giáo án sinh học 10

40 15 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:11

PERIOD: 01 UNIT 1: FAMILY LIFEDate of planning: GETTING STARTED Household choresDate of teaching: I. AIMSOBJECTIVES OF THE LESSON1. Language focus To help learners get started with some language items in Unit 1 For vocabulary, that is words and phrases related to household chores and duties For pronunciation, that is how to pronounce tr, kr, br For grammar, that is the distinction between the present simple and the present progressive2. Skills To help learners get started with 4 skills in Unit 1 Reading: Read about the benefits of sharing housework Speaking: Exchange opinions about household chores Listening: Listen to people talk about the roles of family members Writing: Write about doing household chores in the family3. Attitudes To help Ss get started for Unit 1 with the topic family life To provide Ss some motivationII. PREPARATION1. Teacher Teaching aids: textbook, lesson plan Teaching method: Communicative language teaching2. Students Read through English Unit 1 getting started at homeIII. PROCEDURE1. Class organization (1 minute)10I 2. Check up (omitted)3. New lesson (40 minutes)TEACHER`S ACTIVITIESSTUDENTS` ACTIVITIESLead inAsk Ss if they often do housework and what housework each member of their family doesAsk them look at the pictures and guess what they showMother: cookprepare meals (do the cooking), wash the clothes (do all the laundry), You: cleansweepmop the housethe floor, Father: take out the garbage, do some cooking She`s busy doing her work. She spends time both going out to work and taking after her family She`s a student. She is busy doing her homework. She often has too much homework to do but she also helps with the housework He also goes out to work to support the family, but he also shares the household tasks with his family member1. Listen and readAsk Ss listen to the recording and read the conversation ask sb out for a game of tennis go out with sb prepare dinner do the cooking work late help with the houseworkcooking share the household duties study for exams divide household chores split the chores equally shops for groceries do shopping clean the house do the heavy lifting do all the laundry wash the clothes do the washing up wash the dishes take out the rubbishgarbage handletake responsibility for be responsible for most of the chores around the house be responsible for the household finances homemaker breadwinner housework, household domestic chorestasksduties2. Work in pairs. Decide whether the statements are true (T), false (F) or not given (NG) and tick the correct box.Ask Ss to work in pairs and do the taskAsks Ss to give the reasons for their answers1. F 2. NG 3. F 4. T 5. T 6. NG3. Listen and repeat the wordsphrasesAsk Ss to listen to the recording and repeat the wordsphraseshousehold choreshousehold financesheavy liftinglaundryrubbishgrocerieswashing up4. Write the verbsverb phrases that are used with the wordsphrases in the conversationAsk Ss refer back to the conversation and do the tasksplit, divide, handle (household) chorestake out rubbishdo laundryshop for groceriesdo heavy liftingdo washing upbe responsible for household finances4. Consolidation (3 mins) Household chores mentioned in the conversation Practice the conversation5. Homework: (1 min) Household chores mentioned in the conversation Practice the conversation Do the task again Read Unit 1 Language at homePERIOD: 02 UNIT 1: FAMILY LIFEDate of planning: LANGUAGEDate of teaching: I. AIMSOBJECTIVES OF THE LESSON1. Language focus To provide learners some language items in Unit 1 For vocabulary, that is words and phrases related to household chores and duties For pronunciation, that is how to pronounce tr, kr, br For grammar, that is the distinction between the present simple and the present progressive2. Skills To promote Ss to develop the skill of working in pairs and groups3. Attitudes To encourage Ss to work harder To TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 PHẦN I PHONETICS – STRESS – TRỌNG ÂM Buổi - Bài PRONUNCIATION – ĐỌC PHIÊN ÂM - (ÔN TẬP) A NHỮNG QUI TẮC CƠ BẢN VỀ CÁCH PHÁT ÂM Để phát âm tiếng Anh tương đối chuẩn, nhà chuyên môn nghĩ hệ thống ký hiệu phiên âm, để người đọc dựa vào mà đọc cho dễ Phiên âm quốc tế hiệp hội Phiên âm Quốc Tế đặt gọi tắt I P A Bộ Giáo Dục Việt Nam dùng cách thức sách giáo khoa B BỘ KÝ HIỆU PHIÊN ÂM QUỐC TẾ I NGUYÊN ÂM (VOWELS) [i] âm có từ sit, hit [ɔ:] âm có từ floor, four [i:] âm có từ seat, leave [ʊ] âm có từ put [e] âm có từ bed, get [ʊ:] âm có từ blue [ỉ] âm có từ map, have, bank, back [ʌ] âm có từ but, cup [a:] âm có từ far, car, star [/∂/] âm có từ again, obey [ɔ] âm có từ not, hot [ɜ:/ ∂:] âm có từ fur Ghi chú: Dấu [:] ký hiệu cho ta biết từ phải đọc kéo dài Dấu [:] đặt sau ngun âm ngun âm phải đọc kéo dài II NGUYÊN ÂM ĐÔI (DIPH THONGS) [ei ] âm có từ : lake, play, place [ai ] âm có từ : five, hi, high [ɔi] âm có từ : boy [aʊ ] âm có từ : now, how [∂ʊ ] âm có từ : nose, so [i∂] âm có từ : near, hear [e∂] âm có từ : hair, pair [u∂] âm có từ : sure, poor III NGUYÊN ÂM BA (TRIPTHONGS) [ai∂] âm có từ : fire, hire [ei∂] âm có từ : player [au∂] âm có từ : flour, sour IV PHỤ ÂM (CONSONANTS) [ŋ]: âm có từ : long, song [h]: âm có từ : hat, hot [ð]: âm có từ : this, that, then [t]: âm có từ : tea, take [k]: âm có từ : cat, car []: âm có từ : thanks, think [∂]: âm có từ : usual [∫]: âm có từ : should, sure [z]: âm có từ : zero [t∫]: âm có từ : change, chin [g]: âm có từ : game, get [d∂]: âm có từ : just [ju:]: âm có từ : tube, huge [r]: âm có từ : red, read [s ]: âm có từ : sorry, sing [l]: âm có từ : well, leader Chú ý: Những ký hiệu [w] [ju:] khơng coi phụ âm mà coi bán nguyên âm Có cách viết âm u: [u] [ʊ] Exercise 3/30 I only recognized him when he came into the light  Not until he came into the light did I recognize him That rumor about the politician and the construction contract is absolutely false  There is(absolutely) no truth in that rumor about the politician and the construction contract One runner was too exhausted to complete the last lap of the race  One runner was so exhausted (that) he couldn’t/was unable to complete the last lap of the race My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known  I’ve never known a more warm-hearted person than my mother (was) They never made us anything we didn’t want to  We were never made to anything we didn’t want to The only thing that prevented the passing of the bill was the death of the Prime Minister Had it not been for the death of the PM the bill would have been passed/got through It is quite pointless to complain There’s no point in complaining - KẾT THÚC BUỔI - SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 1/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Buổi - Bài CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM Nguyên âm “A” 1.1: A đọc [æ] Trong từ âm tiết, tận hay nhiều phụ âm Examples: Lad [læd]: trai Dam [dæm]: đập nước Fan [fæn]: quạt Map [mæp]: đồ * Trong âm tiết mang trọng âm từ nhiều âm tiết đứng trước PÂ Examples: Candle [`kændl]: nến Captain [`kæpt∂n]: đại uý, Calculate [`kækjuleit] : tính Unhappy [ʌn`hỉpi]: bất hạnh 1.2: A đọc [ei] Trong từ âm tiết có tận là: A+ PÂ+ E Examples: Bate [beit] : giảm bớt Cane [kein] : gậy Late [leit] : muộn Fate [feit] : số phận * Trong tận ATE động từ Examples: To intimate [`intimeit]: cho hay To deliberate [`dilibreit]: tính kỹ * Trong âm tiết trước tận -ION -IAN Examples: Nation [‘nei∫∂n]: quốc gia Translation [træns`lei∫∂n] : dịch Preparation [prep∂`rei∫∂n] : chuẩn bị Asian [`ei∫∂n] : Người châu * Ngoại lệ: Companion [k∂m`pænj∂n] : bạn đồng hành Italian [i`tælj∂n] : Người Italia Librarian [lai`bre∂ri∂n] : thủ thư Vegetarian [ved∂i`te∂ri∂n] : Người ăn chay 1.3: A đoc [ɔ:] Trong từ âm tiết tận “LL” Examples: All [ɔ:ll] : tất Call [kɔ:ll] : goi điện Tall [tɔ:ll] : cao lớn Small [smɔ:ll]: nhỏ nhắn 1.4: A đọc [ɔ] (Ngoại lệ: way [wei] : đường Waste [weist] : lãng phí) * Trong âm tiết có trọng âm từ , từ âm tiết bắt đầu W Examples: Was [wɔz] : to be Want [wɔnt] : muốn Wash [wɔ∫] : tắm rửa Watch [wɔt∫] : xem 1.5: A đọc [a:] Tận R R+ PÂ âm tiết từ A trước R+ PÂ Examples: Bar [ba:] : chấn song Far [fa:] : xa xôi Star [sta:] : Barn [ba:n] :vựa thóc Harm [ha:m] : tổn hại Charm [t∫a:m]: quyến dũ Departure [di`pa:t∫∂] : khởi hành Half [ha:f] : nửa 1.6: A đọc [e∂] Trong số từ có tận ARE (* Ngoại lệ:are [a:]) Examples: Bare [be∂] : trơ trụi Care [ke∂] : cẩn then Dare [de∂] : dám Fare [fe∂] : tiền vé Ware [we∂] : hàng hoá Prepare [pri`pe∂]: chuẩn bị 1.7:A đọc [i] Trong tận - ATE tính từ Examples: Itimate [`intimit]: mật thiết Animate [`ænimit]: linh hoạt, sống động Delicate [`delikit]: tế nhị, mỏng mảnh * Trong tận - AGE danh từ âm tiết Examples: Village [`vilid∂]: làng quê Cottage [`kɔtid∂] : nhà tranh Shortage [`∫ɔ:tid∂]: tình trạng thiếu hụt Damage [`dỉmid∂] : thiệt hại Courage [`kʌrid∂]: lòng can đảm Luggage [`lʌgid∂] : hành lý 1.8: A đọc [∂] Trong âm tiết khơng có trọng âm Examples: Aain [∂`gein] : lại, lần Balance [`bæl∂ns] :sự thăng Explanation [ekspl∂`nei∫∂n]: giảI thích Capacity [k∂`pỉs∂ti] : lực Cách đọc nguyên âm “E” 2.1: E đọc [e] (Ngoaị lệ: Her [h∂:] : cô Term [t∂:m] : học kỳ) * Những từ âm tiết tận hay nhiều PÂ(trừ R).Hoặc âm tiết có trọng âm từ Examples: Bed [bed] : giường Get [get] : lấy, tóm Met [met] : gặp gỡ Them [ðem] : họ Debt [det] : nợ Send [send] : gửi SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 2/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Member [`memb∂] :thành viên November [no`vemb∂]: tháng 11 2.2: E đọc [i:] Khi đứng liền trước tận PÂ+ E từ be, she, he, me Examples: Cede [si:d] : nhượng Scene [si:n] : phong cảnh Complete [k∂mpli:t] : hoàn toàn Benzene [ben`zi:n] : chất benzen 2.3: E đọc [i] Trong tiền tố BE, DE, RE Examples: Begin [bi`gin]: bắt đầu Become [bi`kʌm] : trở thành Decide [di`said] : định Return [ri`t∂:n] : trở Remind [ri`maid] : gợi nhớ Reorganize [ri`ɔ:g∂naiz] : tổ chức lại 2.3: E đọc [∂] Examples: Silent [`sail∂nt]: yên lặng Open [`oup∂n] : mở Chicken [t∫ik∂n]: thịt gà Generous [`d∂en∂r∂s] : hào hiệp Exercise 4/30 You can’t possibly expect me to have supper ready by o’clock (question) There is no question of supper being ready by o’clock It is my opinion that there is no advantage in further discussion (see) As far as I can see, there is no advantage in further discussion Please excuse Jane’s poor typing She’s only been learning for a month (allowances) Please make allowances for Jane’s poor typing; she’s only been learning for a month There is no way that young man can achieve success in this test (bound) That young man is bound to fail in this test Although the dog appeared harmless, it was, in fact, quite dangerous (contrary) Contrary to (its) (harmless) appearance, the dog was in fact quite dangerous If Smith hadn’t broken his leg, he would have played football for England (represented) If Smith hadn’t broken his leg, he would have represented England This hotel is inaccessible in winter (possible) It’s not possible to get to/to reach this hotel in winter As far as I know he is still working in Bristol (knowledge) To (the best of) my knowledge, he is still working in Bristol KẾT THÚC BUỔI Buổi - Bài PRONUNCIATION – ĐỌC PHIÊN ÂM - (ÔN TẬP) Cách đọc “AI” 3.1: AI đọc [ei] * Khi AI đứng trước PÂ trừ R Examples: Mail [meil] : thư từ Sail [seil] : bơi thuyền Wait [weit] : chờ đợi Said [seid] : say Afraid [∂`freid]: e sợ Nail [neil] : móng 3.2: AI đọc [e∂]: * Khi đứng trước R Examples: Air [e∂] : khơng khí Fair [fe∂] : bình đẳng Hair [he∂] : tóc Pair [pe∂] : cặp đôi Chair [t∫e∂] : ghế tựa Cách đọc “AU” 4.1: AU đọc [ɔ:] * Trong hầu hết từ chứa AU Examples: Fault [fɔ:lt] : lỗi lầm Launch [lɔ:nt∫] : hạ thuỷ Audience [`ɔ:di∂ns]: khán giả Daughter [`dɔ:t∂] : gái 4.2: AU đọc [a:] Trong số từ mà ta phải ghi nhớ Examples: Aunt [a:nt] : cơ, dì thím mợ Laugh [la:f] : cười Cách đọc “AW” * Tất từ chứa AW thường đọc [ɔ:] Examples: law [lɔ:] : luật pháp Draw [drɔ:] : kéo, lơi, vẽ Crawl [krɔ:l] : bò, bò lê Dawn [dɔ:n] : bình minh Cách đọc “AY” AY thường đọc [ei] hầu hết từ chứa AY Examples: Clay [klei] : đất sét Day [dei] : ngày Play [plei] : chơi, kịch Tray [trei] : khay Stay [stei] : lại Pay [pei] : trả SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 3/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 * Ngoại lệ cần ghi nhớ: Quay [ki:] : bến cảng Mayor [me∂] : thị trưởng Papaya [p∂`pai∂] : đu đủ Cách đọc “EA” 7.1: EA đọc [e] Trong từ : Head [hed] : đầu, đầu não Bread [bred] : bánh mì Breath [bre] : thở Breakfast [`brekf∂st]: bữa ăn sáng Steady [`stedi]: vững chắc, đều Jealous [`d∂el∂s] : ghen tuông Measure [`meʒ∂] : đo lường Leather [`leðə] :da thuộc Pleasure [`pleʒə]: niềm vui, niềm vinh hạnh 7.2: EA đọc [i:] Trong từ như: East [i:st] : phương đông Easy [i:zi] : dễ dàng Heat [hi:t] : sức nóng Beam [bi:m] : tia sáng Dream [dri:m] : giấc mơ Breathe [bri:ð] : thở, thổi nhẹ Creature [`kri:t∫ə]: tạo vật, người 7.3: EA đọc [ə:] Trong từ như: Learn [lə:n] : học Earth [ə:] : trái đất Heard [hə:d] : khứ hear Earn [ə:n] : kiếm sống Pearl [pə:l] : viên ngọc 7.4: EA đọc [eə] Trong từ như: Bear [beə] : gấu Pear [peə] : lê Tear [teə] : xé rách Wear [weə] : mặc Swear [sweə] : thề 7.5: EA đọc [iə] Trong từ như: Tear [tiə]: nước mắt Clear [kliə] : rõ ràng Beard [biə:d] :râu 7.6: EA đọc [ei] Trong từ như: Great [greit]: vĩ đại, to lớn Break [breik] : làm vỡ Steak [steik] : lát mỏng Exercise 5/30 The workers only called off the strike after a new pay offer  Only after a new pay offer did the workers call off the strike He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery He received a sentence of six months for his part in the robbery You can eat as much as you like for 5$ at the new lunch-bar There is no limit/restriction to how much you eat at the new lunch-bar She wore a hearing-aid, even though she could hear the phone ring perfectly well She wasn’t so deaf/hard of hearing that she couldn’t hear the phone You will never meet anyone more generous than Mrs Jones Mrs Jones is the most generous person you will/could ever meet/ (be likely) to meet My parents let me go abroad alone for the first time last year  I was allowed to go abroad alone for the first time last year It was his incompetence which led to their capture  If he hadn’t been so incompetent they wouldn’t have been captured I’m certainly not going to give you any more money  I have no intention of giving you any more money KẾT THÚC BUỔI Buổi - Bài PRONUNCIATION – ĐỌC PHIÊN ÂM - (ÔN TẬP) Cách đọc “EE” 8.1: EE đọc [i:] Trong từ như: see [si:]: trông, they Free [fri:] : tự Heel [hi:l] : gót Cheese [t∫i:z] : phó mát Agree [ə`gri:] : đồng ý 8.2: EE đọc [iə] Khi EE đứng trước tận R từ Examples: Beer [biə] : bia rượu Cheer [t∫iə] : vui vẻ Deer [diə] : nai Career [kə`riə] : nghề nghiệp Cách đọc “EI” 9.1: EI đọc [i:] Trong từ như: Ceiling [`si:li] : trần nhà SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 4/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Deceive [disi:v]: lừa đảo Receipt [ri`si:t] : giấy biên lai 9.2: EI đọc [ei] Trong từ như: Eight [eit] : số Weight [weit] : trọng lượng Freight [freit] : hàng hoá tàu Neighbour [`neibə]: hàng xóm * Trong từ như: Other [`aiðə]: cáI hay cáI Height [hait] : chiều cao 9.3: EI đọc [eə] Trong từ như:: Heir [eə] : người thừa kế Their [ðeə] : họ 9.4: EI đọc [e] Trong từ như:: Leisure [`leʒə] : nhàn rỗi Heifer [`hefə]: bò nái tơ 10 Cách đọc “EX” 10.1: EX đọc “eks” Khi EX âm tiết mang trọng âm: Examples: exercise [`eksəsaiz] : tập Excellent [`eksələnt]: tuyệt hảo 10.2: EX đọc “iks” * Khi EX âm tiết không mang trọng âm, đứng trước PÂ: Examples: Explain [iks`plein]: giảI thích Experience [iks`piəriəns] : kinh nghiệm Experiment [iks`perimənt]: thí nghiệm Expensive [iks`pensiv] : đắt đỏ 10.3: EX đọc “igz” EX âm tiết không mang trọng âm, đứng trước nguyên âm âm H câm Examples: Examine [ig`zæmin]: sát hạch, kiểm tra Existence [ig`zistəns]: hữu Exhibit [ig`zibit] : trưng bày, triển lãm Exhausted [ig`zɔ:stid] : kiệt sức 11 Cách đọc “EY” 11.1: EY đọc “ei” Trong từ như: They [ðei] : họ Prey [prei] :cầu nguyện Grey [grei] : xám Obey [`bei] : lời 11.2: EY đọc “i:” Trong từ như: Money [`mni:] : tiền Storey [`stɔri:] : tầng, lầu Key [ki:] : chìa khố Exercise 6/30 I don’t think there will be any applicants for this post (likelihood) There is little/no likelihood that there will be applicants for this post It was difficult for Susan to believe the good news (hardly) Susan could hardly believe the good news You must make allowances for his inexperience (account) You must take his experience into account/ You must take account of his experience This contract is not binding until we both sign it (bound) Neither (one) of us is bound by this contract until we both sign it He wasn’t to blame for the accident (fault)  The accident was not his fault You shouldn’t take his help for granted (assume) You should /do not assume (that) he will help you KẾT THÚC BUỔI Buổi - Bài RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM I Definitions: Phoneme: The smallest part of sound (vowel and consonant sounds) Âm tố - thành phần nhỏ âm (gồm nguyên âm phụ âm) Syllable: The sound made when one or clusters of phoneme are articulated Âm tiết – tiếng phát nhiều âm tố phát âm Stress: The degree of the loudness or prominence with which a sound ort a word is pronounced Độ lớn hay thống trị âm âm tiết chùm âm từ (có từ hai âm tiết trở lên) đọc, nói hay phát âm SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 5/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 II Rules to mark stress: Di-syllable words: a Usually on the second syllable if it is a verb whose second syllable doesn’t contain the vowel sounds of /ә/, /I/, and /әu/, on the first syllable of the other words (trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ động từ - trừ âm tiết thứ chứa nguyên âm /ә/, /I/, /әu/, rơi vào âm tiết thứ từ loại lại) As: mother, ready, color, palace, student, teacher, tonight, afraid, people, money, enjoy, paper, begin, provide, summer, abroad, noisy, success, enter,… b Usually on the root syllables with words having suffixes or prefixes (đối với từ có mang tiền tố, hậu tố, trọng âm thường rơi vào âm tiết gốc) As: become, react, foretell, unpleasant, begin, failure, threaten, daily, treatment, ruler, unknown, builder, lately, quickly,… c Be careful with words with different word-class (đối với từ mà thân có nhiều chức từ vựng ta áp dụng qui tắc a) As Verb Other words Verb Other words Verb Other words rebel rebel record record conflict conflict progress progress export export permit permit suspect suspect conduct conduct PRACTICE EXERCISE - BÀI TẬP THỰC HÀNH Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group A paper B tonight C lecture D story A money B army C afraid D people A enjoy B daughter C provide D decide A begin B pastime C finish D summer A abroad B noisy C hundred D quiet A passion B aspect C medium D success A exist B evolve C enjoy D enter A doctor B modern C corner D Chinese A complain B machine C music D instead 10 A writer B baker C builder D career 11 A provide B adopt C happen D inspire 12 A result B region C river D robot 13 A constant B basic C irate D obvious 14 A become B carry C appoint D invent 15 A engine B battle C career D rabies Exercise 1/30 We couldn’t have managed without my father’s money If it hadn’t been for my father’s money, we couldn’t have managed I had only just put the phone down when the boss rang back  Hardly had I put the phone down when the boss rang back It was Walter Raleigh who introduced potatoes and tobacco into England  The English owe the introduction of potatoes and tobacco to WR “If my members agree to that, I’ll be very surprised,” said the union delegate  The union delegate observed that he would be very surprised if his members agreed While I strongly disapprove of your behavior, I will help you this time Despite my strong disapproval of your behavior, I will help you this time I’m sorry I missed Professor Baker’s lecture  I’m sorry not to have heard/attended Pro Baker’s lecture We may not be able to give the concert  The concert may have to be cancelled I was not surprised to hear that Harry had failed his driving test It came as no surprise to me that Harry had failed his driving test - KẾT THÚC BUỔI - SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 6/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Buổi - Bài RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM Words with more than two syllable: a Usually on the 3rd syllables from the end (trọng âm thường rơi vào âm tiết thư ba kể từ âm tiết cuối): As family, cinema, regular, singular, international, satisfactory, recognize, demonstrate, qualify, psychology, biologist, biology, democracy, responsibility… b Usually on the 2nd syllables from the end with words ending in “ian”, “ic”, “ience”, “ient”, “al”, “ial”, “ual”, “eous”, “ious”, “iar”, “ion”(đối với từ có tận liệt kê, trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước tận – thứ kể từ âm tiết cuối) As: physician, experience, expedient, parental, essential, habitual, courageous, delicious, familiar,… (Except for: Television) c Usually on the suffixes “ese”, “ee’, “eer”, “ier”, “ette”, “oo”, “esque” (đối với từ có tận liệt kê, trọng âm thường rơi vào âm tiết chứa tận này) As: Portuguese, refugee, employee, engineer, volunteer, adequate, picturesque, cigarette,… PRACTICE EXERCISE - BÀI TẬP THỰC HÀNH Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group A interesting B surprising C amusing D successful A understand B engineer C benefit D Vietnamese A applicant B uniform C yesterday D employment A dangerous B parachute C popular D magazine A beautifully B intelligent C redundancy D discovery A comfortable B employment C important D surprising A variety B irrational C industrial D characterize A colorful B equality C dictionary D vegetable A elegant B regional C musical D important 10 A difference B suburban C internet D character 11 A beautiful B effective C favorite D popular 12 A attraction B government C borrowing D visit 13 A difficulty B individual C population D unemployment 14 A biology B redundancy C interviewer D comparative 15 A conversation B isolation C traditional D situation Notes: - Trên thực tế khơng có qui tắc bất biến cho việc xác định vị trí trọng âm từ - Việc xác định trọng âm cần thực cách phát âm, dựa nhiều vào kinh nghiệm - Những tập cung cấp tập có tần suất sử dụng lớn để soạn đề thi Exercise 2/30 John inflated the tyres of his bicycle (blew) John blew up the tyres of his bicycle We’d better leave them a note, because it’s possible they’ll arrive later (case) We’d better leave them a note in case they arrive later Before he came here he worked for Mr Smiths (previous) Before the came here, his previous boss/employer was Mr Smiths He speaks German extremely well (command) He has an excellent command of German His criticisms are quite unfair (justification) There is no justification for his criticisms I can’t understand why they are reluctant to sign the contract (baffled) I am baffled by their reluctance to sign the contract I always find chess problems like that quite impossible (defeat) Chess problems like that (always) defeat me! This must be kept secret (know) You mustn’t let anyone (else) know (this) I can’t afford a new dress, that old blue one will have to (make)  I can’t afford a new dress I’ll (have) to make with that old blue one SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 7/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Buổi - Bài PHẦN II TENSES – ÔN TẬP VỀ NGỮ PHÁP I The simple present tense: The form (+) S + V (-) S + don’t/ doesn’t + V (?) Do/ Does + S + V? The usage: - To denote actions that happened repeatedly (She never comes late) - To denote long lasting events.(We live in Concord street) - To denote a true fact (The earth moves around the Sun) The recognition: - now/ nowadays/ today/ this summer/… - always/ usually/ often/ sometimes/ occasionally/… - the proof of constant truth Notes: - To denote a plan/ prediction/ timetables/… (The train leaves at 9.00) - The division of “be”, “have”, “can, may, must”,… II The present progressive tense: The form: (+) S + am/ are/ is + V-ING (-) S + am/ are/ is + not + V-ING (?) Am/ Are/ Is + S + V-ING? The usage: - To denote happening actions at the time of speaking (She is teaching Maths) - To denote the intention/ prediction/ plan/…(She is coming soon) The recognition: - now/ right now/ at present/ at this time/ at this moment/… - follow a command, request,… Notes: - The ING-forms ( getting, running, having, writing, dying, lying,…) - The omission of the verbs of awareness or sensation as: be/ see/ hear/ understand/ know/ like/ want/ glance/ feel/ think/ smell/ love/ hate/ realize/ seem/ remember/ forget/…( use the simple present instead ) III The present perfect tense: The form: (+) S + have/ has + P.P (P2) (-) S + haven’t/ hasn’t + P.P (P2) (?) Have/ Has + S + P.P (P2) The usage: - To denote actions that happened in the past but having results, relating, or still happening at present (We have lived here since 1990) - To denote actions that happened right before the time of speaking, using “just” (She has just come from New York) - To denote unfulfilled actions with “yet” (He hasn’t come yet) - To denote past actions; no certain time expression, using “already” (We have already seen that film) The recognition: - just = recently = lately - ever/ never (comments) - already/ yet/ since/ for/ so far/ until now/ up to now (present) Notes: - Past participles: (regular verbs adding “ed”./ irregular verbs “learn by heart”) - The differences between the present perfect and the simple past tense - The present perfect progressive is used to denote past actions “happening”, or “will happen The tense is often related to the verbs: live/ learn/ wait/ work/ study/… →“S + have/ has + been + V-ING” IV The simple past tense: The form: (pV = the past form of verbs) (+) S + Pv (-) S + didn’t + V (?) Did + S + V? The usage: - To denote a finished past action (We went to the park together) - To report past events, past habits, or long lasting action in the past (She did all the work yesterday./ We used to sit next to each other.) The recognition: - last week/ month/ year/… - yesterday/ ago/ in 1969/ in the past/… Notes: - The past form of the verbs: ( regular “V-ED”/ irregular (2nd column in the irregular verbs list)) - “ED” pronunciation /id/; /t/; /d/ V The past progressive tense: The form: (+) S + was/ were + V-ING (-) S + was/ were + not + V-ING (?) Was/ Were + S + V-ING? The usage: - To denote past happening actions (She was watching T.V at 8.00 last night) - To denote past interrupting actions (She was watching T.V when I came) SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 8/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 The recognition: - at 8.00 last night/ at that time/ at that moment/… - time clause with “when”, “while = as” Notes: - actions that alternatively happened, use the simple past only (When I heard a knock at the door, I came to open it When I opened the door, I saw my mum.)- this is a timed action VI The past perfect tense: The form: (+) S + had + P.P (P2) (-) S + (hadn’t) + P.P (P2) (?) Had + S + P.P (P2)? The usage: - To denote past finished actions that happened and finished before a certain point of time or another past event (the past of the past tense) e.g: She had sold all the baskets before 9.00 yesterday She had sold all the baskets when we came there yesterday The recognition: - when-clause/ after/ before/ already/ since/ for/… - The past perfect progressive “S + had been + V-ING” VII The simple future tense: The form: (+) S + will/ shall + V (-) S + will/ shall + V (?) Will/ Shall + S + V? - “shall” is restrictedly used only for I/We with the formal senses - The negative forms “will not = won’t”, “shall not = shan’t” The usage: - To denote future actions (They will build more hospitals) - To denote future plan/ idea/ timetable/…(The car will start in-time) The recognition: - someday, tomorrow,…/ - next week/ month/ year/ Notes: “shan’t” is not used in conditional sentences./ “shall” is used as a suggestion/ invitation/… Exercise 7/30 Our hotel booking hasn’t been confirmed  We haven’t received confirmation of/about our hotel booking (yet) The sales man told me that my new car would be delivered next Wednesday  According to the salesman my new car would/will be delivered next Wednesday The Yeti has very rarely been seen at this altitude  There have been very few sightings of the Yeti at this altitude It’s not certain that Jones will get the job  It is open to question (as to) whether Jones will get the job Everyone started complaining the moment the announcement was made  No sooner had the announcement been made than everyone started complaining As I get older, I want to travel less  The older I get the less I want to travel A house in that district will cost you at least 100,000$  You won’t be able to buy/get a house in that district for less than/under $100.000 Alan worked too hard at the office, and this led to his illness  Alan’s illness was caused by/ due to/the result of his working too hard at the office KẾT THÚC BUỔI Buổi - Bài PHẦN II TENSES – ÔN TẬP VỀ NGỮ PHÁP VIII Various forms of the future tenses: The future progressive tense: 1.1 The form: (+) S + will be + V-ING (-) S + won’t be + V-ING (?) Will + S + be + V-ING? 1.2 The usage: - To denote timetables/ intentions/ plans/… using “at” e.g: She will be watching T.V at 8.00 tonight We will be staying at REX hotel at 5.00 next Sunday’s morning - To show the future happening actions with “when” Eg She will be sitting at the gate when we come tomorrow The future perfect tense: 2.1 The form: SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 9/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 (+) S + will have + P.P (P2) (-) S + won’t have + P.P (P2) (?) Will + S + have + P.P? 2.2 The usage: - To denote planned actions with “by”, “by the time”, “by then” e.g: She will have finished the course by the next Friday/ by then - To show a future schedule-finished action e.g: The bridge will have been used by the next Autumn Other forms: a The simple present tense: To denote a timetable, or a plan… e.g: A: When does he leave? B: He leaves tonight b The present progressive: To denote an intention e.g: A: When are you leaving? B: I am leaving this afternoon c The “be + going to inf” form: To denote an intention or a near future action, an arrangement e.g: She is going to celebrate her 34th birthday They are going to get married NOTES: CHÚ Ý THE SEQUENCES OF TENSES Main clause Subordinate clause - simple present tense./ - present perfect tense Simple present tense - present progressive tense./ - simple future tense - “be going to V” form./ - simple past tense (certain point of past time) - simple past tense./ - past progressive tense - past perfect tense./ - “would + V” form Simple past tense - “be going to + V” past form./ - simple present tense (showing the truth) Present perfect tense Simple present tense Past perfect tense Simple past tense ADVERBIAL CLAUSES Main clause Adverbial clauses (of time) Present tenses Present tenses When/ whenever/ as/ while/ before/ after/ as soon as/… Past tenses Past tenses When/ while/ as/ till/ until/ just as/ since/… Future tenses Present tenses No sooner than/ hardly…when/ as long as/… Exercise 8/30 Mr Bill managed to repair the garage roof only because his neighbor helped him (without) Without the help of his neighbor, Mr Bill would/could not/never have repaired the garage roof Nobody is infallible (mistakes) We all make mistakes/ Everyone makes mistakes/Everyone can make mistakes The last Olympic Games were held in Seoul (took) The last Olympic Games took place in Seoul He talked about nothing except the weather (sole) His sale topic/subject of conversation was the weather In the end, I felt I had been right to leave the club (regrets)  I had no regrets about/on/over leaving the club in the end It is stupid of you to refuse Richard’s offer of a loan (idiot) You are an idiot to refuse Richard’s offer of a loan The company has decided to replace this model (intention) It’s the company’s intention to replace this model In the next few years we’ll probably hear a lot more about environmental pollution (likely) We’re likely to hear a lot more about environmental pollution in the next few years KẾT THÚC BUỔI PHẦN III PHRASES VS CLAUSES – CỤM TỪ & MỆNH ĐỀ Buổi - Bài SUBORDINATE CLAUSES WITH CONJUNCTIONS – MĐ PHỤ VỚI LIÊN TỪ The implication: not only _, but also = not only , but _ as well Hoặc: Subject + not only + verb + but also + verb Lu ý: sau but also/ sau not only SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 10/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Adverbials focus: Nhấn mạnh tới trạng ngữ, đề cập tới thời gian, nơi chốn, cách thức, phương pháp hành vi S + V + A → It be A that S + V Eg We first met in this park → It was in this park that we first met She left on a rainy day → It was on a rainy day that she left Exercise 17/30 The film star wore dark glasses so that no one would recognize him The film star avoided recognition/being recognized by wearing dark glasses I am amazed by the mistakes he makes What amazes me is/are the mistakes he makes We weren’t surprised by his success  It came as no surprise to us (to hear) (that) he was/had been successful “That’s a lovely new dress, Jean” said her mother  Jean’s mother complimented Jean on her lovely new dress We couldn’t relax until all the guests had gone home  Only after/when all the guests had gone home/could we relax/were we able to relax We couldn’t find George anywhere George was nowhere to be found Customs officials are stopping more travelers than usual this week An increased number of travelers is/are being stopped by customs officials this week She listens more sympathetically than anyone else I know  She is a more sympathetic listener than anyone else I know Exercise 18/30 The minister’s popularity suffered as a result of the scandal (effect)  The scandal had a bad/negative effect The teachers agreed to introduce the new methods (agreement)  There was (an) agreement among the teachers to introduce new methods Jenny didn’t feel like going to the party (mood)  Jenny wasn’t in the mood to go to the party/for (going to) the party The councilor answered every question frankly (frank)  The councilor gave frank answers to every question It is said that he has been to prison several times (reputed)  He is reputed to have been (sent) to prison Most stores will accept a credit card instead of cash (alternative)  Most stores will accept a credit card as an alternative to cash Our opinions on the subject are identical (difference)  There is (absolutely) no difference in/between our opinions on the subject Local residents said they were against the new traffic scheme (disapproval)  Local residents expressed/voiced then disapproval of the new traffic scheme KẾT THÚC BUỔI 22 Buổi 23 - Bài 12 INDIRECT SPEECH – CÂU TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP definition: Eg He said “ I bought a new motorbike for myself yesterday” Eg He said he had bought a new motorbike for myself the day before Changes: a tenses DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH simple present simple past present progressive past progressive present perfect (progressive) past perfect (progressive) simple past past perfect SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 26/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 will /shall can / may would / should could / might b Others; this, these that, those here, over there there, over there Today that day Yesterday the day before the day before yesterday two days before Tomorrow the following day/ the next day the day after tomorrow in two days’ time next + thời gian (week, year ) the following + thời gian (week, year ) last + thời gian (week, year ) the previous + thời gian (week, year ) Time + ago Time + before/ the previous + Time Eg At breakfast this morning he said “ I will be very busy today” At breakfast this morning he said he would be very busy today Eg I’m leaving the day after tomorrow Jack said he was leaving tomorrow Jack said he was leaving today introductory verbs: bring, build, buy find, get, give make, offer, owe promise, read, sell cut, draw, feed, tell hand, leave, lend, write paint, pass, pay send, show, teach S + V + Od + for/ to + Oi S + verb + Oi + Od Eg Correct : They gave it to us./ Incorrect: They gave us it notes John gave the essay to his teacher John gave his teacher the essay The little boy brought some flowers for his grandmother The little boy brought his grandmother some flowers I fixed Maria a drink./ I fixed a drink for Maria He drew a picture for his mother./ He drew his mother a picture He lent his car to his bother./ He lent his brother his car We owe several thousand dollars to the bank./ We owe the bank several thousand dollars Exercise 19/30 No one has challenged his authority before This is the first time that) someone has challenged his authority “If Brian doesn’t train harder, I won’t select him for the team,” said the manager  The manager threatened not to select Brian (if he didn’t train harder/unless he trained harder) The hurricane blew the roof off the house  The house had its/the roof blown off by/in/during/because of the hurricane You’ll certainly meet lots of people in your new job  You are bound/sure/certain to meet lots of people I left without saying goodbye as I didn’t want to disturb the meeting  Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye There aren’t many other books which explain this problem so well  In few other books would one see this problem so well- explained I dislike it when people criticize me unfairly  I object to people criticizing me unfairly Robert is sorry now that he didn’t accept the job SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 27/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10  Robert now wishes(that) he had taken/accepted the job KẾT THÚC BUỔI 23 Buổi 24 - Bài 13 THE PASSIVE VOICE – CÂU BỊ ĐỘNG Công thức chung: be + P2 Changes: Eg I gave him a book hay I gave a book to him - to be made, to be made of/ This table is made of wood - to be made from/ - to be made out of: Eg This cake is made out of flour, egg, butter and sugar Hurricanes destroy a great deal of property each year Subject present complement  A great deal of property is destroyed by hurricanes each year singular subject be past participle The tornado destroyed thirty houses  Thirty houses were destroyed by the tornado Subject past complement plural subject be past participle The committee is considering several new proposals Subject present progressive complement  Several new proposals are being considered by the committee plural subject auxiliary be past participle The committee was considering several new proposals Subject past progressive complement  Several new proposals were being considered by the committee plural subject auxiliary be past participle The company has ordered some new equipment subject present perfect complement  Some new equipment has been ordered by the company Singular subject auxiliary be past participle The company had ordered some new equipment before the strike began subject past perfect complement Some new equipment had been ordered by the company before the strike began Singular subject auxiliary be past participle The manager should sign these contracts today Subject modal + verb complement  These contracts should be signed by the manager today Subject modal be past participle Somebody should have called the president this morning Subject modal + perfect complement  The president should have been called this morning Subject modal have be past participle Notes: Have/ get / make To have smb smth = to get smb to smth Eg Mary had John wash the car (John washed the car.) Mary got John to wash the car To have / get smth done Eg Mary got the car washed (The car was wash by somebody.) To want / like something done Eg - What you want done to - What you want done to your motorbike? - I’d like it repaired and cleaned/ I want it repaired and cleaned To make smb smth = to force smb to smth eg: The robber forced the teller to give him the money = The robber made the teller give him the money To make/ to cause O P.P SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 28/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 eg: Working all night on Friday made me tired on Saturday The hurricane caused many water front houses damaged To make/ to cause O adj eg: Wearing flowers made her more beautiful To find/ to get O Adj/P.P eg: I found her quite interesting to talk to My sister found snakes frightening Exercise 20/30 If interest rates are cut, the economic situation may improve (reduction)  A reduction of/in interest rates may improve the economic situation The architect’s new design was heavily criticized (criticism)  There was a heavy criticism of the architect’s new design Very little money was raised by the charity appeal (response)  There was very little response to the charity appeal Ours is the only company allowed to import these chemicals (monopoly)  Our company has got (the/a) monopoly of/on/over the importation of these chemicals The coach’s tactics were directly responsible for the team’s defeat (consequence)  The team’s defeat was a/the direct consequence of the coach’s tactics We have no idea where he is (whereabouts)  We don’t know his whereabouts/His whereabouts is/are unknown to us The policeman acted quickly and averted an accident (prompt)  The prompt action of the policeman averted an accident This new record is certain to sell a lot of copies (doubt)  There is no doubt that this new record will sell a lot of copies KẾT THÚC BUỔI 24 PHẦN IV SENTENCE ELEMENTS – THÀNH TỐ CỦA CÂU (ÔN TẬP) Buổi 25 - Bài 14 SUBJECT (S): CHỦ NGỮ Definition: Gender to be the action doer or described or mentioned (là chủ thể hành động hay đối tượng miêu tả) Classification: a Subject pronouns: (đại từ nhân xưng chủ ngữ) First Person Second Person Third Person Singular form I You He, She, It Plural form We You They Eg He went abroad to study medicine They were killed in an accident b Nouns, or noun phrases: eg Love is a stage of feeling and can’t be recognized by senses Gain and loss go together c Gerunds: eg Fishing is his favourite pastime Getting good marks is not always difficult Clauses: eg What we really wish is to be at the cinema All she can say is that he is a liar Exercise 21/30 I am having a lot of trouble now because I host my passport last week  If I hadn’t lost my passport last week, I wouldn’t have been having so much trouble now When the police caught him, he was climbing over the garden wall The police caught him (as he was) climbing over the garden wall It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year Sad though/as it is, unemployment is unlikely to go down this year It is believed that the man escaped in a stolen car The man is believed to have escaped in a stolen car Since we had nothing else to do, we decided to go for a walk  Having nothing else to do, we decided to go for a walk SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 29/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 “Nothing will persuade me to sleep in that haunted house,” she said She flatly refused to sleep in that haunted house It wasn’t necessary for them to call for help after all They didn’t have/need to call for help after all You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs Jones  Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs Jones Exercise 22/30 I want to be left alone (disturbed)  I don’t want to be disturbed He took the company to court on the grounds of unfair dismissal (unfairly) We’re likely to be a little late, I’m afraid (every) There’s every likelihood/possibility (that) we’ll be late The Committee said they liked the first proposal best (preference) The committee expressed a preference for the first proposal I really must answer all these letters (get down) I really must get down to answering all these letters It’s not your fault (blame) Don’t blame yourself/You’re not to blame/ You mustn’t blame yourself People seem to be criticizing the police quite a lot nowadays (criticism) There’s quite a lot of criticism directed at the police nowadays In a nutshell, the man’s an idiot (bluntly Quite bluntly/To put it bluntly/Put bluntly/Putting it bluntly/Bluntly, the man’s an idiot KẾT THÚC BUỔI 25 Buổi 26 - Bài 16 COMPLEMENTS (C): BỔ NGỮ Definition: Element to be described or mentioned usually follows the verb to be or link verbs (là thành tố hoàn thành câu, thường theo sau “to be” link verbs) Classification: a Nouns, or noun phrases: eg She is a kind hearted lady They became the new employees b Gerunds: eg Her hobby is singing c Verbs: eg My dream is to become a teacher d Clauses: eg A full apology is what the boss wants now./ A smile is all he could and what he should Notes: Có loại bổ ngữ; bổ ngữ chủ ngữ (Cs) – She was exhausted – bổ ngữ tân ngữ (Co) – The long walk made us exhausted Exercise 23/30 She had hardly begun to speak before people started interrupting her  Hardly had she begun to speak before/when people started interrupting her It was a bit difficult to get into work this morning Getting into work this morning was a bit difficult We regret to inform you that your application has not been successful  Much to our regret, we have to/must inform you that your application hasn’t been successful He knows really everything there is to know about whales  There’s hardly anything he doesn’t know about whales If we can solve the problem soon, it will be better for an concerned The sooner we (can) solve the problem, the better it will be for all concerned The demand was so great that they had to reprint the book immediately  So great was the demand that they had to reprint the book immediately I’m absolutely sure that they weren’t playing in this weather They can’t(possibly) have been playing in this weather “I didn’t steal the car,” he said, “I just borrowed it” He denied stealing/having stolen the car but admitted borrowing/having borrowed it SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 30/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Exercise 24/30 I’m dying to meet them (wait) I (just) can’t wait to meet them They lay on the beach the whole week sunbathing (spent) They spent the whole week lying on the beach sunbathing I seriously doubt whether this will work (doubts) I have serious doubts as to whether this will work He’s always found it very difficult to learn English (difficulties) He’s always had difficulties in learning English I have no intention of giving up now (intend) I don’t intend to give up now They’ve always been allowed to what they want (freedom) They’ve always had/been given/been allowed the freedom to whay they want This is quite a common occurrence (frequently) This (sort of) thing happens/occurs quite frequently Something told me to say exactly what I thought, but I didn’t (sorely) I was sorely tenpted to say exactly what I thought KẾT THÚC BUỔI 26 Buổi 27 - Bài 17 OBJECTS (O): TÂN NGỮ Definition: Gender to be described or mentioned usually follows ordinary verbs to show the direct or indirect goals that the verbs aim at (là thành tố hoàn thành câu, thường theo sau động từ thường hướng hay đối tượng động từ) Classification: a Object pronouns: (đại từ nhân xưng tân ngữ) First Person Second Person Third Person Singular form me you him, her, it Plural form us you them Eg We met him yesterday She made us a big cake b Nouns, or noun phrases: eg She gave me a blank look We sent endless letters to the manager c Gerunds: eg The man loved telling funny stories She was interested in going shopping on Sundays d Verbs: eg Jack wished to become an astronaut Kelvin loves to the crosswords e Clauses: eg We know how we should solve the problem She asked why we didn’t arrive on time Notes: Có loại bổ ngữ; bổ ngữ chủ ngữ (Cs) – She was exhausted – bổ ngữ tân ngữ (Co) – The long walk made us exhausted Exercise 25/30 I only made that terrible mistake because I wasn’t thinking If I had (only) been thinking, I wouldn’t have made that terrible mistake We had planned to visit grandmother, so we left early in the morning  We were planning to visit grandmother, so we left early in the morning Someone rang the alarm as soon as the burglars left the building No sooner had the burglars left the building than someone rang the alarm As television programmes become more popular, they seem to get worse The more popular TB programmers become, the worse they seem to get “I think the whole idea’s ridiculous,” he said  He dismissed the whole idea as (being) ridiculous The authorities will prosecute anyone they find trespassing on this land  Anyone found trespassing on this land will be prosecuted (by the authorities) I prefer going out for a meal to staying at home I’d rather go out for a meal than stay at home It would have been a super weekend if it hadn’t been for the weather  But for the weather, it would have been a super weekend SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 31/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Exercise 26/30 I was told the film would be very good (led) I was led to believe the film would be very good She apologized for having to go so early, and left (apologies) She made/offered her apologize and left early You have to register by 1st April at the latest (deadline) The deadline for registration si 1st Apr The refugees are in serious need of warm clothes (badly) The refugees badly need warm clothes I was mystified by the whole thing (baffling)  I found the whole thing baffling You don’t have to buy one if you don’t like it (obligation)  You’re under no obligation to buy one if you don’t like it If you promise not to laugh, I’ll show you our holiday snaps (long) As/Song long as you promise not to laugh, I’ll show you our holiday snaps How you think the present negotiations will turn out? (outcome) What you think the outcome of the present negotiations will be? KẾT THÚC BUỔI 27 Buổi 28 - Bài 18 ADVERBIALS (A): TRẠNG NGỮ Definition: Element to be used to denote the stages, manner, methods, or to indicate time, places, purposes, or others (được dùng để miêu tả trạng thái, cách thức, phương pháp, mức độ, hay dùng để thời gian, nơi chốn, mục đích,… hành động) Classification: b Adverbs: eg We often go to work by bus She danced marvelously c Adverbials: eg In the past, people used to live in a large family Clauses: eg When we came, they were fighting Billy tried hard in order that he could pass the exam Exercise 27/30 “You should have waited for us,” the team leader said to John The team leader criticized John for not waiting/having waited for them It’s possible that he didn’t get my letter  He might not have got my letter The last time it snowed here was six years ago  It last snowed here six years ago I only realized what I had missed when they told me about it later Only when they told me about it later did I realize what I had missed There weren’t nearly as many people there as I had expected  There were far fewer people there than I had expected When the Minister was asked about the strike, he declined to comment  On being asked about the strike, the Minister declined to comment There was no need for you to have gone to all that trouble  You didn’t need to go to all that trouble Please don’t say things like that  I wish you wouldn’t say things like that Exercise 28/30 I’d like you to wait until they bring out a new model (rather) I’d rather you waited until they bring/brought out a new model We couldn’t find the cat anywhere (nowhere) The cat was nowhere to be found What finally ended the dispute was the fact that the union agreed to go to arbitration (agreement) What finally ended the dispute was the union’s agreement to go to arbitration He won’t let anyone else touch his records (objects) He objects to anyone else touching The fact that nobody said anything at the time surprised me (what) What surprised me was (the fact) that nobody said anything at the time The referee first blew the whistle 30 minutes into the game (playing) They had been playing for 30 minutes when the referee first blew his whistle SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 32/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 I admitted it was my fault for burning the toast (blame) I admitted I was to blame for burning/having burnt the toast It’s becoming extremely expensive to maintain the museum (unkeep) The upkeep of the museum is becoming extremely expensive KẾT THÚC BUỔI 28 PHẦN V PARTS OF SPEECH – BỘ PHẬN NGÔN NGỮ (TỪ VỰNG) Buổi 29 - Bài 19 NOUNS (N): DANH TỪ Definition: To call out the names of things, objects, actions, or movements… (dùng để gọi tên vật, tượng) Functions: (chức năng) Subject (S)(chủ ngữ): Gender of a verb (A teacher usually works at school) Object (O)(tân ngữ): Follow verbs or prepositions (He buys some cakes for his birthday party) Complement (C)(bổ ngữ): Make the complementation (She was a famous singer) Compounds (Co)(danh từ ghép): summer holiday, birthday cakes,… Possessive cases (Pc)(dạng sở hữu cách): the boss’s car, his teacher’s remarks,… Noun phrases (Np)(cụm danh từ kết hợp tự do): Free words combination or compounds Plural forms: dạng thức biến đổi số nhiều 3.1 Adding “s” to almost count-nouns: thêm ‘s’ vào sau hầu hết danh từ, đọc /s/ /z/ a table tables a dog dogs an apple apples a student an orange orange an umbrella umbrella student s s s a house houses a cat cats an egg eggs 3.2 Adding “es” to the count-nouns that end in “s, ss, sh, ch, o, x” with /iz/ or /z/: thêm ‘es’ a bus buses a potato potatoes a class classes a dish dishes a box boxes a wish wishes a watch watches a tomato tomatoe a torch torches s 3.3 Adding “ies” to the count-nouns that end in “y” with its preceding consonants: them ‘ies’ Singular Plural Singular Plural a lorry lorries a lady ladies a story stories a baby babies 3.4 Adding “ves” to the count-nouns that end in “f, fe”: đổi ‘f’, ‘fe’ thành ‘ves’ Singular plural Singular Plural a wife wives a leaf Leaves a knife knives a loaf Loaves 3.5 Irregular changes: dạng biến đổi bất qui tắc Singular Plural Singular plural Singular Plural a man men a louse lice a woman women a child children a medium medi an ox oxen a a tooth teeth a mouse mice a goose geese 3.6 Collective noun: crew, family, group, team,…(singular or plural form, either singular or plural verb) danh từ tổ hợp, coi số số nhiều, dùng động từ dạng số nhiều 3.7 Always plural form-nouns: ln tồn hình thức số nhiều clothes police breeches pants pyjamas trousers scissors pliers (kìm) binoculars glasses scales shears (kéo cắt cỏ) arms damages earnings goods greens (vegetable) outskirts savings pains (trouble, effort) spirits surroundings stairs valuables athletics ethics mathematics physics politics SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 33/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 3.8 Unchanged the names of creatures: deer, sheep, calf, cod, pike, plaice, salmon, squid, trout, turbot (these nouns can take either singular or plural verbs) hình thức số ít, nhiều không đổi 3.9 Plural form but singular verb-noun: news, mumps (bệnh sưng quai hàm), billiards, bowls – hình thức số nhiều sử dụng số Uncountable nouns: Danh từ không đếm 4.1 Substances: vật chất bread beer cloth coffee cream Ice sand wood wine pape r dust gin glass gold soap Stone water jam oil tea 4.2 Abstract nouns: danh từ không đếm advic beauty courag death experienc informatio suspicio e e e n n fear help hope horror knowledg mercy pity relie e f 4.3 Others: số danh từ khác baggage camping damage furniture luggage parking shopping work weather 4.4 Notes: Particular sense of uncountable nouns: số danh từ không đếm lại có mạo từ 4.4.1 a help: A great help to + O (He gave a great help to our family) 4.4.2 a relief: A relief to + V (That gave me a relief to continue my study) 4.4.3 a knowledge: A good/ bad knowledge of + N (Pete has got a good knowledge of history) 4.4.4 a dislike / dread / hatred / horror / love of + …(He had a great love for funny stories) 4.4.5 a mercy / pity / shame / wonder + that…(It’s a pity that I couldn’t come) 4.4.6 a fear/ fears; a hope/ hopes; a suspicion/ suspicions: We have a suspicion / suspicions that noone will agree to help Compound nouns: danh từ ghép 5.1 Noun-noun: Hanoi-capital; hall-door; hitch-hiker; kitchen-table; traffic light; winter clothes; 5.2 Noun-gerund: fruit-picking; weight-lifting; lorry-driving; bird-watching; coal-mining; surf5.3 Gerund-noun: waiting-list; landing card; driving board; dining room; driving license;… 5.4 Free combination: kết hợp tự - shop window; church bell; picture frame; garden gate; college library; gear level;… - city street; corner shop; country lane; … - summer holiday; spring flowers; Sunday paper; dawn chorus; November fog; … - steel door; stone wall; silk shirt;…/ - coffee cup; golf club; chess board; football ground;… - fish-farm; gold-mine; oil-rig; …/ - football match; beauty contest; pop music;… Suffixes: hậu tố dùng để tạo danh từ 6.1 er/ or/ ist/ ant/ ee/…: teacher, visitor, terrorist, vegetarian, applicant, employee,… 6.2 ent/ ce/ ion/ ism/ ance/ age/…: government, difference, action, capitalism, assistance, marriage,… 6.3 hood/ dom/ ship/ ness/ iety/…: neighborhood, freedom, friendship, sadness, variety, 6.4 ility/ ing/ al/ our/ y/…: possibility, fishing, refusal, arrival, behavior, difficulty, KẾT THÚC BUỔI 29 Buổi 30 - Bài 20 VERBS (V): ĐỘNG TỪ Definition: To denote action, state, and be the most important part of sentences Classification: phân loại động từ 2.1 Auxiliary verbs: động từ trợ 2.1.1 Primary auxiliary verbs: be/ have/ (These verbs can either be auxiliaries or lexical verbs) 2.1.2 Modal verbs: can/ could/ may/ might/ must/ have to + base form/ will/ would/ shall/ should/ be going to + base form/ used to + base form/ ought to + base form/(These are sometimes functional verbs) SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 34/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 2.2 Lexical verbs: động từ mang nghĩa 2.2.1 Intensive verbs: verbs that show the state (She feels tired/ He is selfish) 2.2.2 Extensive verbs: verbs that show the affection (He gets angry/ They are helpful) 2.2.3 Intransitive verbs: verbs that can function as verb phrases and make sentences meaningful without any complementation e.g She cried (noisily) It rains/ is raining (hard/ heavily/ cats and dogs) 2.2.4 Transitive verbs: verbs that need complementation a Mono-transitive verbs: verbs that followed by one object (S+V+O) e.g She bought flowers Ann met her fiance’ yesterday b Di-transitive verbs: verbs that followed by both direct and indirect objects (S+V+O+O) e.g She bought me some sweets (= She bought some sweets for me) They gave me a big cake (=They gave a big cake to me) c Complex transitive verbs: follow the form “S + V + O + Co” e.g He made me angry d Affixations: phụ tố để tạo động từ 3.1 en: added to nouns or adjectives (mean make, or lead to ) e.g danger…….to endanger wide…… to widen rich……… to enrich courage……to encourage length……to lengthen broad …… to broaden 3.2 ize/ ise: added to nouns or adjectives (mean make, or develop, or specify) e.g modern……to modernize industrial….to industrialize minimum….to minimize maximum….to maximize capital…… to capitalize natural…… to naturalize Sentence models: 4.1 S + V-intrans They laugh/ The wind is blowing 4.2 S + V-monotrans + O He did his homework/ Harley carried an umbrella 4.3 S + V-in/ extensive + Cs He became famous/ They are nearly exhausted 4.4 S + V-intrans + A He went abroad/ She arrives late 4.5 S + V-ditrans + O + O She buys me presents/ That brings my father success 4.6 S + V-complex trans + O + C The story made me bored/ You drive me mad 4.7 S + V-intrans + A + A She went to school early Exercise 29/30 This is the best essay I have ever written  Never had I written such a good essay/a better essay than this I assumed that she would learn how to take shorthand after this course  I took it it for granted that she would learn I am terribly sorry; I thought you were a friend of Anna’s  I took you for a friend of Anna’s, I’m sorry Although she was busy, she managed to find the time to proofread for me Busy as/though she was, she I would prefer you to computer science  I’d rather you did computer science He didn’t get his visa until last Monday  It was not until last Monday that he got his visa They continued to say that I was to blame  They persisted in saying that I was to blame Vietnamese coffee is considered to be one of the best in the world  Vietnamese coffee is regarded as one of the best in the world If you ask me well in advance I’ll be willing to work over time  Provided you asked me well in advance, I’ll 10 “I never used bad language,” she said  She denied using/having used bad language KẾT THÚC BUỔI 30 Buổi 31 - Bài 21 ADJECTIVES (ADJ): TÍNH TỪ Kinds (Classification): phân loại 1.1 Main kinds: phân loại SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 35/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 a Demonstrative: this, that, those, these b Distributive: each, every, either, neither c Quantitative: some, any, no, little, few, many, much, numbers d Interrogative: which, what, whose e Possessive: my, your, his, her, our, its, their f Quality: clever, dry, fat, golden, heavy,… 1.2 Participles: phân từ a present: ING-form boring, interesting, exciting,…(for objects) b past: ED-form broken, tired, bored,…(for human-beings) c Notes: Present participles different from gerund e.g He was fishing./ His hobby is fishing Functions (Position): chức hay vị trí 2.1 Noun-subordinator: (bổ nghĩa cho danh từ) a new book, a kind lady, a large room,… 2.2 Verb-complementation: (bổ nghĩa cho động từ) Follow the certain verbs as be, become, seem appear, feel, get, grow (become), keep, look (appear), make, smell, sound, taste, turn,… But some verbs can take either an adjective or an adverb: Eg: - He looks calm (=He himself is calm) - He looks calmly at the angry crowd (= He shows no attitude to the angry crowd) Clauses: mệnh đề danh tính ngữ 3.1 That – clause: It is disappointed that he failed the exam./ It’s better that someone should tell him 3.2 find/ think/ believe + that it + adjs + to + V: I found that it is impossible to start now./ She thought that it was silly to ask him to stay 3.3 It be + adjs + (of O) + infinitives: a Character: brave, careless, cowardly (nhút nhát), cruel, generous, good, nice (=kind), mean, rude, selfish b Sense: clever, foolish, idiotic (ngu), intelligent, sensible (nhạy bén), silly, stupid,… 3.4 Pronoun + be + adjs + noun + infinitives: Using the above adjectives and: astonishing, curious, ridiculous (lố bịch), unreasonable, funny(=strange), odd (lập dị), pointless, useful, useless, … - That’s the amazing idea to show - It was an unreasonable result to accept 3.5 It’s + adjs + infinitives: advisable, inadvisable, better, best, desirable, essential, good, important, necessary, unnecessary, vital (tất yếu),… 3.6 It be + adjs + (for O) + infinitives: convenient, dangerous, difficult, easy, hard, possible, important, safe,… 3.7 S + be + adjs + infinitives : - Angry, delighted, dismayed, glad, happy, pleased, relieved, sorry, sad,… ( S + be + glad/ happy/ sorry/ sad/… + to say/ tell/ inform; Others adjs + to find/ learn/ hear/ see/…) - Able, unable, apt, inclined, liable, prone, prepared, quick, reluctant, slow, ready, willing, 3.8 Special cases: cấu trúc đặc biệt - Due: (time) >The race is due to start in minutes (sắp xảy ra) - Due to: a result of >The accident was due to his carelessness.(vì, bởi) - Owing to: because of >owing to his carelessness, we had an accident (bởi vì, bởi) - Certain/ sure + to V= opinion >He is sure to take legal action (chắc – suy đoán) - Certain/ sure that + (clause) = opinion >I am certain that the price will be higher - Certain/ sure/ confident of + N/G: He was sure of entering the haunted house.(quyêt tâm) - Bound + to V= obligation > We were bound to leave - Afraid/ ashamed of + N/G: She was afraid of being left alone - Sorry for/ about + N/G: Tom felt sorry for making so many mistakes - Afraid/ ashamed/ sorry + to V: I’m sorry to tell you that bad news - Anxious about = worried He was anxious about going in the dark alone SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 36/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 - Anxious for O to V = wish He was anxious for you to go in the dark alone Anxious that + (clause) We are anxious that we couldn’t come Fortunate/ lucky that +(clause) = It’s a good thing…It was lucky that we weren’t late S + be fortunate/ lucky to V She was lucky to have such an interesting book Possible/ probable/ likely + future = perhaps It’s possible that man will live longer Aware/ conscious of N/G We should be aware of protecting our nature Aware/ conscious + that +(clause) She was conscious that she would be late Suffixes: 4.1 able/ ible/ ish/ ed/ ing/ ful/ less/…: talkable, visible, whitish, bored, amusing, careful, hopeless,… 4.2 y/ ly/ en/ ese/ ous/ al/ ive/…: wealthy, manly, golden, Chinese, poisonous, logical, effective, … 4.3 ade/ ate/ ent/ wide/ ic/ ist/…: adequate, humanate, dependent, worldwide, domestic, communist,… 4.4 like/ style/ type/…: childlike, Roman-type, German-style,… 4.5 Nationality: a an: American, Venezuelan, German, Mexican, African,… b ese: Chinese, Vietnamese, Portuguese, Sudanese, Lebanese,… c i: Pakistani, Iraqi, Israeli, Yemeni, Saudi,… d ian: Argentinean, Australian, Brazilian, Italian,… e ish: English, Polish, Turkish, Danish, Finnish,… f others: Czech, French, Dutch, Swiss, Greek, Thai,… KẾT THÚC BUỔI 31 Buổi 32 - Bài 22 ADVERBS (ADV) TRẠNG TỪ Kinds (Classification): phân loại 1.1 Adv of manner: bravely/ haP.Pily/ quickly/ well/ …( She sings marvelously/ He worked very hard) 1.2 Adv of place: by/ down/ near/ here/ there/ … (Here comes the police) 1.3 Adv of time: now/ soon/ still/ today/ yet/…(We are going to Hanoi today/ He will return soon) 1.4 Adv of frequency: always/ once/ twice/…(We never eat dog-meat/ She once became the leader) 1.5 Adv of sentence: certainly/ definitely/ luckily/ ( He was certainly the liar.) 1.6 Adv of degree: fairly/ hardly/ rather/ quite/ too/ …( Hardly did we see anything) 1.7 Adv of interrogative: when/ where/ why/… (When did you go?/ Where is she now?) 1.8 Adv of relative: when/ where/ why (He came when we were watching T.V) Same form with adjectives: tính từ trạng từ có chung hình thức back deep* direct* early enough little straight far fast hard* high* ill near* well just* kindly late* left wrong* most* right* long low much* more* short* till pretty Note: Adv* can either have “ly” or not, but differences in meanings Positions (Functions): vị trí hay chức 3.1 Adv of manner: trạng từ thể cách Follow verbs: eg: He danced gracefully Before pres or follow objects in “V + pre + O”: eg: He looked at me carefully Follow Subject: eg: He suspiciously tasted the soup At the beginning or end: eg: Carefully he checks the suitcase He checks the suitcase carefully 3.2 Adv of time: trạng từ thời gian At the beginning or end of sentences: afterwards/ eventually/ lately/ now/ recently/ at once/ since/ till/ SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 37/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 eg: He will returns soon Today we will learn lesson two Always at the end: before*/ early/ immediately*/ late (Adv* as conjunctions at the beginning) eg: He went to the church immediately Immediately, he went to the church Follow verbs or “V + O”: yet/ still eg: He still lives in the suburb of the city Split: just eg: He has just left the house 3.3 Adv of place: 3.3.1 At the beginning or end: away/ everywhere/ nowhere/ somewhere/ here /there/ eg: Nowhere could we find him English is spoken everywhere 3.3.2 Administration: here/ there eg: He lives here/ She hasn’t gone there 3.4 Adv of frequency: 3.4.1 always/ continually/ frequently/ often/ once/ twice/ periodically/ repeatedly/ sometimes/ usually eg: She usually walks to school 3.4.2 Restricted (inversion): hardly ever/ never/ rarely/ scarcely ever/ seldom eg: Never will she eat this kind of food 3.5 Inversion cases: trường hợp đảo ngữ hardly…ever hardly…when in no circumstances neither…nor never no sooner…than not only not till nowhere on no account only by only in this way only then/ when scarcely ever scarcely…when seldom/ so Notes: hardly/ rarely/ seldom/ never/ only… + auxiliary + subject + verb Eg Never have so many people been unemployed as today (so many people have never been unemployed as today.) Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-away lands (He had hardly fallen asleep when he dream of far-away lands.) Rarely have we seen such an effective actor as he has proven (we have rarely seen such an effective actor as he has proven.) Seldom does the class let out early Only by hard work will we be able to accomplish this great task (We will be able to accomplish this great task only by hard work.) or IN/ UNDER NO CIRCUMSTANCES : In / under no circumstances should you lend him the money ON NO ACCOUNT: Eg On no account must this switch be toughed SO + ADJ + AUXILIARY + S + V + THAT So difficult did she get a job that she had to stay home for a year So sure of this were the owners that they provided lifeboats for only 950 of its possible 3,500 passengers ONLY IN THIS WAY : Eg Only in this way could you solve the problem NAGATIVE, , NOR + AUXILIARY + S + V Eg He didn’t have any money, nor did he know anybody from whom he could borrow Exercise 30/30 He failed his exam because he missed classes so often (consequence) As a consequence of missing classes so often, he failed his exam Send me a postcard as soon as you arrive (minute)  Send me a postcard the minute you arrive You don’t have to it if you don’t want to (obligation) You’re under no obligation to it if you don’t want to I tried as hard as I could but I still failed my driving tests (however) However hard I tried, I didn’t pass my driving tests I felt that it had been a big mistake to give up that job (regretted) I regretted ever having given up that job Strangers are not to be let in (account) On no account are strangers to be/must strangers be let in SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 38/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 He joined the army as soon as he had finished school (sooner) No sooner had he finished school than he joined the army If it weren’t for the weather, I would enjoy working here so much (but) But for the weather, I would enjoy working here so much It rained torrentially all day yesterday, which really depressed me (got) The torrential rain all day yesterday really got me down 10 I wrote this book because I want to help students with their writing (view) I wrote this book with a view to helping students with their writing KẾT THÚC BUỔI 32 Buổi 33 - Bài 23 ÔN TẬP TỔNG HỢP EXERCISES (REPORTED SPEECH: STATEMENTS) Nam said “I am told to be at school before o’clock” Thomas said “All the students will have a meeting next week” She said “My parents are very proud of my good marks” The teacher said “All the homework must be done carefully” Her father said to her “You can go to the movie with your friend” She said “I may visit my parents in summer” The teacher said “We can collect old book for the poor students” She said “I don’t buy this book” The boys said “We have to try our best to win the match” 10 Her classmate said “Ha is the most intelligent girl in our class” EXERCISES (REPORTED SPEECH: YES/NO QUESTIONS) “Do you enjoy reading?” Mike asked Peter “Do you like sports?” Hang asked Nam “Do your sister and brother go to the same school?” She asked Nam “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend “Did you go to Hue three years ago?” Tam asked Peter “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan She said to me “Can you speak Chinese?” “Will you be here for five days?” Tam asked Thu 10 “Were you reading this book at o’clock last Sunday?” She asked Ba EXERCISES (REPORTED SPEECH: WH-QUESTIONS) “Where does your father work?” The teacher asked me “How many people are there in your family?” She asked John Tam’s friend asked him “How long will you stay in England?” “What time does the film begin?” She asked her mom The teacher said to Lien “What‘s your hobby?” “How you go to the airport?” His friend asked him “How much does this dress cost?” Ann asked her mother Mary asked David “How often you wash your clothes?” “When will your father leave Vietnam for the USA?” Phong asked Thu 10 “How many books the students need?” The librarian asked my teacher KẾT THÚC GIAI ĐOẠN HỌC HÈ TÀI LIỆU THAM KHẢO CƠ BẢN Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh THPT English Vietnamese Dictionary Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng môn Tiếng Anh Giới thiệu đề ôn thi ĐH-CĐ 2013 SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 39/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 10 Phân Phối chương trình tiếng Anh THPT A Practical English Grammar Tài liệu Ngữ pháp học – ĐHNN-ĐHQG Hà Nội Bài soạn ôn thi ĐH-CĐ 2007-2014 Các văn hướng dẫn chương trình 10 Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành 11 Tài liệu Ngữ Âm học – ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 12 30 Bộ đề ôn thi ĐH-CĐ Vĩnh Bá 13 22 Bộ đề ơn thi ĐH-CĐ Hà Bích Hường 14 Các tài liệu khác Duyệt Lãnh đạo Lập Thạch, tháng năm 2014 Giáo viên soạn Đỗ Văn Bình SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 40/37 ... offer of a loan (idiot) You are an idiot to refuse Richard’s offer of a loan The company has decided to replace this model (intention) It’s the company’s intention to replace this model In the... married that rich businesswoman William decided that an actor’s life was not for him (cut) William (decided that he) was not cut out to be an actor The President arranged for me to use his chauffeur-driven... Paul Anka plays the piano as well as composes music động từ động từ c Both and Eg Robert is both talented and handsome./ Beth plays both the guitar and the violin tinh từ tinh từ danh từ danh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 10, giáo án sinh học 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay