thể Chủ thể bao gồm người tổ chức quân đội, đội ngũ cán chủ trì, huy, lãnh đạo cấp tổ chức Đảng, tổ chức huy, tổ chức quần chúng quân đội Bản chất giai cấp công nhân chủ thể hoạt động thực tiễn quân đội biểu tính tiền phong cao người tổ chức quân đội Nếu chiến tranh, chủ thể phải có đủ phẩm chất, lực để thực tính tiền phong bảo đảm cho chiến đấu giành thắng lợi; ngày để thực tính tiền phong mình, chủ thể phải có đủ phẩm chất, lực quy tụ ý chí, tư tưởng hành động quân nhân vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng nhân dân, thực đầy đủ chức quân đội sẵn sàng chiến đấu chiến đấu thắng lơi, chức công tác, chức lao động sản xuất kinh tế Tuy nhiên, thực trạng cho thấy số chủ thể chưa đáp ứng đợc yêu cầu tính tiên phong đó, biểu rõ phận cán chủ trì cấp yếu lực, phẩm chất chưa mẫu mực sống, thiếu gắn bó đồn kết với đồng 11 đội, tự chủ nghĩa, chí có người rơi vào khuynh hướng thực dụng, số tổ chức, kể tổ chức Đảng tính chiến đấu khơng cao, che giấu khuyết điểm, đoàn kết nội bộ, thực nhiệm vụ hiểu cha cao Nhận thức rõ hai mâu thuẫn sở để đề xuất biện pháp giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân không để yếu tố tiêu cực kinh tế thị trường ảnh hưởng xấu đến chất giai cấp công nhân quân đội việc giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội trở lên cấp bách mặt hoạt động cơng tác trị, tư tưởng tổ chức tổ chức Đảng, tổ chức huy hệ thống cơng tác đảng, cơng tác trị.Để thực tốt vấn đề trên, cần tập trung số biện pháp sau: Một là, thường xuyên đổi nâng cao chất lượng giáo dục trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ quân đội Đây biện pháp nhằm giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sỹ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội trước thời kỳ biến động đầy phức tạp Giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ quân đội việc làm thường xuyên, song vấn đề cốt yếu phải đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trị, tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đắn mục tiêu lý tưởng chiến đấu quân đội, đảm bảo cho quân đội ta giữ vững lập trường giai cấp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi Chất lượng giáo dục trị, tư tưởng phải từ nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước giáo dục giai cấp Bởi lòng u nước nhân dân ta Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vốn truyền thống quý báu, Tổ quốc bị xâm lăng, “tinh thần lại sơi nổi”, “kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn”, “lướt qua nguy hiểm, khó khăn”, “nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” Song, tinh thần yêu nước cần phải khơi dậy động viên kịp thời phát huy đầy đủ cán chiến sỹ hồn thành chức trách Cùng với đó, cần phải thường xuyên giác ngộ giai cấp, giác ngộ 12 chất giai cấp cơng nhân khơng thể tự phát mà có được, kể người xuất thân từ cơng nhân, giác ngộ hệ tư tưởng khoa học, cách mạng, chưa có tổng kết bản, sâu sắc phương diện giáo dục nội dung phương pháp hoàn cảnh đặc thù kinh tế - xã hội , chưa có đại công nghiệp cấu giai cấp xã hội phương tây Mặt khác, quan niệm nhiều người có tách bạch máy móc ba khái niệm giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc, không thấy điều kiện Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, nhân dân dân tộc Việt Nam Ba khái niệm không đồng nhất, liên hệ thống bên từ lợi ích bản, giải phóng giai cấp cơng nhân, giải phóng nhân dân giải phóng dân tộc ln gắn bó chặt chẽ với thực triệt để lập trường giai cấp cơng nhân Do đó, việc giáo dục giai cấp từ giáo dục yêu nước, kết hợp giáo dục yêu nước làm sáng tỏ thống yêu nước yêu chế độ với giải phóng nhân dân lao động, với tinh thần triệt để cách mạng, tinh thần “cách mạng không ngừng” giai cấp cơng nhân Vì vậy, phải tăng độ sâu trang bị kiến thức lý luận cho chuyên đề “bản chất truyền thống quân đội nhân dân” chương trình giáo dục trị mối quan hệ dân tộc giai cấp Trong đó, cần trọng giáo dục sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng mối quan hệ giải vấn đề chiến lược cách mạng Việt Nam Như vậy, xây dựng quân đội trị, việc giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân cần phải đặt mối quan hệ thống với tính nhân dân, tính dân tộc Bởi vì, qn đội ta quân đội nhân dân, mang chất giai cấp công nhân ngược lại, chất giai cấp công nhân quân đội hàm chứa phẩm chất gắn bó với nhân dân, với dân tộc Mục đích cuối bảo đảm cho quân đội ta giữ vững tăng cường chất giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập 13 dân tộc chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, danh hiệu mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta trao tặng Hai là, coi trọng hoạt động thực tiễn, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân quân đội Để chất giai cấp công nhân thấm sâu tâm trí cán bộ, chiến sỹ thành phẩm chất nhân cách, khơng dừng lại việc truyền thụ kiến thức mà phải coi trọng hoạt động thực tiễn, coi hoạt động thực tiễn đường ngắn nhất, có hiệu cao Huấn luyện quân sự, xây dựng đơn vị quan, tham gia xây dựng sở trị địa bàn đóng quân, hành quân dã ngoại, chống lụt bão, hỏa hoạn…đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ ý thức trị, tính kiên định cách mạng, tinh thần đồn kết, kỷ luật, lòng tin yêu nhân dân, lòng tự hào dân tộc Đồng thời qua hoạt động đó, bộc lộ khuyết điểm, nhược điểm họ phẩm chất Ngồi việc đánh giá kết cơng tác, rút học kinh nghiệm thiết thực để bồi dưỡng chất giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sỹ cho thân Trong hoạt động thực tiễn, để tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, cần phải coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, chống biểu chủ nghĩa cá nhân quân đội Chủ nghĩa cá nhân chỗ dựa cho hệ tư tưởng tư sản xâm nhập vào quân đội, làm suy giảm vai trò hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phai nhạt dần lý tưởng chiến đấu, làm biến dạng mối quan hệ người với người Chủ nghĩa cá nhân điều kiện kinh tế thị trường nguyên nhân chủ yếu tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống kỷ luật người quân nhân cách mạng Bản chất giai cấp công nhân quân đội ta dung nạp với biểu chủ cá nhân mặt trái kinh tế thị trường mặt tiêu cực tồn cầu hóa kinh tế ni dưỡng, khích lệ phận cán bộ, chiến sỹ quân đội Do đó, cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sỹ quân đội phải tự ý thức giáo dục, rèn 14 luyện đạo đức cách mạng, kiên đấu tranh chống biểu chủ nghĩa cá nhân hình thức Việc phải tiến hành thường xuyên, lúc, nơi, không ngừng, khơng nghỉ; phải phát huy vai trò tự giác cao từ cán quân đội cấp cao đến người chiến sỹ binh nhì Hiện với tồn Đảng, tồn dân, quân đội thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” cách nghiêm túc hiệu thiết thực Đây khơng đợt phát động mang tính hiệu chung chung, mà việc học tập phải đựơc thấm sâu nhận thức hành động thực tiễn người phải trở thành nề nếp thường xuyên, thành chế độ bắt buộc cán bộ, chiến sỹ quân đội Ba là, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức đảng đội ngũ sỹ quan quân đội Đây vấn đề cốt yếu để giữ vững tăng cường chất giai cấp cơng nhân qn đội Bởi lẽ, có thường xuyên giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt quân đội đảm bảo cho quân đội trung thành tuyệt Đảng, với Tổ quốc nhân dân; xác định mục tiêu, phương hướng trị đắn, xây dựng lĩnh trị, kiên định với cơng đổi đất nước, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện hoàn cảnh, quân đội phải vững mạnh trị, thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, góp phần thực mục tiêu sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Trước diễn biến phức tạp tình hình giới, khu vực nước nay, tác động đa chiều mặt trái kinh tế thị trường, chống phá điên cuồng chủ nghĩa đế quốc lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng quân đội, làm cho cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sỹ quân đội xa rời chất giai cấp, mơ hồ mục tiêu lý tưởng chiến đấu Hơn lúc hết, tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội trở nên cấp thiết Đội ngũ sỹ quan quân đội có trách nhiệm nặng nề việc nâng cao chất lượng giáo dục chất giai cấp công nhân quân đội ta 15 tình hình Họ lực lượng nòng cốt quân đội, vừa đối tượng giáo dục chủ thể giáo dục Họ phải xây dựng tổ chức, xây dựng mơi trường trị văn hóa, phải truyền thụ nêu gương chất giai cấp công nhân giáo dục chiến sỹ từ lớp đến lớp khác, kế tục làm nghĩa vụ quân Họ lực lượng chủ công ngăn ngừa, khắc phục tiêu cực nội sinh trái với chất quân đội chống âm mưu thủ đoạn kẻ thù, hòng tách quân đội khỏi lãnh đạo Đảng chia rẽ với nhân dân Do đó, để đội ngũ sỹ quan làm tròn trách nhiệm xây dựng quân đội nói chung giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội nói riêng, Đảng, Nhà nước nhân dân cần quan tâm chăm lo xây dựng bảo đảm mặt cho đội ngũ sỹ quan có đủ phẩm chất, lực, sức khỏe, gắn bó với nghiệp quân sự, nắm vững quan điểm đường lối Đảng, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Để xây dựng đội ngũ sỹ quan quân đội thực cán trung kiên, cán Đảng quân đội có đầy đủ đặc trưng chất giai cấp công nhân, cần phải trú trọng khâu tuyển chọn đầu vào đào tạo sỹ quan Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán với công tác phát triển đảng viên, trú trọng thành phần giai cấp, song diều quan trọng phải giáo dục chất giai cấp công nhân, bảo đảm cho đội ngũ thực tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân; khắc phục tư tưởng phát sinh từ kinh tế thị trường kế mưu sinh túy mà vào quân đội, vào Đảng, tạo mầm mống cho khả chủ nghĩa hội thực dụng nảy nở Phải rèn luyện đội ngũ sỹ quan có miễn dịch tối đa tác động tiêu cực xã hội dù từ mặt trái chế thị trường hay từ chiến lược “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc tiến cơng trị tư tưởng lực phản động, chủ động ngăn ngừa tượng công thần, đặc quyền đặc lợi, xa lánh cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đội ngũ cán có chức có quyền 16 Bốn là, xây dựng mơi trường trị lành mạnh đơn vị qn đội Mơi trường trị đơn vị quân đội tổng hòa mối quan hệ trị - xã hội, đời sống trị, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống tổ chức, quân nhân đơn vị theo định hướng trị Đảng Trong mơi trường đó, qn nhân có điều kiện tiếp thu giá trị trị, văn hóa, đạo đức chế độ xã hội, quân đội chuyển hóa giá trị thành phẩm chất nhân cách bền vững quân nhân Chế độ trị ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, đạo đức sáng, bầu khơng khí dân chủ; truyền thống đơn vị, quan hệ cán - binh, đồng chí thắm thiết…là giá trị tốt đẹp mơi trường trị Mơi trường trị ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức, quan điểm tư tưởng, tâm lý, động tình cảm trị, điều chỉnh hành vi quân nhân cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, quan điểm đường lối Đảng Mơi trường nơi tạo điều kiện cho quân nhân hình thành nên đặc trưng chất giai cấp công nhân, cần phải chủ động xây dựng, phát huy mơi trường trị thuận lợi biện pháp tích cực để giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân cho cán chiến sỹ nói riêng qn đội nói chung Xây dựng mơi trường trị đơn vị quân đội, trước hết phải xây dựng, phát huy vai trò tổ chức đảng cấp Với tư cách hạt nhân lãnh đạo, tổ chức đảng cấp phải bám sát nhiệm vụ trị đơn vị, kịp thời nghị lãnh đạo sát Trong sinh hoạt phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính chiến đấu phê bình tự phê bình đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nội bộ, liên hệ mật thiết gắn bó với quần chúng Tổ chức huy chủ động sáng tạo trì tổ chức đơn vị thực thắng lợi nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, phát huy dân chủ kỷ luật tổ chức huy đơn vị Các tổ chức quần chúng cần phải phát huy tinh thần tự giác, tích 17 cực tạo đời sống tinh thần sôi động lành mạnh, phong phú đơn vị, tạo điều kiện cho họ say mê học tập rèn luyện theo chuẩn mực người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tình hình Tóm lại, giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội nhu cầu nội tại, thiết yếu mang tính sống q trình tồn tại, phát triển qn đội ta Với chất cách mạng khoa học, trung thành tuyệt đối vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, Đảng ta đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại hết lòng ni dưỡng, giáo dục, rèn luyện, truyền tới cho cán chiến sĩ lực lượng vũ trang mục tiêu lý tưởng chiến đấu đắn, chất cách mạng kiên cường, tình yêu đất nước nhân dân sâu sắc, trí tuệ khoa học sáng suốt Sở dĩ quân đội ta không ngừng trưởng thành chiến thắng đội quân xâm lược hùng mạnh giới, trước hết có Đảng lãnh đạo, tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh trị, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Để thực thắng lợi, mục tiêu lý tưởng cần phải thực hóa đồng biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mục tiêu lý tưởng, chất giai cấp; phát huy vai trò sức mạnh tổ chức, lực lượng giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội nhu cầu khách quan trình xây dựng quân đội, vừa sức mạnh ưu tuyệt đối quân đội ta ... Đảng quân đội Vấn đề giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu xây dựng quân đội. .. thành quân đội kiểu mới, quân đội chiến đấu mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bản chất giai cấp công nhân quân đội ta quy định chất Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong giai cấp. .. lại, chất giai cấp công nhân quân đội hàm chứa phẩm chất gắn bó với nhân dân, với dân tộc Mục đích cuối bảo đảm cho quân đội ta giữ vững tăng cường chất giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội, TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay