TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

16 63 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:04

Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng, là nền tảng phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, là điều kiện và nhân tố đảm bảo cho người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đạo đức còn là thành tố có vai trò quyết định chi phối tới sự hoàn thiện nhân cách và phát huy tài năng của mỗi con người; đồng thời đạo đức còn là một bộ phận cốt lõi của văn hóa, tạo nên nền tảng đời sống tinh thần của xã hội, nó có vai trò điều chỉnh hành vi, định hướng giá trị và cổ vũ hành động tích cực của mỗi con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: ... dạy “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hồn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”1 Tuy nhiên cần phải thừa nhận rằng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên khó... rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên quân đội việc tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức chung phải ý đến hoạt động đặc thù quân sự, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. .. huy dân chủ q trình giáo dục trị - đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục, quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng Hai là, chăm lo cải thiện tạo điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY, TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay