TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:34

Vốn con người là những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích luỹ trong mỗi con người nhờ quá trình học tập, rèn luyện và lao động. Nguồn vốn này được khai thác sử dụng trong quá trình người lao động tham gia vào sản xuất và được phản ánh qua năng suất lao động và hiệu quả công việc của họ. Cùng với vốn hữu hình nó tạo ra tài sản của nền kinh tế, nhưng vốn con người là phần cấu thành quan trọng nhất trong đó, góp phần vào tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế của mỗi nước. Giáo dục đào tạo như “hệ thống tài chính” để hình thành và tích luỹ vốn con người của nền kinh tế. Điều này khẳng định tầm quan trọng của đầu tư cho giáo đào tạo cũng như sử dụng có hiệu quả khoản đầu tư đó để nâng cao chất lượng hoạt động này trong tương lai. ... khác biệt tiên lương thăng tiến Việc đầu tư vào vốn hữu hình phụ thuộc vào khả điều kiện tài nhà đầu tư, đầu tư vào vốn người người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế cá nhân (Pedro, Carneiro James... cho người lao động định học ngành nghề đến mức giống đưa định đầu tư gắn với giả thuyết kinh tế học - người tối đa hố lợi ích Quyết định đầu tư vào giáo dục giống định đầu tư vào vốn hữu hình người. .. thành vốn người, ô giảm giá vốn người Cốt lõi mơ hình tăng trưởng nội sinh lợi suất khơng đổi theo quy mơ gắn với việc tạo yếu tố đầu vào, tư hữu hình vốn người Đầu tư vào tư hữu hình vốn người
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ vốn CON NGƯỜI và đầu tư vào vốn CON NGƯỜI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay