TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:04

Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng, là nền tảng phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, là điều kiện và nhân tố đảm bảo cho người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đạo đức còn là thành tố có vai trò quyết định chi phối tới sự hoàn thiện nhân cách và phát huy tài năng của mỗi con người; đồng thời đạo đức còn là một bộ phận cốt lõi của văn hóa, tạo nên nền tảng đời sống tinh thần của xã hội, nó có vai trò điều chỉnh hành vi, định hướng giá trị và cổ vũ hành động tích cực của mỗi con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 1 NỘI DUNG Đạo đức cách mạng gốc người cách mạng, tảng phẩm chất người cán bộ, đảng viên, điều kiện nhân tố đảm bảo cho người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đạo đức thành tố có vai trò định chi phối tới hoàn thiện nhân cách phát huy tài người; đồng thời đạo đức phận cốt lõi văn hóa, tạo nên tảng đời sống tinh thần xã hội, có vai trò điều chỉnh hành vi, định hướng giá trị cổ vũ hành động tích cực người Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi khơng lãnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho lồi người cơng việc to tát, mà tự khơng có đạo đức, khơng có bản, tự hủ hóa, xấu xa làm việc gì” Suốt đời hoạt động Hồ Chí Minh, Người quan niệm đạo đức gốc người cán cách mạng Nó có vai trò đặc biệt quan trọng phẩm chất nhân cách người cán bộ, muốn làm cách mạng trước hết phải có tâm, có đạo đức sáng, có tình thường u, q trọng nhân dân lao động, có tình cảm giai cấp, dân tộc, đấu tranh xóa bỏ áp bức, bất công, đem lại sống ấm no, hạnh phúc cho người cộng đồng dân tộc Ngày nay, trước biến động to lớn tình hình giới, nước, trước tác động mặt trái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, số người khơng coi trọng gốc, nguồn Họ mỉa mai rằng: “đạo đức phải mài mà ăn được” Khi thấy cán bộ, đảng viên suốt đời sạch, tận tuỵ hưu sống đạm bạc Họ không muốn sống đạo đức nghèo khổ, trí chê trách hệ cha anh đạo đức, coi đức trọng tài nên đất nước nghèo Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 5, Nxb CTQG.H.1995, tr 252, 253 nàn, lạc hậu Đúng mặt trái kinh tế thị trường tác động đến giá trị chuẩn mực đạo đức, trí làm đảo lộn giá trị Sự nghiệp đổi đất nước đạt thành tựu có ý nghĩa lịch sử, phía trước nghiệp nhiều chơng gai, thử thách; nước ta tham gia vào trình hội nhập quốc tế Để thực thành công nghiệp đổi chặng đường tiếp theo, lực lượng tiến hành nghiệp khơng ngồi khác nhân dân, trước hết đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có đức trọng, tài cao, lấy đức làm gốc, làm tảng ngăn chặn đấu tranh với tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường, giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức Hồ Chí Minh thời đại Chính vậy, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên vấn đề thiết phải tiến hành thường xuyên, không ngừng, không nghỉ, trở thành nhu cầu thiết yếu cán bộ, đảng viên Đạo đức thuộc lĩnh vực đời sống tinh thần, phận kiến trúc thượng tầng xã hội, có vai trò điều chỉnh hành vi người, thể quan hệ ứng xử hành vi người đem lại lợi ích cho người xã hội Như vậy, đạo đức hình thái ý thức xã hội, bao gồm hệ thống quan điểm, nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực định, điểu chỉnh hành vi người mối quan hệ người với người, cá nhân với cộng đồng, người với mơi trường sinh thái đáp ứng với lợi ích người nhu cầu phát triển, tiến xã hội, gắn với giai cấp, chế độ xã hội thời đại lịch sử định Trong xã hội cần hình thành nguyên tắc sống, để người tuân theo, nhằm ổn định trật tự xã hội, bảo đảm cho tồn phát triển người toàn xã hội Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quan niệm, quan hệ, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kế thừa giá trị đạo đức tốt đẹp đạo đức truyền thống dân tộc đạo đức nhân loại, đồng thời đạo đức xã hội chủ nghĩa làm phong phú thêm, phát triển giá trị Đạo đức xã hội chủ nghĩa đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng thân trực tiếp tư tưởng, biểu sinh động giới quan, cốt lõi nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa, đạo định hướng tư hành động người Bởi vậy, người có đạo đức cách mạng phải người sẵn sàng hy sinh nghiệp cách mạng, hạnh phúc nhân dân, cơng lẽ phải, sống sáng lành mạnh; ngược lại suy thái đạo đức tất yếu dẫn đến suy thoái tư tưởng hành động, đưa người tới chỗ đánh phẩm chất, đạo đức, nhân cách nghĩa đánh mình, mà khơng giữ khơng làm cách mạng, không lãnh đạo nhân dân Khi phân tích nội dung đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức cách mạng là: tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng, điều chủ chốt nhất; sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực tốt đường lối sách Đảng; đặt lợi ích Đảng nhân dân; Đảng, dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu việc; sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin; tự phê bình phê bình để nâng cao tư tưởng cải tiến cơng tác đồng chí tiến Đạo đức cách mạng giai đoạn nước ta đạo đức cách mạng mà Đảng Bác Hồ dày công xây dựng nửa kỷ qua Tuy nhiên, đạo đức phải phát triển lên trình độ mới; đạo đức cách mạng đổi với nghiệp đổi theo hai hướng: Thứ nhất, nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày mở rộng chuẩn mực đạo đức xã hội Đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên không dừng lại biểu mặt tư tưởng, ý thức, quan niệm đạo làm người, quan hệ đối nhân xử cho hợp với tình người, đạo lý mà thể hành vi hoạt động cán bộ, đảng viên Đó hành động thực tiễn nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới- xã hội chủ nghĩa làm cho nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày đầy đủ, hồn thiện, nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng người, dân tộc nhân loại Thứ hai, chuẩn mực đạo đức xã hội chủ nghĩa hình thành từ thời chế tập trung quan liêu, bao cấp, điều chỉnh cho phù với việc chuyển sang thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Một kinh tế nhiều thành phần tất yếu sản sinh đạo đức không nhất; giống kinh tế, đạo đức xã hội Việt Nam thời kỳ độ đạo đức thống lại chứa đựng quan niệm, môi trường đạo đức khác nhau, chí đối lập nhau, tác động ảnh hưởng lẫn đấu tranh với nhau, giành giật địa vị chủ đạo đời sống tinh thần, đạo đức xã hội Đạo đức cách mạng có vai trò quan trọng đời sống xã hội xã hội chủ nghĩa vai trò quan trọng hết kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nước ta Đạo đức cách mạng biểu giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, lập trường giai cấp công nhân cán bộ, đảng viên, người cộng đồng xã hội; giới quan, nhân sinh quan, lập trường giai cấp cơng nhân đạo tư hành động người, xã hội Việt Nam vươn lên đấu tranh mục tiêu độc lập dan tộc chủ nghĩa xã hội Đạo đức cách mạng phương thức điều chỉnh thái độ, hành vi người lĩnh vực đời sống xã hội, có sức mạnh to lớn xây dựng cải tạo người, xã hội, tiến đạo đức dấu hiệu quan trọng tiến xã hội người, ngược lại suy thoái, xuống cấp đạo đức dấu hiệu suy thoái xã hội, nguy quan trọng gây lên ổn định trật tự xã hội, làm cho xã hội bị chệch hướng tiến trình phát triển Đạo đức giúp người hồn thiện nhân cách mình; người đức hạnh có phẩm chất cao quý, điều nhân dân ta thường dùng từ ngữ tốt đẹp để ca ngợi người cán có gương sáng đạo đức kẻ khơng có đạo đức nhân dân giành cho phê phán, giễu cợt Như vậy, quần chúng nhân dân lao động kinh nghiệm thực tiễn phác họa mức độ tiêu chuẩn giá trị đạo đức, khuôn mẫu cách ứng xử người xã hội Chính nhờ hành vi đạo đức tốt người đem lại hạnh phúc cho cho người khác C Mác nói: người hạnh phúc người biết đem lại hạnh phúc cho người khác Câu nói có ý nghĩa quan trọng điều kiện nước ta Nghị hội nghị TW khoá VIII, Đảng ta nêu lên phương châm xây phải đơi với chống, lấy xây làm Muốn khẳng định vai trò chủ đạo thực tế đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục môi trường đạo đức tư sản, mơi trường có xu hướng phát triển với phát triển kinh tế nhiều thành phần chế thị trường, với mở cửa giao lưu hội nhập kinh tế, văn hóa quốc tế Chúng ta khơng chống đạo đức tư sản cách hư vô chủ nghĩa, văn hóa đạo đức xã hội tư sản tại, có yếu tố tích cực, nhân văn dân chủ mà xã hội ta cần tiếp thu, phát triển, bản, chấp nhận chuẩn mực đạo đức tư sản, coi định hướng giá trị đạo đức xã hội ta bước đường lên chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn cách mạng nay, muốn xây dựng đạo đức cách mạng, phải sức chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham nhũng đặc quyền đặc lợi, bên cạnh chất tiểu tư hữu gia trưởng phong kiến, ngày có nhiều màu sắc tư sản nảy sinh từ cấu kinh tế chế thị trường yếu tố tư sản chủ nghĩa ngày gia tăng Mặt khác, chứng kiến du nhập ạt thiếu phê phán chuẩn mực đạo đức, lối sống giới tư chủ nghĩa, chuẩn mực mà giới tư chủ nghĩa phải lên tiếng cảnh báo tính chất phá hoại chúng đời sống xã hội 6 Đạo đức cách mạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta phải đạo đức toàn xã hội; đạo đức chung tồn xã hội có mơi trường đạo đức quan trọng đóng vai trò hạt nhân đạo đức xã hội đạo đức Đảng cộng sản, đạo đức Đảng cộng sản, đạo đức người đảng viên hoạt động mắt khâu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đạo đức tồn hệ thống trị Đảng lãnh đạo Đạo đức xã hội đạo đức Đảng có quan hệ hữu với nhau, tác động thúc đẩy lẫn nhau, Đảng phận xã hội, đạo đức Đảng Đảng cán đảng viên phận đạo đức xã hội; đạo đức xã hội phát triển lành mạnh, tiến hay xuống cấp suy thoái tác động tích cực hay tiêu cực đến đạo đức Đảng Tuy nhiên, Đảng phận lãnh đạo xã hội, đội tiên phong giai cấp dân tộc đạo đức Đảng, Đảng lại đầu tàu thúc đẩy phát triển lên đạo đức xã hội Đạo đức Đảng đóng vai trò lãnh đạo nêu gương cho xã hội noi theo, điều có tầm quan trọng đặc biệt nước ta-một nước có văn hiến lâu đời, nhân dân coi trọng đạo đức đánh giá người cán lãnh đạo, tổ chức lãnh đạo trước hết mặt đạo, lối sống Đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thể đấu tranh chống lại quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, đặc biệt chủ nghĩa cá nhân, bệnh tham lam, kiêu ngạo, hiếu danh, lười biếng, kỷ luật, ích kỷ, cục bộ…Hiện nay, trước diễn biến phức tạp tình hình giới, trước cám dỗ điều kiện vật chất xuất tư tưởng lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, coi thường đạo lý, suy thoái đạo đức lối sống phận cán bộ, đảng viên nguy đe doạ chế độ xã hội chủ nghĩa mà xây dựng Vì vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, tổ chức người phải nhận thức đầy đủ phá hoại đấu tranh khắc phục nhiều hình thức biện pháp để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để xây dựng họ thành cán vừa “hồng” vừa “chuyên”; có đức, đủ tài vượt qua khó khăn, thách thức, “vắc xin” hữu hiệu để ngăn ngừa vơ hiệu hố tác động từ mặt trái kinh tế thị trường thực thắng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, lời Bác Hồ dạy “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”1 Tuy nhiên cần phải thừa nhận rằng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên khó khăn phức tạp nhiều so với giai đoạn cách mạng trước, yêu cầu đạo đức số mặt cụ thể cao trước; mặt khác điều kiện khách quan mặt tồn xã hội ngày đặt thách thức nghiệt ngã phức tạp Song xét đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên ý thức chủ động, tự giác người định Từ đất nước ta thực đổi mới, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trở nên phức tạp Việc xây dựng Đảng đạo đức văn minh không điều kiện đát nước hòa bình mà cầm quyền điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cầm quyền điều kiện tồn thực mơi trường văn hóa đạo đức tư sản hàng ngày, hàng gây sức ép tác động vào tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên, vào thành tố hệ thống trị Đảng lãnh đạo Đây thực đấu tranh gay go liệt đạo đức cách mạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa đạo đức tư sản Ví dụ thói tham nhũng máy nhà nước đến có; kháng chiến chống Pháp có vụ tham nhũng Trần Dụ Châu; đến thời nay, lề thói kinh doanh Tư chủ nghĩa chế thị trường phát triển mở rộng, động lợi nhuận làm cho hành vi hối lộ trở nên phổ biến chi phí hối lộ tính vào giá thành đồng tiền gắn với quyền lực tệ nạn Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 9, NXBCTQG.H.1996, trang 283 tham nhũng có quy mơ rộng lớn tác động phá hoại máy kinh tế trị mạnh mẽ Hiện nay, mặt trái chế thị trường, tồn cầu hóa tác động không nhỏ đến việc xây dựng đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, sỹ quan qn đội, cơng an…Sự phân hóa kéo theo phân hóa thành phần xã hội đảng viên, cán khơng thể khơng tính đến ảnh hưởng thành phần xã hội thân người cán bộ, đảng viên gia đình họ vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt công tác giáo dục cán bộ, đảng viên đạo đức cách mạng Các kỳ Đại hội gần Đảng ta đề cập nhiều vấn đề đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đại hội X Đảng ta tiếp tục khẳng định: “nổi lên suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn nghiêm trọng, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm lòng tin cán bộ, đảng viên nhân dân”1 Đây nguy đe doạ sống chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Như vậy, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước tác động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cơng việc khó khăn, phức tạp Về thực chất đấu tranh giai cấp phức tạp lâu dài người, tổ chức hệ thống trị, để xây dựng chủ thể đạo đức xã hội ta đường lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhân tố chủ quan có vai trò định trực tiếp tới thắng lợi cách mạng Sau 30 năm đổi mới, với phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực văn hóa đạo đức xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu lòng nhiệt huyết, đạo đức sáng, lối sống lành mạnh, góp phần khơng nhỏ vào việc giũ gìn phát triển đạo đức xã hội đáp ứng với yêu cầu nghiệp đổi đặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H, 2006, tr 274 Trong tình hình nay, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên cần thực tốt số vấn đề sau: Thứ nhất: kết hợp chặt chẽ việc nâng cao nhận thức trị, tư tưởng với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho người cán bộ, đảng viên Đại hội X, Đảng ta xác định, phải chủ động công tác tư tưởng Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng tình hình Đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt hệ trẻ, xây dựng cho họ lối sống sạch, cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư, giữ gìn phát huy phẩm chất người chiến sỹ cộng sản, người cán cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Thứ hai, giáo dục cho cán bộ, đảng viên thấy vai trò, tầm quan trọng đặc biệt đạo đức cách mạng, coi “gốc”, “nguồn” để xây dựng phẩm chất, nhân cách người cán bộ, đảng viên Trước vận động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng có vai trò quan trọng hết Bởi tảng vững để cán bộ, đảng viên đứng vững lập trường, không dao động, ngả nghiêng, trí gục ngã trước uy lực đồng tiền Đồng thời thước đo đánh giá lòng trung thành tuyệt Đảng, Tổ quốc nhân dân cán bộ, đảng viên Nhận thức đắn vai trò đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên cần phải đặt mối quan hệ đức tài Vì thời cần người có tài Tài thời khác, nhiều muôn vẻ, tài cao quý Sự nghiệp đổi đát nước, với tính khốc liệt kinh tế thị trường cần người có tài tầm vóc thời đại khắp lĩnh vức đời sống Kinh tế thị trường đòi hỏi 10 nhiều tri thức, tài lý thuyết mà hành động đặc biệt hành động có hiệu quả, tiền, Tuy nhiên có tài phải có đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ghép “bậc tài đức”, “kẻ hiền năng” Tài khác nhau, “nhưng giữ đạo đức người cao thượng” Người khẳng đinh: “có tài khơng có đức, tham hủ hố có hại cho nước Có đức khơng có tài ơng bụt ngồi chùa, khơng giúp ích ai” Đức tài thống sở đức Đức cho tài nảy nở phát triển Cho nên cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức đầy đủ điều Người cách mạng trước hết cần có đạo đức cách mạng, xã hội có đạo đức cơng dân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: người lãnh đạo phải có trí tuệ người minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi nhân dân trọng dụng hiền tài Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang người cán bộ, đảng viên thời kỳ Đảng cầm quyền phải có đức trọng tài cao, phải vừa hiền lại vừa minh mẫn Như vậy, “Đức gốc, nguồn”, câu nói ngày đúng, với xã hội người biết tôn trọng nhân cách, phẩm giá người Thứ ba, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân Rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng chủ nghĩa tập thể, đấu tranh kiên chống chủ nghĩa cá nhân điều chủ chốt, nguyên tắc xuyên suốt đạo đức cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng đinh: “Đạo đức cách mạng đạo đức tập thể, phải đánh thắng tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”3 Văn kiện Đại hội X, Đảng ta rõ: đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên thực gương sáng phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng nhân dân, nghiệp cách mạng Đạo đức cách mạng khơng phải từ trời rơi xuống, đấu tranh, rèn luyện hàng ngày mà 3 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1996, tr 256 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1996, tr 452 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1996, tr 57 11 phát triển củng cố, “ngọc mài sáng, vàng luyện trong” không hơm giữ được, ngày mai lại thối hố biến chất, hư hỏng Đó điều diễn sống hàng ngày Đối với cán bộ, đảng viên, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải thực hoạt động thực tiễn thân mình, đời tư, đời công, sinh hoạt, học tập, lao đọng, mối quan hệ từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đến lớn, từ quan hệ đồng chí, bạn bè, với cấp trên, cấp dưới, với Đảng, với Tổ quốc nhân dân …Trong sống cán bộ, đảng viên có cương vị, vai trò khác nhau, đòi hỏi phải điều chỉnh hành vi phẩm chất đạo đức người phải thể cụ thể, phong phú, đa dạng Sau 20 năm đổi chủ nghĩa cá nhân phát triển, suy thoái đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng diễn trầm trọng phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên, chí có người sống truỵ lạc, sám hối, phản bội lý tưởng cách mạng, phản bội Tổ quốc nhân dân Đặc biệt nhức nhối nạn tham nhúng ngày trầm trọng tệ nạn xã hội ngày gia tăng Tất vấn đề gọi theo cách gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân phát triển rộng khắp trầm trọng Thực tế đặt nghiệp đổi mới, đặt chủ nghĩa xã hội nước ta trước thách đố mát Vì thắng lợi chủ nghĩa xã hội, hưng thịnh đất nước, Đảng nhân dân ta có đường kiên đấu tranh chiến thắng CNXH cá nhân, chiến thắng tham nhũng tiêu cực xã hội Đây thực thử thách ngặt nghèo Như vậy, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cách công phu, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt đẹp phẩm chất ngày bồi đắp, nâng cao Thứ tư, Đẩy mạnh thực vận động học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh 12 Đây phong trào hành động cách mạng mang tính trị - xã hội sâu rộng thiết thực toàn Đảng toàn dân ta Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao thực vận động đó, phải biến thành hành động thực tế, thiết thân lĩnh vực hoạt động cá nhân cán bộ, đảng viên Đối với tổ chức đảng phải đổi nội dung hình thức sinh hoạt, thường xuyên lấy ý kiến nhận xét nhân dân tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm quy định trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống Không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp đạo đức truyền thống dân tộc tiếp thu giá trị, chuẩn mực đạo đức tiến nhân loại, để xây dựng cán bộ, đảng viên trở thành người xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa Thứ năm, cán bộ, đảng viên phải tự nêu gương đạo đức Một gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền Nói chung đạo đức lại Truyền thống, đạo lý người Việt Nam thường tôn trọng đạo đức, niềm tin đạo đức thường đến trước, mở đường ni dưỡng niềm tin trị Vì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng đến việc nêu gương đạo đức, coi vật liệu quý để xây dựng người, phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng sinh động có sức thuyết phục lớn Đặc biệt Người tự nêu gương đạo đức sáng tuyệt vời, tiêu biểu cho tinh hoa khí phách dân tộc, toàn dân tin theo, giới ngưỡng mộ: suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cứu nước cứu dân, hết lòng thương yêu nhân dân theo tinh thần “nước lấy dân làm gốc”, suốt đời không ngừng học tập rèn luyện, thực cần kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư sống giản dị, khiêm tốn cao Trước tác động tích cực tiêu cực kinh tế thị trường nước ta nay, cán bộ, đảng viên phải thể gương sáng phát huy mặt tích cực, hạn chế, ngăn ngừa mặt tiêu cực, giữ vững phẩm chất đạo đức 13 cách mạng, phải thể điển hình tiên tiến nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển đất nước hạnh phúc nhân dân cho quần chúng noi theo Do phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện thân, tự giác học tập nâng cao trình độ mặt, đề cao tự phê bình, phê bình, góp phần thực thắng lợi nghiệp đổi chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Đại hội X Đảng Như vậy, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên điều kiện nay, phải tiến hành đồng giải pháp, từ việc nâng cao nhận thức trị, tư tưởng, vai trò đạo đức cách mạng đến hành động cụ thể, thực tiễn cán bộ, đảng viên Có không trở nên sáo rỗng, tránh bệnh hiệu, hô hào chung chung Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức vũ trang có vị trí, vai trò, đặc điểm hoạt động đặc thù việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên quân đội việc tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức chung phải ý đến hoạt động đặc thù quân sự, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng phải phù hợp với đặc điểm riêng quân đội Mỗi quân nhân quân đội vừa mang đầy đủ phẩm chất đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời có phẩm chất đặc thù phù hợp với lĩnh vực hoạt động quân đội, Ăngghen nói: “ngay nghề nghiệp có đạo đức riêng mình” Ngoài phẩm chất đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa, qn nhân qn đội có biểu riêng là: - Trung thành tuyệt Đảng, Tổ quốc, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tâm phấn đấu hy sinh cho mục tiêu -Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ âm mưu thủ đoạn chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Mác - Ăngghen, Toàn tập, tập 21 Nxb CTQG H.1995, trang 425 14 tình huống, dũng cảm chiến đấu, cần cù, sáng tạo lao động; thực tốt chức đội quân chiến đấu, lao động sản xuất đội quân công tác - Tự giác chấp hành kỷ luật, trung thực, không hội, không tham nhũng, đặt lợi ích Đảng, dân tộc, cộng động đồng lên lợi ích cá nhân, biết thực hành tiết kiệm, không tham ô lãng phí - Tích cực học tập để có trình độ hiểu biết mặt đáp ứng với yêu cầu ngày cao nhiệm vụ cách mạng quân đội giai đoạn cách mạng - Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước nước chân với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân tinh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa Để xây dựng nâng cao đạo đức cách mạng cho cán đảng viên quân đội nay, đáp ứng với yêu cầu ngày cao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, cần tập trung thực số giải pháp sau: Một là, đổi tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao đạo đức cách mạng; tập trung vào số nội dung: Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, đơn vị chức trách nhiệm vụ người Phát huy dân chủ trình giáo dục trị - đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục, quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng Hai là, chăm lo cải thiện tạo điều kiện mơi trường văn hố đạo đức thuận lợi, khắc phục cản trở trình nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giải pháp cần phải làm tốt biện pháp như: giải tốt mối quan hệ đơn vị; xây dựng tập thể quân nhân vững mạnh mặt đơn vị; thường xuyên chăm lo đời 15 sống vật chất tinh thần đơn vị, cán cấp, thực tốt sách hậu phương quân đội; khắc phục ngăn chặn có hiệu tác động tiêu cực đạo đức phi xã hội chủ nghĩa tiêu cực xã hội xâm nhập vào đơn vị Ba là, làm tốt vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực tự phê bình phê bình tổ chức Đảng huy Tự phê bình phê bình đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, cần tập trung vào vấn đề sau: - Tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ phân công, với việc lãnh đạo huy, quản lý cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, ý thức chấp hành mệnh lệnh cấp trên, việc nhận hoàn thành nhiệm vụ giao - ý thức, ý chí rèn luyện tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trước tác động tiêu cực mặt trái chế thị trường, thái độ ứng xử trước tượng tiêu cực đạo đức - Giải mối quan hệ lãnh đạo - huy, cấp - cấp dưới, cán - chiến sỹ, quân - dân, quan hệ lợi ích chung - riêng, đơn vị với đơn vị bạn nhân dân nơi đóng quân - Tinh thần, ý thức đấu tranh với biểu vi phạm đạo đức quân nhân, vi phạm kỷ luật quân đội, kỷ luật Đảng, tham gia vào tệ nạn xã hội… Kết luận Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước tác động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta tất yếu khách quan, yêu cầu thiết; đấu tranh phức tạp, lâu dài người, tổ chức toàn xã hội Những biểu đạo đức cách mạng nghiệp đổi có thay đổi, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa đạo đức cũ, đạo đức tư sản thực tế đấu tranh giai cấp lĩnh vực văn hóa - đạo đức ý thức 16 hệ Chúng ta cần phải nhận thức đầy đủ thuận lợi khó khăn việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho người cán bộ, đảng viên, từ kiên định lập trường giai cấp công nhân, kiên đấu tranh với biểu phi giáo dục, phi đạo đức Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên vấn đề có tính quy luật nghiệp xây dựng người - chủ nhân nghiệp đổi đất nước Đó việc làm khơng ngừng, khơng nghỉ tổ chức người Hơn lúc hết cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, coi nhu cầu hàng ngày người, lẽ sống người đảng viên cộng sản chân nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ... dạy “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hồn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”1 Tuy nhiên cần phải thừa nhận rằng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên khó... rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên quân đội việc tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức chung phải ý đến hoạt động đặc thù quân sự, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. .. huy dân chủ q trình giáo dục trị - đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục, quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng Hai là, chăm lo cải thiện tạo điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY, TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNG và TĂNG CƯỜNG GIÁO dục, rèn LUYỆN đạo đức các MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay