TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:34

Vốn con người là những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích luỹ trong mỗi con người nhờ quá trình học tập, rèn luyện và lao động. Nguồn vốn này được khai thác sử dụng trong quá trình người lao động tham gia vào sản xuất và được phản ánh qua năng suất lao động và hiệu quả công việc của họ. Cùng với vốn hữu hình nó tạo ra tài sản của nền kinh tế, nhưng vốn con người là phần cấu thành quan trọng nhất trong đó, góp phần vào tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế của mỗi nước. Giáo dục đào tạo như “hệ thống tài chính” để hình thành và tích luỹ vốn con người của nền kinh tế. Điều này khẳng định tầm quan trọng của đầu tư cho giáo đào tạo cũng như sử dụng có hiệu quả khoản đầu tư đó để nâng cao chất lượng hoạt động này trong tương lai. VỐN CON NGƯỜI VÀ ĐẦU TƯ VÀO VỐN CON NGƯỜI Vốn người kiến thức, kỹ kinh nghiệm tích luỹ người nhờ trình học tập, rèn luyện lao động Nguồn vốn khai thác sử dụng trình người lao động tham gia vào sản xuất phản ánh qua suất lao động hiệu công việc họ Cùng với vốn hữu hình tạo tài sản kinh tế, vốn người phần cấu thành quan trọng đó, góp phần vào tăng trưởng bền vững cho kinh tế nước Giáo dục đào tạo “hệ thống tài chính” để hình thành tích luỹ vốn người kinh tế Điều khẳng định tầm quan trọng đầu tư cho giáo đào tạo sử dụng có hiệu khoản đầu tư để nâng cao chất lượng hoạt động tương lai Đặt vấn đề Vốn người (Human capital) xác định tài sản quốc gia Khi định giá tài sản quốc gia nhà kinh tế tính tốn phần giá trị vào tổng tài sản Ngày nguồn vốn giữ vai trò lớn phát triển quốc gia nguồn lực định tới tính bền vững tăng trưởng kinh tế Vốn người vốn vơ hình gắn với người thể qua kết hiệu làm việc trình sản xuất Vốn người hình thành tích luỹ nhờ giáo dục đào tạo trải sống lao động Trên giới nghiên cứu chủ đề bắt đầu nhiều thập kỷ trước, Việt Nam, có số nghiên cứu chủ đề khía cạnh khác Bài viết nhằm sâu xem xét chất, tầm quan trọng vốn người, cách thức tích luỹ vốn người điều kiện Việt Nam cố gắng vượt qua thách từ thức khủng hoảng kinh tế để tiếp tục phát triển kinh tế Khái niệm vốn người Trong văn phong kinh tế người ta nói nhiều tới vốn người ảnh hưởng to lớn kết kinh doanh doanh nghiệp phát triển quốc gia Vậy vốn người tầm quan trọng vấn đề cần phải làm rõ Trong từ điển kinh tế vốn (Capital) định nghĩa giá trị tư hay hàng hoá đầu tư sử dụng vào kinh doanh mang lại lợi ích Theo nghĩa vốn vốn hữu hình Nhưng vốn người theo Mincer Jacob (1974) giống vốn hữu hình, muốn có người phải đầu tư để tích luỹ thơng qua giáo dục rèn luyện lao động thuộc người, đem lại cho người sở hữu khoản thu nhập Theo Nguyễn Văn Ngọc (2006) vốn người - khái niệm để toàn hiểu biết người phương thức tiến hành hoạt động kinh tế xã hội Như mặt nội dung khơng có khác hiểu biết kinh nghiệm đề hình thành tích luỹ q trình học tập lao động Giữa hai loại vốn có điểm chung chúng tăng lên nhờ hoạt động đầu tư chủ thể theo thời gian bị hao mòn Hoạt động đầu tư làm tăng vốn hữu hình nhờ mua sắm trang bị thêm máy móc nhà xưởng hoạt động đầu tư vào vốn người nhờ đầu tư học hành Sự hao mòn chúng hao mòn vơ hình ảnh hưởng tiến cơng nghệ Tiến cơng nghệ làm tư hữu hình lạc hậu giá, kiến thức tích luỹ bị lạc hậu q trình khơng cập nhật thường xun thơng qua q trình đào tạo lại hay tiếp tục tự học tập để bổ sung hồn thiện Chúng có điểm khác định Thứ nhất, vốn người vốn vô hình gắn với người sở hữu nó, sử dụng người chủ tham gia vào q trình sản xuất Loại vốn khơng thể mang cho vay hay chấp vốn hữu hình Thứ hai, Vốn gắn với người sở hữu không chia sẻ đầu tư dàn trải tránh rủi ro Thứ ba, Vốn người dễ dịch chuyển động Vốn người cấu thành từ ba nhân tố (1) lực ban đầu, nhân tố gắn liền với yếu tố khiếu bẩm sinh người, (2) lực kiến thức chuyên mơn hình thành tích luỹ thơng qua q trình đào tạo quy, (3) kỹ năng, khả chun mơn, kinh nghiệm tích luỹ từ q trình sống làm việc Năng lực ban đầu nhận từ cha mẹ điều kiện gia đình xã hội khi chăm lo cho bà mẹ mang thai sinh nở Khi học để có lực người ta phải bỏ chi phí học hành cuối trải nghiệm sống làm việc nhiều trường hợp người ta phải trả giá cao Như vốn người kiến thức, kỹ kinh nghiệm tích luỹ người nhờ trình học tập, rèn luyện lao động thể trình sử dụng sản xuất Vốn người hao mòn phải tốn chi phí đề đầu tư hình thành nguồn vốn quan trọng để phát triển doanh nghiệp quốc gia Vai trò vốn người Trong điều kiện kinh tế tri thức q trình tồn cầu hố, yếu tố vốn hữu hình giữ vài trò quan trọng khơng giai đoạn cơng nghiệp hố, Thay vào vai trò vốn vơ hình mà đặc biệt vốn người ngày lớn Đây nguồn vốn quan trọng với công ty tính vào giá trị họ, hình thành nên vốn vơ hình quốc gia Vốn người đóng vai trò ngày quan trọng q trình phát triển kinh tế: (1) kỹ tạo giáo dục đào tạo, vốn người yếu tố trình sản xuất kết hợp với vốn hữu hình lao động “thơ” (khơng có kỹ năng) để tạo sản phẩm; (2) kiến thức để tạo sáng tạo, yếu tố phát triển kinh tế.” (Mincer, 1989) Ngoài ra, người ta đưa vốn người yếu tố đầu vào để phân tích tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng tích cực giống vốn hữu hình mức độ ngày lớn Tuy nhiên, đầu tư hình thành vốn người chưa tốt khơng hiệu nguồn vốn khơng tác động tích cực mà lại làm giảm tăng trưởng Theo cách tiếp cận thu nhập GDP kinh tế tổng thu nhập người kinh tế, thu nhập người tăng lên làm tăng tiêu Borjas, George (2005) thông qua mơ hình giáo dục ảnh hưởng tích cực giáo dục tới thu nhập Thực tế phát triển kinh tế nhiều nước giới cho thấy tầm quan trọng vốn người Sự phát triển nhanh chóng kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh, hay phục hồi kinh tế nhanh Tây Âu nhờ vào nguồn nhân lực chất lượng cao tài nguyên Với nước phát triển dù có nhiều tài nguyên thiếu lao động có chất lượng nên phát triển chậm (Waines, 1963) Mặt khác, nước phát triển cố gắng thu hút thêm nguồn vốn hữu hình từ bên ngồi để tăng cường sở vật chất cho phát triển, nhiên trình độ quản lý thiếu nhân lực chất lượng cao nên hiệu sử dụng vốn huy động thấp không cho phép phát triển nhanh kinh tế Sự gia tăng vốn người dẫn tới mức suất cao, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế nhà trị hoạch định sách cố gắng hành động nhằm tạo vốn người cho quốc gia Lucas (1988) đưa giới thiệu phạm trù tăng trưởng nội sinh dựa vào tích luỹ vốn người Qua mơ hình hàm sản xuất mà Lucas (1988), Barro and Sala-i-Martin (1995) xây dựng có dạng: Y = Ka (uH)1-a Ở u thời gian dành cho sản xuất, H vốn người sản lượng quốc gia Y phụ thuộc Vốn người tích luỹ nào? Kiến thức kinh nghiện thu nhận đào tạo sống hai yếu tố quan hình thành vốn người Người thông minh thường biết phân bổ học hành làm việc cách hợp lý (như thời gian dành cho học tập làm việc), sau học tập làm việc (Lucas, 1988) Giả sử lao động phân bổ đơn vị thời gian cho học tập hay làm việc Học hay làm việc mơ hình hố sau: YH = B(1-u) -ô Ở YH tỷ lệ tăng trưởng vốn người cho cá nhân điển hình (do tổng hợp từ cá nhân nên yH biểu tỷ lệ tăng trưởng vốn người vĩ mô, 1-u thời gian dành cho học tập, B mức độ kiến thức biến đổi thành vốn người, ô giảm giá vốn người Cốt lõi mơ hình tăng trưởng nội sinh lợi suất khơng đổi theo quy mơ gắn với việc tạo yếu tố đầu vào, tư hữu hình vốn người Đầu tư vào tư hữu hình vốn người bắt buộc phải cân tiêu dùng tương lai Tiêu dùng tối ưu xác định từ mô hình tối đa hố lợi ích người tiêu dùng Trong mơ hình này, sở thích người tiêu dùng tích luỹ vốn người xác định mức tăng trưởng dài hạn Do tăng trưởng kinh tế xác định từ biến cầu trúc mô hình nên tăng trưởng gọi tăng trưởng nội sinh Sự gia tăng vốn người thể qua mức lương cao khơng phải tác động bên ngồi Vì khơng phải lý cho can thiệp phủ khuôn khổ Các tranh luận viện dẫn rộng rãi phủ nên hỗ trợ nhiều cho giáo dục giáo dục tốt cho tăng trưởng Lucas cho mơ hình với biểu bên ngồi vốn người Sản lượng chịu ảnh hưởng lượng vốn người trung bình Ở Y tiếp nhận từ ảnh hưởng tràn lấn Do trình độ giáo dục trung bình nhận có ảnh hưởng thời gian trước lên sản lượng, điều đơi gọi bên tĩnh Các cá nhân dựa vào sản phẩm biên vốn người cá nhân để định đầu tư vốn người họ, tạo lượng vốn người trung bình Sản phẩm biên vốn người xã hội chịu ảnh hưởng việc đầu tư vốn người cá nhân Trong thể ảnh hưởng vốn người có mở rộng sản phẩm biên xã hội vốn người cá nhân Ngồi ra, thiếu tác động phủ khơng có đầu tư vào vốn người từ quan điểm xã hội Giáo dục đào tạo với việc hình thành tích luỹ vốn người Trong văn phong kinh tế học nhiều nhà nghiên cứu coi lựa chọn học hay tham gia học đào tạo nghề để nhận trình độ giáo dục đào tạo hay chuyên môn cá nhân hoạt động đầu tư Tuy nhiên với người lựa chọn khác nhiều nguyên nhân Borjas George (2005) cho người lao động định học ngành nghề đến mức giống đưa định đầu tư gắn với giả thuyết kinh tế học - người tối đa hoá lợi ích Quyết định đầu tư vào giáo dục giống định đầu tư vào vốn hữu hình người ta phải xem xét dòng thu nhập quy giá trị ròng phương án khác nhau: học ngành nghề hay không ngành nghề với Phương án học học ngành nghề lựa chọn đem tới dòng thu nhập cao Vốn hữu hình doanh nghiệp kinh tế thay đổi hoạt động đầu tư khấu hao Trong Kinh tế vĩ mô, đầu tư hoạt động mua sắm trang bị thêm máy móc thiết bị, xây dựng thêm nhà xưởng nên làm tăng vốn hữu hình Ngược lại, khấu hao làm giảm vốn hữu hình Sự gia tăng lượng vốn hữu hình đầu tư lớn khấu hao điều giúp cho doanh nghiệp phát triển Năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ kinh nghiệm người hình thành tích luỹ thơng qua q trình đào tạo quy, trình sống làm việc Mức vốn người tích luỹ nhiều hay tương ứng với lực, lượng kiến thức, kỹ kinh nghiệm mà người nhận từ trình học tập, đào tạo lao động Chúng thường biểu qua số năm học số năm trải thị trường lao động (Mincer, Jacob 1974 Borjas George 2005) Hệ thống giáo dục đào tạo nơi người ta tổng kết tri thức, hiểu biết người phương thức tiến hành hoạt động kinh tế xã hội với mục đích truyền đạt lại cho người sau Ngoài thân xã hội phương thức truyền đạt thông tin kiến thức kinh nghiệm trực tiếp thông qua phương thức khác truyền nghề gia truyền Giáo dục đào tạo đem tới cho người ta kiến thức kỹ kinh nghiệm xã hội tích luỹ lại khơng dừng theo thời gian trang bị thêm bổ sung cho ta kiến thức để đáp ứng yêu cầu sống Để có lực người ta cần phải bỏ chi phí định để học hành trường học cuối trải nghiệm đường đời, nhiều trường hợp người ta phải trả giá cao - chi phí đầu tư Các loại chi phí bao gồm chi phí ni dạy gia đình xã hội từ sinh, để học hành từ mẫu giáo hết phổ thơng trung học, để đào tạo nghề Ngồi chi phí thất bại hay để có thành cơng sống Những khoản chi phí giúp cho người tích luỹ kiến thức, kỹ kinh nghiệm để làm việc hồn thành tốt cơng việc giao đem lại lợi ích lớn Ảnh hưởng lớn tới mức tích luỹ vốn người giáo dục đào tạo quy q trình rèn luyện lao động Như vốn người kết trình đầu tư Cũng vốn hữu hình, vốn người phải thường xuyên đầu tư bổ sung làm thay kiến thức kỹ cũ khơng phù hợp tức vốn “bị hao mòn” Để tích luỹ nhiều vốn người phải có thời gian tích luỹ nhiều chi phí cao Khi đầu tư vào vốn hữu hình, cần phải vào tính khả thi dự án đầu tư Nhưng với vốn người tính khả thi phụ thuộc vào lực tiếp thu kiến thức kỹ từ giáo dục hay phụ thuộc vào lực người (Borjas George 2005) Cơ hội đầu tư vào giáo dục đào tạo gần cho cá nhân, việc tận dụng hội để có lợi ích cao khơng giống Mức vốn người nhận phụ thuộc vào lực người điều kiện kinh tế gia đình họ Trường hợp khác lực có nhiều chứng cho thấy hai người khác khả tiếp nhận kiến thức, kỹ từ giáo dục hay kinh nghiệm từ thực tế lao động khác nhiều Những người có lực cao hứa hẹn làm việc hiệu hơn, suất cao họ đường tiền lương học vấn cao Mức vốn người người thể trình lao động suất lao động họ Trong kinh tế, thường sử dụng mức giá trị sản phẩm biên lao động để phản ánh, mà chủ doanh nghiệp đánh giá trả lương cho lao động Đến lượt mức thu nhập nhận lao động sở để người ta xem xét đánh giá mức vốn lợi nhuận từ đầu tư vốn người, định đầu tư vào vốn người Trong thực tiễn nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành học, trường lớp, thời điểm bắt đầu làm sau thời gian có khác biệt tiên lương thăng tiến Việc đầu tư vào vốn hữu hình phụ thuộc vào khả điều kiện tài nhà đầu tư, đầu tư vào vốn người người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế cá nhân (Pedro, Carneiro James J Heckman 2003) Trường hợp khác hồn cảnh gia đình, với học sinh em nông dân nông thôn hay hộ nghèo có đủ lực để tiếp nhận kiến thức kỹ từ q trình đào tạo Nghĩa có điều kiện kinh tế để học hành trường có thu nhập cao Nhưng tiếc họ khơng có điều kiện kinh tế học mà khoản chi phí học hành chiếm phần khơng nhỏ thu nhập hộ gia đình Trong kinh tế học trường hợp đầu tư với chi phí vốn cao nên đầu tư Do không đầu tư vào vốn người nên mức vốn người họ thấp nên suất lao động thấp thu nhập không cao Trường hợp để giúp cho học sinh em nhà nghèo học nhà nước cần có trợ cấp học phí hay cho vay lãi suất thấp giống hỗ trợ lãi suất hay miễn thuế cho doanh nghiệp đầu tư Đầu tư vào vốn người phụ thuộc vào chủ thể tài trợ cho trình đầu tư Becker (1962) phân biệt đào tạo chung đào tạo đặc thù Đào tạo chung có giá trị cho nhiều doanh nghiệp tức kỹ mà đem tới cho lao động làm việc nhiều doanh nghiệp kế toán, thợ hàn Trong đặc thù hữu ích cho doanh nghiệp Thực tế, tình trạng phổ biến quản trị nhân lơi kéo tuyển mộ từ bên ngồi lao động mà doanh nghiệp cần Có doanh nghiệp tìm cách lôi kéo lao động giỏi từ doanh nghiệp cạnh tranh mà thực đào tạo lao động cho họ trả lương cho lao động thấp sản phẩm biên lao động nhằm để thu hồi khoản chi phí đào tạo Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đào tạo nhận rủi ro lớn với khoản đầu tư đào tạo lao động mình, nên đầu tư cho đào tạo thấp, khả dịch chuyển lao động lớn dẫn tới đầu tư thấp Becker lập luận giới cạnh tranh lao động hưởng toàn lợi nhuận từ đào tạo chung, họ tài trợ cho điều cách trực tiếp hay thơng qua nhận lương thấp Từ lao động tự tài trợ cho đào tạo chung lơi kéo lao động tiêu cực biến đầu tư thấp đào tạo chung xảy người lao động bị gượng ép Sự sáng tạo quan trọng thứ lý thuyết Backer doanh nghiệp tài trợ cho đào tạo đặc thù với điều kiện lao động chấp nhận làm việc sau đào tạo với mức lương thấp sản phẩm biên họ phải bảo đảm mức lương cao mức lương thị trường Trong hoạt động đầu tư, tính hiệu dự án đầu tư phụ thuộc vào thời điểm đầu tư, lựa chọn hiệu cao đầu tư sai hiệu thấp hay thất bại Vốn người tích luỹ thơng qua q trình đầu tư theo thời gian, nhiên lượng vốn cao hay thấp phụ thuộc vào thời điểm đầu tư vào giáo dục người Nếu học tuổi nhận giáo dục nghề nghiệp trẻ đầu tư thời điểm việc tích luỹ vốn tốt Cơng trình nghiên cứu George Borjas ( 2005) kết luận người ta học lúc trẻ tích luỹ nhiều “năng lực” tức kiến thức kỹ kinh nghiệm tích luỹ nhiều Giáo dục tạo góp phần tích luỹ vốn người làm gia tăng theo thời gian đầu tư thời điểm định mức vốn tích luỹ Đây sở để luật giáo dục nhiều nước quy định độ tuổi đến trường trẻ em chẳng hạn Việt Nam điều Giáo dục phổ thông Luật giáo dục quy định độ tuổi bắt đầu vào lớp sáu tuổi Như giáo dục đào tạo với hình thức khác đem tới cho người học vốn kiến thức kỹ kinh nghiệm giúp họ khơng ngừng hồn thiện gia tăng tích luỹ chúng Hay nói cách khác, vốn người hình thành tích luỹ gia tăng nhờ trình giáo dục đào tạo Mức vốn người phụ thuộc vào thời gian chi phí đầu tư để học hành hệ thống giáo dục trải sống Kết luận Vốn người kiến thức kỹ kinh nghiệm người lao động tích luỹ q trình học tập, đào tạo sống làm việc Nguồn vốn phần cấu thành tài sản quốc gia, nguồn lực quan trọng bảo đảm cho phát triển bền vững kinh tế Lý thuyết thực nghiệm chứng tỏ giáo dục đào tạo giữ vai trò định việc hình thành tích luỹ vốn người kinh tế Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân đóng vai trò “hệ thống tài chính” để thực tích luỹ nguồn vốn Việt Nam cần thiết phải cải cách nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sở sử dụng hiệu nguồn lực đầu tư kinh tế Phải thực coi đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển kinh tế ... khác biệt tiên lương thăng tiến Việc đầu tư vào vốn hữu hình phụ thuộc vào khả điều kiện tài nhà đầu tư, đầu tư vào vốn người người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế cá nhân (Pedro, Carneiro James... cho người lao động định học ngành nghề đến mức giống đưa định đầu tư gắn với giả thuyết kinh tế học - người tối đa hố lợi ích Quyết định đầu tư vào giáo dục giống định đầu tư vào vốn hữu hình người. .. thành vốn người, ô giảm giá vốn người Cốt lõi mơ hình tăng trưởng nội sinh lợi suất khơng đổi theo quy mơ gắn với việc tạo yếu tố đầu vào, tư hữu hình vốn người Đầu tư vào tư hữu hình vốn người
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay